Aiemmin toteutettuja kansallisia ennakointihankkeita

Ennakointi on vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja niihin liittyvien valintojen hahmottamista ja analysointia. Toteutamme ennakointiprosesseja ja -tutkimuksia monenlaisiin tarpeisiin: yhteiskunnan ja alueiden politiikkavalintojen tueksi, erilaisten organisaatioiden strategiatyön pohjaksi ja tieteellisen ajattelun ainekseksi. Aluekehittämistä koskeva tutkimus- ja kehitystyömme perustuu alueiden uudistumista ja innovaatioita jäsentävään tutkimusohjelmaamme.

Ennakoinnin menetelminä käytämme muun muassa tulevaisuusverstaita, skenaario- ja delfoi-prosesseja sekä erilaisia heikkojen signaalien tunnistusmenetelmiä. Ennakointiprosessimme ovat liittyneet esimerkiksi teknologiaan, osaamiseen, asumiseen ja liikenteeseen. Lisäksi olemme kehittäneet ennakoinnin ja tulevaisuuksien tutkimisen menetelmiä. Aluekehittämisessä tarkastelemme erityisesti tulevaisuuteen kiinnittyviä strategisia valintoja eri tasoilla (yhteiskunta – alue – yritys/organisaatio).  

 • ACSI as an Accelerator for System Level Changes (ACSI 2.0), (2012–2014)
 • Alueellinen kestävyys – ekosysteemipalvelut ja ympäristöteknologia (REGSUS) (2010–2013)
 • Arts & Business Forum Finland -esiselvitys (2004)
 • Arvo- ja teknologiaskenaariot (1998–1999)
 • Arvojen ja toiminnan ristiriidan rooli kestävän kehityksen mukaisen ruoankulutusrakenteen esteenä (BRIGADE) (2006–2008)
 • BaltFood (2009–2012)
 • CSR-driven innovation – muotoilu ja vastuullinen liiketoiminta (2007–2009)
 • Diginatiivi journalismi uuden median edelläkävijänä (DIJOUR) (2015–2017)
 • EK:n Tulevaisuusluotain - Education Intelligence (2003–2006)
 • Elintarviketalouden reunaehdot v. 2030 mennessä, ETU 2030 (2001–2002)
 • Elävä Esikaupunki (ELOISA), Tekes (2011–2013)
 • Ennakointi- ja pk-yritysten kehittäminen (2005–2006)
 • Esitutkimus työosakkuusyrityksistä (1994–1995)
 • Globaalin innovaatiojournalismin haasteet (GINJO) (2008–2010)
 • FORENSYSTEM Applications (2007–2009)
 • From Failand to Winland (Winland) (2016–2019) [website]
 • Globalisaation vaikutus työhön (2005)
 • Green Care -toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä: 2009–2013
 • Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon skenaariotyön fasilitointi (2008)
 • Human Being and Value in the Sixth Wave (HUVA) (2015–2016)
 • Hybridiorganisaatio – Mediabrändit yhteistuotannon kenttänä (2011–2013)
 • Indikaattoriviitekehys ekotehokkuudelle (IFEE) (2007–2010)
 • Innovation and Networks (2009–2014)
 • Intellectual Capital Analyses for (Political) Decision Making (ICAPOLI) (2013)
 • Kansalaisuus ja ekologinen modernisaatio tietoyhteiskunnassa tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta, FUTU-projekti (1996–1999)
 • Kehityksen kuudes aalto, systeemiset innovaatiot ja Suomi: Menestystekijät 2010–2050 (6th Wave), (2012–2013)
 • Kestävä kehitys ja kulttuuriympäristö (2005–2006)
 • Jätealan megatrendit ja haasteet Euroopassa (STREAMS) (2004–2005)
 • Kehityksen kuudes aalto, systeemiset innovaatiot ja Suomi: Menestystekijät 2010–2050 (6th Wave) 2012–2013
 • Kemian alan, paperi- ja puualan laadullinen ennakointi (2012–2013) 
 • Konsultointi VTT:n Henkilökohtainen navigointi NAVI -ohjelmassa (1999–2000)
 • Kuntien hankinnat (KUHA) (2012–2013)
 • Liikenneskenaariot 2025 (1999)
 • Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa (2013)
 • Luova tulevaisuustila (Creafore) (2012)
 • Lasten ja nuorten maakuntasuunnittelun työkirja (2002)
 • Luova TulevaisuusTila, (2009–2012)
 • Luovan tietopääoman johtaminen, DYNY (2005–2007)
 • Luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma (2007)
 • Maankäyttö: Energian ja ruoan tuotannon edellytykset ja esteet (LUST) (2010–2013)
 • Maaseudun palveluliiketoiminnat, MAPA (2006–2009)
 • Matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi (2008–2010)
 • Moderni työ (2007–2008)
 • Museotoiminnan tulevaisuus (1995–1996)
 • Lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista edistävät toimenpiteet (FOREFOOD) (2013–2014)
 • Maaseudun maankäytön tulevaisuuskuvat, MAMA (2013–2014)
 • Maaseudun uudistuminen, MASU (2011–2014)
 • Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointihanke (MAPTEN) (2007–2010)
 • Maatilayritysten strategiat ja innovaatiot (2012)
 • Median uudet roolit ja tehtävät digitaalisessa merkitysyhteiskunnassa (MEDEIA), (2013–2015)
 • Mitigating the Effects of Emergencies in Baltic Sea Region Ports (HAZARD) (2016–2019) [website]
 • Mitä ruoaksi huomenna? – Suomalaisten ruoankulutusrakenteen tulevaisuus ja sitä ohjaavat muutostekijät (MIRHAMI 2030) (2006–2008)
 • Muuttoliikkeiden vuosisata (2017–2018)
 • Naapuriyhteisyyden kulttuuriset muutokset Suomen maaseudulla (2004–2009)
 • NAVIfuture – Henkilökohtaisen navigoinnin tulevaisuusselvitys (2002)
 • Neo-Carbon Energy: Aurinko- ja tuulivoimalla kohti uutta energiatulevaisuutta (NEO-FORE), Tekes: (2014–2019) [lue lisää]
 • Nuoret taiteen tekijöinä (2009–2011)
 • Nuorten tulevaisuudenkuvat (1997–1999)
 • Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 – Näkökulma suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi (2015–2017)
 • Nuorten maaseutu: Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana, NUTTU (2013–2014)
 • On-line -keskustelut poliittisena toimintana (2003–2006)
 • Osallisuuden luova voima (2009–2012)
 • Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kansallisen klusterin visioprosessi (Otuli) (2004–2005)
 • Open Innovation Banking System (OIBS) (2008–2011)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennerahastokaudella 2007-2013 hallinnoimien ESR-osarahoitteisten kehittämisohjelmahankkeiden arviointi (2014)
 • Osaamisen ennakointi
 • Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset (PARTY), (2015–2016)
 • Pk-yritykset vastuullisen yrittäjyyden periaatteiden hyödyntäjinä ja edistäjinä (2005-2006)
 • Poliisiammattikorkeakoulun tulevaisuustyö (2009)
 • Poliisitoimen tulevaisuuden toimintaympäristö (1994)
 • Puolustushallinnon sähköisen asioinnin palvelutarvetutkimus (2007)
 • Puolustushallinnon ennakointikoulutus (2006)
 • Puolustushallinnon strategia 2030 (2007)
 • Privacy - Appraising Challenges to Technologies and Ethics (PRACTIS), (2010–2013)
 • SAVE-hanke Viranomaiset ja elinkeinoelämä samassa veneessä – miten parannamme tiedonkulkua suuronnettomuustilanteessa? (2012–2013)
 • Sosiaalinen ulottuvuus tulevaisuuden voimavarana (2005–2006)
 • Suomen maatalouden tulevaisuuden vaihtoehdot (2001–2004)
 • Sisältöjen tuottaminen ennakoinnin sähköiseen tietopalveluun, Ensti (2003–2004)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön ennakointihanke (2004–2005)
 • Sosiaaliturvajärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja KELA, Tukela (2000–2001)
 • Sotilaallisen huoltovarmuuden tulevaisuustarkastelu (2010)
 • Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina (SAIKA) (2010–2011)
 • Suomen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia, tulevaisuusverstaat (2006)
 • Suomen meriklusteri 2020 (2015–2016)
 • Systeemiset innovaatiot – toimintamallien muutos ja innovaatiopolitiikan keinot (2010)
 • Tavoite 2 -ohjelma-alueita koskevan seuranta- ja raportointimallin selvitystyö -hanke (2001–2002)
 • Tekes Infrastruktuuri -ohjelman esiselvitys (1999)
 • Teknologiayritykset ja kestävä kehitys (2000–2001)
 • Teollisuuden osaamistarpeiden tulevaisuusluotain (2001–2003)
 • Tulevaisuuden eurooppalaiset eDemokratian mallit (2002–2003)
 • Tulevaisuuden mediabrändit (2012)
 • TUKES Future -hanke (2004)
 • Tulevaisuuden osaamistarpeiden laadullinen ennakointi, OSENNA (1997–1998)
 • Tulevaisuuden painopinnat ja materiaalit (2006)
 • Tulevaisuus ja turvallisuus. Poliisin toimintaympäristö muutoksessa, POLTU (2003-2006) [kts. raportti]
 • Tulevaisuus paketissa (2007–2009)
 • Tulevaisuusbarometri 1995 (1994–1995)
 • Tulevaisuusbarometri 1997, tietoyhteiskunnan työmarkkinakehityksen tulevaisuusarvio (1997–1998)
 • Turkisalan tulevaisuus, (2014–2015)
 • Työ ja murros (1993–1994)
 • Työelämän laadulla parempaa jaksamista – kuinka etätyö voi auttaa? (2008–2009)
 • Vastuullinen liiketoiminta ja työllisyys (2008–2009)
 • Vastuullisen viestinnän tulevaisuus (2006–2008)
 • Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä – uutta tietoa pk-yrittäjälle (2007–2008)
 • Vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallisen roolin muutos ympäristömittauksissa (VERTLAB) (2018) [Hankkeen loppuraportti] [Policy brief]
 • VOIMAKAS ‒ elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun (2015–2017) [Hankkeen verkkosivut]
 • Yritysvastuutiedon hyödyntäminen ja soveltaminen ennakoivassa päätöksenteossa (WINCSR) (2010–2013)
 • Yrittäjyyden uusi kuva 2020 (2000–2004)
 • ÄLYKOP – Metsäteollisuuden osaamisella uusia hyvinvointituotteita ja -palveluita (2008–2010)