Silmälasit

Kulttuurisuunnistelu-hankkeessa tutkitaan kahden porilaisen lähiön yhteisöllistä identiteettiä taidelähtöisten menetelmien kautta

28.09.2020

Turun yliopiston tutkijat selvittävät Kulttuurisuunnistelu-hankkeessa taidelähtöisten menetelmien kautta, miten kahden porilaisen lähiön, Väinölän ja Pihlavan, eriarvoistumista voitaisiin ehkäistä sekä vahvistaa yhteisöllisiä identiteettejä ja edistää kulttuurisia oikeuksia, hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaine on mukana Ympäristöministeriön lähiöohjelmassa 2020-2022. Ohjelman tavoitteena on asuinalueiden kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen myönteinen kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta. Ympäristöministeriön koordinoimassa ohjelmassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja oikeusministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

- Tämä hanke jatkaa maisemantutkimuksessa tehtyjä kulttuurisuunnittelu -ja kartoitushankkeita, joita on aiemmin tehty myös Porin lähiöissä ja jokisuistoalueilla. Hankkeen kautta voidaan tuottaa tietoa alhaalta ylöspäin aina paikkasidonnaisesti. Tutkimuksessa kartoitetaan yhden alueen erilaisia yhteisöjä ja heidän intressejään sekä omaa käsitystä ympäristöstään. Sitten sitä viedään suunnitteluprosessiin. Tässä hankkeessa näkökulma painottuu uudella tavalla taidelähtöisten menetelmien käyttöön. Taide on ollut läsnä aiemminkin, mutta nyt se on enemmän yhteiskehittämisessä mukana ja sen rooli tiedonkeruumenetelmänä korostuu, tutkijatohtori Laura Seesmeri kertoo.

Taidelähtöisten menetelmien kautta tietoa lähiöistä

Lähiöohjelmaan haettiin yhdessä Porin kaupungin kanssa, joten Turun yliopiston tutkimushankkeen lisäksi Porin kaupungilla on omat kehityshankkeensa näissä samoissa lähiöissä. Tutkimuksen tuloksia voidaan yhdistää kaupungin eri toimialojen kehittämislinjauksiin.

- Tarkoituksena on, että prosessi ei jäisi tähän, vaan että kaupunki pystyisi jatkamaan sitä strategisissa toimenpiteissään hankkeen jälkeenkin. Hanke perustuu yhteiseen kaupunkikehittämiseen, jossa kulttuuri nähdään laajana, kokonaisvaltaisena asiana. Tarkoituksena on yhdessä asukkaiden kanssa kehittää aluetta ja löytää niitä paikallisia, kulttuurisia resursseja ja tahtotiloja kehittämiseen, Laura lisää.

Turun yliopiston tutkimuksen keskiössä on kaksi porilaista lähiöaluetta, Väinölä ja Pihlava. Tutkimuksessa hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä, joihin kuuluvat havainnointi, kävelyhaastattelut, aistietnografiset kävelyt, yhteisöllinen runous, äänimaisemat ja visuaaliset lähestymistavat. Nämä menetelmät edesauttavat sellaisten piirteiden nostamisessa, jotka eivät perinteisimmissä aineistonkeruun tavoissa tule esille.

- Taidelähtöiset menetelmät ovat tässä erityisenä piirteenä, eli tutkitaan miten ne voivat tuottaa tietoa ja olla mukana kulttuurikartoituksessa -ja suunnitteluprosessissa. Olen itse aiemmin tehnyt tämän tyyppistä lasten kanssa ja hyödyntänyt omien lempipaikkojeni kuvaamista ja yhteisöllistä runoutta. Toisin sanoen, lapset ovat kirjoittaneet runoja, jotka olen koonnut. Se on ollut yhdenlainen tapa tuottaa sellaista tietoa, joka ei tavallisessa haastattelutilanteessa tule ilmi. Tällaista menetelmää olen ajatellut hyödyntää tässä hankkeessa myös alueen päiväkotien ja koulujen avulla. Haluan tutkia tätä myös ylisukupolvisesta näkökulmasta, eli miten eri sukupolvet näkyvät alueella yhdessä.

Laura Seesmeri

Kulttuurisuunnittelu osana kaupunkisuunnittelua

Kulttuurisuunnittelussa keskiössä on paikkasidonnaisuus, jossa tutkitaan, miten kulttuuria voidaan ottaa mukaan kaupunkisuunnitteluun –tai kehittämiseen yhteiskehittämällä asukkaiden kanssa. Taidelähtöisten menetelmien avulla voidaan paikallisten kanssa yhdessä miettiä alueen erityispiirteitä uudesta näkökulmasta, kuten äänimaisemien välityksellä.

- Väinölässä äänimaisema linkittyy myös alueen rakennettuun kulttuuriperintöön. Alueella sijaitsee vanha lyhytaaltoasema, joka on kulttuuriperinnöllisestikin merkittävä rakennus. Se on tavallaan unohdettu ja osittain tuntematonkin, mutta se luo paikallisylpeyttä asukkaiden kesken.

Tutkimuksessa tehdään siten yhteistyötä alueen asukkaiden kanssa tutkittaessa alueen arjessa näkyviä merkittäviä paikkoja ja reittejä, joissa taideohjelmat yhdistyvät kulttuuri- ja luontoarvoihin. Näin kehitetään positiivista alueidentiteettiä asukkaiden keskuudessa sekä yhteyttä kaupungin muihin alueisiin.

- Tarkoituksena on löytää reittejä alueen sisällä ja kaupungin välillä sekä yhdistää niihin kulttuurisia elementtejä. Näitä voivat olla esim. merkittävät rakennukset. Siten pyrimme kohentamaan alueen identiteettiäkin ja yhteyttä muihin kaupunginosiin. Hankkeen tavoitteena on kohentaa omia, alueellisia identiteettejä sekä arvostusta.

Teksti: Elina Laiho
Kuvat: Laura Seesmeri, Miikka Kiminki

Luotu 28.09.2020 | Muokattu 28.09.2020