Asiasana: maisemantutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun yliopiston maisemantutkimuksen ja tulevaisuuden tutkimuksen Horizon Europe -osahankkeessa kehitetään maaseudun kulttuurialoja

15.08.2022

Turun yliopisto on mukana Coimbran yliopiston koordinoimassa Horizon Europe -ohjelman hankkeessa, jossa tutkitaan eurooppalaisen maaseudun kulttuuri- ja luovia aloja. Heinäkuussa käynnistyneessä monitieteisessä hankkeessa tutkijat selvittävät, millaisia erityispiirteitä, tarpeita ja potentiaalia maaseudun kulttuuri- ja luovilla aloilla on. Suomessa tutkimus toteutetaan Rauman ja Eurajoen maaseutualueilla yhteistyössä luovien ja kulttuurialojen toimijoiden kanssa.

Luonto on myös kulttuuriympäristöä (Väitös: FM Ilona Hankonen, 21.1.2022, maisemantutkimus)

Luonnossa olemiseen liittyvät kokemukset ovat jääneet kapealle huomiolle keskusteltaessa ympäristön kulttuurisista arvoista, toteaa filosofian maisteri Ilona Hankonen Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa. – Kulttuurista kestävyyttä on kotimaisissa keskusteluissa luonnonympäristöihin liittyen tarkasteltu melko suppeasti. Osasyynä tähän lienee vakiintunut tapa hahmottaa luonto ja kulttuuriympäristö toisistaan erillisiksi, jopa vastakkaisiksi ympäristökategorioiksi. Kuitenkin metsät, suot ja järvet ovat osa arjen ympäristöä ja siten kulttuurin kyllästämiä, Hankonen sanoo.

Kokonaisvaltainen kulttuurilähtöinen kaupunkikehittäminen edistää asukkaiden osallisuutta (Väitös: FM Pia Hovi, 26.11.2021, maisemantutkimus)

Pia Hovi toteaa Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa, että kulttuurin paikkalähtöinen ja elämäntapaperusteinen määrittely on hyvä tapa edetä kaupunkien suunnittelu- ja kehittämishankkeissa. Tällöin asukkaat ja muut osalliset voivat keskustella yhdessä toimen- tai viranhaltijoiden kanssa kulttuuri-käsitteestä ja siitä, mistä alueen kulttuuriset voimavarat muodostuvat.

Uutuuskirjassa joki on osa mielenmaisemaa

27.05.2020

Joen taju -kirja kuvaa elämää Kokemäenjoen maisemassa. Turun yliopiston maisemantutkimuksen hanke kartoitti kokemäenjokilaaksolaisten suhdetta valtakunnallisesti arvokkaana pidettyyn maisemaansa ja tuotti tuloksina tietoa ja taidetta.

Maisemanhoitoalueilla voidaan tukea paikallista elinvoimaisuutta (Väitös: FM Matti Riihimäki, 14.12.2019, maisemantutkimus)

Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan maisemanhoitoalueen avulla – yhdessä maankäytön suunnittelun, asumisen ja elinkeinotoimintojen, kehitysprojektien sekä jatkuvaluonteisten toimintamallien kanssa – voidaan tukea muuttuvan ja uudelleen määriteltävän maaseudun kulttuurimaiseman valittujen ominaispiirteiden säilymistä. Matti Riihimäen väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nykyisten alueiden kehittämisessä sekä uusien hoitoalueiden perustamisissa.

Tutkimus maisemantutkimuksen suuntautumisvaihtoehdossa

Maisemantutkimus tutkii paikkoja, maisemaa ja näiden muutosta kulttuurisina ilmiöinä yhdistäen humanistista tutkimusotetta muiden ympäristöä tutkivien alojen teoriaan ja menetelmiin. Menetelminä voidaan käyttää haastatteluja, paikkatietokyselyitä, historiallista lähdetutkimusta, kuva-analyysiä tai osallistuvaa havainnointia.

Opiskelu maisemantutkimuksen suuntautumisvaihtoehdossa

Maisemantutkimus antaa asiantuntijavalmiudet toimimiseen kulttuurialan, luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun, alueiden käytön suunnittelun sekä kaupunkien ja maaseudun kehittämisen rajapinnoilla. Suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet sijoittuvat tutkimuksen, ympäristöhallinnon, kaupunkisuunnittelun, museoalan sekä ympäristökasvatuksen ja matkailun piiriin.