Monialainen johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Opintoja tulevaisuuden sote-johtajille

Mojo

Päivitä johtamisosaamistasi "Monialainen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä (MoJo)" -opintokokonaisuudessa (10 op)

Monialainen johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä (MoJo) -opintokokonaisuus (10 op) tuo yhteen sosiaali- ja terveysalojen työelämän johtajat ja asiantuntijat sekä johtamisesta kiinnostuneet opiskelijat kehittämään johtamistaitojaan. Opintokokonaisuus pyrkii vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutus perustuu tieteenalojen väliseen yhteistyöhön ja ratkaisukeskeiseen valmentamiseen. Opintojen tavoitteena on synnyttää aito monialainen vuoropuhelu sote-alan toimijoiden, opiskelijoiden sekä opettajien kesken.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä kahden opintopisteen opintojaksosta. Kokonaisuudesta voi suorittaa kaikki opintojaksot tai tavoitteiden ja oppimistarpeiden mukaiset yksittäiset opintojaksot. Ensimmäinen opintojakso keskittyy sote-alan monialaisen johtamisen keskisiin käsiteisiin ja periaatteisiin. Seuraavissa opintojaksoissa käsitellään sote-alan johtamisen ajankohtaisia taitoja ja haasteita monialaisista näkökulmista. Kolmannessa opintojaksossa perehdytään tietoon ja teknologian tuomiin ratkaisuihin monialaisen johtamisen tueksi. Neljäs opintojakso kattaa talouden näkökulmia sote-palveluiden organisoinnissa. Viimeinen opintojakso keskittyy sotelainsäädäntöön.

Kenelle

Opintokokonaisuus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan lähiesihenkilöille ja lähijohtamisesta kiinnostuneille asiantuntijoille, sekä sosiaali- ja terveysalojen johtamisesta kiinnostuneille Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Hinta

Opinnot ovat maksuttomia opintojen pilotointikaudella vuonna 2023.

Aikataulu

Kevätlukukausi 2023:

 • 1) Johda monialaisesti sote-palvelujärjestelmässä, 2 op, 13.3.-30.4.2023
 • 2) Pitovoimaa soteen − Työhyvinvoinnin ja työkyvyn monialainen johtaminen, 2 op, 24.4.-28.5.2023

Syyslukukausi 2023:

 • 3) Tieto ja teknologia monialaisen johtamisen tukena sote-palvelujärjestelmässä, 2 op, 25.9. −5.11.2023
 • 4) Sote-lait haltuun − Lainsäädäntö sote-palvelujärjestelmän monialaisessa johtamisessa, 2 op, 30.10.−10.12.2023

Kevätlukukausi 2024:

 • 5) Riittävät resurssit ja toimivat prosessit − Sote-talouden monialainen johtaminen, 2 op, opintojakso alkaa maaliskuussa ja ilmoittautuminen avautuu myöhemmin

Opintojen suorittaminen

Opinnot järjestetään verkko-opetuksena ja ne soveltuvat myös työn ohessa suorittaviksi. Opinnot sisältävät nauhoitettuja asiantuntijaluentoja, itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä työelämälähtöisiä oppimistehtäviä, reaaliaikaisia pienryhmätapaamisia ja seminaariopetusta.

Opintoihin otetaan mukaan enintään 70 opiskelijaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen sisältö

1) Johda monialaisesti sote-palvelujärjestelmässä, 2 op, 13.3.-30.4.2023

​​​​​Opintojakson tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää monialaisen johtamisen keskeiset käsitteet ja periaatteet sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisessa.
 • Opiskelija osaa arvioida monialaisen johtamisen roolin ja merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toiminnassa.
 • Opiskelija osaa soveltaa monialaisen johtamisen periaatteita. 

Opintojakson sisältö:

 • Monialaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä
 • Monialaisuuden merkitys palveluprosessissa
 • Monialaisen johtamisen lähtökohdat ja perusteet
 • Monialaisuuden valmiuksien kehittäminen

Suoritustavat:

 • Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkoympäristössä: Osallistuminen työpajoihin ja oppimistehtävien suorittamiseen.

Toteutustavat:

 • Luennot 4 t
 • Työpajat 8 t
 • Itsenäinen työskentely 41 t
 • Informaatiotilaisuus 1 t

Ilmoittautuminen

 • Opintojakso on täynnä.
2) Pitovoimaa soteen − Työhyvinvoinnin ja työkyvyn monialainen johtaminen, 2 op, 24.4.-28.5.2023

​​​​​Opintojakson tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin ja työkykyyn liittyvät keskeiset käsitteet ja periaatteet sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 • Opiskelija osaa arvioida työyhteisön työhyvinvointia ja työkykyä ja tunnistaa kehityskohtia
 • Opiskelija osaa soveltaa työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämisen ja ylläpitämisen työkaluja

Opintojakson sisältö:

 • Työhyvinvoinnin ja työkyvyn keskeiset käsitteet, periaatteet ja työkalut
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden erityispiirteet työhyvinvoinnin ja työkyvyn näkökulmasta
 • Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Konfliktit ja vaikeat tilanteet johtamisen näkökulmasta

Suoritustavat

 • Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkoympäristössä: osallistuminen luentoihin, oppimistehtäviin ja pienryhmätyöskentelyyn

Toteutustavat

 • Luennot 4 t
 • Työpaja 3 t
 • Verkkokeskustelu 2 t
 • Itsenäinen työskentely 45 t

Ilmoittautuminen

 • Opintojakso on täynnä.
3) Tieto ja teknologia monialaisen johtamisen tukena sote-palvelujärjestelmässä, 2 op, 25.9. −5.11.2023

Opintojakson osaamistavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää tiedolla johtamisen keskeiset käsitteet ja periaatteet sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 • Opiskelija ymmärtää monialaisuuden merkityksen tietojärjestelmien kehittämisessä, hankinnassa ja käyttöönotossa
 • Opiskelija osaa hahmottaa tietoprosessin vaiheet ja arvioida ja tunnistaa sen kehityskohtia
 • Opiskelija ymmärtää tietoturvallisuuden ja lainsäädännön merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisessa

Opintojakson sisältö:

 • Monialaisen tiedolla johtamisen ja tietojohtamisen käsitteet
 • Tietojärjestelmät, tietoprosessit ja -arkkitehtuurit
 • Tiedolla johtaminen ja sen edellytykset
 • Tietojärjestelmien kehittäminen ja hankinta -osallistuminen, -kompetenssit
 • Tietoturvallisuus, vastuut, uhat

Suoritustavat:

 • Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkoympäristössä: osallistuminen luentoihin, oppimistehtäviin ja pienryhmätyöskentelyyn.
 • Opintojakso sisältää kaksi läsnäoloa vaativaa opetuskertaa: luento 28.9. klo 16.00-17.00 ja 2.11. klo 8-18 välillä järjestettävät työpajat (opiskelija osallistuu yhteen 1,5, h kestävään työpajaan päivän aikana).

Toteutustavat:

 • Luennot 5 t
 • Työpaja 2 t
 • Itsenäinen työskentely 47 t

Ilmoittautuminen:

 • Opintojaksolle otetaan maksimissaan 70 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.9.2023.
4) Sote-lait haltuun − Lainsäädäntö sote-palvelujärjestelmän monialaisessa johtamisessa, 2 op, 30.10.−10.12.2023

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteita koskevan lainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen käytännön työssä.
 • Opiskelija tuntee hallinnollista päätöksentekoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa koskevan keskeisen sääntelyn ja osaa soveltaa sitä päätöksentekotilanteissa.
 • Opiskelija tuntee julkisia hankintoja ja palveluiden tuottamisen tapoja koskevan keskeisen sääntelyn ja hallitsee pääpiirteittäin hankintaprosessin kulun hyvinvointialueen toimintaympäristössä.
 • Opiskelija tuntee julkisuuden ja salassapidon keskeiset lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
 • Opiskelija on perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön keskeisiin, ajankohtaisiin uudistuksiin.

Sisältö

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet
 • Hallinnollinen päätöksenteko sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Julkisten hankintojen ja palveluiden tuottamisen perusteet sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Tietojen julkisuus ja henkilötietojen suoja sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suoritustavat

 • Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkoympäristössä: verkkomateriaalit, oppimistehtävät ja pienryhmätyöskentely.
 • Opintojakso sisältää kaksi läsnäoloa vaativaa opetuskertaa verkossa: oikeustapaustyöpaja ti 21.11. klo 16.30-18.00 sekä loppupaneeli ma 4.12. klo 16.30-18.00.

Toteutustavat

 • Verkkoluennot 5 t
 • Työpajat 4 t
 • Itsenäinen työskentely 45 t

Ilmoittautuminen

 • Opintojaksolle otetaan maksimissaan 70 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.10.2023.

 

5) Riittävät resurssit ja toimivat prosessit − Sote-talouden monialainen johtaminen, 2 op

Opintojakso alkaa maaliskuussa 2024

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin