Opiskelu maisemantutkimuksen suuntautumisvaihtoehdossa

Maisemantutkimus antaa asiantuntijavalmiudet toimimiseen kulttuurialan, luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun, alueiden käytön suunnittelun sekä kaupunkien ja maaseudun kehittämisen rajapinnoilla. Suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet sijoittuvat tutkimuksen, ympäristöhallinnon, kaupunkisuunnittelun, museoalan sekä ympäristökasvatuksen ja matkailun piiriin.

Retki

Kuvaaja/Tekijä

Maunu Häyrynen

Opetuksessa painottuvat monitieteinen teoria- ja menetelmäosaaminen sekä projektimuotoiset kurssit eri ympäristöissä ja erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on kokoava näkemys maisemasta kulttuurisena ilmiönä ja sen suhteesta arkielämään sekä ympäristön muutokseen. Opetus tuottaa valmiuksia eri alojen ja ryhmien väliseen viestintään sekä osallistamiseen.

Tytöt

Kuvaaja/Tekijä

Simo Laakkonen