Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)

​Juno on moni- ja poikkitieteellinen tohtoriohjelma, joka kouluttaa kulttuurisen muutoksen kriittisiä asiantuntijoita ja yhdistää historiatieteellisen tutkimuksen, kulttuuritieteiden menetelmät ja taiteiden tutkimuksen lähestymistavat. Ohjelma koostuu 16 oppialasta, joilla kaikilla on kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Juno tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkijakoulutuksen, jonka jälkeen valmistunut tohtori kykenee itsenäiseen, uutta, kriittistä tieteellistä tietoa tuottavaan ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattavaan tutkimustyöhön. Tieteellisen työn toteuttamisen ohella se antaa valmiudet tutkija-opettajan uralle, vaativiin asiantuntijatehtäviin, akateemisten verkostojen ylläpitämiseen ja kansainväliseen tieteelliseen julkaisutoimintaan.

Nykytutkimuksessa ihmistieteiden metodologiat ovat lähestyneet toisiaan, ja siksi poikkitieteelliselle yhteistyölle on erityisen hedelmälliset lähtökohdat. Junon tavoitteena on kouluttaa laajasti kulttuuriin perehtyneitä tohtoreita momonimutkaistuvaan ja globaalistuvaan nykymaailmaan.

Tohtoriohjelman tavoitteet
 •  järjestää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa kaikille väitöskirjatutkijoille
 • edistää heidän väitöskirjatyötään  
 •  sitouttaa heitä tutkijayhteisöön ja kannustaa verkostoitumaan tiedeyhteisöön
 • tukea heidän erikoisaloihin liittyvien tietojen ja taitojen syventymistä sekä  asiantuntijuuden kehittymistä.
Tohtoriohjelma tarjoaa myös
 • palkallisia tväitöskirjatutkijan tehtäviä
 • matka-apurahoja
 • väitöskirjan loppuunsaattamisapurahoja
 • aloittavan väitöskirjatutkijan apurahoja
Tohtoriohjelman toiminnan kehys

Juno on yksi Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) 16 tohtoriohjelmasta. Tohtoriohjelman toiminnan rahoitus saadaan yliopiston budjetista tutkijakoulun kautta ns. palkkatukena sekä toimintamäärärahana. Palkkatuki on tarkoitettu kokopäiväisten väitöskirjatutkijoiden palkkaamiseen ja tällä hetkellä Junossa on 12 kalenterivuosiin sidottua palkkapaikkaa, joista vuosittain haettavaksi avautuu yleensä 3. Toimintamäärärahaa käytetään opetuksen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä väitöskirjatutkijoiden matka-avustuksiin ja loppuunsaattamisapurahoihin. Tämän lisäksi Juno on saanut merkittävää taloudellista tukea myös Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta, mikä on mahdollistanut vuosittain apurahojen runsaamman myöntämisen.

Palkalliset väitöskirjatutkijan tehtävät ovat erittäin kilpailtuja. Viime vuosina paikka on voitu myöntää 6-7% hakijoista. Rehtori päättää kunkin tohtoriohjelman vuotuisen palkkapaikkamäärän, ja tohtoriohjelman johtoryhmä tekee vuosittain käytössä olevien resurssien perusteella päätöksen siitä, kuinka monta ja minkä mittaista kautta voidaan myöntää. Tutkijakoulun linjauksen mukaisesti tohtoriohjelmissa pyritään suosimaan pitkiä rahoituskausia.  

Palkallisen väitöskirjatutkijan tehtävään hakeneiden hakemukset arvioidaan ensin kahden tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenen toimesta. Oman pääaineen hakijoiden hakemuksia ei lueta ja esteelliset poistuvat kokouksista asian käsittelyn ajaksi. Tämän jälkeen hakemuksista parhaiten menestyneet (noin kolmasosa) lähetetään arvioitaviksi Turun yliopiston ulkopuolisille asiantuntijoille. Koordinaattori valmistelee johtoryhmän jäsenten ja asiantuntija-arvioiden pohjalta listan ns. kärkihakijoista. Johtoryhmän ne jäsenet, joiden omista aineista ei ole ehdokkaita kärkihakijoiden joukossa, perehtyvät uudelleen näihin hakemuksiin ja niistä tehtyihin arvioihin ja tekevät tältä pohjalta lopullisen valinnan.
 

Syksyn 2023 valinnat

Tohtoriohjelma Junossa oli syyskuun 2023 haussa haettavana työsuhteisia tohtorikoulutettavan (enintään nelivuotista) tehtäviä kaudelle 2024-2027.Hakemuksia jätettiin 50. Tehtävään valittiin

 • Saara-Veera Härmä* ajalle 1.1.2024-31.12.2027
 • Jean Lukkarinen ajalle 1.6.2024-31.5.2027
 • Veera Ojala ajalle 1.6.2024-31.5.2025
 • Oiva Ristimäki ajalle 1.8.2024-31.3.2025
 • Murat Türkmen ajalle 1.8.2024-30.4.2025

Varasijoille:

 1. JaniOravisjärvi
 2. Pasi Jarkko
 3. Hilla Pohjalainen*

 

*Sillä ehdolla, että hakija ottaa vastaan hänelle myönnetyn opiskeluoikeuden 1.1.2024 alkaen.

Varasijapaikka toteutuu järjestyksessä, jos joku väitöskirjatutkija peruu oman palkkapaikkansa tai osan siitä. Tämä varasijalista on voimassa seuraavaan hakuun saakka.

Junon johtoryhmä

Junon toiminnasta vastaa johtoryhmä, jonka jäseniä ovat: professori Markku Lehtimäki (Junon johtaja), yliopistonlehtori Janne Harjula, professori Tutta Palin, yliopisto-opettaja Kaarina Koski, professori Leila Koivunen, professori Anu Koivunen, yliopistonlehtori Riina Haanpää, kollegiumtutkija Asko Nivala, väitöskirjatutkija Johanna Latva sekä väitöskirjatutkija Teemu Väisänen, sihteerinä koordinaattori Meri Heinonen.

Junon suositukset koskien palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää

Historian, kulttuurin ja taiteidentutkimuksen tohtoriohjelma Juno teki kyselyn palkallisten tohtorikoulutettavien (Juno) työtehtävistä Historian, kulttuurin ja taiteidentutkimuksen laitoksella tammikuussa 2019. Kyselyn pohjalta Junon johtoryhmä antoi suosituksia koskien palkallisen väitöskirjatutkijan tehtävää.

- Väitöskirjatutkija voi käyttää muihin kuin omaan tutkimukseensa liittyviin työtehtäviin maksimissaan 5% työajastaan. Tämä tarkoittaa n. 80 tuntia vuodessa.  

-    Oppiaineissa on hyvä suunnitella työtehtäviä osana väitöskirjatutkijan uraohjausta ja pohtia, mitkä tehtävät hyödyttävät häntä jatkossa ja tarjota myös mahdollisuus vaihteleviin tehtäviin (opetus, ohjaus, hallinto, yhteiskunnallinen vaikuttaminen). 

-    TVäitöskirjatutkijan tutkimustyön eteneminen ja sen erilaiset vaiheet on hyvä ottaa huomioon työtehtäviä suunniteltaessa. Tehtävien määrän ei tarvitse kaikkina vuosina olla vakio, vaan se voi vaihdella sen mukaan, miten paljon aikaa väitöskirjatutkija tarvitsee tutkimukseen. Jos 80 tunnin työmäärä jonain vuonna ylittyy, tulee työmäärän seuraavana vuonna olla vastaavasti pienempi.

-    Pidemmässä työsuhteessa oleville olisi hyvä tarjota mahdollisuutta pitää myös yksi kokonainen kurssi jossain vaiheessa tohtorikoulutusta (kurssin opettaminen pätevöittää opetustehtäviin paremmin kuin yksittäiset luennot).

-    Opetuskokemuksen tarjoaminen väitöskirjatutkijoille on tärkeää myös siksi, että se antaa heille mahdollisuuden hakeutua yliopistopedagogiikan opintoihin.

-    Suosittelemme, että kaikille väitöskirjatutkioille annettaisiin jatkossa työtehtävistä myös opintopisteitä. Opetustaidot osioon voisi saada osana palkallista tohtorikoulutettavan tehtävää tehtävästä työstä maksimissaan 5 op ja asiantuntijuus yhteiskunnassa kohtaan samoin maksimissaan 5 op (esimerkiksi työryhmien jäsenyydet jne. – ei kuitenkaan normaalit oppiaineen viikko- tai kuukausikokoukset)
 

 

 

Sitaatti PhD MATTI Laitinen
Tohtorikoulutettavana saan päivittäin työskennellä sellaisten aiheiden kanssa, joita kohtaan tunnen intohimoa. Tukenani ovat asiantuntevat ohjaajat ja muiden tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien yhteisö.
Mikko Myllyntausta, tohtorikoulutettava, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma Juno