Kaksoistutkinto (Double degree)

Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Ranska

Kaksoistutkinto: tutkinto kahdesta yliopistosta

Turun yliopiston Ranskan oppiaine osallistuu ns. kaksoistutkinnon tuottamiseen yhdessä Åbo Akademin Franska språket och litteratur ja Nantesin yliopiston kanssa. Kaksoistutkinto perustuu double degree -malliin, jossa TY:n opiskelija saa ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkintotodistuksen Turun yliopistosta ja Nantesin yliopistosta.

Kaksoistutkinnon perusta ja osaamistavoitteet

Kaksoistutkinnon sisältö johtaa kielentutkimuksen ja ranska vieraana kielenä -asiantuntijuuteen. Mukana olevat oppiaineet ja niiden tutkijat ovat profiloituneet eri tavoin, joten kaksoistutkinto tuottaa monipuolisen ja laajan opetustarjonnan. Opetustarjonta perustuu jokaisessa yliopistossa sen omiin tutkimuksellisiin vahvuusaloihin. Mukana olevien partneriyliopistojen vahvuusalat täydentävät toisiaan ja tarjoavat opiskelijoille erinomaisen tieteellisen pohjan opinnoissa. Kaksoistutkinnon koulutus on kansainvälistä ja siihen sisältyy liikkuvuusjakso. Tutkinto tarjoaa myös mahdollisuuden kansainväliseen työllistymiseen. Opetuksessa tuotetaan myös verkko-opintojaksoja eli tutkinto rakentuu myös digitaalisen opetuksen ja oppimisen strategiselle periaatteelle.

Opinnot

Kaksoistutkinto sijoittuu Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitokselle ranskan oppiaineeseen sekä Université de Nantes -yliopiston Le département de Sciences du langage de l’UFR de Lettres et Langage -yksikköön. Kaksoistutkinnossa suoritetaan Nantesin yliopistossa ranskankielinen ja Turun yliopistossa suomenkielinen maisterintutkinto, mutta jälkimmäisessäkin opinnot suoritetaan pääosin ranskaksi. Kaksoistutkinnon opinnot koostuvat Ranskan oppiaineen maisterivaiheen Kielen oppimisen ja opettamisen (KOOT) sekä Kieliasiantuntijuuden (KIAS) tutkinto-ohjelmien opinnoista. JOO-opintojen kautta he voivat osallistua myös Åbo Akademin maisteritason ranskan kielen ja kirjallisuuden opintoihin (Peppi).

Kaksoistutkinnon laajuus on 120 op, johon sisältyy 30 op:n pro gradu -tutkielma. Tutkinnon suoritusaika on kaksi lukuvuotta. Kukin tutkinto-ohjelma antaa opiskelijalle kelpoisuuden hakeutua suorittamaan tohtorintutkintoa.

Kaksoistutkintoon sisältyy yhden lukukauden mittainen pakollinen opiskelujakso ulkomaisessa partneriyliopistossa. Yliopisto lukee hyväksi muissa yliopistoissa suoritetut opinnot osaksi omaa tutkintoaan.

Hakuohjeet 2022 yliopiston intranetissä (kirjaudu UTU-tunnuksella).