Humanistisen tiedekunnan väitösohjeet

Humanistisen tiedekunnan viralliset esitarkastusta ja väitöstä koskevat ohjeet ja säännöt löytyvät jatkotutkinto-oppaasta. Väitöskirjaprosessi on kuvattu alla olevissa ohjeissa sekä UGIS-järjestelmässä. Ennen esitarkastusprosessin aloittamista tutustu näihin ohjeisiin sekä yliopiston ohjeisiin väittelijälle

Esitarkastuksen edellytykset
 • Väitöskirjatutkijan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi, kun hän jättää työnsä esitarkastukseen.

 • Lisäksi  tutkintoon sisällytettävien jatko-opintojen (40-60 op) tulee olla suoritettu ja opinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä opintosuoritusrekisterissä (Peppi).

 • Poikkeustilanteessa, dekaanin luvalla, voidaan esitarkastus aloittaa jo ennen kuin kaikki tutkintoon sisällytettävät jatko-opinnot on suoritettu ja opintokokonaisuus on koottu. Opinnot tulee tällöin suorittaa ja pyytää kokonaisuusmerkintä ennen väittelyluvan myöntämistä.

 • Väitöskirjatutkija muokkaa opintokokonaisuuden ensin itse Pepissä vastaamaan opetussuunnitelman vaatimuksia ja pyytää sitten koordinaattoria (meri.heinonen@utu.fi)  tarkistamaan kokonaisuuden. Jos kokonaisuus on kunnossa, pyytää koordinaattori kokonaisuudelle hyväksynnän pääaineen jatko-opintojen vastuuhenkilöltä ja kirjaa kokonaisuuden Peppiin.

 • Väitöskäsikirjoitukselle tulee tehdä alkuperäisyydentunnistus Turnitin-ohjelmalla ennen työn jättämistä esitarkastukseen. Tarkastuksesta huolehtii ohjaaja. Tarkastuksesta allekirjoitetaan todistus, joka toimitetaan tiedekuntaan osana esitarkastajaesitystä (ks. ohjeet Turnitin-tarkastuksen tekemiseen).

 • Väitöskirjakäsikirjoitus tarkistetaan kokonaisuudessaan (artikkeliväitöskirjan osalta myös artikkelit).

 • Tarkastusmenettelystä tulee tehdä merkintä lopulliseen opinnäytteeseen: "Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä”.

Työn jättäminen esitarkastukseen
 • Väitöskirjatutkija lähettää käsikirjoituksen tiedekuntaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy myös UGIS-järjestelmästä.
 • Monografiamuotoisessa käsikirjoituksessa tulee olla varsinaisen sisältöosuuden lisäksi ainakin nimiösivu ja sisällysluettelo sekä lopussa lähdeluettelo.
 • Artikkelimuotoisessa käsikirjoituksessa tulee olla nimiösivu, sisällysluettelo ja yhteenveto-osa lähdeluetteloineen sekä kaikki artikkelit. Artikkeleiden tulee olla sisällöltään identtisiä alkuperäisten julkaisujen kanssa. Kun artikkeliväitöskirja jätetään esitarkastettavaksi, on mukana esitettävä erillinen luettelo siitä, missä artikkelit on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi. Yhteisjulkaisujen osalta on esitettävä kirjallinen selvitys siitä, mikä väittelijän työn itsenäinen osuus niissä on. 
 • Tiedekunta toimittaa väitöskirjakäsikirjoituksen sähköpostitse esitarkastajille. Ohjaajan/pääaineen vastuuhenkilön tulee tiedustella esitarkastajilta, riittääkö esitarkastajille käsikirjoitus sähköisessä muodossa. Mikäli esitarkastaja(t) haluavat käsikirjoituksen paperitulosteena, väitöskirjatutkija toimittaa paperisen tulosteen lukkokansiossa tai muussa helposti lähetettävässä muodossa tiedekunnan palvelusihteereille (hum-toimistopalvelut@utu.fi) postitettavaksi. Käsikirjoitus tulee tulostaa yksipuolisena ja postitettava kappale tulee toimittaa vasta sen jälkeen, kun väitöskirjatutkija on saanut tiedoksi tiedekunnan päätöksen esitarkastajista.
Esitarkastajien nimeäminen
 • Pääaineen vastuuprofessori tekee esityksen esitarkastajista, joilta on ennakkoon kysytty suostumusta tehtävään, sähköisellä lomakkeella, joka löytyy myös UGIS-järjestelmästä.
 • Esitykseen liitetään ohjaajan allekirjoittama Turnitin-todistus. 
 • Esitarkastajaesitys tulee väitöskirjatutkijalle hyväksyttäväksi utu-sähköpostiin ja vasta hyväksynnän jälkeen tiedekuntaan.  Kun väitöskirjatutkija on hyväksynyt esityksen, esitys lähtee eteenpäin tiedekunnalle.
 • Väitöskirjalla pitää olla vähintään kaksi esitarkastajaa, joilla tulee, mikäli mahdollista, olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Jos esitarkastajaksi esitetty henkilö ei ole pätevyydeltään vähintään dosentti, tulee lomakkeeseen liittää ko. henkilön ansio- tai julkaisuluettelo.
 • Väitöskirjan esitarkastajiin sovelletaan hallintolain (434/2003, 27§) mukaisia esteellisyyssäännöksiä. Henkilön on itse jäävättävä itsensä, jos hän havaitsee olevansa esteellinen. Esteellisyyden ratkaisee hallintoelin tai henkilö, jolle kyseisen henkilön valinta kuuluu.
 • Esitarkastajien tulee olla Turun yliopiston ulkopuolelta. Poikkeustapauksessa yksi esitarkastaja voi olla Turun yliopiston toisesta tiedekunnasta (TY:n opintojohtosääntö 8.2). Ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana.
 • Esitarkastajalla ei tule olla yhteisjulkaisuja tai muuta tiivistä tieteellistä yhteistyötä väitöskirjatutkijan tai hänen lähipiirinsä kanssa väitöskirjatutkijan jatko-opintojen aikana.
 • Esitarkastajalla ja ohjaajalla ei tule olla yhteisjulkaisuja tai muuta tiivistä ja viimeaikaista tieteellistä yhteistyötä (pääsääntöisesti viimeisen kolmen vuoden ajalta). Perustellusta syystä tästä linjauksesta voidaan poiketa.
 • Turun yliopiston dosentti voi toimia esitarkastajana, jos hänellä ei ole työsuhdetta tai voimassa olevaa yliopistositoumusta Turun yliopiston kanssa.
 • Dekaani tekee päätöksen esitarkastajista, kun sekä esitys esitarkastajista että väitöskäsikirjoitus on toimitettu tiedekuntaan.
 • Dekaanin päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse väitöskirjatutkijalle, ohjaajille ja pääaineen vastuuhenkilölle.
 • Esitarkastajilla on 2 kuukautta aikaa antaa lausuntonsa (heinäkuuta ei lasketa määräaikaan)
Esitarkastus
 • Esitarkastajien tulee antaa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa. Määräaika lasketaan esitarkastuspäätöksen päivämäärästä (heinäkuuta ei lasketa määräaikaan).
 • Väitöskirjatutkijan tai ohjaajan ei tule olla yhteydessä esitarkastajiin esitarkastuksen aikana. Tarvittaessa tiedekunnan jatkotutkintoasioista vastaava hallintohenkilökunta hoitaa asioinnin esitarkastajien kanssa.
 • Esitarkastaja arvioi perustellussa, kirjallisessa lausunnossaan, onko käsikirjoitus hyväksyttävissä väitöskirjaksi sellaisenaan.
 • Esitarkastaja voi lausunnossaan esittää korjaus- ja parannusehdotuksia, mutta lausunto ei voi olla ehdollinen.
 • Aina esitarkastajat tai toinen heistä ei puolla väittelylupaa. Kielteinen lausunto johtaa siihen, että esitarkastusprosessi keskeytetään väitöskirjatutkijan pyynnöstä tai joko dekaanin tai tiedekunnan johtokunnan päätöksellä. Väitöskirjatutkijalla on kuitenkin yliopistolain (558/2009, 44§) mukaisesti mahdollisuus jättää lausuntoihin vastine. Kun käsikirjoitusta on korjattu ja pääaineen vastuuhenkilö puoltaa esitarkastuksen käynnistämistä uudelleen, nimeää dekaani työlle esitarkastajat. Tehtävään voidaan pyytää samoja tai eri esitarkastajia harkinnan mukaan.
Väittelylupa
 • Kun molempien esitarkastajien lausunnot ovat saapuneet tiedekunnalle, ne toimitetaan sähköpostitse tiedoksi väitöskirjatutkijalle, oppiaineen jatkokoulutuksesta vastaavalle professorille sekä ohjaajille. ­Väittelijälle varataan mahdollisuus kirjallisen vastineen antamiseen esitarkastajien lausuntoihin.
 • Jos molemmat esitarkastajien lausunnot puoltavat väittelyluvan myöntämistä ja väittelijä on toimittanut tiedekuntaan todistuksen tehdystä kielentarkastuksesta, myöntää dekaani väittelyluvan. (Kielentarkastus vaaditaan väitöskirjoista, jotka on kirjoitettu muulla kuin väitöskirjatutkijan äidinkielellä, ks. kielentarkastus)
 • Väittelyluvan edellytyksenä on myös, että tohtorintutkinnon opinnot (40-60 op) on suoritettu ja rekisteröity sekä koottu yhdeksi kokonaisuudeksi Pepissä.
 • Väittelylupa on myös painatuslupa ja väitöskirjan saa julkaista, kun dekaani on myöntänyt väittelyluvan.
 • Kustos ja väittelijä sopivat väitöspäivästä mahdollisimman pian väittelyluvan myöntämisen jälkeen. Kustos varmistaa, että päivä sopii vastaväittäjälle/-väittäjille ja arvostelutoimikunnan jäsenille. Väittelypäivä tulee merkitä UGISiin heti, kun päivä on tiedossa.
 • Johtokunnan päätöksen (17.2.2024) mukaan väitöstilaisuus järjestää kahdentoista kuukauden kuluessa väittelyluvan myöntämisestä. Väittelijän anomuksesta ja perustellusta syystä dekaani voi ottaen huomioon väittelijän oikeusturvan ja tiedekunnan edun myöntää kohtuullisen lisäajan väitöstilaisuuden järjestämiseksi.  Niiden väitöskirjatutkijoiden osalta, joille on ennen päätöksen tekoa myönnetty väittelylupa, kahdentoista kuukauden määräaika lasketaan päätöspäivästä 17.2.2024.
Väitöskirjan julkaiseminen ja jakelu sekä väitöksestä tiedottaminen
 • Väittelijä huolehtii siitä, että väitöskirja tulee julkiseen jakeluun viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väittelijän tulee myös tiedottaa väitöstilaisuudesta yliopiston ohjeiden mukaan (ks. Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle --> Väitöksestä tiedottaminen). 
 • Tiedekunta myöntää kaikille väittelijöille 600 euron painatustuen, jonka edellytyksenä on kilpailutetun toimittajan käyttö väitöskirjan (taitossa ja) painatuksessa (ks. Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle --> Väitöskirjan julkaisu ja painatus.
 • Kilpailutetulle tomittajalle (Painosalama) ilmoitetaan laskutustiedoiksi: Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, kustannuspaikka 2602000 ja sisäinen tilaus 26003181.
 • Väitöskirjoissa tulee olla sekä suomen- että englanninkielinen tiivistelmäsivu (rehtorin päätös 5.11.2013).
 • Lopullisessa julkaistavassa väitöskirjassa tulee nimiösivun jälkeen olla seuraavat tiedot:
  • Turun yliopisto
  • Tiedekunta
  • Laitos
  • Oppiaine
  • Tohtoriohjelma
  • Työn ohjaaja(t)
  • Esitarkastajat
  • Vastaväittäjä(t)
 • Lisäksi samalla sivulla tulee olla maininta: "Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck - järjestelmällä.”
 • Ohjeet väitöskirjan julkaisuun  --> Väitöskirjan julkaisu ja painatus).
 • Yliopiston ohjeet julkaisumääristä ja jakelusta --> Väitöskirjojen jakelu.
 • HUOM! Jos artikkeliväitöskirja julkaistaan ainoastaan sähköisesti, tulee kirjastolle ja tiedekuntaan sekä vastaväittäjälle ja arvostelutoimikunnan jäsenille toimitettavissa sidotuissa/niitatuissa paperikopioissa olla mukana yhteenveto-osan lisäksi myös kaikki (julkaistut ja julkaisemattomat) artikkelit.
 • Väitöskirja tulee toimittaa vastaväittäjälle ja arvostelutoimikunnan jäsenille hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta (usein kannattaa lähettää lopullinen sähköinen versio heti, kun se on mahdollista ja mahdollinen painettu kappale tai sidottu/niitattu paperikopio sen jälkeen).
 • Myös (toiselle) esitarkastajalle toimitetaan väitöskirja (sähköisesti julkaistavista väitöskirjoista vain linkki).
 • Useimmissa tapauksissa arvostelutoimikunnan jäsenten kappaleet voi toimittaa yliopiston sisäisellä postilla. Osoitetietoja voi tarvittaessa tiedustella osoitteesta humpostgraduate@utu.fi.
 • Väittelijä voi postittaa vastaväittäjän, esitarkastajan sekä tarvittaessa arvostelutoimikunnan jäsen(i)en ja kustoksen kappaleet yliopiston kautta.
 • Postitusoikeus koskee väitöskirjaa ja yksinomaan sähköisesti julkaistavan väitöskirjan tapauksessa vastaväittäjälle ja arvostelutoimikunnan jäsenille ja kustokselle lähetettäviä sidottuja/niitattuja kopioita.
 • Jos väittelijä teettää vastaväittäjälle kierrekansiin sidotun version, jossa joka toinen sivu on tyhjä, vastaa hän itse postituskuluista.
 • Postituksessa auttavat tiedekunnan palvelusihteerit: hum-toimistopalvelut@utu.fi
 • Postitettavat kappaleet voi toimittaa osoitetietoineen tiedekunnan Opintotoimiston palvelutiskille Arcanumiin (1. krs.) toimiston asiointiaikoina. 
 • Myös tiedekunnan väitöskirjakappaleen (1 kpl) voi toimittaa samalle Arcanumin palvelutiskille tai lähettää yliopiston sisäisessä postissa (Humanistinen tiedekunta/Tohtorikoulutus, Arcanum) tai postittaa osoitteeseen Humanistinen tiedekunta/Tohtorikoulutus, Arcanum, 20014 Turun yliopisto
Vastaväittäjä, kustos ja arvostelutoimikunta
 • Pääaineen vastuuhenkilö tekee esityksen vastaväittäjästä/-väittäjistä, kustoksesta ja arvostelutoimikunnan jäsenistä, joilta on ennakkoon kysytty suostumusta tehtävään, sähköisellä lomakkeella. (Linkki lomakkeelle on myös UGIS-järjestelmässä).
 • Lomake tulee väittelijälle hyväksyttäväksi utu-sähköpostiin ja vasta hyväksynnän jälkeen tiedekuntaan. Kun väittelijä on hyväksynyt esityksen, esitys lähtee järjestelmässä automaattisesti tiedekuntaan.
 • Vastaväittäjällä tulee, mikäli mahdollista, olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot.
 • Vastaväittäjän tulee olla Turun yliopiston ulkopuolelta. Mikäli vastaväittäjiä on enemmän kuin yksi, ainakin yhden vastaväittäjän tulee olla Turun yliopiston ulkopuolelta.
 • Työn ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä.
 • Vastaväittäjään sovelletaan samoja esteellisyysäännöksiä kuin esitarkastajaan.
 • Kustoksena voi toimia pääaineen professori, lähitieteiden professori tai Turun yliopistoon työsuhteessa oleva dosentti.
 • Kustoksena voi olla myös työn ohjaajana toiminut emeritus/emerita professori, jolla on emeritussopimus Turun yliopiston kanssa.
 • Arvostelutoimikuntaan kuuluu yksi tai useampi vastaväittäjä ja 1-2 tiedekunnan nimeämää asiantuntijajäsentä.
 • Asiantuntijajäsenistä vähintään toisen tulee olla dosentti, joka on työsuhteessa Turun yliopistoon ja edustaa lähiainetta. Toisena asiantuntijajäsenenä voi toimia myös toinen esitarkastaja tai (saman oppialan) edustaja muusta yliopistosta. Arvostelutoimikunnan jäsenet eivät saa olla työn ohjaajia.
 •  Arvostelutoimikunnan puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Turun yliopistoon työsuhteessa oleva arvostelutoimikunnan jäsen. Hän perehdyttää vastaväittäjän (vastaväittäjät) ja mahdollisen toisen asiantuntijajäsenen tiedekunnan arvostelukäytäntöön, arvosteluasteikkoon ja muihin säädöksiin.
 • Arvostelutoimikunta kokoontuu väitöstilaisuuden jälkeen keskustelemaan väitöskirjan arvostelusta.
 • Kaikkien arvostelutoimikunnan jäsenten edellytetään olevan läsnä väitöstilaisuudessa ja arvostelutoimikunnan kokouksessa.
 • Arvostelutoimikunta antaa väitöskirjasta oman lausuntonsa tiedekunnan -> lomakkeella.
 • Tämän lisäksi vastaväittäjä antaa oman kirjallisen lausuntonsa.
Kustoksen tehtävät ja vastaväittäjän matkajärjestelyt
 • Kustos perehdyttää vastaväittäjän Turun yliopiston väittelykäytäntöön ja väitöstilaisuuden kulkuun sekä toimii tämän isäntänä Turun yliopistossa vierailun aikana (ellei muuta ole sovittu). 
 • Kustos huolehtii vastaväittäjän matkan ja majoituksen järjestelyistä yliopiston matkapalveluiden (utu.matkat@certia.fi) ja tiedekunnan toimistopalveluiden (hum-toimistopalvelut@utu.fi) avulla.
 • Suomen sisältä matkustaville vastaväittäjille kustos pyytää matkapalveluita varaamaan majoituksen ja tarvittaessa myös matkaliput (ks. ohje muut ulkopuoliset matkustajat).
 • Turun yliopiston puitesopimuksen mukaan vastaväittäjän yöpyminen järjestetään Original Sokos Hotel Kupittaalla (paitsi jos väitös Porissa).
 • Halutessaan vastaväittäjä voi tehdä matkajärjestelynsä itse ja laskuttaa matkakulut tiedekunnalta matkan jälkeen kulukuitteja vastaan (tiedekunta ohjeistaa vastaväittäjää laskutuksesta). Vastaväittäjälle korvataan kohtuulliset matkakustannukset yliopiston matkustussääntöjen periaatteiden mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan tulee noudattaa edullisinta matkustustapaa. Matkakuluja korvataan lähtökohtaisesti julkisen liikenteen hintojen mukaan. Vain perustellusta syystä voi saada korvauksen oman auton käytöstä (kilometrikorvaus 0,30€/km). Avecin kuluja ei korvata. Vastaväittäjälle ei makseta päivärahaa. Ruokailukuluja ei ole mahdollista korvata.
 • Suomen ulkopuolelta matkustavien vastaväittäjien osalta kustos on hyvissä ajoin yhteydessä tiedekunnan toimistopalveluihin. Toimistopalveluiden palvelusihteeri lähettää tiedekunnan matkavarauslomakkeen ohjeineen kustokselle ja vastaväittäjälle.
 • Yliopiston matkapalvelut vastaavat matkaan ja majoitukseen liittyvistä varauksista ja hankinnoista. Tiedekunnan palvelusihteeri toimii yhteyshenkilönä vastaväittäjän ja matkapalveluiden välillä tarvittaessa.
 • Vastaväittäjän matka- ja majoituskulut ilmoitetaan kohdennettavaksi humanistisen tiedekunnan kustannuspaikalle 2602000 ja sisäiselle tilaukselle 26003181. Huom. Mikäli osan kustannuksista maksaa pääaine tai projekti (ks. alla), matkaa varatessa tulee ilmoittaa kulut maksavan projektin tai pääaineen kustannuspaikka yms. tiedot.
 • Tiedekunta korvaa vastaväittäjän matkustuskuluja yliopiston matkustussääntöjen mukaisesti enimmäissummaan 1700€ saakka (sis. max. 2 yön majoitus, Euroopan ulkopuolelta saapuville 3 yön majoitus). Ylittävät kulut maksaa väittelijän laitos, pääaine tai projekti.
 • Tiedekunta maksaa vastaväittäjälle palkkion, jonka suuruus on 523€.
Väitöstilaisuus ja karonkka
 • Väittelijä vastaa väitöstilaisuuden käytännön järjestelyistä kuten väitöstilan varaamisesta ja mahdollisten etäyhteyksien järjestämisestä (ks. väitöstilaisuuden käytännön järjestelyt).Tilavarauksen yhteydessä ilmoitetaan maksajaksi humanistinen tiedekunta:  kustannuspaikka 2602000 ja sisäinen tilaus 26003181. Jos väittelijä haluaa väitöstilaisuuden jälkeen tarjota kahvit/onnittelumaljan luentosalin edessä, kannattaa aulatila varata tätä varten samassa yhteydessä.
 • Ohjeet väitöstilaisuuden kulkuun, pukeutumiseen jne.( --> väitöstilaisuus). 
 • Väittelijä voi halutessaan järjestää väitöstilaisuuden jälkeen samana iltana karonkan. Väittelijä määrittää itse tilaisuuden luonteen ja pukukoodin. Ohjeet perinteisen akateemisen karonkan järjestämiseen ks. yliopiston väitösohjeet (->karonkka) 
Väitöskirjan arvostelu
 • Väitöskirja arvioidaan ja hyväksytään vastaväittäjän ja arvostelutoimikunnan lausuntojen perusteella.
 • Väitöskirjan arvioinnissa käytetään asteikkoa: hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Väitöskirjat hyväksytään pääosin asteikolla hylätty-hyväksytty ja vain poikkeuksellisen korkeatasoinen ja ansiokas väitöskirja voi saada arvosanan kiittäen hyväksytty.
 • Vastaväittäjän tulee antaa tiedekunnalle lausunto väitöskirjan tieteellisestä arvosta kuukauden kuluessa väitöstilaisuudesta.
 • Lausunnon tulee sisältää ehdotus väitöskirjan arvosanaksi ja sen pituus on 3–5 sivua. 
 • Arvostelutoimikunnan tulee antaa kuukauden kuluessa väitöstilaisuudesta tiedekunnalle lausunto, jossa arvioidaan väitöskirjan ansiot ja puutteet, väittelijän puolustautuminen sekä tehdään ehdotus väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta. Lausunto annetaan tiedekunnan arviointilomakkeella .
 • Arvostelutoimikunnan ehdotuksen ei tarvitse olla yksimielinen. Arvostelutoimikunnan ollessa erimielinen kukin jäsen perustelee erikseen oman näkemyksensä arviointilomakkeelle.
 • Jos vastaväittäjä ja arvostelutoimikunta esittävät kiittäen hyväksytty -arvosanaa, tulee heidän kirjallisesti perustella ehdotus arvostelutoimikunnan lausunnon osana erillisessä liitteessä. Ajatuksena kiittäen hyväksytty arvosanassa on, että se edustaa alansa kymmenen prosentin kärkeä.
 • Ks. tarkemmin Vastaväittäjän ja arvostelutoimikunnan ohje (FI) ja Guidelines for Opponents and Members of Grading Committee (EN). 
Valmistuminen
 • ­Väittelijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän (-väittäjien) ja arvostelutoimikunnan lausunnoista. Tiedekunta toimittaa kopiot lausunnoista väittelijälle.
 • Väitöskirja voidaan hyväksyä, kun tarvittavat asiakirjat (vastaväittäjän lausunto, arvostelutoimikunnan lausunto, sekä väittelijän ilmoitus lausuntojen hyväksymisestä) ovat saapuneet tiedekuntaan. Päätöksen jälkeen asiakirjat ovat julkisia.
 • Jos väittelijä kirjoittaa vastineen lausuntoihin, viedään se tiedekunnan johtokunnan kokoukseen käsiteltäväksi.
 • Väitöskirjatutkija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti dekaanilta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 • Päätöksen filosofian tohtorin tutkinnosta ja todistuksen antamisesta tekee dekaani. Todistus kirjoitetaan väitöskirjan hyväksymispäätöksen jälkeen ilman erillistä anomusta ja se postitetaan väitöskirjatutkijan Pepissä olevaan osoitteeseen.