Kasvatustieteiden tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma 2022–2025

Kasvatustieteiden tiedekunta on koulutuksen ja tutkimuksen suunnannäyttäjä ja vaikuttava yhteistyökumppani.

Tiedekunta on arvostettu tutkimus- ja koulutusyhteisö sekä kasvatus- ja koulutusalan vahva verkostovaikuttaja. Toimintamme perustuu vaikuttavaan oppimisen ja koulutuksen tutkimukseen sekä siihen perustuvaan arvostettuun opetukseen.

Strategiakaudella keskitymme erityisesti yhteistyön ja osallisuuden vahvistamiseen. Kehitämme toimintamme laatua yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa.

Vaikutamme tulevaisuuteen tutkimuksella ja koulutuksella. Ennakoimme yhteiskunnan muutoksia ja työelämän haasteita. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kouluttamalla kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisia sekä vaikuttamalla yhteiskuntaan tutkimuksella.

Koulutus luo tulevaisuuksia.
Strategiakaudella keskitymme erityisesti yhteistyön ja osallisuuden vahvistamiseen.

Tiedekunnan koulutuksen ja tutkimuksen sisällölliset painopisteet ovat

Opetus ja oppiminen – tulevaisuuden osaaminen

Koulutus muuttuvassa yhteiskunnassa – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Opettajankoulutus ja jatkuva oppiminen – asiantuntijuuden tukeminen.

Strategiset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

TUTKIMUS | Päätavoite: Tutkimuksemme on uutta luovaa, kriittistä ja eettistä

Alatavoitteet ja niiden toimenpiteet

Laadukkaiden julkaisuiden määrä kasvaa

 • Tutkimuksen yhteistoiminnallisten käytäntöjen ja toimintakulttuurin tukeminen
 • Tutkimusajan organisointi

Tutkimusrahoituksen määrä kasvaa

 • Kansainvälisten tiedeyhteisöverkostojen vahvistaminen
 • Rahoitushakuvaiheen tuen vahvistaminen

Tutkimuksen yhteisölliset infrastruktuurit vahvistuvat

 • Tutkimuskeskusten identiteetin, profilaation ja kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen
 • Henkilöstön integrointi tutkimusryhmiin
 • Opettajankoulutuksen tietovarannon rakentaminen

Tohtoritutkintojen laatu ja määrä kehittyvät

 • Tohtorikoulutuksen yhteisöllisten ohjauskäytäntöjen kehittäminen
 • Yhteistyön lisääminen tohtoriohjelmien ja UTUGSin koulutustarjonnassa
KOULUTUS | Päätavoite: Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja osaamista kouluttamalla opettajia ja kasvatustieteiden asiantuntijoita

Alatavoitteet ja niiden toimenpiteet

Menetelmät ja oppimisympäristöt tukevat yhteistoimintaa

 • Opetuksen yhteissuunnittelun, opettajien yhteisopettajuuden ja vertaisoppimisen laajentaminen
 • Opettajien ja ohjaajien tuen kehittämien uudistuvien opetusmenetelmien käytössä ja saavutettavuudessa

Koulutuksen rajat ylittävä yhteistyö lisääntyy

 • Kestävän kehityksen vahvistaminen koulutuksessa ja avoimessa oppimisessa
 • Yliopistopedagogiikan opetuksen ja UTUPEDA-keskuksen verkostovaikuttajaroolin vahvistaminen
 • Tiedekunnan oman sivuainetarjonnan rajaaminen
 • Tieteidenvälisten opintopolkujen ja opinto-ohjauksen vahvistaminen
 • Aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen ja valintojen kehittäminen
 • Korkeakouluyhteistyön vahvistaminen

Koulutuksen kansainvälisyys vahvistuu

 • Englanninkielisten opintojen laajentaminen
 • Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien uudistaminen ja yhteistoiminnan vahvistaminen
 • Opinto-ohjauksen saavutettavuuden varmistaminen

Jatkuvan oppimisen perusta vakiintuu

 • Myönteisen asenteen luominen ja orientoituminen jatkuvaan oppimiseen opintojen aikana
 • Yhteistyön vahvistaminen toisen asteen oppilaitosten kanssa ja joustavien siirtymien rakentaminen
 • Avointen opintojaksojen kehittäminen
 • Jatkuvan oppimisen toteutusmuotojen, saavutettavuuden ja viestinnän kehittäminen
YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA VUOROVAIKUTUS | Päätavoite: Olemme merkittävä kasvatus- ja koulutusalan suunnannäyttäjä ja verkostovaikuttaja paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Alatavoitteet ja niiden toimenpiteet

Työelämäyhteistyö lisääntyy

 • Kasvatusalan asiantuntijoiden jatkuvan oppimisen tarjonnan laajentaminen
 • Kasvatusalan paikallisen yhteistyön vahvistaminen
 • Tiedekunnan strategisten kumppanuuksien luominen
 • Työelämäprofessorin tehtävän perustaminen

Rooli yhteiskunnallisena verkostovaikuttajana vahvistuu

 • Aktiivinen osallistuminen koulutuspoliittisiin keskusteluihin
 • Koulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen
 • YVV-julkaisuiden määrän kasvattaminen

Kansainvälinen YVV-toiminta laajenee

 • Englanninkielisen ulkoisen viestinnän lisääminen
 • Kansainvälisen alumnitoiminnan käynnistäminen
 • Koulutusvientitoiminnan ja kansainvälisen koulutusyhteistyön toteutusmuotojen kehittäminen
YHTEISÖ | Päätavoite: Rakennamme keskinäiseen arvostukseen perustuvaa yhteisöllisyyttä, työhyvinvointia ja osaamista

Alatavoitteet ja niiden toimenpiteet

Yhteisöllisyys tiedekunnassa vahvistuu

 • Yhteistoiminnan lisääminen yli rajojen
 • Tiedekunnan tiedeyhteisöön integroitumisen ja osallisuuden vahvistaminen
 • Englanninkielisen ja selkosuomenkielisen sisäisen viestinnän lisääminen

Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen kohenevat

 • Myönteisen, inklusiivisen ja avoimen työilmapiirin vahvistaminen
 • Perustehtäviin keskittyminen
 • Henkilöstön perehdytyksen ja jatkuvan oppimisen kehittäminen
 • Digiympäristöjen ja -järjestelmien monipuolinen käyttö ja osaamisen kehittäminen