Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM)

Molekyylilääketiede tutkii molekyylitasolla tautien syntymekanismeja ja niiden diagnoosi- ja hoitokeinoja. Molekyylilääketieteen eri tutkimusaloille on tyypillistä vankan perustutkimusosaamisen lisäksi vahva panostus translationaaliseen tutkimukseen, jossa pyritään perustutkimuksessa saadun tiedon hyödyntämiseen kliinisessä tutkimuksessa ja toisaalta potilasnäytteiden hyödyntämiseen sairauksien taustalla olevien mekanismien selvittämisessä ja hoitokohteiden identifioinnissa.

Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma on perustaltaan monitieteinen ja biolääketieteen eri aloja sekä kliinistä tutkimusta yhdistelevä ohjelma. Tohtoriohjelman toiminta pohjaa vahvasti lääketieteellisen tiedekunnan tieteellistä toimintaa profiloiviin tutkimusohjelmiin ja Turussa jo vuosia erinomaisesti toimineiden OKM-rahoitteisten tohtoriohjelmien (ent. tutkijakoulu) luomille toimintamalleille (mm. Turku Graduate School of Biomedical Sciences, TuBS). TuDMM-tohtoriohjelmaan kuuluu ohjaajia sekä Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta että Turun alueella toimivista tutkimus- ja erillislaitoksista, kuten THL ja Biotekniikan keskus. Turun alueen bio- ja kliinisen lääketieteen perinteiset vahvuusalueet, kuten syöpätutkimus, lisääntymislääketiede, immunologia ja tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuva tutkimus ovatkin kaikki edustettuina ohjelmaamme kuuluvissa tutkimusryhmissä. Perustutkinnostaan riippuen ohjelmassamme olevat väitöskirjatutkijat suorittavat joko FT-, LT- tai HLT-tutkinnon.
Tohtoriohjelmamme tavoitteena on turvata väitöskirjatutkijoillemme korkeatasoinen tieteellinen jatkokoulutus, joka antaa valmiudet sekä ammattimaiselle tutkijanuralle että muille korkeaa asiantuntemusta vaativille urapoluille. Ohjelma järjestää yhdessä muiden Turun alueen tohtoriohjelmatoimijoiden kanssa monipuolista ja strukturoitua tohtorikoulutusta sekä yleisissä että tieteenalakohtaisissa taidoissa. Ohjelmamme toimii myös opiskelijan tukena väitöskirjatyön kaikissa vaiheissa, sekä pyrkii edistämään väitöskirjatutkijan kansainvälistymistä ja työelämään valmistautumista.

Tohtoriohjelma tekee myös yhteistyötä bioalan ohjelmien kanssa. Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma tarjoaakin hedelmällisiä yhteistyö- ja interaktiomahdollisuuksia väitöskirjatutkijoilleen monitieteisessä ja toimivassa tohtoriohjelmaorganisaatiossa.

Yhteystiedot

Johtaja Noora Kotaja

Koordinaattori tudmm@utu.fi