Tohtorikoulutus humanistisessa tiedekunnassa - hakuohjeet

Hakuajat jatkokoulutukseen lukuvuonna 2019-2020 ovat 

2.-20.9.2019 (opinto-oikeus alkaa 1.1.2020) 
2.-20.3.2020 (opinto-oikeus alkaa 1.8.2020) 

Kevään 2020 haku koskee vain jatko-opiskeluoikeutta.


Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella alla olevien ohjeiden mukaan. Tohtorintutkinto suoritetaan jommassa kummassa tiedekunnan tohtoriohjelmista:

Tiedekunta päättää tohtorin tutkinnon opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Syksyn hakuun osallistuneille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti marraskuun 2018 loppuun mennessä. Opinto-oikeuden saaneiden opiskeluoikeus alkaa 1.1.2019.

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta: humpostgraduate@utu.fi 

Haku jatko-koulutukseen

Kuka voi hakea?

Jatko-opinto-oikeuden edellytyksenä on pääsääntöisesti maisterintutkinto tai sitä vastaava ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Hakijalla tulee siis olla joko soveltuva suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai muuten osoitetut, tieteellisiä jatko-opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Soveltuvaksi katsotaan tutkinto tai koulutus, johon sisältyvät syventävät opinnot (tai vastaavat) aineessa, joka väitöskirjan aiheen huomioon ottaen soveltuu jatko-opintojen pohjaksi.
 
Perustutkinnon pohjalta tiedekunnassa voi suorittaa ainoastaan yhden samantasoisen jatkotutkinnon. Tiedekunnan opiskelija voidaan hyväksyä tohtorikoulutettavaksi vasta, kun maisterintutkinto on suoritettu.
 

Hakuajat ja hakemuksen valmistelu

 Hakuaika jatko-opintoihin on toistaiseksi kaksi kertaa vuodessa.
 
Ennen hakemuksen jättämistä jatko-opintoja suunnittelevan tulee ottaa yhteyttä sen oppiaineen jatkokoulutuksesta vastaavaan henkilöön (vastuuprofessoriin), jonka pääaineoikeutta hän hakee. Hakijan tulee neuvotella tutkimussuunnitelmasta, jatko-opinnoista (40-60 op) ja tutkimuksen ohjaajasta (ohjaajista) oppiaineen kanssa. Yhteydenotto tulee tehdä vähintään kuukautta aiemmin kuin jättää hakemuksensa, jotta arvointiin, neuvotteluun ja ohjauksen suunnitteluun on riittävästi aikaa.
 
Keskusteltuaan tutkimussuunnitelmasta, jatko-opintojen 40-60 op:n suorittamisesta ja ohjauksesta sekä pyydettyään lausuntoa ja saatuaan oppiaineen puollon hakija voi jättää hakemuksen ja sen liiteasiakirjat hakusivuston ohjeiden mukaisesti. Hakijan vastuulla on, että hän toimittaa asiakirjat hakuajan päättymiseen mennessä (paitsi oppiaineen lausunto, jonka lähettää oppiaineen vastuuprofessori suoraan tiedekuntaan osoitteeseen).

Tohtoriohjelma Utulingissa oppiaine arvioi tutkimussuunnitelman, käytössään olevat ohjausresurssit ja päättää hakemuksen puoltamisesta. Oppiaineen lausunnon kirjoittaa oppiaineen vastuuprofessori ja hän toimittaa sen suoraan tiedekuntaan humpostgraduate@utu.fi  hakuajan päättymiseen mennessä.

Tohtoriohjelma Junossa on käytössä arviointilomake, joka korvaa oppiaineen lausuntolomakkeen ja jota käytetään sen sijaan. Arvioinnin laatii jatkokoulutuksesta vastaava henkilö/professori ja ohjaaja joko yhdessä tai kumpikin voi laatia myös oman arviointinsa. Arviointilomake lähetetään  humpostgraduate@utu.fi osoitteeseen hakuajan puitteissa.
 
> Utuling: Oppiaineen lausuntolomake

> Juno: Oppiaineen arviointilomake

Hakulomake

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta. Hakulomake on käytettävissä hakuaikoina ja löytyy tästä linkistä (valitse se tohtoriohjelma, johon haet opiskeluoikeutta).
 
Hakulomakkeessa tulee ilmoittaa
väitöstutkimuksen ohjaaja(t) yhteystietoineen 
alustava jatko-opintosuunnitelma (40-60 op). Suunnitelman voi halutessaan liittää hakemukseen myös erillisenä liitteenä.
 
Suunnitelmassa esitellään jatko-opintokokonaisuuden (40-60 op) sisältö ja suoritusten alustava aikataulu. 
 
Tutkimuksen lisäksi jatkotutkintoon kuuluu  jatko-opintokokonaisuus (40-60 op). Tarkempia tietoja näiden opintojen sisällöstä annetaan tohtoriohjelmakohtaisissa jatkotutkintojen opetussuunnitelmissa. Niistä sovitaan hakuvaiheessa alustavasti oppiaineen jatko-opinnoista vastaavan kanssa. Opintojen aloittamisen jälkeen laaditaan HOPS henkilökohtainen (jatko-opintosuunnitelma), jossa opintojen sisältö suunnitellaan yksityiskohtaisemmin ja suunnitelmasta käydään keskustelu ohjaajan kanssa. 
 
Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat 2018-2020 löytyvät yliopiston sähköisestä opinto-oppaasta. https://opas.peppi.utu.fi/fi/tohtorikoulutus-ja-muu-jatko-opiskelu/14003
 
Jatko-opintojen (40-60 op) etenemistä ja suunnitelman (HOPS) toteutumista seurataan vuosittain.
 
Turun yliopistossa opetetaan pääsääntöisesti suomen kielellä, minkä lisäksi väitöskirjojen ohjausta ja opetusta annetaan myös englanniksi ja kieliaineissa asianomaisella kielellä. Suomen ja englannin kielen lisäksi jatkotutkinnot on mahdollista suorittaa oppiaineen kanssa sovittavalla kielellä. Mikäli hakijalla ei ole riittävää suomen tai englannin kielen taitoa, hänen on jatko-opintosuunnitelmaa laatiessaan varmistettava, että opinnot ovat suoritettavissa sillä kielellä, jota hän on suunnitellut käyttävänsä jatko-opinnoissaan.
 

Valintaperusteet

Turun yliopiston opintojohtosäännön (5 pykälä) mukaan ”jatkotutkintoon opiskelijoita valittaessa valintaperusteina voivat olla aiemmat opinnot, opintomenestys, opinto- ja tutkimussuunnitelma tai muu jatko-opintokelpoisuutta osoittava selvitys. Jatko-opintoihin valittaessa varmistetaan, että opiskelijalla on mahdollisuus saada tutkimuksensa aihepiiristä korkeatasoista ohjausta”. 

Tohtorikoulutettavaksi ottamisesta päättää tiedekunnan dekaani asianomaisen tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Valintapäätös valmistellaan arvioimalla hakijat hakuasiakirjojen perusteella asetettujen valintakriteerien mukaisesti ja ottamalla huomioon oppiaineen lausunto. Arvioinnissa käytettävät kriteerit ovat

- Tutkimussuunnitelman laatu: toteutettavuus ja tieteellinen merkitys
- Osoitettu tutkimuksellinen taito ja
- Motivaatio

Kriteerinä voidaan käyttää myös oppiaineen mahdollisuutta tarjota ohjausta hakijan tutkimusaiheessa. Jos jatkokoulutukseen pyrkivää ei voida hyväksyä, kielteinen päätös perustellaan kirjallisesti. Päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua humanistisen tiedekunnan dekaanilta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Hakemuksen liitteet

Kaikkien hakijoiden on täytettävä hakemukseen pyydetyt tiedot ja liitettävä siihen tutkimussuunnitelma, pro gradu -tutkielman tai sitä vastaavan tutkielman tiivistelmä tai selvitys muusta tieteellisestä toiminnasta ja motivaatiokirje.  Hakemuksen ja sen liitteet voi kirjoittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakijoiden, joiden FM-tutkinto ei ole Turun yliopistosta, tulee lisäksi toimittaa seuraavat asiakirjat: kopiot tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta, joiden nojalla jatko-opinto-oikeutta haetaan ja todistus kielitaidosta.

EU:n ulkopuolella valmistuneiden tulee lisäksi toimittaa hakijan aikaisemman oppilaitoksen vahvistamat tiedot maisterintutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon opinto-ohjelmasta ja tutkinnon sisällöstä.

Tutkimussuunnitelma

 Tutkimussuunnitelma tulee laatia seuraavan rakenteen mukaisesti: 
Tausta
- väitöskirjan aihe ja merkitys
- liittyminen tutkimusperinteeseen ja ajankohtaisiin tutkimuskeskusteluihin
Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma
Tutkimuksessa käytettävät aineistot ja metodologia

- tutkimuseettinen pohdinta
Yhteistyö- ja liikkuvuussuunnitelma
Toteutus
- hakijan valmiudet ja aiempi tutkimuskokemus sekä perehtyneisyys aihepiiriin 
- tutkimuksen aikataulu
- julkaisusuunnitelma: toteutetaanko väitöskirja artikkelimuotoisena vai monografiana
- a) artikkelimuotoisen väitöskirjan osalta arvio artikkelien määrästä ja lyhyt kuvaus artikkelien sisällöstä sekä alustava näkemys julkaisufoorumeista
- b) monografian alustava sisältösuunnitelma ja näkemys julkaisemisesta
Lähteet
 
Tutkimussuunnitelman ohjeellinen pituus on viisi sivua poisluettuna lähdeluettelo (kirjasinkoko 12, riviväli 1,5, normaalit marginaalit 2–2,5 cm).

Jatkokäsittelyyn etenevien hakemusten tutkimussuunnitelmat tarkastetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Aiemman tutkielman tiivistelmä

Pro gradu -tutkielman tai sitä vastaavan tutkielman tiivistelmä tai selvitys muusta tieteellisestä julkaisutoiminnasta
 Selvityksen ohjeellinen pituus on noin yksi sivu (kirjasinkoko 12, riviväli 1,5, normaalit marginaalit 2–2,5 cm).

Motivaatiokirje

 Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen (kirjasinkoko 12, riviväli 1,5) vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee ilmetä

 • miksi hakija haluaa tutkijakoulutukseen
 • miten suunniteltu tutkimus liittyy Turun yliopistossa tehtävään muuhun tutkimukseen ja
 • jatkokoulutuksen rahoitussuunnitelma
Kopiot tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta

 Kopiot tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta, joiden nojalla jatko-opinto-oikeutta haetaan.

 • Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa (muualla kuin Turun yliopistossa), tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.
 • Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan. Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa virallinen käännös todistuksista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä. 
 • Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti. Huomaa, että aikataulu todistusten toimittamiseksi on yleensä tiukka.  
Todistus kielitaidosta

 Väitöskirjan voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi ja näiden lisäksi sopimuksesta kaikilla niillä kielillä, joita Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa opetetaan tohtorikoulutustasolla.
 
Hakijan tulee olla suomen- tai englanninkielentaitoinen, jotta hän pystyy osallistumaan opetukseen ja kommunikoimaan yliopiston henkilökunnan kanssa. Toimiminen kansainvälisessä tiedeyhteisössä edellyttää käytännössä aina myös englannin kielen taitoa. Opinto-oikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa jollakin alla luetelluista tavoista.
 
Kielitaito katsotaan riittäväksi, eikä kielitestiä vaadita, jos hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot  

 • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa.
 • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
 • Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä.
 • on suorittanut perusasteen tai toisen asteen koulutuksen suomen kielellä.
 • on suorittanut toisen asteen tutkinnon englannin kielellä Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa tai Uudessa-Seelannissa englannin kielellä. Tällöin toisen asteen tutkinnon tutkintotodistus tulee liittää hakemuksen liitteeksi.

 
Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat:

 •  IELTS-testi: 6,5 ei yhtään yksittäistä alle 6.0
 • TOEFL-testi 575 (paper-based test) /92 (internet-based test), ei yhtään yksittäistä alle 20
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) (arvosana "C" tai korkeampi 
 • Pearson Test of English, Academic (PTE A): 62, ei yhtään yksittäistä alle 54
 • Suomen Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto englanninkielellä: vähintään taitotasoasteikon tasolla 5 jokaisella kielen osa-alueella

Suomen kielen taidon osoittaminen
Mikäli hakija ei ole äidinkieltään suomenkielinen tai ei ole suorittanut maisterintutkintoaan suomeksi ja aikoo suorittaa jatkotutkintoon sisältyvät opinnot suomeksi ja/tai kirjoittaa väitöskirjan suomen kielellä, hakijan tulee liittää hakemukseensa virallinen todistus suomen kielen taidosta. Hakijalta edellytettävän kielitaidon voi osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnon (hyvä taito) tai yleisen kielitutkinnon (väh. taso 4) todistuksella. 
Opetushallitus, kielitutkinnot

Tiedot aiemman tutkinnon sisällöstä

EU:n ulkopuolella valmistuneiden tulee lisäksi toimittaa hakijan aikaisemman oppilaitoksen vahvistamat tiedot maisterintutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon opinto-ohjelmasta ja tutkinnon sisällöstä.