Dosentuuri kauppakorkeakoulussa

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009).

Kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus osoitetaan Turun yliopiston rehtorille. Allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan ensisijaisesti skannattuna (pdf-muodossa) henkilöstöasiantuntija Eveliina Jaakkolalle (eveliina.jaakkola(a)utu.fi). Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan yhteystiedot ja dosentin ala.

Hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä neuvotella dosentin arvon hakemisesta ao. oppiaineen professorin kanssa. Oppiaineiden professoreilla on paras näkemys siitä, pidetäänkö uusien dosenttien kiinnittämistä ao. tieteenalalle tarkoituksenmukaisena. Samalla tulisi määrittää myös haettavan dosentuurin erityisala.

Ohje dosentin arvoa hakevalle

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009).

Useamman kuin yhden dosentin arvon myöntäminen samalle henkilölle Turun yliopistoon ei ole tarkoituksenmukaista.

Yliopiston rehtori on antanut 13.6.2013 ohjeet dosentin arvosta ja sen myöntämisestä Turun yliopistossa (dnro 259/002/2013). Tämä ohje täydentää yliopiston yleistä ohjetta Turun kauppakorkeakoulun osalta.

Kelpoisuusehdot

Tieteellinen pätevyys

Tieteellisen pätevyyden osalta dosentilla tulee olla perusteelliset tiedot omalta alaltaan ja julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön. Tieteellisen pätevyyden arvioinnissa dosentin arvoa hakevan tulee täyttää tieteenalakohtaiset minimivaatimukset julkaisujen osalta. Kaikissa tapauksissa hakijan tulee osoittaa vähintään kahden väitöskirjan verran kauppakorkeakoulun tieteelliset vaatimukset täyttäviä tieteellisiä julkaisuja laitoksen tai kauppakorkeakoulun toimintaan ja profiiliin liittyvillä aloilla. Tieteenalakohtaiset minimivaatimukset voivat olla myös tätä korkeampia.

Näin määritellystä hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, ellei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana.

Opetustaito

Dosentilta edellytetään hyvä opetustaito.

Opetustaito voidaan osoittaa monella tavalla. Sitä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa opetusta koskeva koulutus, opetuksesta hankittu kokemus ja opetuksesta saatu palaute, hakijan tuottama oppimateriaali sekä hakijan opetustaitonsa osoittamiseksi antama opetusnäyte Turun yliopistossa. Opetustaito tulee kokonaisarvostelussa voida arvioida hyväksi. Kauppakorkeakoulun johtokunta voi edellyttää, että hakijan on opetustaitonsa osoittamiseksi annettava julkinen opetusnäyte. Opetusnäytteen antamisen tarpeeseen vaikuttavat erityisesti hakijan opetustaidosta hakemuksessaan antamat tiedot ja mahdollisuudet sen perusteella arvioida, onko hakijalla dosentilta edellytetty hyvä opetustaito.

Hakemus

Kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus osoitetaan Turun yliopiston rehtorille. Allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan ensisijaisesti skannattuna (pdf-muodossa) henkilöstöasiantuntija Taina Karjalaiselle taina.karjalainen(a)utu.fi) tai osoitteella: Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan yhteystiedot ja dosentin ala.

Hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä neuvotella dosentin arvon hakemisesta ao. oppiaineen professorin kanssa. Oppiaineiden professoreilla on paras näkemys siitä, pidetäänkö uusien dosenttien kiinnittämistä ao. tieteenalalle tarkoituksenmukaisena. Samalla tulisi määrittää myös haettavan dosentuurin erityisala.

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteissä on eriteltävä ne ansiot, joihin hakija vetoaa dosentin arvon saamiseksi niin, että hakemuksen perusteella voidaan arvioida hakijan kelpoisuus.

1. Ansioluettelo

Hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä ansioluettelo, josta käy ilmi ainakin henkilö- ja yhteystiedot, tutkinnot ja oppiarvot, kielitaito, tämänhetkinen ja aikaisemmat tehtävät ja virat, muut merkittävät tieteelliset asiantuntijatehtävät ja luottamustehtävät sekä opetusansiot (mm. pedagoginen koulutus).

Ansioluettelo tulee laatia Suomen Akatemian ansioluettelon laatimista koskevien ohjeiden mukaisena. Mikäli on odotettavissa, että esitetyt asiantuntijat eivät ole suomenkielisiä, on aiheellista tehdä englanninkielinen ansioluettelo ja dosentuurihakemus.

Hakijan tulee voida pyydettäessä esittää kaikista ansioluettelossa mainituista kohdista kirjallinen todiste.

2. Julkaisuluettelo

Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenevät tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija. Julkaisuluettelo on julkinen asiakirja. Siinä ei tule ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja. Julkaisuluettelo on laadittava Suomen Akatemian julkaisumallin mukaisesti.

3. Luettelo arvioitavaksi lähetettävistä julkaisuista

Hakemuksen mukana toimitetaan luettelo arvioitavaksi lähetettävistä julkaisuista (enintään 10 julkaisua). Julkaisuja ei liitetä hakemusasiakirjojen joukkoon. Hakija lähettää arvioitavat julkaisut tiedekunnan ilmoituksesta asiantuntijoille, kun asiantuntijat on nimitetty. Hakija voi sopia asiantuntijoiden kanssa, toimittaako hän julkaisut asiantuntijoille esimerkiksi pdf-versioina vai painetussa muodossa.

4. Akateeminen portfolio

Hakemuksen liitteenä toimitettava akateeminen portfolio tulee laatia Turun yliopistossa käytettävästä akateemisesta portfoliosta annetun ohjeen mukaisesti. Ohje on luettavissa yliopiston www-sivuilla.

Asiantuntijoiden valinta

Kauppakorkeakoulu pyytää dosentuurin alaa edustavalta professorilta ehdotuksen asiantuntijoista, joiden tehtävänä on arvioida hakijan tieteellistä pätevyyttä. Asiantuntijoita valitaan yleensä kaksi. Dekaani valitsee asiantuntijat. Asiantuntijavalinnasta informoidaan dosentin arvoa hakevaa.

Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 27–28 §:ssä säädetään. Asiantuntijoiden tulee olla esteettömiä, yliopiston ulkopuolisia ja pääsääntöisesti professoreita tai professoritasoisia henkilöitä. Lausuntojen toimitusaika on yleensä kaksi kuukautta.

Asiantuntijalausunnot tulevat julkisiksi kun molemmat lausunnot ovat saapuneet kauppakorkeakoululle.

Esityksen tekeminen rehtorille

Lausunnot saatuaan kauppakorkeakoulun johtokunta arvioi dosentiksi hakevan kelpoisuuden ja tekee esityksen dosentin arvon myöntämisestä rehtorille. Esityksen tulee olla perusteltu niin, että siitä ilmenevät perusteet dosentin arvon myöntämiselle sekä tieteellisen että hyvän opetustaidon osalta. Johtokunnan päättäessä esittää rehtorille dosentuurin myöntämistä, tulee hakijan täyttää yliopiston henkilötietolomake. Tietoja tarvitaan dosentuurin kirjaamiseksi yliopiston järjestelmään.

Lisätiedot

Lisätietoja dosentin arvon hakemisesta kauppakorkeakoulusta voi tiedustella henkilöstöasiantuntija Taina Karjalaiselta, taina.karjalainen(a)utu.fi. Ohje pdf-muodossa

Kauppakorkeakoulun ohje opetusnäytteen antamisesta
Kauppakorkeakoulun ohje opetustaidon kokonaisarvioinnista