Tutkimus sukupuolentutkimuksen oppiaineessa

Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen tutkimuksellinen profiili ja painopistealue ovat humanistisella tieteenalalla ja erityisesti kulttuurin ja taiteiden sekä historian tutkimuksessa. Feministisen mediatutkimuksen ohella trans- ja queer-tutkimus näkyvät käynnissä olevissa hankkeissa.

Intersektionaaliseksi nimitetty tutkimusote, jossa tarkastellaan erojen yhtäaikaisuutta ja limittyneisyyttä, on leimallinen suurelle osalle Turun yliopiston sukupuolentutkimusta. Oppiaineessa tutkimuksen kohteita ovat muun muassa mediarepresentaatiot ja journalismi, tunteiden politiikka, digitaaliset haavoittuvuudet, seksuaalisuuden historia, muistitieto ja taidetyö. 

 

Käynnissä olevat tutkimushankkeet:

Politicized Intimacies (WP3), Intimacy in Data-driven Culture, IDA (STN-CULT, Academy of Finland 2019–2022, 2022–2025) PI: Anu Koivunen

<https://www.dataintimacy.fi/>

Trans*Creative: Health, Violence, and Environment in Transgender Cultural Production (Koneen Säätiö 2021–2024) PI: Lotta Kähkönen

<https://tcreative.fi/>

Sexuality and democracy: Exploring the links and re-thinking the concepts for feminist politics (SEXDEM) PI: Katja Kahlina (University of Helsinki), Riikka Taavetti as researcher

<https://sexdem.org/>

Estonian-Finnish Lesbian Networks at the Early 1990s: Remembered and Narrated Transnational Connections. Riikka Taavetti, Rebeka Põldsam (University of Tartu)

Embodied reproductive politics, arts-based methods, and the former Conservative Laestadian women (Turku Institute of Advanced Studies, TIAS) PI: Teija Rantala 

The future of the forest: Engendering environmental politics in the Białowieża Forest, Poland (Turku Institute of Advanced Studies, TIAS) PI: Olga Cielemecka

Political feelings and their objects. Right to Be -citizens initiative and the new trans law as shared through social media.  PI: Valo Vähäpassi

Flows of power: media as site and agent of politics, FLOPO (Mediasoc, Academy of Finland 2019–2022) PI: Anu Koivunen

<http://flopo.rahtiapp.fi/>

Kulttuuritelevision aika: suomalaisen television toinen historia 1975–1985 (Koneen säätiö 2018–2022) PI: Anu Koivunen

Yle ja kulttuuri (Yle100 tutkimusohjelma 2022–2024) PI: Anu Koivunen

Queering National Histories (NOS-HS) PI: Íris Ellenberger (University of Iceland), Riikka Taavetti as network member

 

Käynnissä olevat väitöskirjatutkimukset:

Anastasia Khodyreva: “Interstitial politics of (a) bodying, corpo-affectivity, and change”

Tiina Ollila: “Tuotantoeläinten teurastamisen mahdollistavat materiaalis-diskursiiviset käytänteet Suomessa”

Ella Poutiainen: “"Feminismin henki. Naisten voimaantuminen ja yhteiskunnallinen muutos 2000-luvun uushenkisyydessä"

Saara Tuusa: ”It happened to me almost exactly as it happens in the film” – embodied authorship, autofictive film, and marginalised perspectives (JUNO)

Nóra Ugron: “SF Practices and Kin Literacy Across Art and Activist Knowledge Production"

Maria Vihlman: “Navigating digital intimacies in the age of deplatforming sex” (IDA)

 

Tutkimushankkeet

Timelines of Academic Feminism in Finland (TAFF)

Monitieteisen tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisen akateemisen feminismin historiasta. Projektissa akateemisen feminismin historioita lähestytään näkökulmista, jotka tarttuvat kokonaan uuden, nykyisin tieteellisesti tunnustetun akateemisen oppialan luomiseen, kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin. Tarkastelemalla näitä kysymyksiä suomalaisen akateemisen feminismin prisman kautta tutkimushanke osallistuu aihetta koskevaan laajaan keskusteluun ylirajaisen akateemisen feminismin kentällä. Suomalaisen akateemisen feminismin historiaa ei ole aiemmin tutkittu, joten hanke on uudenlainen tutkimusavaus. Projekti koostuu neljästä osa-alueesta, jotka käsittelevät suomalaisen akateemisen feminismin kontekstualisoimista ja historiallistamista sekä mies- ja maskuliinisuuksien tutkimuksen, queer-tutkimuksen ja naistutkimuksen institutionalisoitumiseen liittyvän käsitepolitiikan erityiskysymyksiä.

Rahoitus: Suomen Akatemia (2012‒2016, SA 257024) 

Projektin vastuullinen johtaja: Marianne Liljeström

 

Localizing Feminist New Materialisms

Uusmaterialismi on monitieteinen alkaneen vuosituhannen ajattelusuuntaus, joka tarkastelee uusin tavoin materiaalisuuden –ihmiskehojen, teknologioiden, luonnon ja tuotettujen materiaalien – keskeistä roolia todellisuutemme rakentumisessa. Tämä projekti

kehittää uusmaterialistista tutkimusotetta ihmistieteellisessä sukupuolentutkimuksessa ja feministisessä teoriassa. Projekti korostaa paikkasidonnaisen empiirisen tutkimuksen ja kenttämenetelmien tärkeyttä uusmaterialistisessa tutkimuksessa. Hankkeen osatutkimukset keskittyvät uusmaterialistisen tutkimuksen piirissä toistaiseksi vähän tutkittuihin aiheisiin: lasten kulttuurit, rotu, queer-aktivismi, kraftivismi, musiikki, ääni ja esitystaiteet. Projektin tuloksena syntyy tuoreita ymmärryksiä materiaalisuudesta, sukupuolesta ja toimijuudesta ilmiöinä, joita määrittävät ihmisyyden ja luonnon, kehollisuuden ja ympäristön sekä ruumiin ja mielen keskinäissuhteet.

Rahoitus: Suomen Akatemia (2017‒2021, SA 30900)

Projektin johtaja: Taru Leppänen

Projektin jäsenet: Katve-Kaisa Kontturi, Tara Mehrabi ja Milla Tiainen

> Projektin verkkosivusto

Uusimmat julkaisut