Tutkimus historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella

Monitieteisellä laitoksellamme osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun ja tarkastellaan sekä suomalaisuutta että paikallisia yhteisöjä eri näkökulmista. 

Tutkimuksemme painopistealueita ovat keskiajan ja uuden ajan alun, monikulttuurisuuden ja kulttuuristen vuorovaikutusprosessien, taiteiden ja populaarikulttuurin, kokemuksen, kertomuksen ja muistin tutkimus sekä digitaalisuuteen liittyvä humanistinen tutkimus. Laitoksella on myös lähes kaikki sen oppiaineet läpäisevä vahva sukupuolentutkimuksellinen painotus ja se on ehdottomasti kansainvälisestikin mitattuna edelläkävijä posthumanistisessa tutkimuksessa.

Tutkimushankkeet

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

 • Agents of Enlightenment: Changing the Minds in Eighteenth-Century Northern Europe
 • Alkuperäiskansat maailmojen rajalla: vapaaehtoinen eristys ja kontaktiprosessit Perun Amazoniassa
 • Artsequal. Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa
 • Audiovisuaalinen kulttuuri ja ajan sykliset rakenteet 1920-luvulta 1990-luvun loppuun
 • BSR Integrated Maritime Cultural Heritage
 • Casagranden korttelin arkeologisen aineiston ja tutkimushistorian selvitys  – erityistarkastelussa nk. Julinin tontin kaivaukset
 • Centre of Excellence in Game Cultures
 • Citizen Mindscapes: Detecting Social, Emotional and National Dynamics in Social Media
 • Comprehending the Core by Peeling the Concepts: Analyzing Famines in their Historical Contexts
 • Computational History and the Transformation of Public Dicourse in Finland 1640–1910
 • Elomatic Oy 50 vuotta
 • Eläinten toimijuus yhteiskunnassa
 • Folk Church and Marketization in Finland: An Empirical Investigation of the Technologization of Discourse and its Effects on Church Organization and Practice in a Changing Socio-Economic Environment
 • Instrumental Narratives: Limits of Storytelling and New Story-Critical Narrative Theory 
 • Interdisciplinary Colloboration Project: Relics of Turku Cathedral
 • Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa. Suomalaiset arkistoinstituutiot vallan verkostoina ja muistin paikkoina
 • Keskiajan puurakennusperintö Suomessa. Kivikirkkojen kattorakenteet, rakennusprosessi ja rakentamisen innovaatiot
 • Kirjallisuuden monikielisyys nyky-Suomessa
 • Kokemäenjokilaakson maaseudun kulttuuriympäristön yhteisöllinen suojelu ja taiteellinen kehittäminen
 • Kuntarakenne
 • Lajienvälisen hoivan maisemat: ihmisen ja eläimen välinen raja eläintenhoidon käytännöissä
 • Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty
 • Localizing Feminist New Materialisms
 • Luontopohjaiset ratkaisut rakennetussa ympäristössä ilmastonmuutokseen sopeutumisen välineinä
 • Martin Crusiuksen päiväkirja: aiemmin tuntematon kuvaus 1500-luvun Turusta
 • Megatapahtumien politiikka. Tutkimus Neuvostoliiton kulttuuridiplomatiasta 1960–1980-luvuilla
 • Miten luemme? Kaunokirjallisuuden lukemisen muodot kirjallisuudenopetuksessa
 • Moraalitoimijuuden dynaamiset ontologiat Kantista Nietzscheen
 • Muutoksen veistäjät: puun käyttö Koillis-Euroopassa 1100–1600
 • Noises and Voices: Languages, Media, Arts in Nordic Literatures
 • Näe, kuule, tunne ja koe
 • Oceanic Exchanges: Tracing Global Information Networks in Historical Newspaper Repositories, 1840–1914
 • Profiling Premodern Authors
 • Puhuvat koneet: elektroninen ihmisääni tunteiden ja itseymmärryksen tulkkina 1960–2020
 • Revisiting Finnish and Namibian Relations since 1860s
 • Sarjakuva ja siirtolaisuus. Kuuluminen, kerronta, aktivismi 
 • Satakunnan rannikkoseudun teollinen kulttuuriperintö -suunnitteluhanke
 • Sexuality and Play in Media Culture
 • Sotkuiset maailmat: kielimateriaalit ja luontokulttuurit taiteen tutkimuksessa
 • Terveys ja kulttuuriperintö
 • Terveys, tieto ja asiantuntijuus. Vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään
 • Tie meren yli. Kulttuurinen vuorovaikutus yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä 1640-1828
 • Toinen reitti yliopistoon
 • Uuden etsijät: esoteerisuus ja uskonnollisuuden murros suomalaisen sivistyneistön parissa 1880-luvulta 1930-luvulle
 • Vihan pitkät jäljet
 • Viral Culture in Early Nineteenth-Century Europe
 • Yksilö, yhteisö ja yhteiskunta varhaishistoriassa: Ravattulan Ristimäen kirkko ja Suomen kristillistyminen

Tutkimuskeskukset ja -verkostot

Laitoksemme tutkimustoimintaa leimaavat monialaiset koordinoimamme tutkimusverkostot ja tutkimuskeskukset. Nämä ovat:

Aallonharjalle (AHA): The Marine Research Laboratory for Humanistic and Social Sciences

Aallonharjalle eli AHA on Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa toimiva mereen tai muihin vesistöihin liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen laboratorio. Sen tavoitteena on koota yhteen tutkijoita, joiden tutkimus liittyy yliopistojen meri ja merenkulku -profiilialueeseen. Yhteisten projektien
ja hankkeiden lisäksi järjestämme säännöllisiä tutkimusseminaareja ja toteutamme myös tilaustutkimuksia.

> AHAn verkkosivusto

Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC)

Monitieteinen Centre for the Study of Christian Cultures -tutkimuskeskus kokoaa yhteen tutkimusta ja tutkijoita, jotka keskittyvät kristinuskon ja kristillisten kulttuurien tutkimukseen erilaisista, muun muassa humanistisista ja yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. Tutkimuskeskuksessa tarkastellaan kristinuskon ideologisia, poliittisia, kulttuurisia ja taiteeseen, talouteen sekä arkeen liittyviä ulottuvuuksia niin historiassa kuin nykyisyydessä. Keskuksen toiminnan runkona ovat kuukausittaiset alustus- ja keskustelutilaisuudet. Lisäksi keskus järjestää erilaisia tieteellisiä seminaareja ja tuottaa opetusta ja julkaisuja kristillisistä kulttuureista. Tutkimuksen ohella keskuksen tutkijat osallistuvat yliopistojen yhteiskunnallisen palvelutehtävän hoitamiseen muun muassa toimimalla tiedotusvälineissä asiantuntijakommentaattoreina, ylläpitämällä blogia sekä järjestämällä yleisötilaisuuksia.

CSCC:n verkkosivusto

International Institute for Popular Culture (IIPC)

International Institute for Popular Culture perustettiin vuonna 2006 edistämään populaarikulttuurin monitieteistä tutkimusta. Instituutin keskeisiä tutkimuskohteita ovat muun muassa populaarimusiikki, radio, elokuvat ja televisio, uudet mediat ja informaatioteknologia, festivaalit ja kaupunkikulttuuri, nuoriso- ja alakulttuurit, kulttuuriteollisuus ja urheilu.

IIPC järjestää säännöllisesti debatteja, konferensseja, tuottaa julkaisuja ja edistää kansainvälistä tutkijavaihtoa yhteistyössä alan keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Instituutin toimintaa ohjaa kansainvälinen ohjausryhmä, johon kuuluu populaarikulttuurin johtavia tutkijoita Euroopasta, Yhdysvalloista ja Australiasta.

IIPC:n verkkosivusto

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä tutkitaan kulttuurin, terveyden ja sairauden välisiä yhteyksiä usean tieteenalan näkökulmasta. Yksikkö antaa alan opetusta, ja toimii myös yliopiston kolmannen tehtävän mukaisissa hankkeissa.

Yksikössä toimii Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama ArtsEqual-tutkimushanke. Turun yliopiston Asklepios-opintokokonaisuus (15 op), joka yhdistää opetuksessa lääketieteellisiä, humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia, koordinoidaan Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksiköstä. Yksikkö koordinoi myös tohtorikoulutettavile ja muille tutkijoille tarkoitettua Kulttuuri ja terveys -seminaaria sekä valtakunnallista taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimuksen Taikusydän-tutkijaverkostoa.

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö

Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkosto (Turku McNet)

Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkosto tarjoaa alustan Turun yliopistossa ja Turun alueella tehtävälle monikulttuurisuutta koskevalle tutkimukselle, opetukselle ja kehitystyölle. Alusta kerää ja jakaa tietoa alan asiantuntijuudesta, opetuksesta, seminaareista, tapahtumista ja tutkimushankkeista, tarjoten näin verkoston erilaisille tiedon tarvitsijoille kuten tutkijoille, opiskelijoille, asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja muille monikulttuurisuuden kanssa työskenteleville. Verkostoa koordinoi toimii Turun yliopiston uskontotieteen oppiaine.

Turku McNetin verkkosivusto

SELMA: Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory

SELMA on monitieteinen tutkimuskeskus, joka keskittyy tarinankerronnan, kokemuksellisuuden ja kulttuurisen muistin välisten kytkösten tarkasteluun erilaisista teoreettisista ja historiallisista näkökulmista. Keskuksessa tutkitaan esimerkiksi elämän tarinallistamista, traumakertomuksia ja digitaalista tarinankerrontaa. Kokemuksen, kertomuksen ja muistin suhdetta lähestytään eri tutkimusperinteistä käsin ja samalla synnytetään tieteidenvälistä dialogia. Keskuksen toiminnassa on mukana useita tiedekuntia, ja se kokoaa yhteen Turun yliopiston temaattisen kokonaisuuden ”Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos” tutkimusta valtakunnallisesti johtavana kulttuurisen muistin tutkimuksen keskuksena. SELMA tekee kansainvälistä yhteistyötä erilaisten kertomuksen ja muistin tutkimuksen verkostojen kanssa. Se järjestää tutkimustapahtumia sekä teoreettisista että yhteiskunnallisesti ajankohtaisista aiheista. Keskuksen tavoitteena on edistää tieteiden ja taiteiden vuoropuhelua sekä toimia tutkijat, taiteilijat ja yliopiston ulkopuoliset tahot kokoavana yhteisönä.

SELMAn verkkosivusto

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS)

TUCEMEMS tukee ja edistää tieteellistä tutkimusta, joka kiinnittyy aikajaksolle myöhäisantiikista 1700-luvun loppuun. Keskuksen lähtökohtana on Turun yliopiston useissa oppiaineessa tehtävä keskiajan ja varhaismodernin tutkimus. Keskus tekee yhteistyötä muiden sekä kansallisten että kansainvälisten vastaavien yhdistysten, keskusten ja laitosten kanssa. Keskuksen toiminta on avointa kaikille siitä kiinnostuneille.

TUCEMEMSin verkkosivusto

Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkosto (TYKE)

Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkosto kokoaa yhteen eläimiin sekä ihmisten ja eläinten suhteisiin liittyvää ihmistieteellistä tutkimusta. Verkosto toimii Turun yliopistossa, Humanistisessa tiedekunnassa, mutta siinä on mukana  tutkijoita myös laajemmin Turun alueelta. Tutkimuksissa tarkastellaan esimerkiksi ihmisen ja muiden eläinten välisiä kohtaamisia, rajaa, jaettua historiaa ja vuorovaikutusta sekä eläinten representaatioita ja toimijuutta. Verkosto järjestää säännöllisiä tutkimusseminaareja ja erilaisia muita tilaisuuksia kuten vierailuluentoja. 

> Lisätietoja: Nora Schuurman

Uusimmat julkaisut