Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani ja varadekaanit

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on dekaani ja kaksi varadekaania.

Dekaani Janne Salminen on yksi tiedekunnan professoreista. Dekaanin tehtävänä on vastata tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteuttamisesta tiedekunnassa, vastata tiedekunnan taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta, toimia johtokunnan puheenjohtajana, päättää tiedekunnalle myönnettävistä voimavaroista johtokunnan päättämien suuntaviivojen mukaisesti, hyväksyä uudet opiskelijat sekä käsitellä ja ratkaista muut tiedekuntaa koskevat asiat, joista ei toisin määrätä. Dekaani valitsee tiedekunnan professorien joukosta varadekaanin/varadekaanit toimikaudekseen.

Anne Alvesalo-Kuusen tehtävänä on:

  •     toimia dekaanin sijaisena tämän ollessa estyneenä tai esteellisenä,
  •     vastata tiedekunnan tutkimustoiminnasta sekä sen suunnittelusta ja kehittämisestä ja
  •     toimia tiedekunnan tutkimustoimikunnan puheenjohtajana

Tuulikki Mikkolan tehtävänä on:

  • vastata tiedekunnan perustutkintokoulutuksesta sekä sen suunnittelusta ja kehittämisestä ja
  • toimia peruskoulutustoimikunnan puheenjohtajana

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtoryhmä

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on avustaa dekaania toiminnan ja talouden suunnittelussa, organisoinnissa ja resurssoinnissa, toteutuksen ohjauksessa ja valvonnassa sekä päätöksenteossa.
Lisäksi johtoryhmän tehtävänä on suunnitella ja seurata strategiaa ja laadunvarmistusta sekä avustaa dekaania toimintalinjausten muodostamisessa.

Jäsenet

Janne Salminen, dekaani
Anne Alvesalo-Kuusi, varadekaani, dekaanin sijainen
Tuulikki Mikkola, varadekaani
Noora Kedonperä, hallintopäällikkö
Katja Arola, opintopäällikkö
Kirsi Tuohela, tutkimuskoordinaattori