alt=""

Sote-akatemia: Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Vahvistu monialaisuudesta! - Ainutlaatuinen, monialainen opintokokonaisuus perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden yhdyspintoihin.

Turun yliopiston Sote-akatemia tarjoaa monitieteisiä opintoja, joissa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös koulun ja varhaiskasvatuksen toimijoita ja rakennetta sekä näiden palveluiden yhteensovittamista ja muutosta. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien, monien työelämätoimijoiden ja järjestöjen sekä korkeakoulujen kanssa.

Opinnot on tarkoitettu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille kiinnostuneille. Opinnot sopivat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalojen sekä opetus- ja kasvatusalojen opiskelijoille ja ammatissa toimivien täydennyskoulutukseksi, mutta myös kaikille sisote-kentän kysymyksistä kiinnostuneille ammatista tai koulutustaustasta riippumatta.

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Sote-akatemian opintotarjontaan sisältyy yli 30 opintojaksoa. Avoimessa yliopistossa voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja oman valintasi mukaan. Halutessasi voit koota jaksoista opintokokonaisuuden, jonka laajuuden tulee olla vähintään 25 opintopistettä. Opintokokonaisuuden suorittajille on Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op -jakso pakollinen ja muut jaksot voi valita kahdesta eri opintojaksojen osiosta.

Opinnot järjestetään lukuvuonna 2023 - 2024 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Useimmat opintojaksot ovat suoritettavissa verkko-opintoina. Tarjonta sisältää myös täysin itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opinto-oppaassa opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin ja aikatauluihin. Oppaassa on myös ohjeita opintokokonaisuuden suorittamiseen. Opintojaksokohtaiset esittelyt ja linkit oppaaseen löytyvät myös alla olevasta valikosta. Opetusohjelmien tiedot julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Sote-akatemian sivuilta löydät lisätietoja opintojen kuvauksista.

> Sote-akatemia

Ilmoittautuminen: Opintomaksu on pääsääntöisesti 15 euroa/op. Jos opintojaksolla on opiskelijakiintiö, opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. tiedot opintojaksokohtaisesti.

Syyslukukauden opintojaksot

Ilmoittautuminen syyslukukauden 2023 opintojaksoille alkaa 10.8. ja päättyy opintokohtaisesti.

Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op 4.10. - 29.11.2023.

Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiaali- terveys- ja sivistyspalveluiden käynnissä olevan muutoksen syihin, nykytilaan sekä todennäköisiin kehityssuuntiin.

Jaksolla tutustutaan keskeisiin sote-kentän käsitteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen ja liittymäpintoihin sivistyspalveluiden kanssa sekä integraation nykyiseen vaiheeseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mm. palvelujärjestelmän muutostarpeita, tavoitteita, keinoja, muutosvaikutuksia, nykytilaa ja tulevaisuutta.

Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen -jakso on pakollinen kaikille, jotka haluavat koostaa opinnoistaan opintokokonaisuuden.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

Verkko-opinnot: Verkko-opetus, aloitusluento ja loppuseminaari verkossa (läsnäolovelvollisuus), ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely 4.10. - 29.11.2023. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 27.9.2023

Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op 11.9. - 29.10.2023

Haluatko oppia lisää sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen (sivisote) talouden tunnusluvuista, talouden suunnittelusta ja seurannasta?

Näiden lisäksi opintojaksolla käsitellään sisäistä ja ulkoista markkinointia sivisote-organisaatioissa sekä yrittäjyyttä ja liiketoimintaidean jalostamista. Opintojakson suoritettuasi hallitset keskeiset liiketalouden käsitteet ja periaatteet sekä ymmärrät ne sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa.

Opintojakson esittelyt Sote-akatemian sivuilla.

Verkko-opinnot: Luentotallenteet ja verkkotehtävät Moodlessa 11.9. - 29.10.2023. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 4.9.2023

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op 24.10. - 8.12.2023

Koululla on merkittävä rooli lasten ja nuorten arjen hyvinvoinnin mahdollistajana. Onnistuneessa koulunkäynnissä toteutuvat kaikki lasten ja nuorten psykologiset perustarpeet eli yhteisöllisyys, autonomia ja kyvykkyydentunne.

Opintojaksolla käsitellään suomalaisen koulutusjärjestelmän sekä koulun toimintakulttuurin ja rakenteiden mahdollisuuksia tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

Verkko-opinnot: Luento-opetus verkossa ja Turun yliopistossa, oppimistehtävät 24.10. - 8.12.2023. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 17.10.2023

Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op 26.10. - 14.12.2023

Opintojaksolla perehdytään humanististen tieteiden näkökulmiin (historia, kieltentutkimus, kulttuurintutkimus, taiteidentutkimus) sosiaali- ja terveyspalveluihin. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kulttuurisidonnaisuus ja historiallisuus, kohtaamistilanteet ja vuorovaikutus sekä terveyden ja sairauden kokemus ja merkitys.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

Verkko-opinnot: Luennot verkossa (myös tallenteet), verkkokeskustelu, oppimispäiväkirja 26.10. - 14.12.2023. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 19.10.2023

Kevätlukukauden opintojaksot

Kevätlukukauden 2024 opetusohjelmat julkaistaan opinto-oppaassa 15.11.2023 mennessä. Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa 4.12.2023 ja päättyy opintojaksokohtaisesti.

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot terveys-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla 5 op

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetusalojen painotuksella. Tutustut tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin toimijoihin, käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun sekä opettelet skenaariotyöskentelyä tekemällä laajemman, monialaisessa ryhmässä toteutettavan harjoitustyön soteko-teemasta.

Opintojakso antaa sinulle eväitä soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja kehitystrendien arvioimiseen niin soteko-alojen parissa kuin laajemminkin.

Lähiopetus: Läsnäolovelvolliset lähitapaamiset. Harjoitustyöt ja loppuraportti ryhmissä. (alustava tieto)

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op

Opintojaksolla tutustut asiakaslähtöisyyteen sosiaali- ja terveyspalveluissa, moniammatillisuuteen ja yhteiseen arvoperustaan. Lisäksi ymmärrät palvelujen yhteensovittamista näiden arvojen pohjalta. Lisäksi opit tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteista ja mahdollisuuksista sekä sosiaalisista tekijöistä osana terveydenhuoltoa ja terveydellisistä tekijöistä osana sosiaalihuoltoa. Näitä teemoja lähestytään esimerkein niin lasten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin palveluissa. Kurssilla opit myös ymmärtämään moniammatillisen työn perusteita sekä teoreettisesti että käytännössä.

Tämä opintojakso sopii sinulle, joka olet kiinnostunut moniammatillisuudesta ja monialaisesta sote-palvelujärjestelmästä. Jo ammateissa toimivat voivat päivittää kurssilla tietotaitoaan ja sote-palvelujen asiakkaat puolestaan ymmärtävät paremmin palvelujen rakennetta ja toimivuutta sekä asiakkaan roolia osana sote-palveluja.

Verkko-opinnot: Videotallenneluennot ja lisämateriaalit, joiden pohjalta opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjan. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta. (alustava tieto)

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen

Johdatus bioturvallisuuteen 2 op

Bioturvalla tarkoitetaan keinoja, joilla suojellaan työntekijöitä, ympäristöä ja yhteiskuntaa biologisilta uhilta.

Biologisia uhkia syntyy sekä ihmisen että muun luonnon toiminnan seurauksena. Opintojakso antaa perustietoa biologisten riskien ennakoinnista ja niihin varautumisesta. Luennoilla tarkastellaan bioturvallisuuden käsitettä muun muassa laboratorioiden, ympäristöterveyden, työsuojelun, maatalouden sekä ympäristönsuojelun näkökulmasta. Keskeistä sisällöissä ovat kansallisesta bioturvallisuudesta vastaavien organisaatioiden edustajien asiantuntijaluennot.

Vaikka jakson keskeinen teema on ”Tutkija ja bioturvallisuus”, käsitellään aihepiirejä laajempana yhteiskunnallisena kokonaisuutena. Luentopäiväkirjassa pohdit siis luennon aihepiiriä aina suhteessa omaan taustaasi ja kokemuspohjaasi.

Opintojakso sopii erityisesti bio- ja ympäristöalojen sekä lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille. Jakso on tasoltaan syventäviä opintoja, joten kokemuspohja edellä mainituilta aloilta helpottaa asioiden omaksumista.

Verkko-opinnot 12.1. - 29.3.2024, suoritettavissa paikkakunnasta riippumatta. (alustava tieto)

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen

Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 5 op

Opintojakso tutustuttaa ikääntymisen teorioihin sekä pitkäikäisyyteen ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Perehdyt myös vanhuuteen varautumiseen ja ikääntyvän väestön terveyteen. Jaksolla ikääntymistä tarkastellaan monitieteisesti ja saat näkökulmia esimerkiksi ikääntymisestä suhteessa mediaan, monikulttuurisuuteen sekä ympäristöön. Lisäksi saat perustietoa ikääntyneiden palvelujärjestelmästä ja sen rakenteista, palveluiden eettisistä lähtökohdista sekä lainsäädännöstä.

Opintojakso on tarkoitettu niin sote-alan ammattilaisille kuin muillekin ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Verkko-opinnot: Luentotallenteet ja muu verkkomateriaali, tieteellinen essee ja lyhyet kirjoitustehtävät. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta. (alustava tieto)

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen

Turvallisuusjohtamisen perusteet sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 op

Opintojen sisältö:

 • turvallisuusjohtamisen käsitteet
 • asiakas- ja potilasturvallisuuttaa säätelevä lainsäädäntö
 • turvallisuusjohtamisjärjestelmä
 • turvallisuuskulttuurin muodostuminen ja tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • laatu- ja vaikuttavuustieto sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusjohtamisessa.

Verkko-opinnot: Seminaaritapaamiset verkossa, itsenäistä opiskelua ja oppimispäiväkirja. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta. (alustava tieto)

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen

Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapojen muutokset 3 op

Opintojakso perehdyttää digitalisaation historiaan ja merkitykseen työelämässä sekä siihen miten digitalisaatio muuttaa työkenttää ja työskentelytapoja. Kurssilla käsiteltäviä aiheita:

 • Digitalisaation historia
 • Digitalisaatio työelämässä
 • Palveluohjaus
 • Jatkuva terveydenhuolto
 • Personalisoiva data terveydenhuollossa.

Verkko-opinnot: luennot videotallenteina, itsenäinen opiskelu. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta. (alustava tieto)

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudelliset perusteet 3 op

Opintojakso on sekä Monitieteiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen että oikeustieteellisen tiedekunnan ON/OTM -tutkintoon kuuluva aineopintojen opintojakso.

Verkko-opinnot: Luennot videotallenteina ja Exam tentti. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta Exam-tenttiä lukuun ottamatta. (alustava tieto)

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op

Opintojakso on sekä Monitieteiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen että oikeustieteellisen tiedekunnan ON/OTM -tutkintoon kuuluva aineopintojen opintojakso.

Jaksolla perehdyt niihin oikeudellisiin kysymyksiin, jotka syntyvät kun lapsen perhesiteissä on jokin kansainvälinen liittymä: lapsen vanhemmat voivat olla eri kansalaisuutta tai lapsen vanhemmat asuvat eri maissa. Kurssi tutustuttaa sinut kansainväliseen yksityisoikeuteen lapsioikeudellisissa kiistatilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi isyys-, huolto-, tapaamisoikeus- ja elatusasioihin. Käsittelyssä on myös esimerkiksi se, missä valtiossa lapsen huoltoa koskeva kiista ratkaistaan sekä kysymys siitä, mitkä rajat ylittävät oikeusvaikutukset yhdessä valtiossa annetulla ratkaisuilla on lapsen näkökulmasta merkittävissä muissa valtioissa.

Verkko-opinnot: Luennot videotallenteina ja Exam tentti. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta Exam-tenttiä lukuun ottamatta. (alustava tieto)

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen

Johda monialaisesti sote-palvelujärjestelmässä 2 op

 Opintojakso on tekeillä kevätlukukaudeksi 2024.

> Opinto-opas

Pitovoimaa soteen - Työhyvinvoinnin ja työkyvyn monialainen johtaminen 2 op

 Opintojakso on tekeillä kevätlukukaudeksi 2024.

> Opinto-opas

Koko lukuvuoden tarjonnassa olevat opintojaksot

Opintojaksot opiskellaan itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Osa jaksoista perustuu kaikille avoimiin ja maksuttomiin MOOC-kursseihin. Jos haluat tehdä MOOCista opintosuorituksen (opintopisteet), voit ilmoittautua opintoihin avoimessa yliopistossa saadaksesi opintojen suoritusoikeuden.

Ilmoittautumisaika on syyslukukaudella 10.8. - 3.12.2023 ja kevätlukukaudella 4.12.2023 - 2.6.2024. Opintoja voi suorittaa myös kesällä 2024.

Avustavat eläimet osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa - Ihmisen ja eläimen yhteistyö 2 op (MOOC)

Opintojakso järjestetään 2.10.2023- 31.7.2024 itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina.

Eläinavusteisuus tarjoaa paljon mahdollisuuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osana. Eläimen ja ihmisen välinen vuorovaikutus, eläimen hyvinvointi sekä asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä tekijöitä, kun suunnitellaan eläinavusteisuuden toteuttamista. Opintojaksolla pääset perehtymään näihin asioihin ja opit uutta sekä eläinavusteisuuden nykytilanteesta että eläimen ja ihmisen välisestä yhteistyöstä.

Opintojaksolla tutustut esimerkiksi eläimen ja ihmisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin sekä yhteistyön vaikutusmekanismeihin ja perustaan. Saat uutta tietoa sote-kentällä toimivien työkoirien roolista ja merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille sekä perehdyt siihen, millaisissa tilanteissa ja miksi eläinavusteisuus olisi asiakkaan näkökulmasta soveltuvaa. Saat tietoa myös eläimen hyvinvoinnista sekä eläinavusteisuuden etiikasta.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 2.10. - 3.12.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö 2 op (MOOC)

Opintojakso järjestetään 18.9. - 31.07.2024 itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina.

Opintojakson keskeisenä teemana on asiakkaan – erityisesti lasten, nuorten ja perheiden – palvelupolku sekä siihen kytkeytyvät digitaaliset toteutukset ja mahdollisuudet. Tulet tarkastelemaan mm. sitä, miten digitalisaation keinoin palveluja voitaisiin kehittää entistä asiakaskeskeisemmiksi, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa ja opit ymmärtämään digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Tämä opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita digitalisaation mahdollisuuksista erityisesti soteko-alojen palvelupolulla. Itsenäisesti suoritettavalla verkkokurssilla olevat esimerkit ovat pääasiassa sosiaalialalta (kuten lastensuojelu ja perhepalvelut) mutta palvelupolun oppeja ja esimerkkejä voi hyödyntää laajemminkin.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 18.9. -  3.12.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op (MOOC)

Opintojaksolla pääset tutustumaan koulun hyvinvointiympäristön kokonaisuuteen ja osallisuuteen lapsen hyvinvoinnin perustana. Samalla tutustut sekä koulun hyvinvointityön toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. Opit uutta myös muun muassa oppilas- ja opiskelijahuollon toiminnasta ja monitoimijaisesta yhteistyöstä osana koulun toimintakulttuuria. Ymmärryksesi monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksista koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana kasvaa.

Opintojaksolla on mukana kouluhyvinvointityöhön liittyvien eri asiantuntijoiden näkökulmia, ja yhteistyö on toteutettu monitieteisesti. Mukana on sekä oikeudellisten velvoitteiden että käytännön kokemusten näkökulmaa, mikä tekee kokonaisuudesta sekä helposti lähestyttävän että kattavan.

Opintojakso on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti koulujen sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon tuleville ja nykyisille ammattilaisille.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet 3 op (MOOC)

Opinnoissa tutustutaan kulttuurihyvinvointiin monitahoisena ilmiönä ja näkökulmana sekä kulttuurin merkitykseen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Verkkokurssilla avataan mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen sisältöjen ja menetelmien soveltamiseen saavutettavasti eri ammattialoilla osana muuttuvaa palvelujärjestelmää.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC)

Opintojakso kuuluu myös sosiaalityön perusopintoihin.

Lasten ja nuorten parissa toimitaan laajasti eri ammateissa, joissa havaitaan huolta herättäviä tilanteita ja kysymyksiä siitä, miten lapsia ja perheitä voidaan tukea monitoimijaisesti. Lastensuojelu on tärkeä yhteistyökumppani kouluissa, neuvoloissa, päiväkodeissa ja poliisin työssä.

Opintojaksolla voit vahvistaa omaa ammatillista osaamistasi lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään monitoimijaiseen työotteeseen. Opintojakso tarjoaa sinulle käytännön vinkkejä siitä, miten lastensuojelun näkökulmaa voi toteuttaa monitoimijaisissa verkostoissa. Opit myös perusteita lastensuojelulainsäädännön velvoitteista esimerkiksi eri ilmoitusvelvollisuustilanteissa ja ymmärrät paremmin mikä on kunkin toimijan rooli lastensuojelutyön kokonaisuudessa.

Opintojakso sopii erityisesti kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden lastensuojelun lähialojen ammattilaisille, jotka haluavat saada tietoa lastensuojelun yhteiskunnallisesta tarkoituksesta ja tehtävästä, eri alojen ammattilaisten yhteisestä toiminnasta, lastensuojelun prosesseista ja lastensuojelulain velvoitteista.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Luontoperustainen hyvinvointi 2 op (MOOC)

Luonto ja eläimet vaikuttavat monella tavalla ihmisten hyvinvointiin ja elämään. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuksia ammatinharjoittamiseen ja jo olemassaolevien palveluiden kehittämiseen uudenlaisilla ratkaisuilla.

MOOC-opintojaksolla pääset tutustumaan luontoperustaisen hyvinvoinnin perusteisiin ja toteutusvaihtoehtoihin. Saat myös näkökulmaa siihen, miten voit lähteä pohtimaan luontoon ja eläimiin liittyviä hyvinvointivaikutuksia tulevaisuudessa.

Opintojakso tarjoaa perustietoa luonnon ja eläinten tuottamista hyvinvointivaikutuksista sekä niiden toimintamekanismeista. Tutustut luontohyvinvoinnin toimintaperiaatteisiin kentällä toimivien tahojen sekä palveluja käyttävien asiakkaiden näkökulmasta ja perehdyt luontoperustaiseen toimintaan liittyviin laatutekijöihin ja -kriteereihin. Lisäksi opit siitä, miten tulevaisuuden näkökulmia voi tuoda osaksi luontoperustaisen hyvinvoinnin palvelujen kehittämistä ja arviointia.

Opintojakso sopii kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille ja esimerkiksi palveluja tuottaville yrittäjille.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op

Opintojaksolla pääset perehtymään siihen, miten tunnistat eri ammattilaisten rooleja moniammatillisessa työskentelyssä ja opit reflektoimaan omaa osaamistasi suhteessa toisten osaamiseen. Samalla tutustut moniammatillisuutta ohjaaviin lakeihin ja eettisiin ohjeisiin sekä ymmärrät moniammatillisuuden merkityksen osana työyhteisöä.

Suorituksesi aikana perehdyt mm. moniammatillisen yhteistyön käytänteisiin ja teoreettiseen taustaan, itseesi moniammatillisena toimijana sekä moniammatillisen yhteistyön edellytyksiin, hyöytyihin ja vaikuttavuuteen.

Opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita moniammatillisen työskentelyn perusperiaatteista ja sen hyödyistä olla tukemassa henkilöä, työntekijää ja organisaatiota.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)

Opintojakso kuuluu myö sosiaalityön perusopintoihin. Jakso tutustuttaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohtiin sekä monitoimijaisen yhteistyön käsitteeseen.

Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä sekä jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa. Lisäksi opit lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja niiden tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Ymmärrät myös lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä ja opit lapsi- ja perhepalveluiden porrasteisuudesta.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op (MOOC)

Opintojakso perehdyttää nuoret hoivaajat (young carers) -ilmiön perusteisiin. Tutustut sen käsitteellisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin, hoivan käsitteeseen ja hoivaan kokemuksena. Opiskeltuasi MOOCin ymmärrät läheisen vakavan sairauden, vamman tai liiallisen päihteiden käytön vaikutuksia lapsen tai nuoren elämässä erityisesti hoivan näkökulmasta, sekä millaisia kokemuksia ja kuormitusta ne aiheuttavat. Opit myös tunnistamaan kohderyhmän erityisen tuen tarpeen ja haavoittuvuuden. Opintojaksolla kuulet paljon nuorten empiirisiä kokemuksia hoivaajana.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op (MOOC)

Opintojakso keskittyy nuorten hoivaajien asemaan yhteiskunnassa sekä palveluissa toimivan ammattilaisen rooliin ja vastuuseen.

MOOCin suoritettuasi ymmärrät nuorten hoivaajien asemaa yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä sekä nuorten hoivaajien palveluihin liittyviä tarpeita ja haasteita. Tunnistat oman roolisi ja ammattilaisen vastuun kohderyhmän tukemisessa sekä tähän ammattieettisesti velvoittavia seikkoja. Opit huomioimaan nuoria hoivaajia ja heidän tarpeitaan osana palvelujärjestelmää. Lisäksi tiedostat nuoren oman kehitysympäristön toimijoiden merkityksen nuoren hoivaajan hyvinvoinnille.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen 2 op (MOOC)

Opintojaksolla opit nuorten hoivaajien tuen tarpeista ja merkityksestä sekä tunnistamaan, kohtaamaan ja tukemaan nuoria hoivaajia saaden käytännön työkaluja heidän kanssaan työskentelyyn. Ymmärrät paitsi hoivaajien, myös muun perheen ja sairastuneiden vanhempien tuen tarpeita sekä käytännön keinoja tukea heitä.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Nuoren kohtaaminen 1 op (MOOC)

Suuri osa sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen ammattilaisista tekee kohtaamistyötä päivittäin. Kohtaamisen taidot voivat olla avainasemassa asiakkaiden haasteiden ratkeamisessa – ne ovat edellytys esimerkiksi sille, että nuori voi kokea saavansa apua ja tukea erilaisissa ja moninaisissa elämän haasteissa. Hyvät kokemukset voivat johtaa avun saamiseen jo varhaisessa vaiheessa, kun toisen ihmisen aito, empaattinen ja ymmärtäväinen kohtaaminen herättää toivoa ja luottamusta ammattilaisiin.

Nuoren kohtaaminen -opintojaksolla perehdytään siihen, millaista on hyvä tai huono kohtaaminen ja miten kohtaamistilanteeseen voi itse ammattilaisena vaikuttaa. Jaksolla käsitellään kohtaamista ammattitaitona mm. luottamuksen rakentumisen ja lapsen oikeuksien näkökulmista. Suuri osa materiaaleista on kokemusasiantuntijajärjestöjen nuorten tuottamia. Opintojaksolla pääset tutustumaan paljon sote-palvelujen asiakkaina olleiden nuorten kokemuksiin ja tutkittuun tietoon sekä arvioimaan kohtaamistaitojasi ja reflektoimaan omia kokemuksiasi oppimaasi.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Oikeus ja koulu 4 op

Opintojakso järjestetään 25.9.2023 - 31.7.2024 itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina.

Opintojakso on myös oikeustieteellisen tiedekunnan ON-tutkintoon kuuluva aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Opintojakson sisältö:

 • Lapsiystävällisen, hyvän hallinnon säädöspohja: kansainvälinen ja kansallinen sääntely
 • Lapsen oikeuksien sopimus ja lapsen oikeudet oppilaana: lapsen etu, yhdenvertaisuus, puhevallan käyttäminen ja osallisuus koulumaailmassa
 • Oppilaan oikeudellinen asema ja lapsen velvollisuudet
 • Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, oppimisen tukeen ja opiskeluhuoltoon
 • Opettajan viranhaltijan asema ja virkavastuu
 • Oppilaan oikeus oikeusturvakeinojen käyttämiseen
 • Kurinpitotoimet koulussa

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 25.9. - 3.12.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Osaaminen perhekeskuksissa 1 op (MOOC)

Opintojakso järjestetään 1.9.2023 - 31.7.2024 itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perhekeskustoiminnan kehitysvaiheita, pääperiaatteita ja tavoitteita sekä niiden edellyttämää toimintakulttuurin muutosta. Opiskelija tuntee myös keskeisimmät perhekeskusten toimintaa ohjaavat normit, suositukset ja kansalliset strategiat. Lisäksi opiskelija tunnistaa perhekeskusverkoston toimijat ja oman roolinsa verkostossa.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 1.9. - 3.12.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Sosiaalioikeus 4 op

Opintojakso on myös oikeustieteellisen tiedekunnan ON/OTM -tutkintoon kuuluva aineopintojen opintojakso.

Opintojaksolla perehdyt itsenäisesti kirjallisuuden avulla sosiaalioikeuteen erityisenä sääntelykokonaisuutena.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Surevan kohtaaminen - Näkökulmia menetyksiin ja suruun 3 op

Opintojakso on suoritettavissa 7.9.2023 - 31.7.2024 itsenäisesti opiskeltavina verkko-opintoina.

Opintojaksolla opit ymmärtämään, mitkä elementit ovat tärkeitä surevan henkilön kohtaamisessa ja millaisia erilaisia surutilanteita voidaan perheessä kohdata. Ymmärrät läsnäolon ja kuuntelun merkityksen ja saat keinoja surevan aikuisen ja lapsen kohtaamiseen. Lisäksi ymmärrät, miten suru vaikuttaa ihmisen toimintaan ja miten surun kanssa voi selvitä arjessa eteenpäin. Osaat kunnioittaa jokaisen yksilöllistä tapaa surra ja pohtia omaa jaksamistaan toimiessaan surevien henkilöiden parissa.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 24.8. - 3.12.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op

Mitä systeemisyydellä todellisuudessa tarkoitetaan, millaisiin teoria- ja arvolähtökohtiin systeemisyys perustuu ja miten systeemisyyttä toteutetaan?

Tällä itsenäisesti suoritettavalla opintojaksolla perehdyt systeemisen työotteen teoreettisiin lähtökohtiin ja periaatteisiin kuten lapsen oikeudet, lapsi- ja perhelähtöisyys, suhdeperustaisuus ja monialainen yhteistyö. Keskeisiä sisältöjä opintojaksolla ovat myös vuorovaikutustaidot monialaisessa lapsi- ja perhelähtöisessä työssä sekä systeemisen työskentelyn tuomat hyödyt ja mahdollisuudet niin lapsille ja nuorille kuin perheelle ja ammattilaisillekin.

Voit suunnata oppimistasi valitsemalla opintojakson syventävistä teemoista itseäsi eniten kiinnostavan. Vapaavalintaiset teemat liittyvät dialogiseen työskentelymalliin, systeemiseen työotteeseen puhevammaisten henkilöiden kanssa sekä systeemisyyteen kasvatus- ja opetusyhteisöissä tai lastensuojelutyön konteksteissa. Opintojakso tarjoaa myös mahdollisuuden reflektoida ja pohtia systeemisyyttä osana omaa oppimista ja ajattelua.

Opintojakso on suunnattu erityisesti kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville ja näitä aloja opiskeleville henkilöille. Se on hyödyllinen myös kaikille asiasta kiinnostuneille.

Opintojakso sisältyy myös sosiaalityön aineopintoihin.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisissa 2 op

Opintojakso järjestetään 2.10.2023 (alustava tieto) - 31.7.2024 itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina.

Opintojakso antaa kokonaiskuvan lääkäri-potilasviestinnän vaikuttavuuden merkityksestä, teoriataustasta ja keinoista. Saat aiheesta hyvät perustiedot sekä valmiudet osallistua soveltaviin opintojaksoihin ja omien potilasviestinnän käytäntöjen kehittämiseen. Opintojakson jälkeen ymmärrät, miten keskustelua voi käyttää hoidon työvälineenä ja hoidon tukena.

Opintojakson esittely Sote-akatemian sivuilla.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 2.10. - 3.12.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella

”Monialainen opintokokonaisuus antoi minulle lisää eväitä toimia sote-kentällä terveydenhuollon ammattilaisena. Myös sosiaali- ja kasvatusalan tuntemukseni kasvoi opintojen myötä.”

”Kiitos hyvästä kokonaisuudesta! Ammattilainenkin on saanut opinnoista uusia ajatuksia ja erilaista näkökulmaa omaan työhönsä.”

"Sote-akatemian monialaiset ja monipuoliset näkökulmat täydentävät omaa tietämystä joka kerta! Myös etäopetus on iso plussa!"