Opiskelu kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa voi opiskella eritasoisia ja -laajuisia kielten opintojaksoja 10 eri kielessä. Kaikissa tiedekunnissa vaaditaan opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Näiden tutkintoon kuuluvien pakollisten kieli- ja viestintäopintojen laajuus ja sisältö vaihtelee tiedekunnittain.

Opinto-opas

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-opas sisältää laitoksen tarjoamien opintojaksojen opetussuunnitelmat eli tiedot kurssisisällöistä.

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-opas eli kaikkien opintojaksojen opetussuunnitelmatiedot ovat yliopiston opinto-oppaassa. Opinnot löytyvät kootusti kieli- ja viestintäopinnot -otsikon alta.

Opetussuunnitelmissa kuvataan mm. opintojaksojen osaamistavoitteet, sisällöt sekä toteutus- ja suoritustavat. Opintojaksojen toteutukset eli opetusohjelmatiedot (opetusajat ja -paikat sekä ilmoittautumisohjeet) tulevat näkymään opintojaksojen kohdalla sitten kun ne on julkaistu. Toteutusten tiedoissa ilmoitetaan myös opetusohjelmaan mahdollisesti tulleista muutoksista tai lisäyksistä.

Syyslukukauden opetusohjelmat julkaistaan viimeistään 15.6. ja kevätlukukauden opetusohjelmat julkaistaan viimeistään 15.11.

Opintoneuvonta

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa opintoneuvonnasta vastaa opintopäällikkö Anna Väre (puh. 029 450 2018), ja neuvontaa hoitaa myös muu henkilökunta osoitteessa kielivie@utu.fi

Kurssikohtaista opintoneuvontaa antavat kursseista vastaavat opettajat.

Tiedekuntakohtaisissa erityiskysymyksissä voi lisäksi kääntyä tiedekuntien opintoneuvojien puoleen.

Osallistuminen Kievin kursseille

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille osallistuu kolmenlaisia opiskelijoita: Turun yliopiston opiskelijoita, muiden yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoita, sekä erillisopinto-oikeuden saaneita henkilöitä.

Turun yliopiston opiskelijat

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämät yleisen kielenopetuksen kurssit on tarkoitettu yliopistoon läsnä oleviksi ilmoittautuneille perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille sekä ulkomaisille virallisille vaihto-opiskelijoille. Käytännössä kaikki halukkaat eivät kuitenkaan mahdu opetusryhmiin, minkä vuoksi useimmille kursseille on ilmoittauduttava etukäteen sen mukaisesti kuin opetusohjelmatiedoissa (ks. Opinto-opas) on sanottu. Tiedekuntakohtainen opetus on tarkoitettu kyseisen tiedekunnan pääaineopiskelijoille. Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen alkeiskurssit on tarkoitettu vain todellisille vasta-alkajille. Kursseille ilmoittaudutaan Peppi-opintotietojärjestelmässä.

Tutkinnon täydentäjät

Tutkintoaa täydentämään ilmoittautuneet voivat normaalisti osallistua myös kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille. Poikkeuksena ovat ne kurssit, jotka on tarkoitettu pakollisiksi kieliopinnoiksi perustutkintoihin, sekä jatko-opiskelijoille tarkoitettavat kurssit. Esimerkiksi kielten alkeis- ja jatkokursseille tutkinnon täydentäjät voivat ilmoittautua normaalisti. Ks. lisätietoa tutkinnon täydentämisestä.

Joustava opinto-oikeus (JOO) muiden yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille

Valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Toisen suomalaisen yliopiston opiskelijan tulee hakea joustavaa opinto-oikeutta voidakseen osallistua kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille ja hänen on pyydettävä omasta yliopistostaan puolto ja maksusitoumus hakulomakkeessa varattuun tilaan. Myös Åbo Akademin tutkinto-opiskelijoiden tulee anoa joustavaa opinto-oikeutta ja hakea lomakkeeseen puoltomerkintä Åbo Akademin kielikeskuksesta (Centret för språk och kommunikation), vaikka Turun yliopiston ja Åbo Akademin välisen sopimuksen mukaisesti maksua opinnoista ei peritä. JOO-hakulomake täytetään sähköisesti osoitteessa www.joopas.fi. Opintoihin tulee hakea hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista. Huom! Yhdellä hakulomakkeella voi hakea vain saman lukukauden aikana toteutettaville kursseille.

Suomea ulkomaalaisille -opetuksen alkeistason kursseja ja japanin alkeiskurssia ei tarjota JOO-opintoina. Myöskään tiedekuntien tutkintovaatimuksiin kuuluvia pakollisia kursseja ei tarjota JOO-opintoina. Muille kielikursseille myönnetään opinto-oikeuksia vain, mikäli opetus- ja tilaresurssit sen sallivat. Käytännössä monet kielikurssit täyttyvät Turun yliopiston omista opiskelijoista, eikä niille mahdu JOO-opiskelijoita.

Erillisopinto-oikeus

Kaikkien muiden kuin Turun yliopiston läsnäolevien perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden, ulkomaisten virallisten vaihto-opiskelijoiden sekä muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoiden (jotka hakevat joustavaa opinto-oikeutta) on haettava erillistä opinto-oikeutta kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämään kieltenopetukseen. Hakulomake on tulostettavissa täällä. Opintoihin tulee hakea hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Kieli- ja viestintäopintojen keskus, 20014 TURUN YLIOPISTO.

Jokaista kurssia varten on täytettävä eri lomake. Erillinen opiskeluoikeus myönnetään vain, mikäli opetus- ja tilaresurssit sen sallivat. Tiedekuntakohtaiset kielikurssit on tarkoitettu ensisijaisesti ko. tiedekuntien opiskelijoille; muut voivat osallistua näille kursseille vain poikkeustapauksissa. Suomea ulkomaalaisille -opetuksen alkeistason kursseille sekä japanin kielen alkeiskursseille ei oteta erillisopiskelijoita.

Erillisopiskelijoilta peritään kurssimaksu, joka on tällä hetkellä 15 € / opintopiste. Esimerkiksi 4 opintopisteen laajuinen kurssi maksaa siten 60 €. Maksusta vapautettuja ovat Turun yliopiston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat työntekijät.

Opinto-oikeuden saaminen edellyttää ensisijaisesti Turun yliopistossa tai muualla jo suoritetun tutkinnon täydentämistä, ammattipätevyyden lisäämistä tai virkakelpoisuuden saavuttamista. Perustelussa on esitettävä, miten opintojen suorittaminen liittyy tutkintoon tai ammattiin. Perustelut esitetään hakulomakkeella (tai tarvittaessa erillisellä liitteellä). Ammattipätevyyden ollessa kysymyksessä työnantajan lausunto tulisi liittää anomukseen.

Yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille osallistumisoikeutta käyttäen. Tietoa tutkintojen suoritusmahdollisuuksista on saatavana opiskelijakeskus Discosta.

Ilmoittautuminen Kievin kursseille

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille ilmoittautumisessa on erilaisia menettelyjä kurssista riippuen. Kurssikohtaiset ohjeet ovat nähtävissä laitoksen sähköisessä opinto-oppaassa kunkin kurssin opetusohjelman kohdalla.

​Kurssi-ilmoittautuminen

Syksystä 2021 alkaen kaikille kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille ilmoittaudutaan Peppi-opintotietojärjestelmän kautta. Kirjautuminen vaatii Turun yliopiston IT-palveluiden myöntämän, voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä salasanan.

Huom! Varmista, että olet ilmoittautunut läsnäolevaksi kuluvalle lukuvuodelle ennen kurssi-ilmoittautumisajankohtaa. Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) jäsenmaksun siirto pankista yliopistolle vie muutaman päivän, joten TYY:n jäsenmaksu on maksettava hyvissä ajoin. Uudet perustutkinto-opiskelijat saavat ohjeet jäsenmaksun maksamisesta ja yliopistoon ilmoittautumisesta. Uusien opiskelijoiden on syytä pitää huolta siitä, että ilmoittautumisen lisäksi he saavat yliopiston käyttäjätunnuksen ja salasanan ajoissa.

Tarkat ilmoittautumisajankohdat ovat nähtävissä kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-oppaasta kunkin opintojakson kohdalla.

Kansainväliset kieli-illat

Kansainväliset kieli-illat tarjoavat mahdollisuuden tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin, heidän kieliinsä ja kulttuureihinsa sekä tutustuttaa heitä suomalaiseen kulttuuriin. Kussakin ryhmässä kommunikoidaan pääasiassa kyseisellä kielellä. Kieli- ja viestintäopintojen keskus koordinoi tapaamisia, jotka on tarkoitettu kaikille Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Kieli-illat on peruutettu pandemian takia. Lukuvuoden 2021-2022 osalta tilanne arvioidaan syksyllä, jolloin päätetään voidaanko kieli-iltoja järjestää.


Kielitaitovaatimukset, koulusivistyskieli ja kypsyysnäyte

Yliopistojen tutkintojen kielitaitovaatimukset perustuvat lakiin julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003. Lain mukaan valtion henkilöstöltä vaaditaan kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virka-alueen väestön enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin liittyvästä kielitaidon osoittamisesta on säädetty yliopistojen tutkinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004, 6 §). Sen mukaan opiskelijan tulee osoittaa suomen ja ruotsin kielen taito sekä vähintään yhden vieraan kielen taito tutkintoonsa sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla. Suomen ja ruotsin kielessä on osoitettava taito, joka vaaditaan kaksikielisessä viranomaisessa eli erinomainen suullinen ja kirjallinen taito joko suomen tai ruotsin kielessä ja tyydyttävä taito edellisestä riippuen toisessa kielessä. Vaikka toisen kotimaisen kielen taidon osoittamiseen riittää tyydyttävä taito, voi sen yliopistossa osoittaa myös tasolla hyvä.

Erinomainen suullinen ja kirjallinen taito osoitetaan siten, että henkilöllä on kyseisellä kielellä suoritettu korkeakoulun kypsyysnäyte ja samalla kielellä hankittu koulusivistys.

Hyvä tai tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito osoitetaan tyypillisimmin suorittamalla korkeakoulututkintoon sisältyvät toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikoe. Muut tavat osoittaa hyvä tai tyydyttävä kielitaito on kuvattu Opetushallituksen sivuilla.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Opintojohtosäännön mukaan pohjakoulutuksensa muulla kuin suomen/ruotsin kielellä tai ulkomailla saaneelta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää tiedekunta. Tiedekunta voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan tulee olla yhteydessä oman tiedekuntansa opintoasioihin, esimerkiksi opintopäällikköön.

Koulusivistyskieli

Koulusivistyksen kieli määritellään suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen 481/2003 20 §:ssä. Määrittely koskee ainoastaan ruotsin- ja suomenkielistä koulusivistystä. 

"Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä.

Mikäli henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon eri kielellä kuin edellä mainitulla koulusivistyskielellään katsotaan hänen saaneen koulusivistyksensä myös sillä kielellä, jolla hän on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä –kokeessa."

Koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saaneelta edellytetään, että hän suorittaa tutkintoon myös kypsyysnäytteen kyseisellä kielellä ja että hän osoittaa myös toisen kotimaisen kielen taidon säädetyllä tavalla.

Opiskelijalla voi olla koulusivistys myös kahdella kielellä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa henkilöä, joka on suorittanut ruotsinkielisen peruskoulun ja siinä äidinkielen ruotsin kielessä, mutta suorittaa lukion suomen kielellä ja siinä ylioppilastutkinnossa läpäisee äidinkielen yo-kokeen suomen kielessä. Tällaisella opiskelijalla on mahdollisuus valita, kummalla kielellä hän suorittaa kypsyysnäytteensä vai suorittaako sen molemmilla kielillä. Mikäli hän suorittaa molemmilla kielillä, hän saa erinomaisen taidon molemmissa. Jos vain toisessa, hän saa siinä erinomaisen taidon ja toisessa hyvän taidon koulusivistyskielensä perusteella.

Mikäli koulusivistyskieli ei ole suomi tai ruotsi, erinomaisen suomen tai ruotsin kielen taidon voi osoittaa valtionhallinnon tutkinnoilla tai yleisillä kielitutkinnoilla. Lisätietoja kielitutkinnoista Opetushallituksen sivuilla.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen suorittamisesta säädetään tutkintoasetuksessa (794/2004). Korkeakoulututkintoon on aina suoritettava kypsyysnäyte, joka osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kypsyysnäytteen kieli määräytyy opiskelijan koulusivistyksen perusteella. Kypsyysnäytteen ja koulusivistyksen kielen on oltava sama, jotta opiskelija tulee osoittaneeksi tutkintoasetuksen edellyttämän erinomaisen kielitaidon joko suomen tai ruotsin kielessä.

Tutkintoasetuksen mukaan opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Tällöin ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavalla kypsyysnäytteellä osoitetaan ainoastaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan.


Tiedot eri tiedekuntien kielitaitovaatimuksista löytyvät tiedekuntien opinto-oppaista.

Jos olet Turun yliopistossa kirjoilla oleva opiskelija, niin löydät kieli- ja viestintäopintoihin liittyviä tietoja ja ohjeita kieli- ja viestintäopintojen keskuksen intranetsivuilta, jonne pääsee omalla UTU-tunnuksella ja -salasanalla.

Englannin kielen kurssit on luokiteltu tasoihin I, II ja III. Taso I on ns. valmistava taso, ja se on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat kertausta kielen perustiedoissa. Taso II -kurssit ovat tiedekuntien tutkintovaatimusten mukaisia kursseja. Taso III on ns. syventävä taso, jolla kielen tietyn osa-alueen taitoja harjoitellaan lisää. Maisteriohjelmien pakolliset englannin kurssit ovat tasolla III.

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-oppaassa kielten opintojaksot on kuvattu myös eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaisen taitotasoasteikon mukaisesti. Lisätietoa eurooppalaisesta viitekehyksestä on saatavissa Euroopan neuvoston nettisivuilta.

Tutkintoihin kuuluvien pakollisten kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelijan on mahdollista sisällyttää kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseja myös vapaasti valittaviin opintoihin. Näiden opintojen osuus tutkinnoissa vaihtelee tiedekunnittain ja koulutusohjelmittain. Tarkista siis omasta tiedekunnastasi, kuinka paljon ja minkälaisia kieliopintoja se hyväksyy vapaasti valittaviin opintoihin.