Meriturvallisuus ja meriympäristö

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöityjä merialueita. Lisääntyvän meriliikenteen myötä onnettomuusriskit kasvavat ja meriliikenne aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia sekä ilmakehään että meriympäristöön. Digitalisaation ja automaation kehittyminen puolestaan luo mahdollisuuksia turvallisempaan ja puhtaampaan merenkulkuun.

Merenkulku on erittäin tehokas tapa kuljettaa tavaroita ja ihmisiä verrattuna muihin kuljetusmuotoihin. Merenkulun ympäristösääntely vähentää maailmanlaajuisesti merenkulun negatiivisia terveys- ja ympäristövaikutuksia. Sääntelyllä on vaikutuksia myös elinkeinoelämään: toisille se tuo kustannuksia ja toisille liiketoimintamahdollisuuksia. Tulevaisuuden innovatiivisten ratkaisujen edistämiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä sekä kansallisella tasolla että kansainvälisesti.

Toteutettuja hankkeita

BlueCleanDigi – Boostia Satakunnan sinisen liiketoiminnan cleantech- ja digiloikkaan

Hankkeen päätavoitteena on nopeuttaa Satakunnan sinisen talouden kaksoissiirtymää ja elpymistä, jotta yritykset pystyisivät kasvattaman tuottavuuttaan ja uudistamaan toimintaansa koronapandemian jälkeisessä muuttuneessa toimintaympäristössä ja markkinatilanteessa. Lisäksi BlueCleanDigi pyrkii löytämään synergiaa ja uudenlaisia liiketoimintamalleja sinisen talouden yritysten välille. Hanke innostaa uusia yrityksiä mukaan luomaan liiketoimintaideoita sinisen talouden monimuotoisuuden lisäämiseksi Satakunnassa.

BlueCleanDigin toteutus perustuu virtuaali- tai hybridityöpajoihin, joissa tarjotaan uusinta tietoa ja tukea yritysten liiketoimintamallien kehittämiseen. Lisäksi tuotetaan digitaalinen resurssipankki yritysten vapaaseen käyttöön ja yritysten välisiä synergioita demonstroidaan. Kohderyhmämme on koko Satakunnan sinisen talouden yrityskenttä suuryrityksistä pk-sektoriin ja mikroyrityksiin. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena osallistuvien yritysten kyky kehittää liiketoimintaansa ja ottaa käyttöön uusia innovatiivisia ratkaisuja, tuotteita tai palveluita vahvistuu. Yritysten kilpailukyky, elinvoimaisuus ja muutosresilienssi vahvistuvat.

BlueCleanDigi – Boostia sinisen liiketoiminnan cleantech- ja digiloikkaan

BlueCleanDigi tukee Satakunnan sinisen talouden yritysten kaksoissiirtymää hiilineutraaliin ja digitaalisempaan yritystoimintaan. Se yhdistää Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön (TuKKK) osaamisen.

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen ja toteutetaan 1.9.2021-31.8.2023, hankekoodi on A78064. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteuttaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.

Seuraa hankkeen toimintaa BlueCleanDigi

Lisätiedot: projektinjohtaja Anne E. Suominen, 040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi

EU-EAKR-logoSatakuntaliiton-logo

CSHIPP - Project Platform on Clean Shipping

Itämeri on puhtaan merenkulun (clean shipping) edelläkävijä. Jotta ala kehittyisi nopeammin ja pidemmälle, tutkimuksen, elinkeinoelämän ja poliittisen päätöksenteon yhteyksiä pitäisi lujittaa. Clean Shipping Project Platform, CSHIPP, kokoaa yhteen Itämeren alueen puhdasta merenkulkua edistäviä projekteja ja organisaatioita ja luo verkostoja näiden toimijoiden välille. CSHIPP-hankkeen aktiviteetit nivoutuvat kahteen pääteemaan: merenkulun ympäristövaikutukset ja puhtaan merenkulun liiketoimintapotentiaali Itämeren alueella. CSHIPP kokoaa yhteen osallistuvien hankkeiden tulokset ja uusimmat tutkimustiedot. Hankkeessa järjestetään useita tapahtumia.

CSHIPP'iin osallistuvat hankkeet: EnviSuM, SHEBA, ECOPRODIGI, GoLNG, BalticLines, BSR Electric, Smartup Accelerator
Toteutusaika: 1.10.2018 – 31.3.2021
Budjetti: 1,1 miljoonaa euroa. Hanketta rahoitetaan Itämeren alueen Interreg -ohjelmasta.

Koordinaattori:
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Projektipäällikkö: Riitta Pöntynen I riitta.pontynen@utu.fi I p. 040 351 0476

Viestintä:
Centrum Balticum - säätiö
Viestintäpäällikkö: Emilia Tuominen emilia.tuominen@centrumbalticum.org I p. 040 509 6444

Lisätietoja hankkeesta CSHIPP-hankkeen sivustolla.

CSHIPP_logoBSR_cshipp_logo_

Human XFactor at Sea - Improving understanding of the human factors in the current and future digitalized maritime environment to increase maritime safety

The human element has been identified as the major contributing factor to accidents and incidents within the maritime domain. The seed money project aims to identify the main gaps and challenges related to the human factor in maritime safety. Based on this, a workplan to a full-scale project will be developed to improve understanding of the human factor and investigate the reasons behind the continuously high share of human action related accidents, find solutions and make recommendations to decrease these accident events.

Project duration: 1.10.2020-30.9.2021
Budget: 50 000 €
Co-financing: Interreg Baltic Sea Region Programme

Partners:
Lund University School of Aviation, SE
Tallinn University of Technology, Estonian Maritime Academy, EE
Chalmers University of Technology, Mechanics and Maritime Sciences, SE

Coordinator: Centre for Maritime Studies of the University of Turku
Project Director: Kirsi Laitio I kirsi.laitio@utu.fi I tel. +358 40 779 9483

 

Logo of Interreg Baltic Sea Region with blue star flag of the European Union

MERI-CLEANTECH - Merenkulun ympäristöinnovaatioiden kehittäminen Satakunnassa

MERI-CLEANTECH -hanke kokoaa kumppanuuksia merenkulun tiukentuvan ympäristösääntelyn ratkaisujen ympärille Satakunnassa.

Uudet merenkulun ympäristösäännökset edellyttävät cleantech-ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä laivanrakennuksessa että laivaliikennettä tukevissa palveluissa kaikkialla maailmassa.

Ratkaisujen kehittäjille on tarjolla suuria liiketoimintamahdollisuuksia, koska sääntely on globaalia. Suurella osalla satakuntalaisista sinisen talouden yrityksistä ei kuitenkaan ole riittävässä määrin aikaa tai resursseja kehittää uudenlaisia tuotteita.

MERI-CLEANTECH-hankkeen tavoitteena on kehittää Satakuntaan tämän erikoisalan osaamiskeskus. Tarkoituksena on kehittää kumppanuuksia, joiden puitteissa haetaan tarvittaessa myös rahoitusta ratkaisujen eteenpäin kehittämiseksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-31.8.2023.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 114 952  euroa ja EAKR-tuki 91 962  euroa.

Seuraa hankkeen toimintaa MERI-CLEANTECHin verkkosivuilla.

Lisätietoja: projektipäällikkö Sari Repka, +358 40 801 9206, sari.repka@utu.fi

EU-EAKR-logoSatakuntaliiton-logo

 

ResQU2 - Project Platform Increasing Emergency Preparedness

The Project Platform stands for "Enhancing the durability of learning experiences gained in ChemSAR, HAZARD, DiveSMART Baltic and MIRG-Ex projects on guidelines, operational plans and procedures and exercises related to incidents at sea and in ports". ResQU2 Platform project consortium comprises 10 partners from eight countries: Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden, and The Netherlands. These partners are in a key role in their respective projects and they represent three Interreg BSR projects, ChemSAR, HAZARD and DiveSMART Baltic, all of which are EUSBSR Flagship projects (PA SAFE and PA SECURE), and one project funded by DG ECHO, the MIRG-Ex project.

Project time: 1.10.2018 – 31.3.2021
Budget: 1 million euro

University of Turku as Lead partner, representing two projects with two units involved:
Centre for Maritime Studies at the Brahea Centre, ChemSAR, FI (Lead partner)
Project Manager: Kirsi Laitio I kirsi.laitio@utu.fi I tel. +358 40 779 9483
Turku School of Economics, HAZARD, FI

Follow ResQU2 project on
Twitter: @ResQU2Platform
Web: https://blogit.utu.fi/resqu2

IBSR

SEAMEASURES - Decarbonization of Baltic and North Sea shipping: abatement measures and socioeconomic impacts

SEAMEASURES - hanke tukee meriklusterin, erityisesti lähimerenkulun, vähähiilisyystavoitteita Itämeren ja Pohjanmeren alueella. Hankkeessa tehdään raportti merenkulun pyrkimyksestä hiilineutraaliksi, mukaan lukien tekniset ja poliittiset toimenpiteet, sekä sääntely-, ympäristö- ja sosioekonomiset olosuhteet. SEAMEASURES on siemenrahahanke, jonka aikana valmistellaan hakemuksia eri rahoitusohjelmiin. Hankkeen aikana kartoitetaan eri ohjelmien tarjoamat rahoitusmahdollisuudet.

Toteutusaika: 1.10.2020-30.9.2021.
Budjetti: 50 000 euroa
Rahoitus: Itämeren alueen (Baltic Sea Region) Interreg-ohjelma
Partnerit:
Ilmatieteen laitos
Helmholtz Zentrum Hereon, Saksa
Swedish Environmental Research Institute (IVL), Ruotsi

Koordinaattori: Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Projektipäällikkö: Sari Repka I sari.repka@utu.fi I p. 358 40 801 9206

Seuraa hanketta
Twitter: #SEAMEASURES

BSR-interreg-logo

 

 

 

 

Aiemmin toteutettuja hankkeita

ChemSAR – Operational Plans and Procedures for Maritime Search and Rescue in Hazardous and Noxious Substances (HNS) Incidents

Project objective: To create uniform operational plans and standard operational procedures (SOP) to save human lives in maritime HNS accident areas in a manner that the lives of the rescue crews will be protected and the impact on the environment will be minimized. ​For more information, visit the project website.

Project Manager: Kirsi Laitio I kirsi.laitio@utu.fi I tel. +358 40 779 9483

IBSR

EnviSuM - Environmental Impact of Low Emission Shipping: Measurements and Modelling Strategies

The EnviSuM project addressed measurement and modelling strategies to assess present and future cost and the health and environmental effects of ship emissions in view of the IMO emission regulations that entered into force in January 2015.

Available measures (fuels and abatement techniques) to meet the emission reduction targets were investigated and their performance and level of compliance assessed. The EnviSuM project provided tested and analyzed results on the efficiency of the different clean shipping solutions. The societal impacts of emission reductions were investigated both on the city scale and on the Baltic Sea regional scale utilizing the high technical and analytical skills of the consortium.

The project was conducted 1.3.2016 - 31.7.2019 and the total budget was 3.2 million euro. It was funded by the European Regional Development Fund. University of Turku, Centre for Maritime Studies acted as the lead partner, and other partners included Finnish Meteorological Institute, HELCOM, Chalmers University of Technology, City of Gothenburg, University of Gothenburg, Maritime Development Center, Norwegian Meteorological Institute, Maritime University of Szczecin, Tallinn University of Technology and Baltic Marine Consult GmbH. In addition, there were 17 associated organisations, including Russian partners.

More information: Project Manager Sari Repka, sari.repka[at]utu.fi

IBSR