Suomen kieli kuuluu suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan ja sitä puhuu äidinkielenään 4,9 miljoonaa ja toisena kielenä noin puoli miljoonaa ihmistä. Suomea pidetään usein vaikeana kielenä, mutta on tärkeää muistaa, että se on hyvin erilainen esimerkiksi moniin indoeurooppalaisiin kieliin verrattuna. Suomen kielen opiskelu Suomessa on luonteva ja mielenkiintoinen väylä tutustua kielen lisäksi myös suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisuuteen.

Turun yliopiston suomi vieraana kielenä -opetus tarjoaa opintoja alkeiskursseista jatkokursseihin ja ne on suunnattu ensisijaisesti yliopiston tutkinto-, vaihto- ja jatko-opiskelijoille.
Opiskelun päätavoite on alusta alkaen antaa opiskelijalle valmiuksia selviytyä suomalaisessa yhteiskunnassa ja käyttää kieltä erilaisissa viestintätilanteissa. Tärkeä tavoite on rohkaista opiskelijoita kommunikoimaan ihmisten kanssa suomeksi ja auttaa heitä ymmärtämään, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu. Pidempään Suomessa asuvalle kielen osaaminen on erittäin tärkeää niin työelämässä kuin yhteiskuntaan integroitumisessa.


Suomen kielen kurssit perustuvat lähinnä kontaktiopetukseen. Tuntityöskentelyssä pyritään alusta lähtien vuorovaikutteiseen oppimiseen tekemällä runsaasti pari- ja ryhmätöitä. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on kaikilla kursseilla oppijakeskeisyys ja toiminnallisuus.

Opiskelija voi saavuttaa peruskielitaidon alkeis- ja jatkokursseilla noin kahdessa vuodessa. Peruskielitaidon hankkimisen jälkeen opiskelija voi kehittää kielitaitoaan kielen käytön kursseilla. Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasoilla mitattuna Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseilla voi saavuttaa tason A2- B1. Näiden kurssien jälkeen opiskelija voi jatkaa opintojaan Suomen kielen ja kulttuurin ohjelmassa humanistisessa tiedekunnassa.

Tervetuloa opiskelemaan suomea!

Opintotarjonta

Alkeiskurssit

Suomen selviytymiskurssi vaihto-opiskelijoille, 2 op, A1

Turun yliopiston vaihto-opiskelijoille järjestettävä lyhyt kurssi, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia arkielämän tilanteissa selviytymiseen.

Suomen kielen alkeiskurssi I, 4 op, A1

Ei edellytä aikaisempia opintoja suomen kielessä.

Suomen alkeiskurssi II, 4 op, A1

Edellyttää alkeiskurssia I vastaavat tiedot.

Suomen intensiivinen alkeiskurssi I, 5 op, A1

Vain tiettyjen maisteriohjelmien opiskelijoille.

Ei edellytä aikaisempia opintoja suomen kielessä.

Suomen intensiivinen alkeiskurssi II, 5 op, A1

Edellyttää vähintään alkeiskurssia I vastaavat tiedot.

 

 

Täydentävät kurssit

Suomen kielen jatkokurssi I, 4 op, A2
Edellyttää alkeiskurssia I ja II vastaavat tiedot.

Suomen kielen jatkokurssi II, 4 op, A2 - B1
Edellyttää jatkokurssia I vastaavat tiedot.

Suomen kielen jatkokurssi III, 4 op, A2 - B1
Edellyttää jatkokurssia II vastaavat tiedot.

Suomen kielen jatkokurssi IV, 4 op, A2 - B1

Suomen kielen käyttö II, 2 op, A1 - A2

Edellyttää alkeiskurssien tietoja.

Suomen kielen käyttö III, 2 op, A2 - B1
Edellyttää vähintään alkeiskursseja I-II ja jatkokurssia I vastaavat tiedot ja taidot.

Tällä kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia taitoja, esim. työhön liittyvän sanaston, työhakemuksen ja työhönottohaastattelun avulla ja kehitetään työyhteisössä tarpeellisia viestintä-, vuorovaikutus-, tiimi- ja esiintymistaitoja.  

Itsenäinen opiskelu

Tandem-opinnot

Tandem on pari- tai pienryhmäohjelma, jossa opiskelijat työskentelevät pareittain tai pienryhmissä syntyperäisen kohdekielen puhujan kanssa. Toinen opiskelukielistä on aina suomi. Tandemparit/-ryhmät kokoontuvat viikoittain puhumaan vuorotellen tasapuolisesti kummankin äidinkielellä. Kurssin aikana pidetään oppimispäiväkirjaa tai blogia, ja sen päätyttyä kurssin kulusta raportoidaan vastuuopettajalle. Tandem on tarkoitettu täydentämään muita kohdekielen opintoja.

Kieli- ja kulttuuritandem, suomi vieraana kielenä 1-2 op

Lisätandem, suomi vieraana kielenä, 1-2 op

 

Kielisovellus suomen kielen itseopiskeluun

Suomipassi on Turun yliopistossa kehitetty mobiilisovellus, jonka avulla oppija voi itsenäisesti tutustua suomen kieleen ja oppia päivittäisessä elämässä, kuten kaupoissa ja ravintoloissa, tarvittavia fraaseja. Mobiilisovellus toimii kaikkialla maailmassa, joten opiskelija voi jo ennen Suomeen tuloaan harjoitella esimerkiksi tervehdyksiä, numeroita ja ruokasanastoa sekä ääntämistä. Suomipassia käytetään eri tavoin suomen kielen oppitunneilla, joten sen tuntemus auttaa opintojen aloittamisessa. Suomipassin voi ladata omasta sovelluskaupastaan ilmaiseksi.

Lisätietoja Suomipassista löytyy osoitteesta

https://suomipassi.utu.fi

Suomen kielen opintokokonaisuus

Opiskelija voi suorittaa vähintään 20 opintopisteen laajuisen suomi vieraana kielenä -opintokokonaisuuden. Vähintään 15 opintopistettä  tulee olla suoritettu Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa. Lisäksi kokonaisuuteen voi sisältyä muualla suoritettuja kursseja. Kieli- ja viestintäopintojen keskus päättää muualla suoritettujen kurssien hyväksymisestä opintokokonaisuuteen. Opintokokonaisuuteen on sisällytettävä vähintään kaksi kurssia eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2-B1.

Suomi vieraana kielenä -opintokokonaisuus (vaatii kirjautumisen)