Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma - väitöskirjatutkijalle

Junon opetussuunnitelma

Junossa otettiin syksyllä 2016 käyttöön tohtoriohjelman ensimmäinen yhteinen opetussuunnitelma, joka oli voimassa kaksi vuotta 2016-2018. Tohtoriohjelman yhteinen opetussuunnitelma tuli korvaamaan erilliset oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat. Kaudella 2018-2020 tapahtui muutos opintojen minimilaajuudessa, kun se muuttui  40 op:ksi ja väitöskirjan laajuus 200 op:ksi. Väitöskirjan laajuus tarkistettiin vastaamaan työmäärää eikä työmäärä kasvanu. Monografiaväitöskirjan suositeltu enimmäislaajuus on 250 s.

Opetussuunnitelma 2022-2024 pohjautuu kahteen edelliseen. Jatko-opinnot kokonaisuus on 40-60 op. Myös minimiä laajemman kokonaisuuden voi siis suorittaa.  

 

Opetussuunnitelmat on julkaistu tiedekunnan sähköisissä opinto-oppaissa

 

-> 2022-2024 opetussuunnitelma Pepissä

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS tehdään Peppi-järjestelmässä ja se hyväksytetään ohjaajalla Ugis-järjestelmän kautta opintojen alkuvaiheessa.  Ugis-järjestelmään kirjaudutaan HAKA-kirjautumisella.

> Ugis.utu.fi

> Peppi (vaatii utu-tunnuksen)

Rekisterimerkinnät

Aiemmat suoritukset, jotka on tallennettu opintorekisteriin oppiainekohtaisina jatko-opintoina (konferenssiosallistumiset, seminaarit, artikkeleista, opetuksesta kursseista saadut merkinnät) käyvät osaksi Junon jatko-opintokokonaisuutta edelleen. Uusia opintojen aikana syntyvistä suorituksista voi pyytää rekisterimerkintää Ugis-järjestelmän kautta täyttämällä lomakkeen Opintosuorituksen rekisteröinti

Jatko-opintokonaisuuden voi esittää hyväksyttäväksi lähettämällä Pepin kautta viestin tohtoriohjelman koordinaattorille, kun opintokokonaisuus on valmis. Kokonaisuuden hyväksyy pääaineen jatkokoulutuksesta vastaava UGIS-järjestelmän kautta. Jatko-opintokokonaisuus tulee olla koottuna ja hyväksyttynä ennen väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen.

 > ugis.utu.fi

Jatko-opintojen mitoitusohje

Humanistisen tiedekunnan jatkokoulutustyöryhmä on hyväksynyt mitoitusohjeen, jota käytetään apuna määriteltäessä laajuuksia suorituksissa, jotka eivät ole kursseja, tenttejä tai esseitä. > Jatkotutkintojen mitoitusohje

Junon suositukset koskien palkallisten väitöskirjatutkijoiden muita työtehtäviä

Junon johtoryhmän suositukset palkallisten väitöskirjatutkijoiden muista työtehtävistä (muu = ei oma tutkimus)

Junon johtoryhmä ehdottaa tekemänsä selvityksen pohjalta seuraavia hyviä käytänteitä kaikille tohtoriohjelman pääaineille koskien palkallisten väitöskirjatutkijoiden tehtäviä.

  • Väitöskirjatutkija voi käyttää muihin kuin omaan tutkimukseensa liittyviin työtehtäviin maksimissaan 5% työajastaan. Tämä tarkoittaa n. 80 tuntia vuodessa. 
  • Pääaineissa on hyvä suunnitella työtehtäviä osana väitöskirjatutkijan uraohjausta ja pohtia, mitkä tehtävät hyödyttävät häntä jatkossa ja tarjota myös mahdollisuus vaihteleviin tehtäviin (opetus, ohjaus, hallinto, yhteiskunnallinen vaikuttaminen).
  • Väitöskirjatutkijan tutkimustyön eteneminen ja sen erilaiset vaiheet on hyvä ottaa huomioon työtehtäviä suunniteltaessa. Tehtävien määrän ei tarvitse kaikkina vuosina olla vakio, vaan se voi vaihdella sen mukaan, miten paljon aikaa väitöskirjatutkija tarvitsee tutkimukseen. Jos 80 tunnin työmäärä jonain vuonna ylittyy, tulee työmäärän seuraavana vuonna olla vastaavasti pienempi.
  • Pidemmässä työsuhteessa oleville olisi hyvä tarjota mahdollisuutta pitää myös yksi kokonainen kurssi jossain vaiheessa tohtorikoulutusta (kurssin opettaminen pätevöittää opetustehtäviin paremmin kuin yksittäiset luennot).
  • Opetuskokemuksen tarjoaminen väitöskirjatutkijoille on tärkeää myös siksi, että se antaa heille mahdollisuuden hakeutua yliopistopedagogiikan opintoihin.
  • Suosittelemme, että kaikille väitöskirjatutkijoille annettaisiin jatkossa työtehtävistä myös opintopisteitä. Opetustaidot osioon voisi saada osana palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää tehtävästä työstä maksimissaan 5 op ja asiantuntijuus yhteiskunnassa kohtaan samoin maksimissaan 5 op (esimerkiksi työryhmien jäsenyydet jne. – ei kuitenkaan normaalit oppiaineen viikko- tai kuukausikokoukset)