Lisensiaatintutkinto teknillisessä tiedekunnassa

Teknillisessä tiedekunnassa voi suorittaa filosofian tai tekniikan lisensiaatin tutkinnon tiedekunnan jatkokoulutuksen pääaineissa.

Lisensiaatintutkinnon opiskeluoikeuden hakeminen

Hakeminen

Lisensiaattitutkinnon opiskeluoikeutta voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tieteelllisen jatkotutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot. Arviointi- ja valintaperusteina sovelletaan tohtoritutkinnon suoritusoikeuden arvioinnin valintakriteerejä soveltuvin osin.

Hakuaikaa ei ole. Lisensiaatintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan tiedekunnasta. Lisensiaattitutkinnon suoritusoikeutta haetaan täyttämällä hakemus ja liittämällä siihen alla mainitut liitteet:

 • Hakemus
 • Ohjaussuunnitelma sisältäen opinto-, rahoitus ja ajoitussuunnitelman (Alkuperäinen allekirjoitettu ohjaussuunnitelma-asiakirja pyydetään, sähköisen toimittamisen lisäksi,  lähettämään osoitteeseen: Teknillinen tiedekunta, Sanna Ranto, päärakennus, kehittämispalvelut, 20014 Turun yliopisto)
 • Tutkimussuunnitelma
 • Motivaatiokirje, jossa pitää selvittää, miksi hakee lisensiaatintutkinnon opiskeluoikeutta eikä hae tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta.
 • Hakijan jatko-opintokelpoisuuden osoittavan tutkinnon tutkintotodistus ja opintorekisteriote. Hakemukseen nämä liitetään skannattuina kopioina. Jos opiskeluoikeus hyväksytään, niin alkuperäinen todistus ja opintorekisteriote täytyy käydä näyttämässä Turun yliopistossa tai toimittaa viralliset oikeaksitodistetut kopiot ennen kuin opiskeluoikeutta voidaan lopullisesti myöntää. Turun yliopisto tarkistaa niiden tutkintojen oikeellisuuden, joiden perusteella jatko-opiskeluoikeutta haetaan. Hakijalle lähetetään ohjeet henkilökohtaisesti todistusten toimittamisesta.

Tiedekunnan jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani tekee päätöksen opiskeluoikeudesta. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.


 

Lisensiaatintutkinnon suorittaminen

Tutkinnon rakenne

Opinto-opas

Lisensiaatintutkinnon rakenne

 • Lisensiaatintutkielma 110 op
 • Jatko-opinnot 40 op
  • Tutkimusalan opinnot 15-30 op
  • Tutkimusalaa tukevat opinnot 0-10 op
  • Liikkuvuutta ja tutkijanuraa tukevat opinnot 2-10 op
  • Yleiset asiantuntijuutta kehittävät opinnot 4-10 op

Opintojen on muodostettava hyväksyttävä tutkimusalan opintoja ja tutkimustyötä tukeva kokonaisuus ja niiden tulee antaa valmiuksia tutkijan tehtäviin ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opintojen rakenteesta määrätään tiedekunnan opintosuunnitelmassa. Tutkimusetiikka on pakollinen suoritus 1.8.2016 tai myöhemmin jatko-opintonsa aloittaneiden yliopisto-opinnoissa. Jatko-opintoihin ei voi sisällyttää ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja. Sääntö koskee 1.8.2009 jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Tiedekunnan jatkokoulutuksen pysyväismääräys lisäksi sanoo, että ennen 1.8.2018 jatko-opintonsa aloittaneilla on mahdollista suorittaa jatko-opinnot vanhojen opintovaatimusten mukaisesti (60 op) 31.7.2024 saakka.

Tavoitteena on, että lisensiaatin tutkinto voidaan täysipäiväisesti opiskellen suorittaa kahdessa ja puolessa vuodessa.

Ohjaussuunnitelman päivittäminen

Hyväksytyn lisensiaattitutkinnon opiskeluoikeuden ohjaussuunnitelman päivittäminen

Lomakkeen liitteenä toimitetaan vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma.

Täytetty ja allekirjoitettu (opiskelija, ohjaajat ja valvoja) lomake toimitetaan tiedekunnan koulutuspäällikölle: tech-doc@utu.fi

Tiedekunta ilmoittaa opiskelijalle, ohjaajille ja valvojalle sähköpostitse päätöksestä.

Lisensiaatintutkielma

Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös tieteellisistä julkaisuista ja niiden pohjalta laaditusta katsauksesta (jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset sekä niiden tarkastelu) muodostuva kokonaisuus. Julkaisut voivat olla yhteisjulkaisuja, jolloin väittelijän itsenäinen panos varmistetaan erillisellä selvityksellä. Lisensiaatintutkimus voi sisältää myös julkaistavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 23 §)

Opintosuoritusten rekisteröinti
 • Lisensiaattitutkintoon suoritettavien kurssien opintosuoritukset rekisteröidään opintorekisteriin normaalien käytäntöjen mukaisesti kurssin pitäjän toimesta. 
 • Tutkintoon liitettävien ei-kurssimaisten jatko-opintojen kirjausta anotaan lomakkeella. Esimerkkejä erikseen anottavista suorituksista ovat mm. posteri/puhe konferenssissa ja opettaminen.

Tutkinnon valmistuminen

Lisensiaattitutkimuksen tarkastaminen

Tarkastajien nimittäminen

Dekaani nimeää lisensiaatintutkimukselle valvojan esityksestä vähintään kaksi tarkastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajista yhden tulee edustaa sitä laitosta, johon tutkinnon suorittajan tutkimusala kuuluu. Toisen tarkastajan tulee olla oman yliopiston ulkopuolelta. Tarkastajilla tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot.
Tiedekunta lähettää tarkastajille tiedon nimeämisestä, toimintaohjeet sekä mahdollisen yhteisjulkaisuselvityksen.
Jatko-opintojen ohjaaja, valvoja, opinnäytteeseen sisältyvän yhteisjulkaisun tekijä tai seurantaryhmän jäsen ei voi toimia tarkastajana. Tarkastajien valinnassa ja opinnäytteen tarkastamisessa ja hyväksymisessä on otettava huomioon hallintolain (434/03) 28 § esteellisyysperusteet.

Jatkokoulutettavan ohjaaja tekee esityksen lisensiaattitutkimuksen tarkastajista. Esitys käy sähköisesti hyväksyttävänä jatkokoulutettavalla ja valvojalla. Tarkastajat nimittää tiedekunnan dekaani. Dekaanin päätöksestä tiedotetaan sähköpostitse.
 
Lomake tarkastajien nimittämiseen (huom. lomake on ensisijaisesti suunniteltu väitöskirjan esitarkastajien nimeämiseen, mutta sitä käytetään lisensiaattitutkielman tarkastajien nimittämisessä soveltuvasti).
 
Vaadittu liite
 • Ohjaaja liittää tarkastaja esitykseen allekirjoitetun todistuksen työn tarkastuksesta Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Lisensiaattitutkielman käsikirjoituksen toimittaminen

 • Jatkokoulutettava toimittaa lisensiaattitutkielmansa tiedekuntaan käyttäen sähköistä lomaketta (huom. lomake on ensisijaisesti suunniteltu väitöskirjan toimittamiseen, mutta sitä käytetään lisensiaattitutkielman toimittamisessa soveltuvasti).
 • Jos lisensiaatitutkielma perustuu yhteisjulkaisuihin, liitteenä tulee olla ohjaajien, valvojan ja opiskelijan allekirjoittama lausunto, josta käy ilmi tekijän panos  lisensiaatintutkimuksen toteutuksessa. Lausuntoon pitää kirjata julkaisujen viitetiedot (julkaisun nimi, kaikki kirjoittajat sekä julkaisufoorumi tai merkintä, jos kyseessä on käsikirjoitus). Jos tarkastajat eivät ymmärrä suomea, tulee lausunnon olla englanninkielinen.
 • Jos lisensiaattityöhön kuuluu julkaisematon artikkeli, niin opiskelijan tulee pyytää lupa artikkelin käyttöön tutkielmassaan kaikilta artikkelin kirjoittajilta. Luvat voi kerätä sähköpostilla.
Opintokokonaisuuden hyväksyminen

Lisensiaatintutkintoon kuuluu 40 opintopisteitä jatko-opintoja. Jatko-opintokokonaisuus tulee olla suoritettu ja valvojan tulee se hyväksyä ennen kuin lisensiaattitutkinnon hyväksymistä käsitellään tiedekunnan johtokunnassa.

Kokonaisuusmerkintää anotaan lomakkeella.

Lomake tulee palauttaa allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen: tech-doc@utu.fi.

 

Lisensiaatintutkielman julkaiseminen

Lisensiaatintutkielma julkaistaan sen jälkeen, kun tarkastajien positiiviset lausunnot ovat saapuneet. Työ julkaistaan Turun yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa UTUPub.

Sivulla Julkaisemiseen tukea kirjastosta (UTUPub, väitöskirjojen ja opinnäytetöiden julkaiseminen) on sopimuspohja, jonka lisensiaattityöntekijä täyttää ja toimittaa tiedekunnan koulutuspäällikölle allekirjoitettavaksi kahtena kappaleena.

Valmiin työn tekijä toimittaa pdf-muotoisena tiedostona kirjastoon julkaisut@utu.fi

Lisäksi Feeniks-kirjastoon tulee toimittaa kaksi kappaletta kartonkikansin tai läpinäkyvällä muovikannella varustettua niitattua paperikopiota työn arkistointia varten.

Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen

Tiedekunnan johtokunta päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä. Lisensiaatintutkimus arvostellaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Lisensiaatintutkimus hyväksytään tarkastajien lausuntojen perusteella.

ARVOSTELUPERUSTEET

Lisensiaatintutkimusta arvosteltaessa on otettava huomioon ainakin seuraavat seikat:

 • tutkimusasetelman merkittävyys, omaperäisyys tai uutuus suhteessa muuhun asianomaisella alalla suoritettuun ja meneillään olevaan tutkimukseen
 • valittujen tutkimusmenetelmien perustelu, menetelmien käytön omaperäisyys ja uusien menetelmien kehittely
 • saatujen tulosten laatu, vaikuttavuus sekä teoreettinen tai käytännöllinen merkitys
 • työn osoittama perehtyneisyys asianomaiseen tutkimusalaan ja kyky tarkastella omaa ja muuta tutkimusta kriittisesti
 • esityksen johdonmukaisuus ja selkeys ja muut tyyliseikat


ARVOSTELUN OIKAISEMINEN

Asianosainen voi tehdä tiedekunnan johtokunnalle oikaisupyynnön  lisensiaatintutkimuksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Muita asioita

Passiivirekisteri
 

Tiedekunnan tarkentavat ohjeet

Asiaan liittyviin tiedusteluihin vastaa koulutuspäällikkö Sanna Ranto.  

Ennen anomuksen toimittamista opiskelijan on oltava yhteydessä ohjaajaansa ja valvojaansa. Anomuksessa tulee olla:

 • Täytettynä ja allekirjoitettuna passiivisen opiskeluoikeuden aktivointilomake.
 • Täytetty ja allekirjoitettu ohjaussuunnitelma
  • Kaikkien ohjaajien ja valvojan allekirjoitus tarvitaan.
  • Sisältää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) päivityksen.
 • Päivitetty tutkimussuunnitelma, josta ilmenee, mitä työssä tähän mennessä on tehty ja miten työtä aiotaan tästä eteenpäin jatkaa. Lisäksi suunnitelmassa tulee olla kuvattuna aikataulu työn suunnitellusta valmistumisesta. 

Anomus toimitetaan osoitteeseen: tech-doc@utu.fi

 

Päätöksenteko

Passiivirekisteriin siirretyn opiskeluoikeuden aktivoimista koskevat anomukset käsittelee koulutuspäällikkö ja varadekaani. Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoimisesta kuultuaan asianomaista laitosta.

Päätöstä tehdessä punnitaan hakemuksessa esitetyn suunnitelman toteutuskelpoisuus ja laitoksen resurssit ohjaukseen. 
 

Kielteinen päätös

Mikäli tiedekunta tekee edellä kuvatuista syistä kielteisen päätöksen ja opiskeluoikeutta ei aktivoida, voi opiskelija anoa opiskeluoikeuden aktivointia seuraavan kerran aikaisintaan vuoden kuluttua.