Laadukas opetus antaa tarpeelliset eväät ja taidot opiskeluun sekä työelämään.

Hyvä opetus antaa eväät oppimaan oppimiselle. Tutkintomme valmistavat työelämään, jossa muutos on pysyvää. Tieto opitaan aidossa ympäristössä ja sen kriittiseen arviointiin koulutetaan.

Tiedekunnan koulutus perustuu Turun yliopiston strategiaan. Yliopiston strategian perusteella on laadittu lääketieteellisen tiedekunnan strateginen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman laatimisessa ovat olleet mukana niin henkilökunta kuin opiskelijatkin.

Opetussuunnitelmatyössä ja opintojaksotavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa osaamistavoitteet ovat tärkeitä. Kullakin opintojaksolla tulisi olla kirjattuna minkälaista oppimista jaksolla tavoitellaan. Osaamistavoitteiden kirjoitusopas (10/2019) luotiin opettajille tavoitteiden laadinnan tueksi.

Keskeiset osa-alueet

Opettajien opetustaitojen kehittäminen

Tarjoamme lääketieteellisen tiedekunnan opetus- ja ohjaushenkilökunnan tarpeisiin räätälöityä pedagogista koulutusta.

Pedagogisilla kursseilla syvennetään näkemystä opetuksen järjestämisestä, ja edesautetaan monipuolisten opetusmenetelmien sekä uuden teknologian hyödyntämistä tiedekunnan opetuksessa. Keskeistä on myös tukea opettajien työhyvinvointia ja jaksamista.

 

Opetussuunnitelmatyö

Turun yliopistossa opetussuunnitelmat ovat kaksivuotisia. Opetussuunnitelmien laadinta tapahtuu tiedekunnan johtamana. Kussakin tutkinto-ohjelmassa opetussuunnitelma laaditaan erikseen.

Osaamistavoitteiden laatiminen ja tarkistaminen ovat opettajakunnan tehtävä. Linjakkaassa opetuksessa osaamistavoitteet, opetusmenetelmät ja arviointi kulkevat käsi kädessä ja tukevat toisiaan.

Osaamistavoitteiden kirjoitusopas (10/2019).

Koulutuksen arviointi

Lääketieteellinen tiedekunta kerää säännöllisesti palautetta tiedekunnan opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista. Koulutusta kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, jotka ovat aktiivisesti mukana palauteprosessissa. Opiskelijapalautteen avulla saadaan opiskelijoiden näkemykset opetuksesta esille.

Täältä löydät lisätietoa tiedekunnan palautejärjestelmästä.

Opiskelijoiden hyvinvointi on tärkeää

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden opinto-ohjauksesta huolehtivat perustutkintokoulutuksen vastuuhenkilöt tiedekunnassa sekä hoitotieteen, lääketieteen, hammaslääketieteen ja biolääketieteen opintoneuvojat, mentorit, opetushoitajat, opiskelijatuutorit ja kurssin isäntä (LL-, HLL- ja biolääketieteen koulutusohjelmissa).

Työelämäyhteydet

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelu on kliinisessä vaiheessa varsin käytännönläheistä. Yhteyksiä työelämään on opinnoissa luonnostaan. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon työelämävastaavuutta varmistaa osaltaan työelämäneuvottelukunta, jossa erityisesti perusterveydenhuollon lääkärit ovat edustettuina.

Hajautettu opetus

Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opetusta on hajautettu myös yliopistosairaalan ulkopuolelle eri yksikköihin. Tämä lisää tutkinnon työelämävastaavuutta ja parantaa koulutuksen laatua esimerkiksi mahdollistamalla pienemmät ryhmäkoot, minkä vuoksi kliinisiä taitoja on mahdollista opetella monipuolisemmin.

Opiskelijoiden on helpompi hakeutua jatkossa töihin maakuntiin, kun jo peruskoulutuksen aikana maakunta ja terveydenhuollon yksiköt ovat tulleet tutuiksi. Siksi hajautettu lääkärikoulutus tukee myös alueellista työvoimapolitiikkaa.

Laajinta hajautettu opetustoiminta on Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnassa ja Vaasassa.