Opiskelu espanjan oppiaineessa

Espanjan opintojen ensisijaisena tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet espanjan opettajan, kääntäjän tai muissa, mitä moninaisimmissa kieliasiantuntijan tehtävissä toimimiseen. Siksi maisterivaiheen opinnot suoritetaan yhdessä kieli- ja käännöstieteen laitoksen kolmesta maisterivaiheen tutkinto-ohjelmasta (kieliasiantuntijuus, kielen oppiminen ja opettaminen, monikielinen käännösviestintä). 

Perus- ja aineopinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset. Näiden aikana tavoitteena on saavuttaa erinomainen espanjan kielen suullinen ja kirjallinen taito, teoreettiset tiedot kielen rakenteesta ja monimuotoisuudesta sekä espanjankielisten maiden kulttuurin perustuntemus. Tätä tietotaitoa syvennetään maisterivaiheen opinnoissa.

Suurin osa kursseista sisältää luentojen ja itsenäisen työskentelyn lisäksi myös harjoituksia muun muassa verkkoympäristöissä. Menestyksekkäät opinnot edellyttävät aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen, ja opettajat ilmoittavat kurssien aluksi, paljonko poissaoloja sallitaan. Oppiaineen opetus perustuu tutkimukseen, johon opiskelijoita pyritään osallistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Keskeisessä asemassa ovat myös vaihto-opiskelu ensisijaisesti Turun yliopiston vaihtosopimusten puitteissa ja työelämä- ja projektiharjoittelujaksot esimerkiksi oppiaineessa, mutta myös yhteistyökumppaneiden kanssa.

Oppiaineen painopisteenä ovat espanjan nykykielen käyttökontekstit ja koulutamme päteviä kieliammattilaisia. Oppiaineen tarjoama koulutus ja yksilölliset opintoihin liittyvät valinnat mahdollistavat valmistumisen unelma-ammattiin ja tukevat myös elinikäistä oppimista.