Ohjaus terveyskeskuksissa

Jokaisella jatkokoulutusta suorittavalla lääkärillä tulee olla terveyskeskusjaksolla nimetty lähiohjaaja tai erikoislääkärikouluttaja. VSSHP:n Perusterveydenhuollon yksikkö vastaa ohjaajien ja kouluttajien pedagogisesta valmennuksesta. 

Tapahtumat ja tiedotteet

Yleislääketieteen tapahtumakalenterista löydät kaikki tapahtumat koskien yleislääketieteen omia erikoistujaseminaareja, ohjaajien ja kouluttajien valmennuksia, kansainvälisiä koulutuksia ja YEK-lähipäiviä.

Työvälineitä ohjaukseen

Yleislääketieteen lähiohjaajille ja erikoislääkärikouluttajille on luotu Teamsiin YLE ohjauspankki, jonne on kerätty kaikki ohjaukseen liittyvä materiaali työkaluineen ja verkkosivulinkkeineen. Ole yhteydessä virpi.kultanen(at)tyks.fi, jos sinulla on ongelmia liittyä ohjauspankkiin.

Ohjausmateriaalia

Lokikirja

 • Lokikirja
  • Opas erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten 

Valtakunnalliset ohjaustyökalut:

 1. Vastaanoton havainnointi -lomake (PDF) ja (word), Mottagningsobservation (PDF) och (word)
 2. Potilastapauskeskustelu -lomake (PDF) ja (word)
 3. Yhteistyötaidot -lomakkeet
 4. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen osaamistavoitteet

Lisämateriaalia:

 • Ohjaajan opas. Ohjauksessa osaamista, oivallusta ja onnistumisen iloa – Opas yleislääketieteen erikoistumiseen (Duodecim)
 • Yksilö- ja ryhmäohjausaiheiden materiaalipankki (Tampere)
 • Suomeen sovellettu WONCA-puu

Kliininen erikoisalakoulutus ("sairaalareunat")

Ohjaaja- ja kouluttajaoikeudet

Lähiohjaajaoikeus

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakson lähiohjaaja on jatko-opiskelijalle nimetty, henkilökohtainen ohjaaja. Ohjaaja asettaa yhdessä koulutettavan kanssa koulutusjaksolle henkilökohtaiset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Ohjaaja vastaa lisäksi koulutusjaksolla osaamisen arvioinnista ja antaa koulutettavalle palautetta. Koulutussopimuksen mukaan ohjaajan tulee antaa koulutettavalle ohjausta vähintään kaksi tuntia viikossa, josta korkeintaan puolet voi olla ryhmäohjausta. Yksi lähiohjaaja voi kerrallaan ohjata enintään neljää koulutusjakson suorittajaa kalenterikuukautta kohti. 


Lähiohjaajaoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on yleislääketieteen erikoislääkäri tai pitkän kliinisen kokemuksen omaava terveyskeskuslääkäri, ja on suorittanut vähintään VSSHP:n Perusterveydenhuollon yksikön ja Turun yliopiston yleislääketieteen oppialan järjestämän Orientoidu ohjaukseen -valmennuksen (1 pv), tai muulla tavoin osoittanut pätevyytensä ohjaajana toimimiseen.


Lähiohjaajaoikeus on määräaikainen ja voimassa viisi vuotta kerrallaan. Oikeuden säilyttämiseksi ohjaajan tulee oikeuden myöntämisen jälkeisten viiden vuoden aikana

 • toimia yhden tai useamman yleislääketieteen erityiskoulutusta tai erikoislääkärikoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa suorittavan lääkärin henkilökohtaisena ohjaajana,
 • osallistua oman alueensa VSSHP Perusterveydenhuollon yksikön /TY:n yleislääketieteen oppialan järjestämiin ohjaaja-/kouluttajatapaamisiin säännöllisesti, kuitenkin vähintään 20 tuntia tai
 • muulla vastaavalla tavalla osoittaa ylläpitäneensä tai kehittäneensä ohjaajataitojaan.
Erikoislääkärikouluttajaoikeus

Erikoislääkärikouluttaja on erikoistuvan lääkärin nimetty, henkilökohtainen kouluttaja. Kouluttaja asettaa yhdessä erikoistujan kanssa koulutusjaksolle henkilökohtaiset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kouluttaja vastaa lisäksi koulutusjakson aikaisesta osaamisen arvioinnista ja antaa erikoistujalle palautetta. Koulutussopimuksen mukaan kouluttajan tulee antaa erikoistujalle ohjausta vähintään neljä tuntia kuukaudessa, josta korkeintaan puolet voi olla ryhmäohjausta. Yksi erikoislääkärikouluttaja voi kerrallaan ohjata enintään kolmea erikoistujaa, lähiohjaaja korkeintaan neljää koulutusjakson suorittajaa kalenterikuukautta kohti. 


Erikoislääkärikouluttajaoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on yleislääketieteen erikoislääkäri ja joka on suorittanut Turun yliopiston yleislääketieteen oppialan ja Perusterveydenhuollon yksikön järjestämän yleislääketieteen erikoislääkärikouluttaja valmennuksen (3x2 pvää) tai muulla tavalla osoittanut pätevyytensä kouluttajana toimimiseen. Erikoislääkärikouluttajaoikeuteen sisältyy myös lähiohjaajaoikeus.


Erikoislääkärikouluttajaoikeus on määräaikainen ja voimassa viisi vuotta kerrallaan. Oikeuden säilyttämiseksi ohjaajan tulee oikeuden myöntämisen jälkeisten viiden vuoden aikana

 • toimia yhden tai useamman yleislääketieteen erityiskoulutusta, erikoislääkärikoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa suorittavan lääkärin tai yleislääketieteeseen erikoistujan henkilökohtaisena kouluttajana,
 • osallistua oman alueensa VSSHP Perusterveydenhuollon yksikön /TY:n yleislääketieteen oppialan järjestämiin kouluttajatapaamisiin säännöllisesti, kuitenkin vähintään 30 tuntia tai
 • muulla vastaavalla tavalla osoittaa ylläpitäneensä tai kehittäneensä kouluttajataitojaan.
Vanhat ohjaajalääkärit

Valtakunnallisesti erikoislääkärikoulutusuudistuksen myötä yleislääketieteen alalla on sovittu, että yliopiston aiemmin hyväksymät (ennen 1.8.2019) ohjaajat saavat jatkaa aiemman kokemuksensa perusteella, mikäli he ovat olleet aktiivisia ohjaajia ja sitoutuvat käymään jatkossa viiden vuoden aikana vähintään 30 h (1 pv/vuosi) kouluttajien ja ohjaajien täydennyskoulutuksessa. Uusilta yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajilta sekä lähiohjaajilta vaaditaan Turun yliopiston ja Perusterveydenhuollon yksikön kouluttaja/ohjaajavalmennus (tai vastaava muun yliopiston valmennus). 


Varmista, että olet hakenut yliopistolta ohjaajaoikeuden. Aiemman pitkän ohjaajakurssin käyneillä Erikoislääkärikouluttajaoikeuden hakemuslomake ja juonnelääkäri/ 9kk tk-jakson/ YEK-vaiheen ohjaajilla Lähiohjaajaoikeuden hakemuslomake.

Valmennuskuvaukset

Orientoidu ohjaukseen -valmennus

Päivän kestoinen valmennus on tarkoitettu YEK-vaiheen ja 9 kk:n terveyskeskusjakson ohjaustyötä aloitteleville yleislääketieteen erikoislääkäreille tai pitkän kliinisen kokemuksen omaaville terveyskeskuslääkäreille 

 • Valmennus sopii erityisesti sellaisille, joille ei ole kertynyt kovin paljon kokemusta tai tietämystä aikuisen oppimisesta tai kollegojen ohjauksesta
 • Päivän aikana paneudutaan mm. ohjaajan taitoihin, aikuisen oppimisen perusteisiin sekä ohjaustilanteiden suunnitteluun. 
Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan valmennus

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan valmennus on tarkoitettu henkilökohtaisiksi kouluttajiksi aikoville yleislääketieteen erikoislääkäreille. Valmennuksen kesto on yhteensä noin 60 tuntia, joka koostuu kolmesta kahden päivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä käytännönläheisistä ennakko- ja välitehtävistä. Saadakseen erikoislääkärikouluttajaoikeudet osallistujan on osallistuttava kaikkiin kolmeen koulutusosioon.

Valmennuksen teemoja ovat:

• Erikoislääkärikoulutuksen uudistus ja sen vaatimukset ohjaukseen
• Aikuisen oppiminen: aikuisten ohjaaminen, oppimis- ja tiedonhankintatyylit, kouluttajan roolit ja osaamisalueet
• Ohjaustilanteiden suunnittelu, ohjauksen vuosikello
• Arviointi ja palaute
• Yksilö- ja ryhmäohjaus: ohjaustyökalut
• Vuorovaikutus
• Haastavat ohjaustilanteet 
• Kouluttajana kehittyminen

Valtakunnallisessa yleislääketieteen koulutussopimuksessa mukana oleville terveyskeskuksille valmennus on maksuton.

Seuraava yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan valmennus alkaa todennäköisesti toukokuussa 2022. 

Alueellinen ohjaajien ja kouluttajien koulutuspäivä (vanha juonne- ja ohjaajalääkäripäivä)

Järjestämme lukukausittain koulutusiltapäivän (klo 11.30-15.45), joka on tarkoitettu kaikille alueemme ohjaaja- ja kouluttajalääkäreille. Koulutuspäivien ohjelmassa on ajankohtaisia asioita ja muita pohtimisen aiheita. Tavoitteena on ohjaustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen, kokemusten jakaminen ja verkostoituminen.

Sähköinen lokikirja

Yleislääketieteellä on käytössä itse kehitetty sähköinen lokikirja, joka tukee erikoistujien ja el-kouluttajien tarpeita. Erikoistuja kerää lokikirjaan koulutuksensa työjaksot, työtodistukset sekä ulkoiset toimipaikkakoulutukset todistuksineen. Erikoistuja ja erikoislääkärikouluttaja voivat lokikirjan avulla suunnitella ohjaamista ja reflektoida oppimaansa. Lisäksi lokikirjan avulla erikoistuja voi kommunikoida el-kouluttajansa ja yleislääketieteen vastuuopettajan kanssa. 

(Erikoistujan kirjautuminen vaatii utu-tunnukset) 

Yleistä

Koulutusterveyskeskukset

Turun yliopisto ja VSSHP:n Perusterveydenhuollon yksikkö tekevät erikoislääkärikoulutuksen ja koulutusterveyskeskusten koulutuspaikkasopimukset pääsääntöisesti oman erva-alueensa toimipaikkojen kanssa. Alueen ulkopuolella olevasta toimipaikasta voidaan hyväksyä palvelua, mikäli se on jonkin muun erikoislääkärikoulutusta tarjoavan yliopiston hyväksymä koulutuspaikka. 

Nykyiset koulutusterveyskeskukset (valtakunnallinen)

Sopimusten ja Turun yliopiston määräysten mukaan terveyskeskusten tulee täyttää muun muassa seuraavat kriteerit:

 • Terveyskeskuksessa on nimetty koulutusvastaava tai terveyskeskuksen ylilääkäri hoitaa tätä roolia.
 • Terveyskeskuksen koulutusvastaava nimittää jokaiselle koulutusta suorittavalle lääkärille henkilökohtaisen lähiohjaajan tai erikoislääkärikouluttajan, jonka tulee työskennellä samassa toimipaikassa jatko-opiskelijan kanssa.
 • Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu riittävästi aikaa.
 • Terveyskeskuksessa työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät.
 • Terveyskeskuksessa on järjestettävä toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia vuodessa, josta osa tulee olla moniammatillista ja koulutettavilla tulee olla oikeus osallistua tähän koulutukseen.
 • Koulutettavalla tulee olla mahdollisuus osallistua toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen.
Aluekoordinaattorit ja koulutusylilääkärit

Koulutusylilääkäri:
Tiina Vuorio, tjtikk(at)utu.fi 

Aluekoordinaattorit:
Johanna Segerroos, johanna.segerroos(at)porinperusturva.fi 
Emilia Ylirintala, emilia.ylirintala(at)vaasa.fi

Suunnittelija (pedagogi):

Virpi Kultanen, virpi.kultanen(at)tyks.fi