Tutkimus sukupuolentutkimuksen oppiaineessa

Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen tutkimuksellinen profiili ja painopistealue ovat humanistisella tieteenalalla ja erityisesti kulttuurin ja taiteiden tutkimuksessa. 

Intersektionaaliseksi nimitetty tutkimusote, jossa tarkastellaan erojen yhtäaikaisuutta ja limittyneisyyttä, on leimallinen suurelle osalle Turun yliopiston sukupuolentutkimusta. Oppiaineessa tutkimuksen kohteita ovat muun muassa akateemisen feminismin historia, affektit, uusmaterialistiset feminismit ja transtutkimus.

Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen pro gradu -tutkielmissa on käsitelty mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia ovat sukupuolen ja seksuaalisuuden suhteet ei-heteroseksuaalisten transsukupuolisten kokemuksissa?
  • Miten naishahmojen emansipaatio esitetään Tove Janssonin Muumi-kirjoissa?
  • Miten varhaiskasvattajat vaikuttavat päiväkodin arkeen tilajärjestelyiden ja leikin ohjaamisen kautta?
  • Millaisia merkityksiä keholle annetaan Fit-lehdessä?

Tutkimushankkeet

Timelines of Academic Feminism in Finland (TAFF)

Monitieteisen tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisen akateemisen feminismin historiasta. Projektissa akateemisen feminismin historioita lähestytään näkökulmista, jotka tarttuvat kokonaan uuden, nykyisin tieteellisesti tunnustetun akateemisen oppialan luomiseen, kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin. Tarkastelemalla näitä kysymyksiä suomalaisen akateemisen feminismin prisman kautta tutkimushanke osallistuu aihetta koskevaan laajaan keskusteluun ylirajaisen akateemisen feminismin kentällä. Suomalaisen akateemisen feminismin historiaa ei ole aiemmin tutkittu, joten hanke on uudenlainen tutkimusavaus. Projekti koostuu neljästä osa-alueesta, jotka käsittelevät suomalaisen akateemisen feminismin kontekstualisoimista ja historiallistamista sekä mies- ja maskuliinisuuksien tutkimuksen, queer-tutkimuksen ja naistutkimuksen institutionalisoitumiseen liittyvän käsitepolitiikan erityiskysymyksiä.

Rahoitus: Suomen Akatemia (2012‒2016, SA 257024) 

Projektin vastuullinen johtaja: Marianne Liljeström

 

Localizing Feminist New Materialisms

Uusmaterialismi on monitieteinen alkaneen vuosituhannen ajattelusuuntaus, joka tarkastelee uusin tavoin materiaalisuuden –ihmiskehojen, teknologioiden, luonnon ja tuotettujen materiaalien – keskeistä roolia todellisuutemme rakentumisessa. Tämä projekti

kehittää uusmaterialistista tutkimusotetta ihmistieteellisessä sukupuolentutkimuksessa ja feministisessä teoriassa. Projekti korostaa paikkasidonnaisen empiirisen tutkimuksen ja kenttämenetelmien tärkeyttä uusmaterialistisessa tutkimuksessa. Hankkeen osatutkimukset keskittyvät uusmaterialistisen tutkimuksen piirissä toistaiseksi vähän tutkittuihin aiheisiin: lasten kulttuurit, rotu, queer-aktivismi, kraftivismi, musiikki, ääni ja esitystaiteet. Projektin tuloksena syntyy tuoreita ymmärryksiä materiaalisuudesta, sukupuolesta ja toimijuudesta ilmiöinä, joita määrittävät ihmisyyden ja luonnon, kehollisuuden ja ympäristön sekä ruumiin ja mielen keskinäissuhteet.

Rahoitus: Suomen Akatemia (2017‒2021, SA 30900)

Projektin johtaja: Taru Leppänen

Projektin jäsenet: Katve-Kaisa Kontturi, Tara Mehrabi ja Milla Tiainen

> Projektin verkkosivusto

Uusimmat julkaisut