alt=””

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus avoimena yliopisto-opetuksena

Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla toimialoilla. Mitä tekoäly on? Millaisia ongelmia tekoälyllä voi ratkaista ja miten se vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin? 

Turun yliopiston Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Tekoälyn monitieteisen opintokokokonaisuuden opinnot on suunnattu tutkinto-opiskelijoille ja avoimena yliopisto-opetuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintokokonaisuus sopii hyvin esimerkiksi sivuaineeksi eri alojen tutkintokoulutuksiin. Yksittäiset kurssit ovat työelämässä jo toimiville mainio tapa päivittää omaa osaamistaan jatkuvan oppimisen mukaisesti.

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Opintokokonaisuudessa käsitellään nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoälyosaamiselle olennaisia kysymyksiä. Pääpaino on tekoälyn perusperiaatteiden ja sovellusten ymmärtämisessä sekä tekoälyn käyttöön liittyvissä taloudellisissa, oikeudellisissa ja eettisissä näkökulmissa. Opintojen tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää tekoälyn merkitys, mahdollisuudet ja rajoitukset eri alojen asiantuntijatehtävissä.

Opintokokonaisuuteen sisältyy useita opintojaksoja, joita voit opiskella oman kiinnostuksesi mukaan. Voit opiskella yksittäisiä jaksoja ja halutessasi voit koota jaksoista opintokokonaisuuden, jonka vähimmäislaajuus on 25 op. Tekoälyn perusteet (2 op) tulee sisällyttää opintokokonaisuuteen. Mikäli kurssi sisältyy muihin opiskelijan suorittamiin opintokokonaisuuksiin pakollisena jaksona (esim. tietojenkäsittelytieteen perusopinnot), tilalle valitaan kurssi valinnaisten opintojen listasta. Muut sisällytettävät kurssit voi valita vapaasti kokonaisuuteen tarjolla olevista kursseista.

Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Kaikki jaksot on mahdollista suorittaa verkossa. Osan voi opiskella täysin paikkakunnasta riippumatta. Osaan jaksoista kuuluu Exam-tentti, jonka voi suorittaa useilla eri paikkakunnilla korkeakoulujen sähköisessä tenttipalvelussa. 

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Opintojaksokohtaiset linkit oppaaseen löydät myös alla olevasta valikosta. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset syyslukukauden opintojaksoille alkavat 10.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 4.12.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit valikosta. Tekoälyn perusteet, Tekoälyn menetelmät ja AI & Cybersecurity -jaksot ovat maksuttomia.

Koko lukuvuoden tarjonnassa olevat opintojaksot

Tekoälyn perusteet 2 op (maksuton)

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti opiskeltavina verkko-opintoina sekä syyslukukaudella 2023 että kevätlukukaudella 2024. Tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa.

Kurssin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä tekoäly on ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Kurssi jakaantuu seuraaviin osiin:

 1. Johdanto (viimeaikaisia saavutuksia, nousun taustalla olevat syyt)
 2. Tekoälyn hyötyjä ja haittoja (nyt ja tulevaisuudessa)
 3. Mitä on tekoäly? (kokoelma huonoja vastauksia)
 4. Tekoälyn synty ja semiotiikka
 5. Älykkyydestä ja oppimisesta
 6. Aivot vastaan kone (kisatilanne, vaikutukset)
 7. Ihmisten ja koneiden lähentyminen
 8. Singulariteetti

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintojaksolla ei ole opiskelijakiintiötä. Jakso on maksuton.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 28.9.2023

> Ilmoittautuminen 23.10. - 26.11.2023

> Ilmoittautuminen 3.1. - 8.4.2024

AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC) (maksuton)

Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa -jakso on suoritettavissa englanninkielisinä verkko-opintoina. Jakso suoritetaan AI & Cybersecurity MOOCina, josta voi tehdä 2 opintopisteen laajuisen suorituksen ilmoittautumalla jaksolle avoimessa yliopisto-opetuksessa. Verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kokonaan verkossa.

Tämä johdantokurssi soveltuu kaikille, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tutkinnon tai hallitsee vastaavat taidot. Opiskelijalla ei tarvitse olla aiempia taustatietoja tietojenkäsittelystä tai ohjelmointikielten tuntemusta. 

> Introduction page of AI & Cybersecurity MOOC

> Kurssin englanninkielinen esittelysivu

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintojaksolla ei ole opiskelijakiintiötä. Jakso on maksuton.

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 1.8. - 3.12.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden ja kesän opintoihin 4.12.2023 - 9.6.2024

Syyslukukauden 2023 opintojaksot

Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op 31.8. - 20.10.2023

Opintojaksosta vastaa Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen oppiaine. Opintojaksolla perehdytään tietojärjestelmän kehittämiseen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Metodologioiden, menetelmien ja tekniikoiden kautta tutustutaan tärkeimpiin tehtäviin ja erityyppisiin järjestelmämääritelmiin ja kehittämismenetelmiin. Lisäksi tarkastellaan miten itse ISD-tutkimusta ja erilaisia viitekehyksiä voi hyödyntää kehittämistyössä ja sen kehittämisessä sekä projektien epävarmuuden käsittelyssä osana organisaation muuta johtamis- ja kehitystoimintaa.

Lähiopetus Turun yliopistossa ja essee/harjoitustyö 31.8. - 20.10.2023. Luennot ti ja to klo 14 - 16. Luennoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta, mutta ne toimivat pohjana ryhmätyölle.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom. Ilmoittautuminen alkaa 17.8.

> Ilmoittautuminen 17.8. - 23.8.2023

Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op 7.9. - 18.10.2023

Filosofian oppiaineen tuottama kurssi antaa kokonaiskuvan tekoälyyn liittyvistä filosofisista ja käsitteellisistä kysymyksistä sekä tekoälyn käytön yleistymiseen liittyvistä eettisistä ja yhteiskunnallisista haasteista.

Verkko-opinnot / lähiopetus ja Moodle-tentti 7.9. - 18.10.2023. Opinnot voi aloittaa Moodlessa 7.9. alkaen, kuitenkin viimeistään 13.9. Opintoihin sisältyy luentotallenteita, opintotehtäviä ja ryhmätapaamisia joko Turun yliopistossa tai verkossa ilta-aikaan.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 6.9.2023

Tekoäly lääkekehityksessä, lääketieteellisessä diagnostiikassa ja kuvantamisessa 2 op 26.10. - 14.12.2023

Biolääketieteen oppiaineen tuottamalla kurssilla perehdytään mm. omiikkadatan ja kuvantamisaineistojen käsittelyyn liittyviin tekoälyn sovelluksiin, joita hyödynnetään biopankkitoiminnassa ja digitaalisessa patologiassa. Lisäksi tutustutaan tekoälyn käyttöön uusien lääkeaineiden kehitystyössä.

Kurssi järjestetään 26.10. - 14.12.2023 ja sen voi suorittaa täysin verkko-opintoina. Kurssiin sisältyy luentotallenteita, opintotehtäviä ja loppuseminaari 30.11.2023 klo 15.45 - 18.45. Loppuseminaarissa on pakollinen läsnäolo joko Turun yliopistossa tai verkossa. Opintosuorituksena on oppimispäiväkirja.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena on Johdatus tekoälyyn/Tekoälyn perusteet -kurssi suoritettuna tai vastaavat tiedot. Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 19.10.2023

Tekoäly terveystiedon tukena 1 op 25.10. - 29.11.2023

Opintojaksolla tutustutaan terveystietojen keräämiseen, tietojen tallentumiseen tietojärjestelmiin ja terveystietovarastoihin, sekä terveystietojen käyttömahdollisuuksiin tekoälyä hyödyntämällä erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Lisäksi perehdytään eettisiin ja lainsäädännöllisiin näkökulmiin, joita terveystietojen hyödyntämisessä tekoälyn keinoin tulee huomioida. Opintojaksosta vastaa hoitotieteen oppiaine.

Opintojakson voi opiskella täysin verkossa 25.10. - 29.11.2023. Opintoihin sisältyy luentotallenteita sekä läsnäolovelvollisia seminaareja 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11. ja 29.11.2023 klo 16 - 18.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 35 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 18.10.2023

Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 3 op 23.10.- 14.12.2023

Opintojakso kuuluu maantieteen tutkintokoulutukseen. Jaksolla käsitellään seuraavia teemoja:

 • Paikkatieto ja älykkäät sijaintitietoon perustuvat ratkaisut yhteiskunnassa
 • Avoimet paikkatietoaineistot ja -palvelut
 • Paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot
 • Paikkatiedon hallinta ja tulkinta sekä paikkatietoanalyysit
 • Paikkatiedon visualisointi
 • Karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät
 • Kenttämittaus ja kaukokartoitus
 • Paikannustekniikat ja -sovellukset

Opintojaksolla käytetään pääasiassa avoimia digitaalisia paikkatietoaineistoja, -ohjelmistoja (QGIS) ja erilaisia selainpohjaisia ja mobiileja paikkatietopalveluita

Opetus pidetään Turun yliopistossa 23.10. - 14.12.2023. Luennot pidetään maanantaisin klo 14.15 - 16.00 ja ne voi kuunnella myös tallenteina verkossa. Lisäksi jaksolla tehdään harjoitustyö, jonka voi tehdä itsenäisesti tai osallistumalla vapaaehtoisiin harjoitustyöohjauksiin. Harjoitustyöohjaukset järjestetään keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10.15 - 12.00.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 19.10.2023

Kevätlukukauden 2024 opintojaksot

Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op, 2.1. - 25.2.2024

Opintojakso sisältyy maantieteen tutkintokoulutukseen ja myös avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin maantieteen perusopintoihin 25 op.

Opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja:

 • Paikkatieto ja älykkäät sijaintitietoon perustuvat ratkaisut yhteiskunnassa
 • Avoimet paikkatietoaineistot ja -palvelut
 • Paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot
 • Paikkatiedon hallinta ja tulkinta sekä paikkatietoanalyysit
 • Paikkatiedon visualisointi
 • Karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät
 • Kenttämittaus ja kaukokartoitus
 • Paikannustekniikat ja -sovellukset

Opintojaksolla käytetään pääasiassa avoimia digitaalisia paikkatietoaineistoja, -ohjelmistoja (QGIS) ja erilaisia selainpohjaisia ja mobiileja paikkatietopalveluita

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina 2.1. - 25.2.2024 Moodle-oppimisympäristössä. Opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy verkkoluentoja, jotka ovat kuunneltavissa tallenteina, ja tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä verkossa. Suoritustapana ovat viikoittaiset verkkoharjoitukset, minitentit (Moodle-tentteinä) ja projektityöt.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 5.12. - 27.12.2023

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op, 9.1. - 31.5.2024

Opintojakson luennot pidetään lähiopetuksena 9.1. - 27.2.2024 Turun yliopistossa. Lisäksi luennot voi seurata verkossa ja tallenteina. Myös tentti suoritetaan verkossa, joten opintojaksolle voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.

Opintojakso tarjoaa monipuolisen yleiskatsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin ja sen eri osa-alueisiin. Erityisesti tarkastellaan digitaalisuuden merkitystä ja vaikutusta humanistisessa tutkimuksessa, ja esitellään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, joilla digitaalisuutta ja digitaalista aineistoa voidaan lähestyä.

Käsiteltäviä teemoja, työvälineitä ja menetelmiä ovat esimerkiksi tekstinlouhinta, verkosto-analyysi, datan visualisointi, digitaalinen vuorovaikutus ja tietokoneavusteinen tekijäntunnistus.

Opintojakson voi sisällyttää tutkinto-opinnoissa myös humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 - 2.1.2024

Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op, 17.1.- 18.5.2024

Opintojakson luennot (8 t) pidetään lähiopetuksena 17.1. - 5.2.2024 Turun yliopistossa. Luennot voi seurata myös reaaliaikaisesti verkossa (ei tallenteita). Tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa.

Opintojakso kuuluu oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opintoihin (ON/OTM). Jaksolla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Tekoälyn haasteet oikeudelliselle sääntelylle ja päätöksenteolle
 • Oikeuden ja teknologian vuorovaikutus
 • Tekoälyn ja oikeuden vuorovaikutuksen peruskysymyksenasettelut ja ratkaisumallit.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 - 10.1.2024

Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op, 24.1. - 7.5.2024

Opintojakson opetus pidetään 24.1. - 6.3.2024. Siihen kuuluu luentotallenteita ja pienryhmäopetusta joko Turun yliopistossa tai verkossa. Tentti suoritetaan Moodlessa. Opintojaksolle on mahdollista osallistua paikkakunnasta riippumatta.

Opintojaksolla syvennytään yleisen tekoälyn ja/tai vahvan tekoälyn edellytyksiin suhteessa keskeisiin filosofisiin, neurobiologisiin sekä laskennallisiin mielenteorioihin. Jaksolla tarkastellaan myös kehityspsykologian inspiroimia esimerkkejä itseoppivista roboteista ja kysymystä siitä, missä määrin yleinen tekoäly voisi (ja tulisi) muistuttaa ihmismieltä.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 - 17.1.2024

Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op, 26.2. - 13.6.2024

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa.

Opintojakso kuuluu oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opintoihin (ON/OTM).

Opintojen sisältö: 

 • tekoäly ja ihmisoikeudet
 • syrjintä
 • yksityisyys
 • oikeudenmukainen oikeudenkäynti
 • oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin
 • vastuullisuus, läpinäkyvyys ja avoimuus.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 - 19.2.2024

Tekoälyn menetelmät 5 op, 11.3. - 31.7.2024 (maksuton)

Opintojakson luennot pidetään 11.3. - 29.4.2024 Turun yliopistossa. Luennot voi seurata myös verkossa reaaliaikaisesti tai tallenteina. Opintojakson tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa.

Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää niin perinteisiin hakumenetelmiin kuin koneoppimiseenkin perustuvia tekoälyjärjestelmiä. Nämä valmiudet ovat tarpeellinen perusta esimerkiksi data-analytiikan opintoihin.

Kurssilla käsitellään keskeisiä tekoälyn menetelmiä sekä niiden teorian että käytännön sovellusten kannalta. Sääntöpohjaisista menetelmistä tutustutaan mm. sokeaan ja tietoiseen hakuun sekä erilaisten pelien ratkaisemiseen. Koneoppimisessa perehdytään alan kehitykseen alkaen perseptroneista ja varhaisista hermoverkoista ja päätyen nykyään laajalti käytettyihin päätöspuihin, tukivektorikoneisiin ja syväoppimiseen.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimukset/-suositukset: Tekoälyn perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot. Opintojakso on maksuton.

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 - 10.3.2024

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta 3 op, 12.3. - 31.5.2024

Opintojakson luennot ja harjoitukset verkko-opintoina 12.3. - 31.5.2024. 

Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnillisen ajattelun perusteisiin oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Ohjelmoinnillista ajattelua tarkastellaan osana tulevaisuuden työelämätaitoja erityisesti koulun ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan viimeisimpien tieteellisten tutkimusten ja koulujärjestelmää määrittävien asiakirjojen kautta.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 - 5.3.2024

Puhuvien koneiden historiaa: Kuvittelua, kohtaamisia ja tunteita 5 op, 14.3. - 8.5.2024

Opintojakso järjestetään 14.3. - 8.5.2024 lähiopetuksena Turun yliopistossa. Luennot voi seurata myös verkossa ja tallenteina. Tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa.

Kurssilla käsitellään historiallisten esimerkkien ja aineistojen kautta ihmisen ja koneen suhdetta. Erityisenä näkökulmana on, miten ja miksi ihminen on kuvitellut, suunnitellut ja rakentanut yhä paremmin ihmisen ulkonäköä, käyttäytymistä ja kykyjä jäljitteleviä laitteita ja palveluita. Esimerkiksi puhuvia laitteita on sekä kuviteltu että rakennettu satoja vuosia ennen nykyaikaisia robotteja ja digitaalisia palveluita. Mitä tämä kertoo ihmisestä, hänen tavoitteistaan ja toiveistaan?

Luennoitsijoina mm. Koneen Säätiön rahoittaman Puhuvat koneet -hankkeen 2018 - 2022 historiatieteiden, taiteentutkimuksen ja viestintätieteiden tutkijoita.

Opintojakson voi sisällyttää historian aineopintoihin tai Tekoälyn monitieteiseen opintokokonaisuuteen 25 op.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 - 7.3.2024

"Verkko-opetus on toteutettu motivoivalla tavalla ja kurssitehtävät ovat monipuolisia."

"Luennoitsijat ovat tutkimuksesta ja aiheista innostuneita. Luentojen tallentaminen myös myöhemmin katsottaviksi videoiksi on hyödyllistä."

"Kurssitarjonnasta löytyy uusia näkökulmia myös aiheeseen jo perehtyneille."

Tutustu myös muihin tietotekniikan opintoihin!

Tarjonnassa on myös maksuttomia verkkokursseja. 

> Teknillisen tiedekunnan opinnot