alt=””

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus avoimena yliopisto-opetuksena

Mitä tekoäly on? Millaisia tekoälysovelluksia on olemassa? Miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin? Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla aloilla.

Turun yliopiston Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Se tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja -tutkimuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille.

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: mitä tekoäly on, millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Opintojen tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää tekoälyn merkitys eri alojen asiantuntijatehtävissä.

Opintokokonaisuus on suunnattu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Voit opiskella koko opintokokonaisuuden 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja. Opintokokonaisuuden suorittajille on Tekoälyn perusteet 2 op -jakso pakollinen, muut jaksot valinnaisia. Voit siis valita eri aiheita käsittelevia jaksoja oman kiinnostuksesi mukaan.

Opintokokonaisuus alkaa elo-syyskuussa 2022 ja se on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa, pääosin verkossa. Opintoihin kuuluvia Exam-tenttejä voi suorittaa useilla eri paikkakunnilla korkeakoulujen sähköisessä tenttipalvelussa. Yksittäisiä jaksoja on tarjolla sekä syyslukukaudella (sl) että kevätlukukaudella (kl).

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuus 25 op on maksuton. Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös osa yksittäisistä jaksoista on maksuttomia. Tarkista ilmoittautumisajat ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit valikosta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 11.8. - 29.8.2022 

Tekoälyn perusteet 2 op, myös yksittäisenä jaksona sl ja kl, maksuton

Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa itselle sopivaan aikaan.

Kurssin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä tekoäly on ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Kurssi jakaantuu seuraaviin osiin:

  1. Johdanto (viimeaikaisia saavutuksia, nousun taustalla olevat syyt)
  2. Tekoälyn hyötyjä ja haittoja (nyt ja tulevaisuudessa)
  3. Mitä on tekoäly? (kokoelma huonoja vastauksia)
  4. Tekoälyn synty ja semiotiikka
  5. Älykkyydestä ja oppimisesta
  6. Aivot vastaan kone (kisatilanne, vaikutukset)
  7. Ihmisten ja koneiden lähentyminen
  8. Singulariteetti

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintojakso on maksuton.

> Ilmoittautuminen periodi 1: 11.8. - 18.9.2022

> Ilmoittautuminen periodi 2: 23.10. - 6.11.2022

> Ilmoittautuminen periodi 3: 3.1. - 31.1.2023

> Ilmoittautuminen periodi 4: 20.3. - 10.4.2023

Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa 2 op/AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC), myös yksittäisenä jaksona sl ja kl, maksuton

Myös yksittäisenä jaksona.

Englanninkieliset itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

Opintojakso on maksuton.

> Ilmoittautuminen 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 8.6.2023

Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op (sl)

Myös yksittäisenä jaksona.

Lähiopetus 29.8. - 9.10.2022.

> Ilmoittautuminen ajalla 16.8. - 23.8. (kiintiö 10)

Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op (sl)

Vain opintokokonaisuuden suorittajille.

Lähi- tai verkko-opinnot. Exam-tentti.

Tekoäly lääkekehityksessä, lääketieteellisessä diagnostiikassa ja kuvantamisessa 2 op (sl)

Vain opintokokonaisuuden suorittajille.

Tekoäly terveystiedon tukena 1 op (sl)

Vain opintokokonaisuuden suorittajille.

Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op 2.1. - 26.2.2023, myös yksittäisenä jaksona

Myös yksittäisenä jaksona. Opintojakso kuuluu myös maantieteen perusopintoihin.

Verkko-opinnot 2.1. - 26.2.2023.

> Ilmoittautuminen 2.12. - 30.12.2022

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op 10.1. - 21.5.2023, myös yksittäisenä jaksona

Opintojakson voi opiskella myös yksittäisenä jaksona.

Opintojakson luennot pidetään 10.1. - 28.2.2023 Turun yliopistossa. Luennoille voi osallistua myös verkossa etälähetysten tai tallenteiden avulla. Opintojakson tentti suoritetaan Moodlessa 1.3. - 21.5.2023. Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Opintojakso tarjoaa monipuolisen yleiskatsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin ja sen eri osa-alueisiin. Erityisesti tarkastellaan digitaalisuuden merkitystä ja vaikutusta humanistisessa tutkimuksessa, ja esitellään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, joilla digitaalisuutta ja digitaalista aineistoa voidaan lähestyä.

Käsiteltäviä teemoja, työvälineitä ja menetelmiä ovat esimerkiksi tekstinlouhinta, verkosto-analyysi, datan visualisointi, digitaalinen vuorovaikutus ja tietokoneavusteinen tekijäntunnistus.

Opintojakson voi sisällyttää tutkinto-opinnoissa myös humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin.

Opinto-opas: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 3.1.2023

Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op 8.2. - 11.5.2023, myös yksittäisenä jaksona

Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.

Opintojakson luennot pidetään 8.2. - 20.3.2023 verkossa ja niistä tarjotaan myös tallenne. Opintojakson tentti suoritetaan Moodlessa tenttipäivinä: 22.3.2023, 13.4.2023 ja 11.5.2023. Tentin lisäksi opintojakso sisältää lyhyitä kirjoitustehtäviä.

Opintojakso antaa laajan yleiskuvan yleisen ja/tai vahvan tekoälyn kehittämiseen liittyvistä pyrkimyksistä ja kysymyksistä suhteessa keskeisiin mielenteorioihin.

Opintojaksolla syvennytään yleisen tekoälyn ja/tai vahvan tekoälyn edellytyksiin suhteessa keskeisiin filosofisiin, neurobiologisiin sekä laskennallisiin mielenteorioihin. Näitä teemoja käsitellään rikkaassa teoreettisessa kontekstissa, mukaan lukien kysymykset simulaatioiden luonteesta, representaation sisällön määrittymisestä sekä emootioiden luonteesta ja toteutuksesta tekoälyjärjestelmissä.

Opintojaksolla tarkastellaan myös kehityspsykologian inspiroimia esimerkkejä itseoppivista roboteista ja kysymystä siitä, missä määrin yleinen tekoäly voisi (ja tulisi) muistuttaa ihmismieltä.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 1.2.2023 (kiintiö 30)

Tekoälyn menetelmät 5 op 13.3. - 31.7.2023, myös yksittäisenä jaksona, maksuton

Opintojakson voi opiskella myös yksittäisenä jaksona.

Opintojakson luennot pidetään 13.3. - 3.5.2023 Turun yliopistossa. Luentoja voi seurata myös verkossa etälähetyksenä tai tallenteiden avulla. Opintojakson tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa 5.5. - 31.7.2023.

Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää niin perinteisiin hakumenetelmiin kuin koneoppimiseenkin perustuvia tekoälyjärjestelmiä. Nämä valmiudet ovat tarpeellinen perusta esimerkiksi data-analytiikan opintoihin.

Kurssilla käsitellään keskeisiä tekoälyn menetelmiä sekä niiden teorian että käytännön sovellusten kannalta. Sääntöpohjaisista menetelmistä tutustutaan mm. sokeaan ja tietoiseen hakuun sekä erilaisten pelien ratkaisemiseen. Koneoppimisessa perehdytään alan kehitykseen alkaen perseptroneista ja varhaisista hermoverkoista ja päätyen nykyään laajalti käytettyihin päätöspuihin, tukivektorikoneisiin ja syväoppimiseen.

Opinto-opas: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintojakso on maksuton. Esitietovaatimukset/-suositukset: Tekoälyn perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot.

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 6.3.2023

Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op (kl)

Vain opintokokonaisuuden suorittajille.

Lähi- tai verkko-opinnot. Exam-tentti.

Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op (kl)

Vain opintokokonaisuuden suorittajille.

Verkko-opinnot. Exam-tentti.

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta 3 op (kl)

Vain opintokokonaisuuden suorittajille.

Lähi- tai verkko-opinnot. 

Tekniikan historia: Puhuvien koneiden historiaa: Kuvittelua, kohtaamisia ja tunteita 5 op (kl)

Vain opintokokonaisuuden suorittajille.

Lähiopetus ja Exam-tentti.

Tutustu myös muihin teknillisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opintoihin!