Asiasana: Maisemantutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Uutuuskirjassa joki on osa mielenmaisemaa

27.05.2020

Joen taju -kirja kuvaa elämää Kokemäenjoen maisemassa. Turun yliopiston maisemantutkimuksen hanke kartoitti kokemäenjokilaaksolaisten suhdetta valtakunnallisesti arvokkaana pidettyyn maisemaansa ja tuotti tuloksina tietoa ja taidetta.

Maisemanhoitoalueilla voidaan tukea paikallista elinvoimaisuutta (Väitös: FM Matti Riihimäki, 14.12.2019, maisemantutkimus)

Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan maisemanhoitoalueen avulla – yhdessä maankäytön suunnittelun, asumisen ja elinkeinotoimintojen, kehitysprojektien sekä jatkuvaluonteisten toimintamallien kanssa – voidaan tukea muuttuvan ja uudelleen määriteltävän maaseudun kulttuurimaiseman valittujen ominaispiirteiden säilymistä. Matti Riihimäen väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nykyisten alueiden kehittämisessä sekä uusien hoitoalueiden perustamisissa.

Yhteistyö maisemantutkimuksen oppiaineessa

Maisemantutkimuksen lähialoja ovat taide- ja arkkitehtuurihistoria, ympäristöhistoria, arkeologia ja ihmismaantiede. Siihen liittyvät myös kaupunkitutkimus, matkailuntutkimus, ympäristöestetiikka ja ympäristökasvatus.

Tutkimus maisemantutkimuksen oppiaineessa

Maisemantutkimus tutkii paikkoja, maisemaa ja näiden muutosta kulttuurisina ilmiöinä yhdistäen humanistista tutkimusotetta muiden ympäristöä tutkivien alojen teoriaan ja menetelmiin. Menetelminä voidaan käyttää haastatteluja, paikkatietokyselyitä, historiallista lähdetutkimusta, kuva-analyysiä tai osallistuvaa havainnointia.

Opiskelu maisemantutkimuksen oppiaineessa

Maisemantutkimus antaa asiantuntijavalmiudet toimimiseen kulttuurialan, luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun, alueiden käytön suunnittelun sekä kaupunkien ja maaseudun kehittämisen rajapinnoilla. Oppiaineesta valmistuneet sijoittuvat tutkimuksen, ympäristöhallinnon, kaupunkisuunnittelun, museoalan sekä ympäristökasvatuksen ja matkailun piiriin.

Maisemantutkimuksen oppiaine

Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa aineellisena ympäristönä, kokemuksena ja esitystapana.