Tutkijat selkeyttivät kohtuuhintaisen asumisen käsitettä

25.06.2020

Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijat analysoivat kohtuuhintaisen asumisen käsitettä Suomen asuntopolitiikassa. Tulokset osoittavat, että käsite saa eri yhteyksissä eri merkityksiä ja asuntopolitiikan kokonaisuuden hallinnassa on selviä puutteita.

Asumisen kohtuullinen hinta on Suomessa tärkeä ja usein esiin nouseva asuntopoliittinen tavoite. Tuoreessa tutkimuksessa pyrittiin selventämään, mitä kohtuuhintaisella asumisella tai asumisen kohtuuhintaisuudella tarkoitetaan.

Tutkijat havaitsivat, että Suomessa asuntopolitiikan ylätason tavoitteet ilmentävät usein normatiivisia käsityksiä: asuminen ei saisi maksaa liikaa suhteessa tuloihin, ja asumistarpeiden tulisi toteutua riittävän tasa-arvoisesti eri väestöryhmissä.

– Ongelma on, että näitä tavoitteita ei juurikaan konkretisoida eikä niiden toteutumista seurata, kertoo väitöskirjatutkija Elina Sutela.

Toisaalta havaittiin, että Suomessa puhe kohtuuhintaisesta asumisesta viittaa toistuvasti eri tavoin säänneltyyn asuntokantaan, erityisesti sosiaalisiin vuokra-asuntoihin. Tutkimuksessa havainnollistetaan, miksi rinnastus on ongelmallinen ja millaisia väärinkäsityksiä se tuottaa asuntopolitiikan toimijoiden välillä.

Viime kädessä kohtuuhintaisuus kuitenkin määrittyy pitkälti kuluttajavalintojen pohjalta ja markkinaehtoisesti.

– Suomessa asuntopolitiikan tärkein tavoite on riittävä asuntotuotanto ja asuntojen tarjonta, tällä hetkellä etenkin suurimmilla kaupunkiseuduilla.

Keskeiseksi ongelmaksi tutkimus nostaa kokonaisuuden hallinnan puutteen, mikä heijastuu käsitteen määrittelyn sekavuuteen ja ristiriitaisuuksiin. Suomessa asuntopolitiikan keskeiset työkalut, asuntotuotannon tuet ja asumisen etuudet, on jaettu kahden eri ministeriön välille: ympäristöministeriöön (YM) ja sosiaali- ja terveysministeriöön (STM).

Tutkimusaineiston muodostavat hallitusohjelmat 2007–2019 sekä vuonna 2019 voimassa olleet asuntopolitiikkaa ja asumisen etuuksia käsittelevät ohjelmalliset linjaukset, lait ja aiesopimukset sekä kirjallisia lähteitä täydentävät asiantuntijahaastattelut.

– Tutkimus on ajankohtainen, sillä asumisen hinta liittyy niin valmisteilla olevaan sosiaaliturvan uudistukseen kuin asuntopoliittisen ohjelmankin valmisteluun. Etenkin asuntopoliittisessa ohjelmassa olisi tarpeellista jäsentää asumista tulojen, asumismenojen ja -tarpeiden kokonaisuutena, Sutela toteaa.

Tutkimus on osa Turun yliopiston tutkimushankkeita Kohtuuhintaisen asumisen pullonkaulat ja ratkaisut ja Smartland. Tutkimusta ovat rahoittaneet Turun kaupunkitutkimusohjelma ja Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö sekä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

> Tutkimusartikkeli sähköisenä

Lisätiedot:
Väitöskirjatutkija, VTM Elina Sutela
sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto
p. 050 5397811, elisut@utu.fi

Luotu 25.06.2020 | Muokattu 25.06.2020