Kouluhyvinvointi

Koulujen apuna on jo eri ammattialojen asiantuntijoita, jotka omista lähtökohdistaan osallistuvat yksittäisten oppilaiden sosiaalisten, terveydellisten ja psyykkisten ongelmien käsittelyyn. Tämä erikoistumiskoulutus tuottaa opetusalan asiantuntijoita, joilla on tiedolliset ja taidolliset välineet kehittää koulua siten, että se nykyistä paremmin vastaa oppilaiden ja perheiden haasteellisista lähtökohdista nouseviin tarpeisiin.

"Koulutuksen myötä olen työstänyt myös omaa ammatillista identititeettiäni ja pohtinut paljon omaa tapaani tehdä töitä. Pystyn paremmin määrittelemään oman työnkuvani ja vastuuni ja minulla on paremmat taidot nähdä oma roolini työyhteisössämme."

"Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka antoisaa ja voimaannuttavaa koulutukseen osallistuminen on ollut. Yleensä lähden lähijaksoilta kotiin ”aivan pähkinöinä” eli pää täynnä ajatuksia ja uusia ideanpoikasia."​

Oppilaiden psyykkisen ja fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin asiat nousevat vahvoina esille oppilashuoltolaissa ja asetuksissa, uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa, lapsi- ja nuorisopoliittisessa kehittämisohjelmassa ja muissa ajankohtaisissa asiakirjoissa. Mitä nämä tarkoittavat koulun arjessa, miten opettaja voi auttaa psyykkisesti oireilevaa lasta tai nuorta, mistä asioista kollegalle saa kertoa, miten tehdä yhteistyötä lastensuojelun ammattilaisten kanssa ja miten koulusta saadaan ympäristö, jossa paitsi oppilaat myös opettajat voivat hyvin?

Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen suorittanut

 • osaa tunnistaa oppimiseen, kouluhyvinvointiin ja osallisuuteen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä prosesseja ja mekanismeja.
 • tuntee tieteellisen tutkimuksen tuottamaan evidenssiin pohjautuvat pedagogisen hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen menetelmiä ja välineitä ja hänellä on korkeatasoiset taidot organisoida ja toimia osana moniammatillista asiantuntijayhteistyötä, jonka tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteen tunnistaminen ja oppilaiden negatiivisten kehityspolkujen suunnan muuttaminen.
 • on kouluelämän hyvinvointiosaamisen asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman koulunsa ja kuntansa lisäksi myös kansalliseen kehittämistyöhön ja kansainvälisiin koulutustehtäviin.

Opettajien erikoistumiskoulutuksessa hankittu tieto ja osaaminen hyödyntävät näin koko työyhteisöä.

Tutustu koulutukseen

"Kouluhyvinvoinnin opinnot ovat olleet todella mielenkiintoisia, sisällöt ovat olleet ajantasaisia, vierailut ja vierailijat erinomaisia. Olen saanut paljon ajatuksia ja kehittämissuunnitelmia arjen työhön ja monia asioita on viety eteenpäin sekä omassa koulussani että laajemmin kunnassani."

Opetussuunnitelma

Tutustu syksyllä 2019 alkaneen koulutuksen opetussuunnitelmaan!

Opettajat

Opettajina koulutuksessa toimivat oman alansa huippuosaajat.

Tiina Annevirta

Tiina toimii yliopistonlehtorina opettajankoulutuslaitoksella.

Jaanet Salminen

Jaanet toimii yliopisto-opettajana opettajankoulutuslaitoksella.

Niina Junttila

Niina on vapautettuna apulaisprofessorin työstä syyslukukauden 2019.

Niina Junttila

Koulutuksen vastuuopettajana toimii apulaisprofessori Niina Junttila (synt. 1973). Hän on työskennellyt Turun yliopistossa, pääasiassa monitieteisessä Oppimistutkimuksen keskuksessa vuodesta 1999.

Tällä hetkellä Junttila toimii apulaisprofessorina kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksella ja lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen laitoksen lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksella. Hän johtaa monitieteistä yläkouluyhteisön tutkimus- ja kehittämishanketta (Sosioemotionaalinen hyvinvointi ja oppiminen yläkouluyhteisössä) sekä toimii ryhmänjohtajana/vastuututkijana useassa valtakunnallisessa ja monitieteisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

Junttilan keskeisinä tutkimusalueina ovat lasten ja nuorten sosioemotionaalinen oppiminen ja psykososiaalinen hyvinvointi perhe-, kaveri- ja koulukonteksteissa sekä opetussuunnitelmauudistukseen, moniammatillisiin palvelujärjestelmiin, maahanmuuttajuuteen ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät ajankohtaiset asiat.

Junttila on laajasti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa koskien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia sekä toimii asiantuntijana eri ministeriöiden, tutkimuslaitosten, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden työryhmissä.

Hakeminen

Tässä voit tutustua keväällä 2019 järjestetyn haun valintaperusteisiin.

 

Valintaperusteet 2019

Hakukelpoisuus

Voit hakea erikoistumiskoulutukseen, jos

 • olet luokanopettaja, aineenopettaja, erityisopettaja tai KK-tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot suorittanut varhaiskasvatuksen opettaja ja
 • sinulla on kokonaisuudessaan vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Hakeminen

Hakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 20.5.2019. Hakulomake on täytettävissä tällä verkkosivulla hakuaikana.

Hakemukseen tulee liittää sähköisenä versiona (esim. skannattuna) seuraavat dokumentit:

 • tutkintotodistus/-todistukset, josta hakuedellytyksenä oleva opettajankelpoisuus käy ilmi
 • CV, josta hakuedellytyksenä oleva opetusalan (ml. varhaiskasvatus) työkokemus käy ilmi
 • motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:
  • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen ja mitä hyötyä sen suorittamisesta on työyhteisöllesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oppilaillesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle?
 • mahdollisen työnantajan suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle ja kehittämishankkeen toteuttamiselle
 • halutessasi voit liittää mukaan myös työnantajan suositus erikoistumiskoulutuksen suorittamiseksi

Mikäli sinun ei ole mahdollista toimittaa vaadittuja liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakuajan päättymiseen mennessä: Opintoasiat, Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.

Valintamenettely

Osallistujat valitaan hakukriteerit täyttävistä hakijoista motivaatiokirjeen perusteella. Jotta koulutus voidaan toteuttaa, tulee siinä olla vähintään 10 osallistujaa.

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Tulokset julkaistaan viimeistään 24.5.2019. Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Valintaan tyytymätön voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta.

Koulutukseen hyväksytyn on ilmoitettava 17.6.2019 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli vahvistusta ei saada 17.6.2019 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen koulutuspaikastaan.

Lisäksi koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään em. lomakkeella.

Opinto-oikeus voidaan aktivoida vasta kun osallistujamaksun 1. erä on maksettu. Koulutukseen hyväksytty valitsee maksusuunnitelman ottaessaan opiskelupaikan vastaan. Opintojen suorittaminen edellyttää maksusuunnitelman noudattamista. Todistuksen koulutuksesta voi saada, kun koulutukseen sisältyvät opinnot on suoritettu hyväksytysti ja osallistujamaksu on maksettu.

Hinta ja rahoitus

Erikoistumiskoulutukset perustuvat monikanavarahoitukseen: Ensimmäisiin erikoistumiskoulutuksiin on saatu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja näin koulutusmaksut on saatu todellisia kustannuksia huomattavasti alemmiksi.

Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen (60 op) hinta on 50 euroa/op eli yhteensä 3 000 euroa noin vuoden aikana. Maksun voi maksaa 1-3 erässä. Maksuun voivat osallistua sekä työantaja että opettaja tai jokin muu taho. Koulutukseen voi hakea myös esimerkiksi aikuiskoulutustukea tai eri säätiöiden apurahoja.

 

> Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen flyer

Opetusaikataulu

Koulutus kestää noin vuoden ja se suoritetaan työn ohessa monimuoto-opetuksena.

Lähijaksot, syksyllä 2019 alkanut koulutus:

28.-29.8.2019
26.-27.9.2019
31.10.-1.11.2019
12.-13.12.2019
23.-24.1.2020
5.-6.3.2020
16.-17.4.2020
14.-15.5.2020
27.-28.8.2020

Pääsääntöisesti koulutuspäivät ovat to klo 12-18 ja pe klo 9-15.

Huom. Apulaisprofessori Niina Junttila on työstä vapautettuna syyslukukauden 2019. Olethan ensisijaisesti yhteydessä yliopistonlehtori Tiina Annevirtaan tai yliopisto-opettaja Jaanet Salmiseen.