Opiskelu kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa voi opiskella eritasoisia ja -laajuisia kielten opintojaksoja 10 eri kielessä. Kaikissa tiedekunnissa vaaditaan opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Näiden tutkintoon kuuluvien pakollisten kieli- ja viestintäopintojen laajuus ja sisältö vaihtelee tiedekunnittain.

Opinto-opas

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-opas sisältää laitoksen tarjoamien opintojaksojen opetussuunnitelmat eli tiedot kurssisisällöistä.

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-opas eli kaikkien opintojaksojen opetussuunnitelmatiedot ovat yliopiston opinto-oppaassa. Opinnot löytyvät kootusti kieli- ja viestintäopinnot -otsikon alta.

Opetussuunnitelmissa kuvataan mm. opintojaksojen osaamistavoitteet, sisällöt sekä toteutus- ja suoritustavat. Opintojaksojen toteutukset eli opetusohjelmatiedot (opetusajat ja -paikat sekä ilmoittautumisohjeet) tulevat näkymään opintojaksojen kohdalla sitten kun ne on julkaistu. Toteutusten tiedoissa ilmoitetaan myös opetusohjelmaan mahdollisesti tulleista muutoksista tai lisäyksistä.

Syyslukukauden 2020 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään 15.6.2020 ja kevätlukukauden 2021 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään 15.11.2021.

Opintoneuvonta

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa opintoneuvonnasta vastaa opintoneuvoja Katariina Schrey (kielivie@utu.fi / 050 327 0515), mutta neuvontaa antavat myös muut tahot.

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opintopäällikkönä toimii Anna Väre, sähköposti kielivie@utu.fi, puh. 029 450 3117.

Kurssikohtaista opintoneuvontaa antavat kursseista vastaavat opettajat.

Tiedekuntakohtaisissa erityiskysymyksissä voi lisäksi kääntyä tiedekuntien opintoneuvojien puoleen.

Osallistuminen KieVin kursseille

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille osallistuu kolmenlaisia opiskelijoita: Turun yliopiston opiskelijoita, muiden yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoita, sekä erillisopinto-oikeuden saaneita henkilöitä.

Turun yliopiston opiskelijat

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämät yleisen kielenopetuksen kurssit on tarkoitettu yliopistoon läsnä oleviksi ilmoittautuneille perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille sekä ulkomaisille virallisille vaihto-opiskelijoille. Käytännössä kaikki halukkaat eivät kuitenkaan mahdu opetusryhmiin, minkä vuoksi useimmille kursseille on ilmoittauduttava etukäteen sen mukaisesti kuin opetusohjelmatiedoissa (ks. Opinto-opas) on sanottu. Tiedekuntakohtainen opetus on tarkoitettu kyseisen tiedekunnan pääaineopiskelijoille. Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen alkeiskurssit on tarkoitettu vain todellisille vasta-alkajille. Kurssi-ilmoittautumiset tapahtuvat pääosin Nettiopsussa.

Tutkinnon täydentäjät

Tutkintoaa täydentämään ilmoittautuneet voivat normaalisti osallistua myös kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille. Poikkeuksena ovat ne kurssit, jotka on tarkoitettu pakollisiksi kieliopinnoiksi perustutkintoihin, sekä jatko-opiskelijoille tarkoitettavat kurssit. Esimerkiksi kielten alkeis- ja jatkokursseille tutkinnon täydentäjät voivat ilmoittautua normaalisti. Ks. lisätietoa tutkinnon täydentämisestä.

Joustava opinto-oikeus (JOO) muiden yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille

Valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Toisen suomalaisen yliopiston opiskelijan tulee hakea joustavaa opinto-oikeutta voidakseen osallistua kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille ja hänen on pyydettävä omasta yliopistostaan puolto ja maksusitoumus hakulomakkeessa varattuun tilaan. Myös Åbo Akademin tutkinto-opiskelijoiden tulee anoa joustavaa opinto-oikeutta ja hakea lomakkeeseen puoltomerkintä Åbo Akademin kielikeskuksesta (Centret för språk och kommunikation), vaikka Turun yliopiston ja Åbo Akademin välisen sopimuksen mukaisesti maksua opinnoista ei peritä. JOO-hakulomake täytetään sähköisesti osoitteessa www.joopas.fi. Opintoihin tulee hakea hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista. Huom! Yhdellä hakulomakkeella voi hakea vain saman lukukauden aikana toteutettaville kursseille.

Suomea ulkomaalaisille -opetuksen alkeistason kursseja ja japanin alkeiskurssia ei tarjota JOO-opintoina. Myöskään tiedekuntien tutkintovaatimuksiin kuuluvia pakollisia kursseja ei tarjota JOO-opintoina. Muille kielikursseille myönnetään opinto-oikeuksia vain, mikäli opetus- ja tilaresurssit sen sallivat. Käytännössä monet kielikurssit täyttyvät Turun yliopiston omista opiskelijoista, eikä niille mahdu JOO-opiskelijoita.

Erillisopinto-oikeus

Kaikkien muiden kuin Turun yliopiston läsnä olevien perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden, ulkomaisten virallisten vaihto-opiskelijoiden sekä muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoiden (jotka hakevat joustavaa opinto-oikeutta) on haettava erillistä opinto-oikeutta kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämään kieltenopetukseen. Hakulomake on tulostettavissa täällä. Opintoihin tulee hakea hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Kieli- ja viestintäopintojen keskus, 20014 TURUN YLIOPISTO.

Jokaista kurssia varten on täytettävä eri lomake. Erillinen opiskeluoikeus myönnetään vain, mikäli opetus- ja tilaresurssit sen sallivat. Tiedekuntakohtaiset kielikurssit on tarkoitettu ensisijaisesti ko. tiedekuntien opiskelijoille; muut voivat osallistua näille kursseille vain poikkeustapauksissa. Suomea ulkomaalaisille -opetuksen alkeistason kursseille sekä japanin kielen alkeiskursseille ei oteta erillisopiskelijoita.

Erillisopiskelijoilta peritään kurssimaksu, joka on tällä hetkellä 15 € / opintopiste. Esimerkiksi 4 opintopisteen laajuinen kurssi maksaa siten 60 €. Maksusta vapautettuja ovat Turun yliopiston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat työntekijät.

Opinto-oikeuden saaminen edellyttää ensisijaisesti Turun yliopistossa tai muualla jo suoritetun tutkinnon täydentämistä, ammattipätevyyden lisäämistä tai virkakelpoisuuden saavuttamista. Perustelussa on esitettävä, miten opintojen suorittaminen liittyy tutkintoon tai ammattiin. Perustelut esitetään hakulomakkeella (tai tarvittaessa erillisellä liitteellä). Ammattipätevyyden ollessa kysymyksessä työnantajan lausunto tulisi liittää anomukseen.

Yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille osallistumisoikeutta käyttäen. Tietoa tutkintojen suoritusmahdollisuuksista on saatavana opiskelijakeskus Discosta.

Ilmoittautuminen KieVin kursseille

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille ilmoittautumisessa on erilaisia menettelyjä kurssista riippuen. Kurssikohtaiset ohjeet ovat nähtävissä laitoksen sähköisessä opinto-oppaassa kunkin kurssin opetusohjelman kohdalla.

​Nettiopsu-ilmoittautuminen

Suurimmalle osalle kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseista ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta. Nettiopsu on Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmän eli opintorekisterin sähköinen palvelu kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Kirjautuminen Nettiopsuun vaatii Turun yliopiston IT-palveluiden myöntämän, voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä salasanan.

Huom! Varmista, että olet ilmoittautunut läsnä olevaksi kuluvalle lukuvuodelle ennen Nettiopsun kurssi-ilmoittautumisajankohtaa. Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) jäsenmaksun siirto pankista yliopistolle vie muutaman päivän, joten TYY:n jäsenmaksu on maksettava hyvissä ajoin. Uudet perustutkinto-opiskelijat saavat ohjeet jäsenmaksun maksamisesta ja yliopistoon ilmoittautumisesta. Uusien opiskelijoiden on syytä pitää huolta siitä, että ilmoittautumisen lisäksi he saavat yliopiston käyttäjätunnuksen ja salasanan ajoissa, koska näitä vaaditaan Nettiopsu-ilmoittautumiseen.

Tarkat ilmoittautumisajankohdat ovat nähtävissä kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-oppaasta kunkin opintojakson kohdalla.

Muut ilmoittautumismenettelyt

Joillekin kursseille ilmoittaudutaan suoraan opettajalle esim. sähköpostitse. Tavallisesti tällaisille kursseille mahtuvat kaikki halukkaat. Tarkista kurssikohtaiset ohjeet aina kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-oppaasta.

Kansainväliset kieli-illat

Kansainväliset kieli-illat tarjoavat mahdollisuuden tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin, heidän kieliinsä ja kulttuureihinsa sekä tutustuttaa heitä suomalaiseen kulttuuriin. Kussakin ryhmässä kommunikoidaan pääasiassa kyseisellä kielellä. Kieli- ja viestintäopintojen keskus koordinoi tapaamisia, jotka on tarkoitettu kaikille Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Kieli-illat ovat päättyneet kevätlukukauden 2020 osalta.Tiedot eri tiedekuntien kielitaitovaatimuksista löytyvät tiedekuntien opinto-oppaista.

Jos olet Turun yliopistossa kirjoilla oleva opiskelija, niin löydät kieli- ja viestintäopintoihin liittyviä tietoja ja ohjeita kieli- ja viestintäopintojen keskuksen intranetsivuilta, jonne pääsee omalla UTU-tunnuksella ja -salasanalla.

Englannin kielen kurssit on luokiteltu tasoihin I, II ja III. Taso I on ns. valmistava taso, ja se on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat kertausta kielen perustiedoissa. Taso II -kurssit ovat tiedekuntien tutkintovaatimusten mukaisia kursseja. Taso III on ns. syventävä taso, jolla kielen tietyn osa-alueen taitoja harjoitellaan lisää. Maisteriohjelmien pakolliset englannin kurssit ovat tasolla III.

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-oppaassa kielten opintojaksot on kuvattu myös eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaisen taitotasoasteikon mukaisesti. Lisätietoa eurooppalaisesta viitekehyksestä on saatavissa Euroopan neuvoston nettisivuilta.

Tutkintoihin kuuluvien pakollisten kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelijan on mahdollista sisällyttää kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseja myös vapaasti valittaviin opintoihin. Näiden opintojen osuus tutkinnoissa vaihtelee tiedekunnittain ja koulutusohjelmittain. Tarkista siis omasta tiedekunnastasi, kuinka paljon ja minkälaisia kieliopintoja se hyväksyy vapaasti valittaviin opintoihin.