Opiskeluun liittyvää tietoa

Humanistisen tiedekunnan perustutkinnot

Humanististen tieteiden kandidaatti

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) laajuus on 180 opintopistettä, ja sen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.
Täysipäiväisen opiskelijan tavoite on suorittaa 60 opintopistettä lukuvuodessa.

1. Pääaineen perus- ja aineopinnot (vähintään 70 op)
Perusopintojen minimilaajuus pääaineessa on 25 op ja aineopintojen 45 op. Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma.
 
2. HuK-tutkintoon vaadittavat sivuaineiden opinnot
HuK-tutkinnossa pitää olla vähintään yksi 25 opintopisteen laajuinen sivuainekokonaisuus.
 
3. Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)
HuK-tutkinnon pitää sisältää pääsääntöisestii suomen kielen, ruotsin kielen ja yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon suoritukset.
 
4. Kansainvälistymistä edistävät opinnot (väh. 10 op)
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon on sisällyttävä vähintään 10 opintopisteen verran kansainvälistymistä edistäviksi katsottuja opintoja.
 
5. HuK-tutkintoon sisällytettävät muut opinnot
Muut tutkintoon sisällytettävät opinnot voivat koostua perus- tai aineopintojen yksittäisistä opintojaksoista, muissa tiedekunnissa tai muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista opintojaksoista tai ylimääräisistä kieliopinnoista.

Lisäksi joissain oppiaineissa voi olla erityisiä vaatimuksia tutkintoon sisällytettävistä opinnoista.

Filosofian maisteri

Filosofian maisterin tutkinto (FM-tutkinto) on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja se suoritetaan HuK-tutkinnon jälkeen. On suositeltavaa että maisterintutkinto suoritetaan kahdessa vuodessa.

Humanistisessa tiedekunnassa maisterintutkinto suoritetaan kieli- ja käännöstieteiden koulutuksissa tutkinto-ohjelmassa. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen koulutuksissa  maisterintutkinto rakentuu pääainepohjaisesti.

Opiskelija joka on suorittanut aikaisemmin jonkin toisen alan alemman (vähintään 180 opintopisteen laajuisen) tai ylemmän tutkinnon sekä perus- ja aineopinnot pääaineesta, voi halutessaan anoa siirtoa suoraan maisterivaiheen opiskelijaksi.

Kansainvälisyys opinnoissa

Opiskelijavaihto

Turun yliopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia lähteä ulkomaille opiskelemaan. Opiskelijat voivat lähteä vaihtoon esimerkiksi Erasmus- ja Nordplus -vaihto-ohjelmien kautta, kaukokohteisiin yliopiston kahdenvälisten sopimusten avulla, tai opiskelijat voivat itse hankkia itselleen mieluisen vaihtopaikan.

Vaihto-opiskelun aikana voit tehdä korvaavia opintosuorituksia pääaineeseen ja sivuaineisiin tai ulkomaisesta yliopistosta voi tuoda sivuainekokonaisuuden tutkintoon. Humanistinen tiedekunta on vaihtoon lähtijöiden osalta Turun yliopiston kansainvälisin: vuosittain noin kolmesataa humanistiopiskelijaa lähtee ulkomaille opiskelemaan tai kansainväliseen harjoitteluun.

Harjoittelu ulkomailla

Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi suorittaa työharjoittelun ulkomailla, ja saada siitä opintopisteitä. Harjoitteluun ulkomailla on mahdollista saada apurahaa, esimerkiksi Erasmus-harjoitteluapurahaa tai yleistä apurahaa harjoitteluun ulkomailla.
 

Kotikansainvälisyys

Kansainvälisyyden voi liittää osaksi opintoja myös ilman, että lähtee ulkomaille vaihtoon tai harjoitteluun. Opiskeluaika tarjoaa useita eri mahdollisuuksia kansainvälistyä tutussa ympäristössä. Esimerkkejä kotikansainvälisyydestä ovat mm. tiedekunnan vieraskielinen opetustarjonta, kieli- ja viestintäkeskuksen tarjoamat vapaavalintaiset kieliopinnot, mahdollisuus toimia kv-tuutorina ulkomaisille vaihto- tai tutkinto-opiskelijoille tai osallistuminen TYY:n kansainväliseen toimintaan.


Kansainvälistyminen kannattaa aina!