Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa aineellisena ympäristönä, kokemuksena ja esitystapana. 

Maisemantutkimus näkee maiseman muuttuvana, moniaistisena, monenkeskisenä ja jännitteisenä kokonaisuutena. Sitä voi tutkia osana elettyä arkea tai suojelun ja suunnittelun kohteena. 

Keskeisiä käsitteitä ovat maisema ja paikka. Arkielämä tapahtuu paikoissa, joissa ihmiset toimivat ja kohtaavat. Paikat ovat yhteyksissä toisiinsa ja maisema syntyy niiden välisistä suhteista. Maisema on kehys paikkojen elämismaailmoille ja tapa jolla niitä esitetään. Niin paikka kuin maisemakin liittyvät ihmisten jakamiin käsityksiin, asenteisiin, arvoihin ja käytäntöihin ja ovat siten luonteeltaan kulttuurisia. Niiden merkitykset ovat muuttuvia, tulkinnallisia ja usein kiisteltyjä.