Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalvelut

Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalvelut tarjoavat työkaluja muutoksen hallintaan. Tarjoamme organisaatioille, projekteille ja verkostoille räätälöityjä koulutus- ja kehittämispalveluita, joita voi hyödyntää esimerkiksi strategia-, visio- ja skenaariotyöskentelyssä. 

Visio- ja strategiaprosessit 

Olemme tehneet lukuisia visio- ja strategiaprosesseja hyvin erilaisten asiakasorganisaatioiden ja verkostojen kanssa. Keskeisiä teema-alueita ovat mm. tietoyhteiskuntakehitys, alueelliset kulttuuristrategiat, eri toimintojen, alojen, alueiden ja organisaatioiden strategiaprosessit.
 
Prosessit vaihtelevat luonnollisesti tarpeen ja tilanteen mukaisesti. Konsepteja ja perusmalleja on erilaisia. Yhteistä eri lähestymistavoille ovat aktiiviset ja osallistumista edistävät toimintatavat. Visio- ja strategiaprosesseihin voi liittyä myös tutkimusvaihe, jossa tuotetaan alan tulevaisuustietoa.

Organisaatiokohtaiset ohjelmat 

​Teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa organisaatiokohtaisia ohjelmia, jotka ovat käytännöllisiä ja antavat välineitä oman organisaation kehittämiseen. Ohjelman tavoitteet asetetaan aina tilanteen ja odotusten mukaisesti. Tulevaisuusmenetelmissä esiarvoisen tärkeää on, että erilaiset mielipiteet ja ajatukset tulevat esiin.
 
Tyypillisiä kehittämiskohteita ovat tulevaisuuden kehityksen ennakointiosaaminen ja ennakointijärjestelmien luominen sekä tulevaisuussuuntautunut ajattelu ja toiminta organisaation sisällä. Yleensäkin pitkän tähtäyksen suunnitteluun liittyvät asiat ja strategisten ratkaisujen tekeminen ovat tulevaisuudentutkimuksen ominta toimintakenttää. Monissa hankkeissamme on koulutusosio yhdistettynä kehittämisprosessiin.
 

Tulevaisuusverstaat 

Tulevaisuusverstaat ovat monipuolisia ryhmätyömenetelmiä yhdistäviä kokonaisprosesseja, jotka tuottavat järjestelmällisellä tavalla vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja niihin liittyviä skenaarioita. Ryhmätyössä käytetään esimerkiksi tulevaisuuspyörää ja -taulukkoa. Verstaassa kuvataan toimijoiden ja toimintojen välisiä suhteita ja kehittämisen kohdetta toiminnallisena prosessina.
 
Tulevaisuusverstaassa voidaan hahmottaa esimerkiksi alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kilpailutekijöitä ja kehittyviä tuotesegmenttejä. Toimintaympäristöjä tarkastellaan monesta eri näkökulmasta ja pohditaan ajureiden (driving forces), heikkojen signaalien ja villien korttien vaikutusta tulevaisuuden kehitykseen.
 
Verstaan tuloksena syntyy asiantuntijanäkemyksiä, skenaarioita ja toimenpidesuosituksia kehittämisen kohteena olevan asian tulevaisuudesta globaalien megatrendien, tuotekehityksen, osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Näiden pohjalta voidaan rakentaa visio, strategia tai tuottaa esimerkiksi tuotekehitysprosesseihin ja markkinointiin niiden tarvitsemaa tulevaisuustietoa.
 

Coaching ja sparraus 

Yritysmaailman osaamisen kehittämisessä on edetty yhä yksilöllisempiin menetelmiin. Coaching on ratkaisukeskeinen ja tuloksiin suuntaava keskusteluprosessi. Coach eli valmentaja edistää yksilön tai ryhmän itseohjautuvaa oppimista, henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia sekä tätä kautta myös organisaation tulosta.
 
Henkilökohtainen coaching-prosessi kestää tavoitteista riippuen yleensä 3–12 kuukautta. Valmennuskeskustelut käydään tarpeen mukaan, ja keskimäärin niitä on joka kolmas viikko puolitoista tuntia kerrallaan. Puhelinkeskustelut, sähköpostiyhteydenpito ja erilaiset välitehtävät kuuluvat myös prosessiin.
 

Joni Karjalainen: Ennakointi ravistelee luutuneita ajatusmalleja