alt=””

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus avoimena yliopisto-opetuksena

Mitä tekoäly on? Millaisia ongelmia tekoälyllä voi ratkaista ja miten se vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin? Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla aloilla.

Turun yliopiston Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät Tekoälyn monitieteisen opintokokokonaisuuden opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoälyosaamiselle olennaisia kysymyksiä: mitä tekoälyllä tarkoitetaan, millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tekoälyllä on erityisesti eettisistä, oikeudellisista ja/tai taloudellisista näkökulmista. Opintojen tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää tekoälyn merkitys, mahdollisuudet ja rajoitukset eri alojen asiantuntijatehtävissä.

Opinnot on suunnattu tutkinto-opiskelijoille ja avoimena yliopisto-opetuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintotarjonnassa on useita eri aiheita käsitteleviä opintojaksoja. Voit opiskella jaksoja oman kiinnostuksesi mukaan. Halutessasi voit koota jaksoista opintokokonaisuuden, jonka vähimmäislaajuus on 25 op. Kokonaisuuden suorittajille on Tekoälyn perusteet 2 op -jakso pakollinen, muut jaksot valinnaisia.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa, pääosin joustavasti verkossa. Opintoihin kuuluvia Exam-tenttejä voi suorittaa useilla eri paikkakunnilla korkeakoulujen sähköisessä tenttipalvelussa. Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Opintojaksokohtaiset linkit löydät myös alla olevasta valikosta. Kevätlukukauden 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään 15.11.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksoille alkaa 10.8.2023, kevätlukukauden 2024 jaksoille 4.12.2023. Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut (15 e/op) ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit  valikosta. Tekoälyn perusteet 2 op ja AI & Cybersecurity -jaksot voi opiskella maksutta syyslukukaudella 2023.

Koko lukuvuoden tarjonnassa olevat opintojaksot

Tekoälyn perusteet 2 op, maksuton syksyllä 2023

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti opiskeltavina verkko-opintoina sekä syyslukukaudella 2023 että kevätlukukaudella 2024. Tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa.

Kurssin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä tekoäly on ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Kurssi jakaantuu seuraaviin osiin:

 1. Johdanto (viimeaikaisia saavutuksia, nousun taustalla olevat syyt)
 2. Tekoälyn hyötyjä ja haittoja (nyt ja tulevaisuudessa)
 3. Mitä on tekoäly? (kokoelma huonoja vastauksia)
 4. Tekoälyn synty ja semiotiikka
 5. Älykkyydestä ja oppimisesta
 6. Aivot vastaan kone (kisatilanne, vaikutukset)
 7. Ihmisten ja koneiden lähentyminen
 8. Singulariteetti

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintojaksolla ei ole opiskelijakiintiötä. Jakso on maksuton syyslukukaudella 2023.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 28.9.2023

> Ilmoittautuminen 23.10. - 5.11.2023

> Ilmoittautuminen tammikuussa 2024 (alustava tieto)

> Ilmoittautuminen maaliskuussa 2024 (alustava tieto)

AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC), maksuton syksyllä 2023

Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa -jakso englanninkielisinä itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina.

> Kurssin esittelysivu; AI & Cybersecurity MOOC

> Opinto-opas

> Study Guide

Ilmoittautuminen: Opintojaksolla ei ole opiskelijakiintiötä. Jakso on maksuton syyslukukaudella 2023.

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 1.8. - 3.12.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden ja kesän opintoihin 4.12.2023 - 2.6.2024

Syyslukukauden opintojaksot

Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op 31.8. - 20.10.2023

Opintojaksosta vastaa Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen oppiaine. Opintojaksolla perehdytään tietojärjestelmän kehittämiseen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Metodologioiden, menetelmien ja tekniikoiden kautta tutustutaan tärkeimpiin tehtäviin ja erityyppisiin järjestelmämääritelmiin ja kehittämismenetelmiin. Lisäksi tarkastellaan miten itse ISD-tutkimusta ja erilaisia viitekehyksiä voi hyödyntää kehittämistyössä ja sen kehittämisessä sekä projektien epävarmuuden käsittelyssä osana organisaation muuta johtamis- ja kehitystoimintaa.

Lähiopetus Turun yliopistossa ja essee/harjoitustyö 31.8. - 20.10.2023. Luennot ti ja to klo 14 - 16. Luennoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta, mutta ne toimivat pohjana ryhmätyölle.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom. Ilmoittautuminen alkaa 17.8.

> Ilmoittautuminen 17.8. - 23.8.2023

Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op 7.9. - 18.10.2023

Filosofian oppiaineen tuottama kurssi antaa kokonaiskuvan tekoälyyn liittyvistä filosofisista ja käsitteellisistä kysymyksistä sekä tekoälyn käytön yleistymiseen liittyvistä eettisistä ja yhteiskunnallisista haasteista.

Verkko-opinnot / lähiopetus ja Moodle-tentti 7.9. - 18.10.2023. Opinnot voi aloittaa Moodlessa 7.9. alkaen, kuitenkin viimeistään 13.9. Opintoihin sisältyy luentotallenteita, opintotehtäviä ja ryhmätapaamisia joko Turun yliopistossa tai verkossa ilta-aikaan.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 6.9.2023

Tekoäly lääkekehityksessä, lääketieteellisessä diagnostiikassa ja kuvantamisessa 2 op 26.10. - 14.12.2023

Biolääketieteen oppiaineen tuottamalla kurssilla perehdytään mm. omiikkadatan ja kuvantamisaineistojen käsittelyyn liittyviin tekoälyn sovelluksiin, joita hyödynnetään biopankkitoiminnassa ja digitaalisessa patologiassa. Lisäksi tutustutaan tekoälyn käyttöön uusien lääkeaineiden kehitystyössä.

Kurssi järjestetään 26.10. - 14.12.2023 ja sen voi suorittaa täysin verkko-opintoina. Kurssiin sisältyy luentotallenteita, opintotehtäviä ja loppuseminaari 30.11.2023 klo 15.45 - 18.45. Loppuseminaarissa on pakollinen läsnäolo joko Turun yliopistossa tai verkossa. Opintosuorituksena on oppimispäiväkirja.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 19.10.2023

Tekoäly terveystiedon tukena 1 op 25.10. - 29.11.2023

Opintojaksolla tutustutaan terveystietojen keräämiseen, tietojen tallentumiseen tietojärjestelmiin ja terveystietovarastoihin, sekä terveystietojen käyttömahdollisuuksiin tekoälyä hyödyntämällä erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Lisäksi perehdytään eettisiin ja lainsäädännöllisiin näkökulmiin, joita terveystietojen hyödyntämisessä tekoälyn keinoin tulee huomioida. Opintojaksosta vastaa hoitotieteen oppiaine.

Opintojakson voi opiskella täysin verkossa 25.10. - 29.11.2023. Opintoihin sisältyy luentotallenteita sekä läsnäolovelvollisia seminaareja 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11. ja 29.11.2023 klo 16 - 18.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 35 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 18.10.2023

Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 3 op 23.10.- 14.12.2023

Opintojakso kuuluu maantieteen tutkintokoulutukseen. Jaksolla käsitellään seuraavia teemoja:

 • Paikkatieto ja älykkäät sijaintitietoon perustuvat ratkaisut yhteiskunnassa
 • Avoimet paikkatietoaineistot ja -palvelut
 • Paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot
 • Paikkatiedon hallinta ja tulkinta sekä paikkatietoanalyysit
 • Paikkatiedon visualisointi
 • Karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät
 • Kenttämittaus ja kaukokartoitus
 • Paikannustekniikat ja -sovellukset

Opintojaksolla käytetään pääasiassa avoimia digitaalisia paikkatietoaineistoja, -ohjelmistoja (QGIS) ja erilaisia selainpohjaisia ja mobiileja paikkatietopalveluita

Opetus pidetään Turun yliopistossa 23.10. - 14.12.2023. Luennot pidetään maanantaisin klo 14.15 - 16.00 ja ne voi kuunnella myös tallenteina verkossa. Lisäksi jaksolla tehdään harjoitustyö, jonka voi tehdä itsenäisesti tai osallistumalla vapaaehtoisiin harjoitustyöohjauksiin. Harjoitustyöohjaukset järjestetään keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10.15 - 12.00.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 19.10.2023

Kevätlukukauden opintojaksot

Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op 2.1. - 25.2.2024

Opintojakso kuuluu maantieteen tutkintokoulutukseen ja myös avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin maantieteen perusopintoihin 25 op.

Opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja:

 • Paikkatieto ja älykkäät sijaintitietoon perustuvat ratkaisut yhteiskunnassa
 • Avoimet paikkatietoaineistot ja -palvelut
 • Paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot
 • Paikkatiedon hallinta ja tulkinta sekä paikkatietoanalyysit
 • Paikkatiedon visualisointi
 • Karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät
 • Kenttämittaus ja kaukokartoitus
 • Paikannustekniikat ja -sovellukset

Opintojaksolla käytetään pääasiassa avoimia digitaalisia paikkatietoaineistoja, -ohjelmistoja (QGIS) ja erilaisia selainpohjaisia ja mobiileja paikkatietopalveluita

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina 2.1. - 25.2.2024 Moodle-oppimisympäristössä. Opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy verkkoluentoja, jotka ovat kuunneltavissa tallenteina, tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä. Suoritustapana ovat viikoittaiset verkkoharjoitukset, minitentit (Moodle-tentteinä) ja projektityöt.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 5.12. - 27.12.2023

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op

Opintojakson luennot pidetään kevätlukukaudella 2024 Turun yliopistossa. Luennoille voi osallistua myös verkossa etälähetysten tai tallenteiden avulla. Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Opintojakso tarjoaa monipuolisen yleiskatsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin ja sen eri osa-alueisiin. Erityisesti tarkastellaan digitaalisuuden merkitystä ja vaikutusta humanistisessa tutkimuksessa, ja esitellään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, joilla digitaalisuutta ja digitaalista aineistoa voidaan lähestyä.

Käsiteltäviä teemoja, työvälineitä ja menetelmiä ovat esimerkiksi tekstinlouhinta, verkosto-analyysi, datan visualisointi, digitaalinen vuorovaikutus ja tietokoneavusteinen tekijäntunnistus.

Opintojakson voi sisällyttää tutkinto-opinnoissa myös humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin.

Opinto-opas: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 alkaen

Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op

Opintojakson luennot pidetään kevätlukukaudella 2024 verkossa ja niistä tarjotaan myös tallenne. Opintojakson tentti suoritetaan Moodlessa. Tentin lisäksi opintojakso sisältää lyhyitä kirjoitustehtäviä.

Opintojaksolla syvennytään yleisen tekoälyn ja/tai vahvan tekoälyn edellytyksiin suhteessa keskeisiin filosofisiin, neurobiologisiin sekä laskennallisiin mielenteorioihin. Jaksolla tarkastellaan myös kehityspsykologian inspiroimia esimerkkejä itseoppivista roboteista ja kysymystä siitä, missä määrin yleinen tekoäly voisi (ja tulisi) muistuttaa ihmismieltä.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 alkaen

Tekoälyn menetelmät 5 op

Opintojakson luennot pidetään kevätlukukaudella 2024 Turun yliopistossa. Luentoja voi seurata myös verkossa etälähetyksenä tai tallenteiden avulla. Opintojakson tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa.

Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää niin perinteisiin hakumenetelmiin kuin koneoppimiseenkin perustuvia tekoälyjärjestelmiä. Nämä valmiudet ovat tarpeellinen perusta esimerkiksi data-analytiikan opintoihin.

Kurssilla käsitellään keskeisiä tekoälyn menetelmiä sekä niiden teorian että käytännön sovellusten kannalta. Sääntöpohjaisista menetelmistä tutustutaan mm. sokeaan ja tietoiseen hakuun sekä erilaisten pelien ratkaisemiseen. Koneoppimisessa perehdytään alan kehitykseen alkaen perseptroneista ja varhaisista hermoverkoista ja päätyen nykyään laajalti käytettyihin päätöspuihin, tukivektorikoneisiin ja syväoppimiseen.

Opinto-opas: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimukset/-suositukset: Tekoälyn perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot.

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 alkaen

Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa lähiopetuksena kevätlukukaudella 2024. Siihen sisältyy luentoja (8 t), jotka voi seurata myös verkossa, sekä Exam-tentti.

Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opintoihin kuuluvalla opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Tekoälyn haasteet oikeudelliselle sääntelylle ja päätöksenteolle
 • Oikeuden ja teknologian vuorovaikutus
 • Tekoälyn ja oikeuden vuorovaikutuksen peruskysymyksenasettelut ja ratkaisumallit.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 alkaen

Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa kevätlukukaudella 2024. Jakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen kirjatenttinä Exam-tenttipalvelussa.

Opintojakso kuuluu oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opintoihin. Opintojen sisältö: tekoäly ja ihmisoikeudet, syrjintä, yksityisyys, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, vastuullisuus, läpinäkyvyys ja avoimuus.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 alkaen

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta 3 op

Opintojakso järjestetään lähi-/verkko-opintoina Turun yliopistossa kevätlukukaudella 2024.

Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnillisen ajattelun perusteisiin oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan ohjelmoinnillista ajattelua osana tulevaisuuden työelämätaitoja erityisesti koulun ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan viimeisimpien tieteellisten tutkimusten ja koulujärjestelmää määrittävien asiakirjojen kautta.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 alkaen

Tekniikan historia: Puhuvien koneiden historiaa: Kuvittelua, kohtaamisia ja tunteita 5 op 11.3. - 19.5.2024

Opintojakso järjestetään 11.3. - 19.5.2024 lähiopetuksena Turun yliopistossa. Jaksoon kuuluu Exam-tentti.

Kurssilla käsitellään historiallisten esimerkkien ja aineistojen kautta ihmisen ja koneen suhdetta. Erityisenä näkökulmana on, miten ja miksi ihminen on kuvitellut, suunnitellut ja rakentanut yhä paremmin ihmisen ulkonäköä, käyttäytymistä ja kykyjä jäljitteleviä laitteita ja palveluita. Esimerkiksi puhuvia laitteita on sekä kuviteltu että rakennettu satoja vuosia ennen nykyaikaisia robotteja ja digitaalisia palveluita. Mitä tämä kertoo ihmisestä, hänen tavoitteistaan ja toiveistaan?

Luennoitsijoina mm. Koneen Säätiön rahoittaman Puhuvat koneet -hankkeen 2018¨- 2022 tutkijoita historiatieteistä, taiteentutkimuksesta ja viestintätieteistä.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 alkaen

> Tutustu myös muihin teknillisen tiedekunnan opintoihin, mm. maksuttomia tietotekniikan verkkokursseja.