Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Haluatko olla tulevaisuuden oppimisen erityisasiantuntija ja uusien oppimisen ympäristöjen edelläkävijä?

Opetuksen digitalisaatio, koulumaailman muutokset ja erilaiset innovaatiot luovat opettajan työhön sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia. Luokan- ja aineenopettajille suunnattu erikoistumiskoulutus kokoaa yhteen uusimman tieteellisen tutkimustiedon ja parhaat kentältä opitut käytänteet. 

Koulutuksen vankan ytimen muodostaa akateemisen ja työelämän osaamisen vuoropuhelu. Koulutuksen aikana jokainen opiskelija saa ohjausta sekä akateemiselta että kentällä toimivalta ohjaajalta. Iso osa koulutuksesta liittyy oman koulun tai työyhteisön kehittämiseen: erityisasiantuntija ei siis kehitä vain itseään vaan toteuttaa myös kehittämishankkeita oman koulunsa tai kuntansa alueella.

Puolitoista vuotta kestävän opetuksen aikana rakentuu jatkossa toisiaan tukeva erityisasiantuntijoiden yhteisö. Erikoistumiskoulutuksessa rakennetaan jakamisen kulttuuri, joka ylittää koulurajat ja ulottuu eri puolille maata samojen kysymysten parissa työskenteleviin opettajiin. Erikoistumiskoulutuksista valmistuneet opettajat toimivat tällä hetkellä esimerkiksi tutortoiminnasta vastaavina henkilöinä kunnissa ja kouluissa.

  Toimimme myös yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston vastaavien koulutusten kanssa valtakunnallisessa DigiErko-verkostossa.

   

  > Katso video Digi-erkosta (Facebook)

   

  Haku seuraavaan Digi-erikoistumiskoulutukseen alkaa huhtikuussa 2021 ja koulutus on tarkoitus käynnistää tammikuussa 2022.

  Tutustu koulutukseen

  Tavoitteet ja opetussuunnitelma

  Osallistujat saavat viimeisimpään tutkimustietoon perustuvat korkeatasoiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet

  • tarkastella kriittisesti ja kehittää oppimisympäristöjä, tieto- ja viestintäteknisiä sovelluksia sekä oppimateriaaleja;
  • tunnistaa opettaja- ja kouluyhteisön osaamistarpeet ja välittää uudistuvaa pedagogista asiantuntemusta kouluyhteisön käyttöön;
  • ohjata muita opettajia digitaalisten oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käytötön ja kehittämiseen; 
  • seurata opetuksen ja oppimisen kannalta merkityksellistä teknologista kehitystä sekä soveltaa sitä eri tavoin;
  • koordinoida ja ohjata opetussuunnitelman toimeenpanoa omassa koulussaan ja lähialueella;
  • arvioida opettajayhteisön osaamisen tasoa;
  • valmistella kehittämishankkeita ja koulutusta koulutason opetusasiantuntijuuden kehittämiseen sekä
  • vertailla, suunnitella ja kehittää uudenlaisia oppimisympäristöjä, erilaisia sovelluksia ja opetusmateriaaleja.

  Digitaaliset ympäristöt eivät ole vain teknologiaa. Teknologian käytöllä on aina vaikutus myös sosiaalisiin käytäntöihin ja pedagogiikkaan. Tämän vuoksi koulutuksessa keskitytään myös vuorovaikutuksen, oppimisen prosessien ja motivaation merkitykseen oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Erikoistumiskoulutuksen käynyt asiantuntija pystyykin esimerkiksi osallistumaan digitaalisia sovelluksia kehittäviin moniammatillisiin tiimeihin pedagogiikan asiantuntijana.

  Osaamistavoitteet

  1. Oppimisen muodot ja oppimispolut

  • Valmiudet seurata oppimista koskevaa tieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa koulutyön kannalta merkityksellisiä uusia löydöksiä.
  • Taito arvioida opetussuunnitelman sisältöjä oppilailta edellytettävän oppimisen näkökulmasta käyttäen hyväksi uusinta oppimisteoreettista tietämystä.
  • Valmius kuvata eri oppiaineiden sisältöjen ja laajojen osaamiskokonaisuuksien edellyttämiä pitkän aikavälin oppimispolkuja hyödyntäen mielekkäällä tavalla sähköistä oppimisen diagnostiikkaa.
  • Taito tunnistaa ja hyödyntää oppilaan muualta hankkimaa osaamista.

  2. Oppimisdiagnostiikka ja oppimisen ohjaaminen

  • Taito arvioida yksittäisen oppilaan ja oppilasryhmän oppimisprosessia ja diagnostisoida oppimisen esteenä olevia vaativia käsitteellisen muutoksen haasteita.
  • Valmius suunnitella ja toteuttaa erilaisia opetus- ja opiskelukäytäntöjä sekä niitä tukevia korkeatasoisia digitaalisia ja fyysisiä ympäristöjä.
  • Valmius hyödyntää digitaalisia välineitä oppimisprosessin seurannassa.

  3. Sosiaalinen vuorovaikutus, yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen säätely ja motivaatio

  • Taito analysoida oppimisen kannalta merkityksellistä sosiaalista vuorovaikutusta opetustilanteissa ja pienryhmätyöskentelyssä.
  • Taito tunnistaa ja tukea yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimisen säätelyä erilaisissa oppimistilanteissa.

  4. Digitaalisten oppimisympäristöjen suunnittelu ja toteutus

  • Tiedolliset ja taidolliset valmiudet seurata opetuksen ja opiskelun kannalta relevanttia teknologista kehitystä.
  • Valmius soveltaa uusia teknologisia välineitä ja teknologisen kehityksen myötä kehittyviä sosiaalisia toimintakäytäntöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla.
  • Taito osallistua uusia digitaalisia sovelluksia kehittäviin moniammatillisiin tiimeihin pedagogiikan asiantuntijana

  5. Opetussuunnitelman kehittäminen ja paikallinen toteutus

  • Valmiudet ottaa vastuuta paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman kehittämisestä.
  • Valmiudet organisoida uusiin opetussuunnitelmallisiin ideoihin liittyviä kehittämishankkeita omassa koulussa sekä laajemmin osana alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja.

   

  Tutustu opetussuunnitelmaan

  Opettajat

  Opettajina koulutuksessa toimivat oman alansa huippuosaajat.

  Marjaana Veermans

  Marjaana Veermans

  Vastuuopettajana toimii KT, apulaisprofessori Marjaana Veermans. Hän on apulaisprofessori, oppimisen tutkija ja kasvatuspsykologian dosentti (erityisalana oppimisen psykologia ja oppimisympäristöt). Marjaana on lähes 20 vuotisen uransa aikana keskittynyt tutkimaan erityisesti oppimismotivaatiota erilaisissa oppimisympäristöissä; tutkimusten kohteena ovat olleet niin alakoululaiset kuin aikuisopiskelijatkin.

  Marjaana on osallistunut useisiin kansallisiin sekä kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin oppimisympäristöihin, verkko-oppimiseen ja erityisesti tutkivaan oppimiseen liittyen. Hän on kouluttanut opettajia sekä toiminut pedagogisena asiantuntijana digitaalisten sovellusten kehittämistiimeissä.
   
  Tutkimustyön lisäksi Marjaana kouluttaa tulevia luokanopettajia Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

  Tomi Jaakkola

  Tomi Jaakkola

  Tomi Jaakkola (luokanopettaja, KT) toimii Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella yliopistotutkijana. Tomi on tutkinut lähes parin vuosikymmenen ajan teknologian vaikutuksia oppilaiden oppimiseen ja kiinnostukseen; erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat tutkiva oppiminen, interaktiiviset oppimisympäristöt (esim. simulaatiot) ja digitaalinen kompetenssi. Hän on osallistunut useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, joissa on tutkittu ja kehitetty teknologia-avusteisia oppimisympäristöjä. Tomi oli jo 2000-luvun vaihteessa mukana kehittämässä ensimmäistä digitaalista oppimisalustaa (WorkMates) Turun yliopistolla. Hän on opettanut lähes 20 vuotta digitaalisten oppimisympäristöjen ja välineiden käyttöä (erit. pedagogisesta näkökulmasta) eri asteiden opettajille ja opiskelijoille.

  Jussi-Pekka Järvinen

  Jussi-Pekka Järvinen

  Jussi-Pekka Järvinen (luokanopettaja, KM) toimii Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella yliopisto-opettajana ja tohtorikoulutettavana, vastuualueena digitaalinen oppiminen ja opettaminen. Jussi-Pekka on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja erityisluokanopettaja. Jussi-Pekka on aiemmin työurallaan toiminut konsulttina ja projektikoordinaattorina teknologiateollisuuden yritysmaailmassa, opetusteknologian ja sähköisten opetusmateriaalien suunnittelussa ja sisällön toteutuksessa, opetusteknologina sekä hankekoordinaattorina valtakunnallisessa opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa.

  Jussi-Pekalla on monipuolista osaamista teknologian ja pedagogiikan yhdistämisestä esimerkiksi ohjelmoinnin ja oppimisanalytiikan näkökulmasta. Jussi-Pekka on ollut mukana kehittämässä opettajankoulutusta ja opettajien täydennyskoulutusta digipedagogisista lähtökohdista.

  Erikoistumiskoulutuksessa Jussi-Pekka toimii opettajana ja digipedagogisena asiantuntijana.

  Aleksi Lahti

  Aleksi Lahti

  Aleksi Lahti (aineenopettaja, VTM) toimii Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella yliopisto-opettajana sekä tohtorikoulutettavana, vastuualueena digitaalinen oppiminen ja opettaminen. Aleksi on toiminut työurallaan opettajankouluttajana niin kotimaassa kuin koulutusviennissä sekä opettajana yhtenäiskoulussa. Hänellä on laajaa osaamista opetuksen kehittämisestä niin strategiseen johtamiseen, oppimisympäristöihin kuin digitaaliseen opettamiseen liittyen. Kokemusta on kertynyt niin Opetushallituksen kuin OKM:n kehittämishankkeiden hankejohtajan rooleista, fyysisten oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden johtamisesta kuin myös korkeakouluopetuksen kehittämisestä.

  Aleksin työssä yhdistyy tutkimusperusteinen opettajankoulutus ja käytännön osaaminen opettajan työstä. Opettajien erikoistumiskoulutuksessa Aleksi on ollut mukana opintojen suunnitteluvaiheesta lähtien. Aleksi toimii valtakunnallisen opettajien erikoistumiskoulutuksen Turun yliopiston koulutuksessa yhtenä vastuuopettajista.

  Hakeminen

  Syksyllä 2020 alkaneen koulutuksen valintaperusteet
   


  Hakukelpoisuus

  Voit hakea erikoistumiskoulutukseen, jos

  • olet luokanopettaja tai aineenopettaja (ml. KK-tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot suorittanut varhaiskasvatuksen opettaja) ja
  • sinulla on kokonaisuudessaan vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

  Hakeminen

  Hakuaika päättyi 29.5.2020.

  Hakemukseen tulee liittää sähköisenä versiona (esim. skannattuna) seuraavat dokumentit:

  • tutkintotodistus, josta hakuedellytyksenä oleva opettajankelpoisuus käy ilmi
  • CV, josta hakuedellytyksenä oleva työkokemus käy ilmi
  • motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:
   • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen ja mitä hyötyä sen suorittamisesta on työyhteisöllesi?
   • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oppilaillesi?
   • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle?
  • mahdollisen työnantajan suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle ja kehittämishankkeen toteuttamiselle
  • halutessasi myös työnantajan suositus erikoistumiskoulutuksen suorittamiseksi

  Valintamenettely

  Osallistujat valitaan hakukriteerit täyttävistä hakijoista motivaatiokirjeen perusteella.

  Koulutus voidaan toteuttaa, mikäli hyväksyttyjä opiskelijoita on vähintään kymmenen.

  Tuloksen julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

  Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 5.6.2020 ja siitä tiedotetaan hakeneille sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Valintaan tyytymätön voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta.

  Koulutukseen hyväksytyn on ilmoitettava 22.6.2020 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli vahvistusta ei saada 22.6.2020 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan. Lisäksi koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään em. lomakkeella. Opinto-oikeus voidaan aktivoida vasta kun osallistujamaksun 1. erä on maksettu. Koulutukseen hyväksytty valitsee maksusuunnitelman ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

  Hinta ja rahoitus

  Erikoistumiskoulutukset perustuvat monikanavarahoitukseen: Ensimmäisiin erikoistumiskoulutuksiin on saatu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja näin koulutusmaksut on saatu todellisia kustannuksia huomattavasti alemmiksi.

  Digiympäristö-erikoistumiskoulutuksen (60 op) hinta on 50 euroa/op eli yhteensä 3 000 euroa noin 1,5 vuoden koulutuksesta. Maksun voi maksaa useammassa erässä. Maksuun voi osallistua sekä työantaja että opettaja tai jokin muu taho. Koulutukseen voi hakea myös esimerkiksi aikuiskoulutustukea.

  Koulutukseen osallistumiseen tarvitaan mahdollisen työnantajan lupa.

  Opetusaikataulu

  Koulutus koostuu periodeista, jotka käynnistyvät kahden päivän lähijaksoilla. Ensimmäisellä ja viimeisellä lähijaksolla toivotaan läsnäoloa, muihin lähipäiviin on mahdollista osallistua etänä. Lähijaksot koostuvat mm. luennoista, ryhmätyöskentelystä ja työpajoista.

  Syksyllä 2020 alkaneen koulutuksen lähijaksot:

  10.-11.9.2020
  22.-23.10.2020
  26.-27.11.2020
  4.-5.2.2021
  22.-23.4.2021
  2.-3.9.2021
  21.-22.10.2021
  9.-10.12.2021

  Lähijaksojen toteutusajat ovat pääsääntöisesti torstaisin klo 14-18 ja perjantaisin klo 9-15.

  Usein kysytyt kysymykset

  Kenelle koulutus sopii?

  Koulutus sopii erinomaisesti opettajille, jotka ovat kiinnostuneet opetuksen digitalisoinnista ja haluavat oppia aiheesta lisää niin tutkimuksen kuin pitkäjänteisen kehittämistyön näkökulmasta. Koulutuksessa keskitytään myös opettajuuden kehittämiseen ja parhaiden käytänteiden levittämiseen. Koulutuksessa ei tarvitse olla tietoteknisesti ylivertainen, tärkeintä on kiinnostus opetuksen kehittämisestä omassa luokkahuoneessa, koulun tai kunnan tasolla. Opiskeluja voidaan räätälöidä kunkin oman osaamisen mukaan, lisäksi yhteistyö ohjaajien, muiden erikoistujien ja valtakunnallisen verkoston kanssa takaavat kullekin erikoistujalle tarpeellisen tuen. Ryhmässä saatu vertaistuki ja mahdollisuus keskusteluihin avaavat kaikille ihan uusia ovia digitalisaation maailmaan. 

  Millaisen pätevyyden koulutuksesta saa?

  Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan valmistunut opettaja saa todistuksen koulutuksesta (60 op). Erityisasiantuntija voi sopia työnantajansa kanssa mahdollisista työnkuvallisista muutoksista tai muista järjestelyistä asiantuntijuuden hyödyntämiseen liittyen. Digi-erkon suorittanut henkilö voi koulutuksessa keskittyä oman opettajuuden kehittämiseen tai laajentaa tarkastelua aina koulu- tai kuntatason kehittämiseen asti.

  Miten koulutuksen järjestäjä hyötyy erikoistumiskoulutuksesta?

  Koulutuksen järjestäjä hyötyy koulutettavan opettajan erityisasiantuntijuudesta monin tavoin. Koulutuksen suorittaneet opettajat voivat toimia koulussaan digitalisaatioon liittyvien asioiden vastuuhenkilöinä esimerkiksi laiteratkaisuihin, koulutussuunnitelmiin tai oppimisympäristöihin liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksen suorittaneet henkilöt muodostavat koulutuksen aikana asiantuntijaverkostoja, joita kunnat voivat hyödyntää esimerkiksi kehittämishankkeiden suunnittelun ja rahoitushakujen tukena.

  Kahdessa ensimmäisessä koulutuksessa tehtiin yhteensä 38 kehittämishanketta, joista 13 oli kunnan tai useamman koulun hankkeita. Koulukohtaisesti tehtyjen hankkeiden tavoitteena on laajentaa niitä kattamaan koko kunnan tai lähiseudun koulut. Välillisesti laskettuna hankkeiden vaikutukset ovat saavuttanut suoraan tai välillisesti n. 1800 opettajaa ja n. 35 000 oppilasta.

  Millaisiin tehtäviin aiemmat koulutetut ovat päätyneet?

  Digitaalisen oppimisen ja opettamisen erikoistumiskoulutuksen suorittaneet henkilöt ovat päätyneet moninaisiin tehtäviin. Useat opettajista ovat siirtyneet apulaisrehtorin tai rehtorin tehtäviin. Osa osallistujista vastaa mm. kuntansa digitutoroinnin koordinoinnista, koulutussuunnitelmien laatimisesta ja kouluttajana toimimisesta. Osallistujia on siirtynyt myös isoihin kuntatason opetuksen digitalisoinnin kehittämisprojektien johtoon sekä koulurakentamisen EU-projektin vastuuhenkilöksi. Osa opettajista toimii koulussaan pedagogisena kehittäjänä ja keskittyy erityisesti oman osaamisen vertaisjakamiseen.

  Miksi koulutus on maksullista?

  Koulutus on määrätty laissa maksulliseksi. Yliopistot päättävät itse mahdollisista subventioista koulutuskustannusten suhteen. Turun yliopistossa yhden opintopisteen hinnaksi on säädetty 2018–2019 ja 2019-2020 50 € / opintopiste digi-erkon suhteen.

  Miten erikoistumiskoulutus eroaa täydennyskoulutuksesta?

  Erikoistumiskoulutuksesta säädetty laki astui voimaan vuoden 2015 alusta. Tässä laissa erikoistumiskoulutus tuotiin uutena koulutusmuotona perustutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle. Erikoistumiskoulutus sijoittuukin näiden kahden koulutusmuodon väliin, tarjoamalla erityisasiantuntijuuteen tähtäävä koulutusta johonkin tiettyyn osa-alueeseen täydennyskoulutusta laajemmassa muodossa. Opetusalalla erikoistumiskoulutuksen tehtävänä on tuoda jo työelämässä oleville henkilöille mahdollisuus syventää ammatillista osaamistaan digitaalisuuteen, monikulttuurisuuteen tai kouluhyvinvointiin liittyen.

  Haluatko tietoa uusista Digi-erkoista?

  Liity postituslistalle, jolla jaetaan tietoa uusista Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksista:
   
  QR-koodi
   
   

  Katso kokemuksia Digi-erkosta