Tietoa kasvatustieteiden tiedekunnasta

Kasvatustieteiden tiedekunta on noin 400 tutkijan ja opettajan sekä 1900 opiskelijan aktiivinen yhteisö. Tiedekunnan laitokset ja normaalikoulut toimivat Turussa ja Raumalla yhteensä kolmella kampuksella. 

Turussa Assistentinkadulla tiedekuntarakennus Educariumissa on tiedekunnan sekä sen molempien laitosten, kasvatustieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen tiloja.

Osa opettajankoulutuslaitoksesta sijoittuu Rauman Seminaarinkadulle. Samassa yhteydessä on Rauman normaalikoulu, joka toimii opettajankoulutuslaitoksen harjoittelukouluna.

Toinen harjoittelukouluista, Turun normaalikoulu, sijaitsee Turussa Varissuolla.

 

Tiedekunta lukuina (2016)

  • 1893 perustutkinto-opiskelijaa
  • 139 jatkotutkinto-opiskelijaa
  • 269 kandidaatin tutkintoa
  • 237 maisterin tutkintoa
  • 10 tohtorin tutkintoa
  • 300 julkaisua
  • 388 henkilötyövuotta
  • 7 vierailevaa professoria
  • 1372 rekisteröitynyttä alumnia

Ohjeita

Dosentin arvon hakeminen

Turun yliopiston rehtori voi myöntää hakemuksesta dosentin arvon. Hakemus käsitellään tiedekunnassa.

Turun yliopisto on antanut yleiset ohjeet dosentin arvoa hakevalle. Ohjeiden mukaan hakijan tulee olla ennen hakuprosessiin ryhtymistä yhteydessä sen laitoksen johtajaan, jonka profiiliin katsoo dosentuurin alan kuuluvan. Tämän jälkeen hakija toimittaa hakemuksen liitteineen tiedekuntaan.
 
Lisätietoja, ks. Tiedekunnan ohje dosentuurin hakijalle.
 
Yliopiston ohje dosentuurin hakijalle löytyy sivun oikealla puolella olevasta linkistä. Dosentin arvon hakemisen yhteydessä hakijan tulee täyttää yliopiston henkilötietojen ilmoituslomake dosentin arvon hakijalle. Lomake löytyy yliopiston ohjeen yhteydestä.
 
Listat kasvatustieteiden tiedekunnan dosenteista löytyvät kasvatustieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen sivuilta.
 

Lisätietoja

Ulla Kiviaho, palvelupäällikkö

Professorin tehtävään ottaminen

Professorin tehtävään ottaminen tapahtuu yliopiston rehtorin ohjeen mukaan. Tiedekunta on laatinut yliopiston ohjetta täydentävän prosessikuvauksen professorin tehtävään ottamisesta.

Dekaanin päätös professorin tehtävään ottamisesta

Opetusnäytteen antaminen

Tiettyjen tehtävien täyttöjen yhteydessä voidaan edellyttää hakijaa antamaan opetusnäyte. Lisätietoja opetusnäytteen antamisesta saa ao. laitokselta tai tiedekunnan ohjeesta:

Tiedekunnan ohje opetusnäytteen antamisesta