Humanistinen tiedekunta tohtorikoulutus - jatko-opinnot

Tohtorikoulutuksen tavoite on, että päätoimisesti opiskellen filosofian tohtorin tutkinto suoritetaan 3-4 vuodessa. Tohtorintutkintoon sisältyy tieteelliseen tutkimukseen perustuva väitöskirja, väitöskirjan julkinen puolustaminen sekä vähintään 40 op jatko-opintoja. (Rehtorin päätös TY/965/2023) Väitöskirjatutkijan ja ohjaajan tulee yhdessä suunnitella opinnot ja rajata väitöstutkimuksen aihe ja sisältö tämän mitoituksen mukaan. Opinnot on kuvattu tohtoriohjelmakohtaisissa opetussuunnitelmissa.     

> Opinto-opas

Opinnoissa on mahdollisuus painottaa eri osa-alueita omien tavoitteiden mukaisesti ja on tärkeää, että opintojen aloittamisen jälkeen laaditaan HOPS (henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma), jossa opintojen sisältö suunnitellaan yksityiskohtaisemmin ja suunnitelmasta keskustellaan ohjaajan kanssa. 

Jatko-opintokokonaisuuden hyväksyy tohtoriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti suoritetuksi pääaineen jatkokoulutuksesta vastaava henkilö.

Tohtorin tutkintoa suorittavalta vaaditaan jatkotutkintoihin kuuluvat 40 opintopisteen opintosuoritukset ennen väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastukseen jättämistä. Määräyksestä voidaan myöntää erityisistä syistä poikkeuksia.

Jatko-opintoihin sopivia koulutustapahtumia ja kursseja tuottavat

  • Tutkijakoulu UTUGS - UTUGS kurssitarjonta 
  • Humanistisen tiedekunnan kaksi tohtoriohjelmaa Juno ja Utuling
  • oppiaineet sekä erikseen, yhdessä että yhteistyössä muiden tiedekuntien kanssa 
  • Myös tutkimuskeskukset, -verkostot ja TIAS (Turku Institute for Advanced Studies) tuottavat tapahtumia, joihin tohtorikoulutettavat ovat tervetulleita ja joista he voivat sopimuksen mukaan tehdä opintosuorituksia.

Samoin Turun yliopiston henkilöstökoulutuksen tarjonta on usein avointa tohtorikoulutettaville

 

Jatko-opinnoissa opintosuorituksia saa myös esimerkiksi konferensseihin osallistumisesta, artikkeleiden kirjoittamisesta ja opettamisesta. Näistä opintosuorituksista voi pyytää hyväksyntää lomakkeella, joka löytyy UGIS-järjestelmästä. Ks. ugis.utu.fi -> Links -> Yksittäisen opintosuorituksen hyväksyntä tai suoraan tästä linkkinä

-> Jatko-opintojen mitoitusohje humanistisessa tiedekunnassa