alt=""

Sote-akatemia: Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Vahvistu monialaisuudesta! - Ainutlaatuinen, monialainen opintokokonaisuus perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden yhdyspintoihin.

Turun yliopiston Sote-akatemia tarjoaa monitieteisiä opintoja, joissa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös koulun ja varhaiskasvatuksen toimijoita ja rakennetta sekä näiden palveluiden yhteensovittamista ja muutosta. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien, monien työelämätoimijoiden sekä esimerkiksi järjestöjen ja korkeakoulujen kanssa.

Opinnot on tarkoitettu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille kiinnostuneille. Opinnot sopivat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalojen sekä opetus- ja kasvatusalojen opiskelijoille ja ammatissa toimivien täydennyskoulutukseksi, mutta myös kaikille sisote-kentän kysymyksistä kiinnostuneille ammatista tai koulutustaustasta riippumatta.

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Sote-akatemian opintotarjontaan sisältyy lähes 30 opintojaksoa. Avoimessa yliopistossa voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja oman valintasi mukaan ja halutessasi voit koota jaksoista opintokokonaisuuden. Kokonaisuuden laajuuden tulee olla vähintään 25 opintopistettä.

Opintokokonaisuuden suorittajille on Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op -jakso pakollinen. Muut jaksot voi valita kahdesta eri opintojaksojen osiosta. Katso ohjeet opinto-oppaasta.

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Useimmat opintojaksot ovat suoritettavissa verkko-opintoina. Tarjonta sisältää myös täysin itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja.

Opintojen sisältö: Opinto-oppaassa löydät tiedot koko opintokokonaisuudesta sekä opintojaksojen sisällöstä, opetus- ja opiskelutavoista ja aikatauluista, ks. oppaasta Toteutukset. Opintojaksojen esittelyt ja jaksokohtaiset linkit oppaaseen löytyvät myös alla olevasta valikosta.

> Opinto-opas

Sote-akatemian sivuilta löydät lisätietoja opintojen kuvauksista ja työelämän yhteistyökumppaneista.

> Sote-akatemia

Ilmoittautuminen: Opintomaksu on pääsääntöisesti 15 euroa/op. Jos opintojaksolla on opiskelijakiintiö, opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Syyslukukauden 2022 opintojaksot

Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa 11.8.2022 ja päättyy opintokohtaisesti. Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta (linkit valikossa).

Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op 7.9. - 19.10.

Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiaali- terveys- ja sivistyspalveluiden käynnissä olevan muutoksen syihin, nykytilaan sekä todennäköisiin kehityssuuntiin. Jaksolla tutustutaan keskeisiin sote-kentän käsitteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen ja liittymäpintoihin sivistyspalveluiden kanssa sekä integraation nykyiseen vaiheeseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mm. palvelujärjestelmän muutostarpeita, tavoitteita, keinoja, muutosvaikutuksia, nykytilaa ja tulevaisuutta.

Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen -jakso on pakollinen kaikille, jotka haluavat koostaa opinnoistaan opintokokonaisuuden.

Verkko-opinnot: Aloitusluento ja loppuseminaari verkossa, ryhmätyöskentely, oppimistehtävä, oppimispäiväkirja. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. - 2.9.2022

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan 5 op 6.9. - 30.11.

Opintojaksolla perehdytään omavalvonnan taustalla oleviin käsitteisiin, kuten laatuun ja turvallisuuteen. Omavalvonnan sisältöön pureudutaan hyödyntämällä mm. Valviran omavalvontamääräysten sisältöä, sote-lainsäädäntöä ja kansallisia ohjausdokumentteja. Opintojakso on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaa toteuttaville henkilöille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Verkko-opinnot: Luennoille voi osallistua Turun yliopistossa tai verkossa, lisäksi pienryhmäkeskustelu verkossa, tehtävät. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. - 30.8.2022

Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op 12.9. - 30.10.

Haluatko oppia lisää sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen (sivisote) talouden tunnusluvuista, talouden suunnittelusta ja seurannasta? Näiden lisäksi opintojaksolla käsitellään sisäistä ja ulkoista markkinointia sivisote-organisaatioissa sekä yrittäjyyttä ja liiketoimintaidean jalostamista. Opintojakson suoritettuasi hallitset keskeiset liiketalouden käsitteet ja periaatteet sekä ymmärrät ne sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa.

Verkko-opinnot: Luentotallenteet ja verkkotehtävät. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. - 5.9.2022

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op 25.10. - 8.12.

Koululla on merkittävä rooli lasten ja nuorten arjen hyvinvoinnin mahdollistajana. Onnistuneessa koulunkäynnissä toteutuvat kaikki lasten ja nuorten psykologiset perustarpeet eli yhteisöllisyys, autonomia ja kyvykkyydentunne. Opintojaksolla käsitellään suomalaisen koulutusjärjestelmän sekä koulun toimintakulttuurin ja rakenteiden mahdollisuuksia tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista.

Verkko-opinnot: Luento-opetus verkossa ja Turun yliopistossa, oppimistehtävät. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. - 18.10.2022

Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op 27.10. - 15.12.

Opintojaksolla perehdytään humanististen tieteiden näkökulmiin (historia, kieltentutkimus, kulttuurintutkimus, taiteidentutkimus) sosiaali- ja terveyspalveluihin. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kulttuurisidonnaisuus ja historiallisuus, kohtaamistilanteet ja vuorovaikutus sekä terveyden ja sairauden kokemus ja merkitys.

Verkko-opinnot: Luennot verkossa (myös tallenteet), verkkokeskustelu, oppimispäiväkirja. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. - 20.10.2022

Kevätlukukauden 2023 opintojaksot

Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa 5.12.2022 ja päättyy opintojaksokohtaisesti. Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta (linkit valikossa).

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot terveys-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla 5 op 10.1. - 28.2.2023

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetusalojen painotuksella. Tutustut tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin toimijoihin, käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun sekä opettelet skenaariotyöskentelyä tekemällä laajemman, monialaisessa ryhmässä toteutettavan harjoitustyön soteko-teemasta.

Opintojakso antaa sinulle eväitä soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja kehitystrendien arvioimiseen niin soteko-alojen parissa kuin laajemminkin.

Lähiopetus: Läsnäolovelvolliset lähitapaamiset. Harjoitustyöt ja loppuraportti ryhmissä.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 5.12. - 3.1.2023 (kiintiö 5)

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op 10.1. - 12.3.2023

Opintojaksolla tutustut asiakaslähtöisyyteen sosiaali- ja terveyspalveluissa, moniammatillisuuteen ja yhteiseen arvoperustaan. Lisäksi ymmärrät palvelujen yhteensovittamista näiden arvojen pohjalta. Lisäksi opit tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteista ja mahdollisuuksista sekä sosiaalisista tekijöistä osana terveydenhuoltoa ja terveydellisistä tekijöistä osana sosiaalihuoltoa. Näitä teemoja lähestytään esimerkein niin lasten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin palveluissa. Kurssilla opit myös ymmärtämään moniammatillisen työn perusteita sekä teoreettisesti että käytännössä.

Tämä opintojakso sopii sinulle, joka olet kiinnostunut moniammatillisuudesta ja monialaisesta sote-palvelujärjestelmästä. Jo ammateissa toimivat voivat päivittää kurssilla tietotaitoaan ja sote-palvelujen asiakkaat puolestaan ymmärtävät paremmin palvelujen rakennetta ja toimivuutta sekä asiakkaan roolia osana sote-palveluja.

Verkko-opinnot: Videotallenneluennot ja lisämateriaalit, joiden pohjalta opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjan. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 3.1.2023

Oikeus ja koulu 4 op 11.1. - 24.5.2023

Jos sinua kiinnostavat esimerkiksi tärkeimmät opetustointa ohjaavat oikeuslähteet ja haluat ymmärtää mihin oppilaan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat, tule oppimaan lisää tälle itsenäisesti suoritettavalle verkkokurssille!

Kaikille aiheesta kiinnostuneille tarkoitettu opintojakso käy läpi myös mm. perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita sekä tutustuttaa oppilaan oikeuksien ja etäopetuksen ajankohtaisiin haasteisiin. Taustalla vaikuttavat turvallinen oppimisympäristö, lasten oikeudet ja nykyaikainen lapsioikeus sekä esimerkiksi koulun kurinpitotoimet ja oppilaan oikeudellinen asema.

Verkko-opinnot: Itsenäinen opiskelu ja Exam tentti. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta Exam-tenttiä lukuun ottamatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 4.1.2023

Johdatus bioturvallisuuteen 2 op 11.1. - 3.3.2023

Bioturvalla tarkoitetaan keinoja, joilla suojellaan työntekijöitä, ympäristöä ja yhteiskuntaa biologisilta uhilta.

Biologisia uhkia syntyy sekä ihmisen että muun luonnon toiminnan seurauksena. Opintojakso antaa perustietoa biologisten riskien ennakoinnista ja niihin varautumisesta. Luennoilla tarkastellaan bioturvallisuuden käsitettä muun muassa laboratorioiden, ympäristöterveyden, työsuojelun, maatalouden sekä ympäristönsuojelun näkökulmasta. Keskeistä sisällöissä ovat kansallisesta bioturvallisuudesta vastaavien organisaatioiden edustajien asiantuntijaluennot.

Vaikka jakson keskeinen teema on ”Tutkija ja bioturvallisuus”, käsitellään aihepiirejä laajempana yhteiskunnallisena kokonaisuutena. Luentopäiväkirjassa pohdit siis luennon aihepiiriä aina suhteessa omaan taustaasi ja kokemuspohjaasi.

Opintojakso sopii erityisesti bio- ja ympäristöalojen sekä lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille. Jakso on tasoltaan syventäviä opintoja, joten kokemuspohja edellä mainituilta aloilta helpottaa asioiden omaksumista.

Verkko-opinnot 11.1. - 3.3.2023, suoritettavissa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 20.1.2023

Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 5 op 2.3. - 1.6.2023

Opintojakso tutustuttaa ikääntymisen teorioihin sekä pitkäikäisyyteen ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Perehdyt myös vanhuuteen varautumiseen ja ikääntyvän väestön terveyteen. Jaksolla ikääntymistä tarkastellaan monitieteisesti ja saat näkökulmia esimerkiksi ikääntymisestä suhteessa mediaan, monikulttuurisuuteen sekä ympäristöön. Lisäksi saat perustietoa ikääntyneiden palvelujärjestelmästä ja sen rakenteista, palveluiden eettisistä lähtökohdista sekä lainsäädännöstä.

Opintojakso on tarkoitettu niin sote-alan ammattilaisille kuin muillekin ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Verkko-opinnot: Luentotallenteet ja muu verkkomateriaali, tieteellinen essee ja lyhyet kirjoitustehtävät. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 23.2.2023

Turvallisuusjohtamisen perusteet sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 op 8.3. - 19.5.2023 UUTTA

Opintojen sisältö:

  • turvallisuusjohtamisen käsitteet
  • asiakas- ja potilasturvallisuuttaa säätelevä lainsäädäntö
  • turvallisuusjohtamisjärjestelmä
  • turvallisuuskulttuurin muodostuminen ja tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • laatu- ja vaikuttavuustieto sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusjohtamisessa.

Verkko-opinnot: Seminaaritapaamiset verkossa, itsenäistä opiskelua ja oppimispäiväkirja. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 1.3.2023

Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapojen muutokset 3 op 13.3. - 15.5.2023

Opintojakso perehdyttää digitalisaation historiaan ja merkitykseen työelämässä sekä siihen miten digitalisaatio muuttaa työkenttää ja työskentelytapoja. Kurssilla käsiteltäviä aiheita:

  • Digitalisaation historia
  • Digitalisaatio työelämässä
  • Palveluohjaus
  • Jatkuva terveydenhuolto
  • Personalisoiva data terveydenhuollossa.

Verkko-opinnot: luennot videotallenteina, itsenäinen opiskelu. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 6.3.2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudelliset perusteet 3 op 13.3. - 28.8.2023

Opintojakso on sekä Monitieteiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen että oikeustieteellisen tiedekunnan ON/OTM -tutkintoon kuuluva aineopintojen opintojakso.

Verkko-opinnot: Luennot videotallenteina ja Exam tentti. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta Exam-tenttiä lukuun ottamatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 6.3.2023

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op 14.3. - 21.6.2023

Opintojakso on sekä Monitieteiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen että oikeustieteellisen tiedekunnan ON/OTM -tutkintoon kuuluva aineopintojen opintojakso.

Jaksolla perehdyt niihin oikeudellisiin kysymyksiin, jotka syntyvät kun lapsen perhesiteissä on jokin kansainvälinen liittymä: lapsen vanhemmat voivat olla eri kansalaisuutta tai lapsen vanhemmat asuvat eri maissa. Kurssi tutustuttaa sinut kansainväliseen yksityisoikeuteen lapsioikeudellisissa kiistatilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi isyys-, huolto-, tapaamisoikeus- ja elatusasioihin. Käsittelyssä on myös esimerkiksi se, missä valtiossa lapsen huoltoa koskeva kiista ratkaistaan sekä kysymys siitä, mitkä rajat ylittävät oikeusvaikutukset yhdessä valtiossa annetulla ratkaisuilla on lapsen näkökulmasta merkittävissä muissa valtioissa.

Verkko-opinnot: Luennot videotallenteina ja Exam tentti. Voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta Exam-tenttiä lukuun ottamatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 7.3.2023

Koko lukuvuoden opintotarjonnassa olevat opintojaksot

Jaksot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Ilmoittautumisaika on syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022 ja kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023.

Osa opintojaksoista perustuu kaikille avoimiin ja maksuttomiin MOOC-kursseihin. Jos haluat tehdä MOOCista opintosuorituksen (opintopisteet), voit ilmoittautua opintoihin avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Tarkista opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta, linkit valikossa.

Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö 2 op

MUUTOS AIKATAULUUN:
Opintojakso järjestetään alustavan suunnitelman mukaan syyslukukaudella 2023.

Opintojakson keskeisenä teemana on asiakkaan – erityisesti lasten, nuorten ja perheiden – palvelupolku sekä siihen kytkeytyvät digitaaliset toteutukset ja mahdollisuudet. Tulet tarkastelemaan mm. sitä, miten digitalisaation keinoin palveluja voitaisiin kehittää entistä asiakaskeskeisemmiksi, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa ja opit ymmärtämään digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Tämä opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita digitalisaation mahdollisuuksista erityisesti soteko-alojen palvelupolulla. Itsenäisesti suoritettavalla verkkokurssilla olevat esimerkit ovat pääasiassa sosiaalialalta (kuten lastensuojelu ja perhepalvelut) mutta palvelupolun oppeja ja esimerkkejä voi hyödyntää laajemminkin.

> Opinto-opas

 

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op (MOOC)

Opintojaksolla pääset tutustumaan koulun hyvinvointiympäristön kokonaisuuteen ja osallisuuteen lapsen hyvinvoinnin perustana. Samalla tutustut sekä koulun hyvinvointityön toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. Opit uutta myös muun muassa oppilas- ja opiskelijahuollon toiminnasta ja monitoimijaisesta yhteistyöstä osana koulun toimintakulttuuria. Ymmärryksesi monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksista koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana kasvaa.

Opintojaksolla on mukana kouluhyvinvointityöhön liittyvien eri asiantuntijoiden näkökulmia, ja yhteistyö on toteutettu monitieteisesti. Mukana on sekä oikeudellisten velvoitteiden että käytännön kokemusten näkökulmaa, mikä tekee kokonaisuudesta sekä helposti lähestyttävän että kattavan.

Opintojakso on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti koulujen sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon tuleville ja nykyisille ammattilaisille.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC)

Lasten ja nuorten parissa toimitaan laajasti eri ammateissa, joissa havaitaan huolta herättäviä tilanteita ja kysymyksiä siitä, miten lapsia ja perheitä voidaan tukea monitoimijaisesti. Lastensuojelu on tärkeä yhteistyökumppani kouluissa, neuvoloissa, päiväkodeissa ja poliisin työssä.

MOOC-opintojaksolla voit vahvistaa omaa ammatillista osaamistasi lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään monitoimijaiseen työotteeseen. Opintojakso tarjoaa sinulle käytännön vinkkejä siitä, miten lastensuojelun näkökulmaa voi toteuttaa monitoimijaisissa verkostoissa. Opit myös perusteita lastensuojelulainsäädännön velvoitteista esimerkiksi eri ilmoitusvelvollisuustilanteissa ja ymmärrät paremmin mikä on kunkin toimijan rooli lastensuojelutyön kokonaisuudessa.

Opintojakso sopii erityisesti kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden lastensuojelun lähialojen ammattilaisille, jotka haluavat saada tietoa lastensuojelun yhteiskunnallisesta tarkoituksesta ja tehtävästä, eri alojen ammattilaisten yhteisestä toiminnasta, lastensuojelun prosesseista ja lastensuojelulain velvoitteista.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

Opintojakso on tarjonnassa myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet 3 op (MOOC) UUTTA

Opinnoissa tutustutaan kulttuurihyvinvointiin monitahoisena ilmiönä ja näkökulmana sekä kulttuurin merkitykseen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Verkkokurssilla avataan mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen sisältöjen ja menetelmien soveltamiseen saavutettavasti eri ammattialoilla osana muuttuvaa palvelujärjestelmää.

Verkko-opinnot: Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 31.1. - 2.6.2023

Luontoperustainen hyvinvointi 2 op (MOOC)

Luonto ja eläimet vaikuttavat monella tavalla ihmisten hyvinvointiin ja elämään. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuksia ammatinharjoittamiseen ja jo olemassaolevien palveluiden kehittämiseen uudenlaisilla ratkaisuilla.

MOOC-opintojaksolla pääset tutustumaan luontoperustaisen hyvinvoinnin perusteisiin ja toteutusvaihtoehtoihin. Saat myös näkökulmaa siihen, miten voit lähteä pohtimaan luontoon ja eläimiin liittyviä hyvinvointivaikutuksia tulevaisuudessa.

Opintojakso tarjoaa perustietoa luonnon ja eläinten tuottamista hyvinvointivaikutuksista sekä niiden toimintamekanismeista. Tutustut luontohyvinvoinnin toimintaperiaatteisiin kentällä toimivien tahojen sekä palveluja käyttävien asiakkaiden näkökulmasta ja perehdyt luontoperustaiseen toimintaan liittyviin laatutekijöihin ja -kriteereihin. Lisäksi opit siitä, miten tulevaisuuden näkökulmia voi tuoda osaksi luontoperustaisen hyvinvoinnin palvelujen kehittämistä ja arviointia.

Opintojakso sopii kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille ja esimerkiksi palveluita tuottaville yrittäjille.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op

Opintojaksolla pääset perehtymään siihen, miten tunnistat eri ammattilaisten rooleja moniammatillisessa työskentelyssä ja opit reflektoimaan omaa osaamistasi suhteessa toisten osaamiseen. Samalla tutustut moniammatillisuutta ohjaaviin lakeihin ja eettisiin ohjeisiin sekä ymmärrät moniammatillisuuden merkityksen osana työyhteisöä.

Suorituksesi aikana perehdyt mm. moniammatillisen yhteistyön käytänteisiin ja teoreettiseen taustaan, itseesi moniammatillisena toimijana sekä moniammatillisen yhteistyön edellytyksiin, hyöytyihin ja vaikuttavuuteen.

Opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita moniammatillisen työskentelyn perusperiaatteista ja sen hyödyistä olla tukemassa henkilöä, työntekijää ja organisaatiota.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 1.9. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)

MOOC tutustuttaa sinut monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohtiin sekä monitoimijaisen yhteistyön käsitteeseen. Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä sekä jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa. Lisäksi opit lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja niiden tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Ymmärrät myös lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä ja opit lapsi- ja perhepalveluiden porrasteisuudesta.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op (MOOC)

Opintojakso perehdyttää nuoret hoivaajat (young carers) -ilmiön perusteisiin. Tutustut sen käsitteellisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin, hoivan käsitteeseen ja hoivaan kokemuksena. Opiskeltuasi MOOCin ymmärrät läheisen vakavan sairauden, vamman tai liiallisen päihteiden käytön vaikutuksia lapsen tai nuoren elämässä erityisesti hoivan näkökulmasta, sekä millaisia kokemuksia ja kuormitusta ne aiheuttavat. Opit myös tunnistamaan kohderyhmän erityisen tuen tarpeen ja haavoittuvuuden. Opintojaksolla kuulet paljon nuorten empiirisiä kokemuksia hoivaajana.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op (MOOC)

Opintojakso keskittyy nuorten hoivaajien asemaan yhteiskunnassa sekä palveluissa toimivan ammattilaisen rooliin ja vastuuseen.

MOOCin suoritettuasi ymmärrät nuorten hoivaajien asemaa yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä sekä nuorten hoivaajien palveluihin liittyviä tarpeita ja haasteita. Tunnistat oman roolisi ja ammattilaisen vastuun kohderyhmän tukemisessa sekä tähän ammattieettisesti velvoittavia seikkoja. Opit huomioimaan nuoria hoivaajia ja heidän tarpeitaan osana palvelujärjestelmää. Lisäksi tiedostat nuoren oman kehitysympäristön toimijoiden merkityksen nuoren hoivaajan hyvinvoinnille.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11,8, - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

 

Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen 2 op (MOOC)

Opintojaksolla opit nuorten hoivaajien tuen tarpeista ja merkityksestä sekä tunnistamaan, kohtaamaan ja tukemaan nuoria hoivaajia saaden käytännön työkaluja heidän kanssaan työskentelyyn. Ymmärrät paitsi hoivaajien, myös muun perheen ja sairastuneiden vanhempien tuen tarpeita sekä käytännön keinoja tukea heitä.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

Nuoren kohtaaminen 1 op (MOOC)

Suuri osa sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen ammattilaisista tekee kohtaamistyötä päivittäin. Kohtaamisen taidot voivat olla avainasemassa asiakkaiden haasteiden ratkeamisessa – ne ovat edellytys esimerkiksi sille, että nuori voi kokea saavansa apua ja tukea erilaisissa ja moninaisissa elämän haasteissa. Hyvät kokemukset voivat johtaa avun saamiseen jo varhaisessa vaiheessa, kun toisen ihmisen aito, empaattinen ja ymmärtäväinen kohtaaminen herättää toivoa ja luottamusta ammattilaisiin.

Nuoren kohtaaminen -opintojaksolla perehdytään siihen, millaista on hyvä tai huono kohtaaminen ja miten kohtaamistilanteeseen voi itse ammattilaisena vaikuttaa. Jaksolla käsitellään kohtaamista ammattitaitona mm. luottamuksen rakentumisen ja lapsen oikeuksien näkökulmista. Suuri osa materiaaleista on kokemusasiantuntijajärjestöjen nuorten tuottamia. Opintojaksolla pääset tutustumaan paljon sote-palvelujen asiakkaina olleiden nuorten kokemuksiin ja tutkittuun tietoon sekä arvioimaan kohtaamistaitojasi ja reflektoimaan omia kokemuksiasi oppimaasi.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

Sosiaalioikeus 4 op (oikeustiede)

Opintojakso on sekä Monitieteiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen että oikeustieteellisen tiedekunnan ON/OTM -tutkintoon kuuluva aineopintojen opintojakso.

Opintojaksolla perehdyt itsenäisesti kirjallisuuden avulla sosiaalioikeuteen erityisenä sääntelykokonaisuutena.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

Surevan kohtaaminen 2 op

Opintojaksolla pohdit, miten voit kohdata surevan henkilön ja opit lapsensa menettäneen henkilön surussa tukemista. Lisäksi perehdyt lapsen kokemaan suruun sekä tutustut ammattilaisten työssäjaksamiseen surevien rinnalla. Osana verkkokurssia saat kokemusasiantuntijoiden avulla tietää, miltä suru ja lapsen menetys tuntuvat ja miten näihin tunteisiin tulisi surevan näkökulmasta reagoida. Tulet myös oppimaan, miten suru vaikuttaa ihmisen toimintaan ja miten se näkyy arjessa. Kurssin suoritettuasi sinulla on apuvälineitä esimerkiksi siihen, miten suru tulee huomioida osana omaa työtä ja asiakaskohtaamisia.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op

Mitä systeemisyydellä todellisuudessa tarkoitetaan, millaisiin teoria- ja arvolähtökohtiin systeemisyys perustuu ja miten systeemisyyttä toteutetaan?

Tällä itsenäisesti suoritettavalla opintojaksolla perehdyt systeemisen työotteen teoreettisiin lähtökohtiin ja periaatteisiin kuten lapsen oikeudet, lapsi- ja perhelähtöisyys, suhdeperustaisuus ja monialainen yhteistyö. Keskeisiä sisältöjä opintojaksolla ovat myös vuorovaikutustaidot monialaisessa lapsi- ja perhelähtöisessä työssä sekä systeemisen työskentelyn tuomat hyödyt ja mahdollisuudet niin lapsille ja nuorille kuin perheelle ja ammattilaisillekin.

Voit suunnata oppimistasi valitsemalla opintojakson syventävistä teemoista itseäsi eniten kiinnostavan. Vapaavalintaiset teemat liittyvät dialogiseen työskentelymalliin, systeemiseen työotteeseen puhevammaisten henkilöiden kanssa sekä systeemisyyteen kasvatus- ja opetusyhteisöissä tai lastensuojelutyön konteksteissa. Opintojakso tarjoaa myös mahdollisuuden reflektoida ja pohtia systeemisyyttä osana omaa oppimista ja ajattelua.

Opintojakso on suunnattu erityisesti kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville ja näitä aloja opiskeleville henkilöille. Se on hyödyllinen myös kaikille asiasta kiinnostuneille.

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023

”Monialainen opintokokonaisuus antoi minulle lisää eväitä toimia sote-kentällä terveydenhuollon ammattilaisena. Myös sosiaali- ja kasvatusalan tuntemukseni kasvoi opintojen myötä.”

”Kiitos hyvästä kokonaisuudesta! Ammattilainenkin on saanut opinnoista uusia ajatuksia ja erilaista näkökulmaa omaan työhönsä.”

"Sote-akatemian monialaiset ja monipuoliset näkökulmat täydentävät omaa tietämystä joka kerta! Myös etäopetus on iso plussa!"