Opiskelu sukupuolentutkimuksen oppiaineessa

Sukupuolentutkimusta voi opiskella alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon sivuaineena. Sukupuolentutkimus on vapaa sivuaine, eikä pääsykokeita järjestetä. Kaikkien tiedekuntien opiskelijat ovat tervetulleita opiskelemaan sukupuolentutkimusta.

Sukupuolentutkimusta voi opiskella pääaineena englanninkielisessä Master’s Programme in Gender Studies -ohjelmassa, joka järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Sukupuolentutkimuksen opinnot sopivat opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kriittistä ajatteluaan ja oppia ymmärtämään sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiä. Monissa valtion, kunnan, yritysten, median, koulutusalojen ja kulttuuri- sekä taidejärjestöjen työtehtävissä on kysyntää kriittisestä asiantuntemuksesta, jota sukupuolentutkimuksen opiskelu tuottaa. Tämän lisäksi millä tahansa alalla toimivan on hyödyllistä ymmärtää sukupuolen merkitys yhteiskunnassa ja kulttuurissa. 

Sukupuolentutkimuksen opinnot alkavat perusopinnoilla, joissa opiskelija tutustuu sukupuolentutkimuk­sen peruskäsitteisiin ja -kysymyksiin perehtymällä alan aatehistoriaan ja keskeisiin keskus­teluihin sekä feministiseen tieteenkritiikkiin. Aineopinnoissa perehdytään erityisesti sukupuolentutkimuksen tieto-opilliseen ja metodologiseen erityisluonteeseen ja syvennetään tietämystä sukupuolentutkimuksen keskeisistä teemoista. Syventävissä opinnoissa syvennetään edelleen tietämystä feministisen teorian ja metodologian nykykeskuste­luista sekä temaattisista erityiskysymyksistä. 

Sukupuolentutkimuksen opiskelu on monitieteistä, monimuotoista ja joustavaa. Opetusmuotoina käytetään enimmäkseen pienryhmäopetusta, mutta myös luentoja ja itsenäistä opiskelua sekä verkko-opetusta. Oppiaine tekee yhteistyötä Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen yksiköiden sekä valtakunnallisen sukupuolentutkimuksen yhteistyöverkosto Hilman kanssa.