Sukupuolentutkimuksen oppiaine

Sukupuolentutkimuksen ydinkysymyksiä ovat keskustelut sukupuolen historiallisista, kulttuurisista ja sosiaalisista suhteista. Sukupuolta tarkastellaan suhteessa muihin identiteettiä ja yhteiskunnallista asemaa määrittäviin eroihin, esimerkiksi seksuaalisuuteen, kansallisuuteen, etnisyyteen, rotuun, ikään, vammaisuuteen ja ruumiin kokoon. 

Sukupuolentutkimus on ihmistieteiden risteyskohtaan kehittynyt tieteenala, joka tutkii – kuvaa, analysoi ja selittää – sukupuolta ja seksuaalisuutta kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Sukupuolentutkimus on kriittistä tutkimusta, joka kyseenalaistaa arkiajattelussa ilmeneviä sukupuolitettuja jaotteluja ja tutkii niiden rakentumista. Nämä jaottelut ilmenevät lähes kaikilla elämän alueilla. Sukupuolentutkimusta voidaan harjoittaa millä tahansa tutkimuksen alueella: humanistisilla aloilla ja yh­teiskuntatieteissä sekä oikeustieteessä, kasvatustieteessä, teologiassa ja luonnontieteissä. 

Sukupuolentutkimus on avoin sivuaine kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Sukupuolentutkimusta voi opiskella pääaineena englanninkielisessä Master’s Degree Programme in Gender Studies -ohjelmassa.