Opiskelu johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa Porissa

Johtaminen ja organisointi on laaja ja monipuolinen tieteenala kattaen aihepiirit aina henkilöstöjohtamisesta strategiseen johtamiseen ja edelleen organisaatioiden kehittämisestä vastuulliseen liiketoimintaan.

Pääaineopinnot antavat valmiudet ymmärtää yksilön, ryhmän ja organisaation dynamiikkaa, työskennellä tehokkaasti ja vuorovaikutteisesti organisaation jäsenenä, ja toimia vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

Painotamme opetuksessa asioita, joiden näemme olevan tärkeitä tulevaisuudessa. Koulutusohjelma pyrkii parantamaan opiskelijoiden kykyä havainnoida, jäsentää ja ennakoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Tämän asian tueksi se pyrkii edistämään opiskelijoiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Sekä nykyisyyden ymmärtäminen että tulevaisuuden ennakoiminen vaativat tuekseen johtamisen historiallisen kehityksen ja yhteiskunnallisen kontekstin ymmärtämistä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelma on koostettu siten, että KTM-tutkinnossa suoritetut kurssit syventävät ja täydentävät KTK-tutkinnossa opittuja tietoja. Tämän jatkumo on muodostettu erityisesti neljän seuraavan teeman ympärille:

  1. Strateginen johtaminen: KTK-vaiheessa Strateginen johtaminen, KTM-vaiheessa Organisaation strateginen ohjaus ja Advanced Readings in Management and Organization: Readings in Strategic Management.
  2. Organisaatioteoriat: KTK-vaiheessa Organisaatioteoriat ja KTM-vaiheessa Organisations, organising and social innovations, asiantuntijaorganisaatiot essee-kurssi ja Toisinajattelua johtamisesta.
  3. Henkilöstöjohtaminen: KTK-vaiheessa Henkilöstöjohtaminen ja Työhyvinvointi kurssit, KTM-vaiheessa Responsible international HRM ja Advanced Readings in Management and Organization: Readings in Human Resource Management tai Readings in Organizational Behavior.
  4. Johtaminen: KTK-vaiheessa muutoksen johtaminen ja Organisational Behaviour and Leadership ja KTM-vaiheessa Leadership and Communications in Knowledge-Intensive Organizations ja Huippusuorituksen johtaminen.
Opetusmenetelmät

Kursseja toteutetaan monimuotoisilla opetusmenetelmillä ja perinteisten tenttien ohella opintomuotoina ovat case-analyysit, esseet, lukupäiväkirjat ja ryhmätyöt. Opetuksessa tehdään yhteistyötä Turun yksikön kanssa yhteisten kurssien muodossa.

Sijoittuminen työelämään

Johtamisen ja organisoinnin pääaineekseen valinneet opiskelijat ovat valmistuttuaan sijoittuneet monipuolisesti esimerkiksi erityyppisiin liikkeenjohdon konsultoinnin tehtäviin, henkilöstöjohtamisen tehtäviin, koulutus- ja kehittämistehtäviin sekä muihin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Johtaminen ja organisointi on vahvasti tutkimusorientoitunut liiketaloustiede, ja tutkinnon suorittaminen antaa hyvät edellytykset myös jatkokoulutukselle.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat:

  • henkilöstöpäällikkö
  • kehitysjohtaja
  • liikkeenjohdon konsultti