Tohtorikoulutus humanistisessa tiedekunnassa

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa suoritettava tieteellinen jatkotutkinto on filosofian tohtorin tutkinto (FT). Jatko-opinnot antavat korkeatasoisen tutkijakoulutuksen humanistisella tutkimusalalla. Asetuksessa tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi on määritelty opiskelijan syvällinen perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa sekä kyky itsenäisesti luoda uutta tietoa.

Tiedekunnassa viime vuosina hyväksyttyjä väitöskirjoja löytyy täältä.

Turun yliopistossa aloitti syksyllä 2011 toimintansa koko yliopiston laajuinen tutkijakoulu UTUGS. Tutkijakoulun tehtävänä on systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja kestoltaan hallitun tohtorikoulutuksen järjestäminen. Tutkijakoulu koordinoi Turun yliopiston tohtorikoulutusta kokonaisuudessaan. Sen alla toimivat tiedekuntien alaiset tohtoriohjelmat.

 Humanistisessa tiedekunnassa näitä tohtoriohjelmia on kaksi ja hyväksytyt jatko-opiskelijat kuuluvat jompaan kumpaan niistä:

>   Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma - Juno

>    Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma - Utuling

Tohtoriohjelmat vastaavat koulutustoiminnasta yhdessä oppiaineiden kanssa. Ne pyrkivät edistämään yhteistyötä ja tieteenalojen välistä vuoropuhelua. Ne tuottavat koulutustapahtumia väitöskirjatutkijoille ja ohjaajille.

Jatkotutkinto-opas

Jatkotutkinto-oppaaseen on kerätty kaikki jatkotutkintoihin liittyvä ohjeistus hakemisesta väittelyyn. 

 

-> Humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-opas (2023-2024)

-> Humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-opas (2024-2025). Opas on voimassa 1.8.2024 alkaen.

Filosofian tohtorin tutkinto

Tutkinnon myöntää tiedekunta, joka vastaa tutkintoa koskevista määräyksistä ja yleisistä ohjeista. Tiedekunta vastaa opinnäytteiden tarkastamisesta eli väitöskirjojen tarkastusprosessista esitarkastuksesta todistuksen myöntämiseen asti. Ks. tarkemmin Jatkotutkinto-opas

Tutkinnon tavoitteet

Tieteellinen jatkotutkinto humanistisessa tiedekunnassa on filosofian tohtorin tutkinto. 

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on 

 • perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
 • hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
 • perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetel-miin;
 • saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
 • saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.


Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 • suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
 • osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
 • laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetukät julkiset opin- ja taidonnäytteet.sen muuttamisesta 1039/2013, 21 ja 22 §)

 
Vuoden 2004 tutkintoasetuksessa korostetaan tohtorintutkinnon asemaa ensisijaisena jatkotutkintona. Tiedekunnan jatko-opiskelija hyväksytään suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa (FT). Tohtorintutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, joka sisältää (1.8.2018 alkaen) 200 opintopisteen laajuisen väitöskirjan sekä 40-60 opintopisteen laajuiset muut opinnot.
 
Jatko-opiskelija (väitöskirjatutkija) voi halutessaan suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL), joka koostuu 110 opintopisteen laajuisesta lisensiaatintutkimuksesta ja 40-60 opintopisteen laajuisista muista opinnoista. Kun opintoja jatkaa eteenpäin FL-tutkinnon jälkeen siihen kuuluvat muut opinnot luetaan osaksi filosofian tohtorin tutkintoa. 

Väitöskirja

Väitöskirjan vaatimukset ja muoto

Väitöskirja on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys jonkin humanistisessa tiedekunnassa edustettuna olevan pääaineen alalta.

Väitöskirja on joko monografia- tai artikkelimuotoinen. Tohtorin tutkintoon vaadittavan väitöskirjan laajuus on 200 opintopistettä. Väitöskirjan tekijän ja ohjaajien on syytä keskustella ja sopia väitöskirjan muodosta jo varhaisessa vaiheessa.

Väitöskirjan voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi ja näiden lisäksi sopimuksesta kaikilla niillä kielillä, joita Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa opetetaan tohtorikoulutustasolla. Artikkeliväitöskirjaan voi sisältyä erikielisiä artikkeleita. Kielivalintoja tehtäessä on hyvä huomioida sen vaikutus esitarkastajien ja vastaväittäjän valintaan.

Monografiaväitöskirja

Monografiaväitöskirja on väitöskirjatutkijan laatima, aiemmin julkaisematon tutkimus, joka julkaistaan yhtenäisenä teoksena. Tiedekunnan suositus monografian laajuudeksi on 200-250 liuskaa (merkkeinä n. 500 000-750 000), poisluettuna liitteet.

Monografia ei voi olla aiemmin julkaistu, mutta sitä laativa väitöskirjatutkija voi julkaista aihepiiriin liittyviä itsenäisiä artikkeleita jo ennen väitöstä. Julkaisusuunnitelmista on syytä keskustella ohjaajien kanssa. Monografia-käsikirjoitus on aiemmin vertaisarvioimaton, ja siksi ohjaajien on varmistettava sen tieteellinen laatu erityisen huolellisesti ennen esitarkastusta.

Artikkeliväitöskirja

Artikkeliväitöskirja on osajulkaisuista koostuva yhtenäinen tutkimus, joka käsittelee samaa ongelmakokonaisuutta.

Rakenne ja laajuus

Artikkeliväitöskirjassa tulee olla 3-5 samaan aihepiiriin kuuluvaa tieteellistä artikkelia ja yhteenveto-osa. Pääosan artikkeleista tulee olla joko julkaistuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä siten, että julkaisija ei enää vaadi muutoksia. Väitöskirjaan voi sisältyä enintään yksi artikkeli, josta ei ole julkaisupäätöstä. Artikkelin tulee kuitenkin olla lähetetty arvioitavaksi.

Väitöskirjan kokonaisuutta suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon tieteenala, tekijän itsenäisen työn osuus, artikkeleiden laajuus, tieteellinen laatu sekä julkaisukanavan merkittävyys. Ohjaajat vastaavat siitä, että artikkeliväitöskirjan kokonaisuus täyttää väitöskirjalle asetetut laadulliset vaatimukset.

Kun artikkeliväitöskirja jätetään esitarkastettavaksi, on sen osana esitettävä luettelo siitä, missä artikkelit on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi. Samassa yhteydessä on yhteisjulkaisujen osalta esitettävä selvitys siitä, mikä väittelijän työn itsenäinen osuus niissä on. Näiden selvitysten tulee olla väitöskirjan yhteenveto-osuudessa siten, että ne ovat selkeästi löydettävissä ja erotettavissa.

Artikkelit

Väitöskirjan artikkelit julkaistaan vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Näitä ovat pääasiassa kansainväliset ja kotimaiset tieteelliset lehdet ja kokoomateokset.

Jokaisen artikkelin tulee sisältää uutta tietoa ja sopia tutkimuksen kokonaisuuteen. Koska julkaistuja artikkeleita ei voi väitöskirjan koostamisen ja yhteenvedon laatimisen yhteydessä enää muuttaa, lievä toisto artikkeleiden välillä voidaan sallia.

Artikkeliväitöskirjaan voi sisältyä tieteenalan käytännöt huomioiden enintään yksi vertaisarvioinnin läpäissyt katsausartikkeli (review article). Se ei saa olla pelkkä kirjallisuuskatsaus tai referaatti, vaan sen tulee tuottaa osoitettavissa olevaa uutta tieteellistä tietoa, jollaista voi olla esimerkiksi metodologinen kontribuutio tai meta-analyysi aiemmasta tutkimuksesta. Katsausartikkelin soveltuvuudesta osaksi väitöskirjaa käydään ohjaajan kanssa keskustelu, jossa ohjaaja toteaa, täyttääkö katsausartikkeli hänen arvionsa mukaan tämän vaatimuksen.

Artikkeleiden julkaisusuunnitelman laatimisessa on hyvä olla konkreettinen ja selvittää eri tieteellisten lehtien käsittelyprosessit ja -aikataulut. On syytä ottaa huomioon, että eri artikkeleiden kirjoitusprosesseista referee-palautteineen ja viimeistelyineen tulee yleensä päällekkäisiä ja että lopullinen julkaisupäätös tai julkaisun ilmestyminen vaikuttavat koko tutkimusprosessin ja väitöskirjan valmistumiseen. Ohjaajien tuki sopivien julkaisukanavien valitsemisessa on keskeistä.

Kun artikkeleista laaditaan kustannussopimus kustantajan kanssa, tulee väitöskirjatutkijan varmistaa, että hänelle jää oikeus julkaista artikkeli uudelleen väitöskirjansa osana, tai mikäli kustantaja asettaa uudelleenjulkaisemiselle jonkin aikarajan (embargo), sen ei tulisi olla ristiriidassa väitöstilaisuuden suunnitellun aikataulun kanssa.

Väitöskirjaan hyväksyttäväksi aiotut artikkelit eivät vanhene. Jos artikkeleiden julkaisemisen aikajänne on pitkä ja jos tekijästä tai ohjaajasta vaikuttaa siltä, että jokin osa artikkelista on vanhentunut, kannattaa asiaa käsitellä yhteenveto-osassa, kun arvioi työn tuloksia.

Yhteisartikkelit

Väitöskirjan artikkelit voivat olla osittain tai kokonaankin yhteisartikkeleita. Jos kaikki väitöskirjan artikkelit ovat yhteisartikkeleita, tulee väittelijän olla pääkirjoittaja vähintään yhdessä artikkelissa. Yhteisartikkeleissa on tärkeää, että väittelijän itsenäinen osuus on hyvin dokumentoitu ja tuotu riittävän tarkasti esiin myös väitöskirjan yhteenveto-osassa.

Mikäli yhteisartikkelia, joka tulee väitöskirjaan, ei ole vielä hyväksytty julkaistavaksi, tulee väittelijän saada muilta kirjoittajilta kirjallinen lupa käyttää sitä väitöskirjansa osana.

Ennen väitöskirjan esitarkastukseen jättämistä väittelijän tulee esitellä ohjaajille artikkeliväitöskirjan kokonaisuus ja yhteisartikkeleiden osalta selvittää oma osuutensa niissä. Ohjaajat arvioivat, vastaako väittelijän tuottama kokonaisuus väitöskirjalle asetettuja vaatimuksia ja voidaanko se lähettää esitarkastukseen.

Selvitys väittelijän itsenäisen työn osuudesta on tärkeää myös esitarkastuksen näkökulmasta. Esitarkastajien (ja myöhemmin vastaväittäjän) tulee voida arvioida väittelijän tuottaman osuuden laajuus ja tieteellinen laatu.

Samaa yhteisartikkelia voi käyttää useampi väittelijä omassa väitöskirjassaan, kunhan siihen liitetään edellä mainittu selvitys eri kirjoittajien osuuksista.

Yhteenveto

Artikkeliväitöskirjan tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, jonka tavoitteet, teoreettinen viitekehys, menetelmät ja tutkimustulokset esitetään yhteenvedossa. Yhteenveto on ydin, jonka merkitys artikkeliväitöskirjan arvioinnissa on keskeinen.

Tavoitteiden ja analyyttisen johdannon lisäksi yhteenvedossa kootaan tutkimus yhteen. Artikkeleita ei vain tiivistetysti esitellä, vaan saatuja tuloksia ja tulkintoja arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja kriittisesti. Koska artikkeliväitöskirjan tulee olla kokonaisuus, on tärkeää tuoda esiin, miten artikkelit liittyvät toisiinsa. Yhteenvedossa voi palata tutkimuksessa tehtyihin valintoihin, arvioida tuloksia ja tulkintoja ja artikkeleiden muodostamaa kokonaisuutta. Yhteenvedon laatimisessa on hyvä muistaa, että se sisältää monografiaväitöskirjan erillisistä johdannosta ja loppuluvusta poiketen molemmat: sekä analyyttisen tieteellisen johdatuksen tutkimukseen että tutkimuksen tulokset, pohdinnan, päätelmät ja merkityksen.

Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osuuden suositeltu laajuus on 40–80 liuskaa (90 000-190 000 merkkiä), poisluettuna liitteet. Yhteenveto-osan laajuutta voidaan arvioida myös suhteessa artikkeleiden lukumäärään.

Tohtorin tutkintoa ja väitöskirjaa koskevat yleiset säädökset on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 1039/2013 (21§ ja 22§) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131039

 

Kielentarkastus

Väitöskirjatutkijan velvollisuus on huolehtia siitä, että vieraskielisen väitöskirjan kieli on julkaisukelpoista. Jo esitarkastusvaiheessa kieleen on syytä kiinnittää huomiota ja pyrkiä mahdollisimman oikeakieliseen, huoliteltuun ja sujuvaan kieliasuun. Julkaisukelpoisen tason saavuttaminen tieteellisessä tekstissä edellyttää lähes aina äidinkielisen kielentarkastajan palkkaamista. Kustannuksista vastaa väittelijä, mutta tiedekunta tarjoaa kustannuksiin tukea. Viimeistään esitarkastuksen jälkeen, kun työ on muutoin lopullisessa asussaan, tulee käsikirjoitukselle tehdä kielentarkastus.

Mikäli käsikirjoitus on laadittu muulla kuin väitöskirjatutkijan äidinkielellä, väittelyluvan saaminen edellyttää kielentarkastusta. Kielentarkastuksesta toimitetaan todistus tiedekuntaan, ja väittelylupa myönnetään vasta tämän todistuksen esittämisen jälkeen. Todistus kielentarkastuksesta toimitetaan osoitteeseen: humpostgraduate@utu.fi

Kielentarkastustuki


Turun yliopiston humanistinen tiedekunta myöntää kielentarkastustukea väitöskirjaa kohden enimmillään 1500/2000 euroa (1500, jos väitöskirjan kokonaislaajuus on alle 200 sivua, 2000, jos väitöskirjan kokonaislaajuus on yli 200 sivua). Tukea voivat saada kaikki tiedekunnan väitöskirjatutkijat, joiden väitöskirja on vieraskielinen (ei omalla äidinkielellä kirjoitettu).

Kielentarkastustukea myönnetään pääsääntöisesti kielentarkastuksen tekemisen jälkeen eli väitöskirjatutkija maksaa kielentarkastuksen ensin itse. Monografian ollessa kyseessä tukea voi hakea, kun väitöskirja on jätetty esitarkastukseen.

 Ennen esitarkastukseen jättämistä tukea voi saada, jos kyseessä on artikkeliväitöskirjan artikkelin kielentarkastus. Artikkeliväitöskirjan tekijä voi ts. hakea kielentarkastustukea useampaan artikkeliin sekä yhteenveto-osaan (yhteensä enintään 1500/2000 euroa). Ennen tuen saamista hakijan tulee käyttää yhden artikkelin tarkastukseen UTUGS:n FALCS-palvelua (Ks. >FALCS ), jos kyseessä on englanninkielisten artikkelin kielentarkastus. Lisäksi tukea haettaessa tulee esittää ohjaajan lausunto siitä, että artikkeli on osa tohtorikoulutettavan väitöskirjaa ja valmis lähetettäväksi vertaisarviointiprosessiin. 

Kielentarkastustuki myönnetään apurahana niille väitöskirjatutkijoille, jotka eivät ole työsuhteessa Turun yliopistoon. Työsuhteisille väitöskirjatutkijoille tuki maksetaan esitettyjen tositteiden mukaan. Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen humpostgraduate@utu.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan väitöskirjan alustava otsikko ja/tai artikkelin nimi, ohjaaja, tohtoriohjelma ja pääaine. Siinä tulee myös perustella haetun apurahan suuruus ja tuoda esiin tarkistettujen sivujen määrä. Artikkeliväitöksen artikkelin ollessa kyseessä tulee hakemukseen liittää em. ohjaajan lausunto sekä monografiaväitöksen tai artikkeliväitöksen yhteenveto-osan ollessa kyseessä myös kielentarkastajan lausunto.

Kulut korvataan maksimissaan 2000 euroon ja 250 sivuun saakka. Lisätietoja menettelystä saa osoitteesta humpostgraduate@utu.fi

Kielentarkastuksesta toimitetaan todistus tiedekuntaan väittelylupaa varten. Vieraalla kielellä kirjoitettujen väitöskirjojen kohdalla väittelylupa myönnetään vasta tämän todistuksen esittämisen jälkeen.

Valintaperusteet

Turun yliopiston opintojohtosäännön (5 pykälä) mukaan ”jatkotutkintoon opiskelijoita valittaessa valintaperusteina voivat olla aiemmat opinnot, opintomenestys, opinto- ja tutkimussuunnitelma tai muu jatko-opintokelpoisuutta osoittava selvitys. Jatko-opintoihin valittaessa varmistetaan, että opiskelijalla on mahdollisuus saada tutkimuksensa aihepiiristä korkeatasoista ohjausta”. 

Jatko-opiskelijaksi ottamisesta päättää tiedekunnan dekaani asianomaisen tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Valintapäätös valmistellaan arvioimalla hakijat hakuasiakirjojen perusteella asetettujen valintakriteerien mukaisesti ja ottamalla huomioon pääaineen lausunto. Arvioinnissa käytettävät kriteerit ovat

 • Tutkimussuunnitelman laatu: toteutettavuus ja tieteellinen merkitys
 • Osoitettu tutkimuksellinen taito ja
 • Motivaatio

Kriteerinä voidaan käyttää myös pääaineen mahdollisuutta tarjota ohjausta hakijan tutkimusaiheessa. Jos jatkokoulutukseen pyrkivää ei voida hyväksyä, kielteinen päätös perustellaan kirjallisesti. Päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua humanistisen tiedekunnan dekaanilta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Tohtorin tutkintoa suorittamaan hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottami-sesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.


Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.–31.12., kevätlukukausi 1.1.–31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.​​

>Ohjeet paikan vastaanottamisesta

Väitöksen jälkeen

Humanistisen alan tohtorit sijoittuvat valmistumisensa jälkeen tyypillisesti koulutustaan vastaaviin projektitehtäviin, jotka vähitellen vakinaistuvat. Tavallisimpia työpaikkoja ovat yliopistot ja erilaiset tutkimuskeskukset, kulttuuri- ja taidealan organisaatiot, valtionhallinnon tehtävät sekä yhdistys-  ja järjestöalan asiantuntijahankkeet. Tohtoreita työllistyy myös opetus- ja tutkimushallinnon tehtäviin. Valmistuneille tohtoreille näyttäisi olevan tyypillistä kyky sopeutua erilaisiin tehtäviin ja kehittää omaa osaamistaan kulloisenkin tarpeen mukaan sekä kyky nähdä laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtää muutosta. 

Moni tohtorintutkinnon suorittanut haluaa jatkaa tutkimustyötä. Rahoitushauissa apuna toimii Tutkimusrahoitusyksikkö, jonka asiantuntijat osaavat neuvoa niin Suomen Akatemian hakuihin kuin EU-hankehakuihin liittyvissä kysymyksissä ja vinkata myös mahdollisuuksia, jotka eivät hakijalle itselleen aina tule edes mieleen. Tutkimusrahoituksen asiantuntijoihin saa yhteyden kirjoittamalla osoitteeseen tutkimusrahoitus(at)utu.fi  

Turun yliopiston tutkijatohtreille löytyy tietoja täältä

->https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijatohtorit


Monet säätiöt vaativat hakijalta ns. yliopistositoumusta, joka voidaan solmia yliopiston ja apurahatutkijan välille. Yliopistositoumus tehdään oman laitoksen kanssa ja siinä käydään läpi tutkijan asema ja velvoitteet yliopistossa. Yliopistositoumuksen solmineille tutkijoille taataan tavanomaiset tutkimusedellytykset eli esimerkiksi tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalvelut siinä määrin kuin ne ovat yleisesti väitöskirjatutkijoiden ja muiden tutkijoiden käytössä. Työtiloja voidaan yleensä myöntää ainoastaan rahoitetuille tutkijoille.

 
Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella sopimusasioita hoitaa laitoskoordinaattori Maija Österlund (maija.osterlund(at)utu.fi) ja Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella laitoskoordinaattori Katariina Teräs (kamiko(at)utu.fi)
 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä kaikissa humanistisen tiedekunnan jatkokoulutusta koskevissa asioissa: humpostgraduate@utu.fi