Merkittävä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus Turun yliopistoon

20.06.2019

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt rahoituksen Turun yliopistosta johdetulle konsortiolle ja kahdelle osahankkeelle.

Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen johtaa Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa -ohjelman konsortiota, ”Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa” (IDA), joka pureutuu datan merkityksen ja arvon korostumiseen elämän eri osa-alueilla nykyisessä digitaalisessa taloudessa, eli datafikaatioon. Konsortion kokonaisrahoitus on 4,5 miljoonaa euroa.

Konsortio tutkii kulttuurisen intiimiyden käsitteen avulla datavetoista kulttuuria. Hankkeessa kysytään, miten eri ammateissa ja sosiaalisissa rooleissa vedetään yksityisyyden ja julkisuuden välisiä rajoja ja millaisia intiimejä yhteyksiä verkkoalustoilla synnytetään ja ylläpidetään.

– Tarkastelemme tästä syntyviä erilaisia haavoittuvaisuuksia groomingista tietoturvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan. Yhdistelemme tutkimuksessa sekä laadullisia että kokeellisia laskennallisia menetelmiä. Oikeudelliset kysymykset ovat yksi kokoava teemamme: dataoikeuden lisäksi pohdimme perusoikeuksien toteutumista tilanteessa, jossa käyttäjädata on paljolti yritysten omaisuutta, Paasonen sanoo.

Yksi STN-ohjelman tavoitteista on tuottaa ratkaisuja siihen, miten teknologisen kehityksen, yhteiskunnan rakenteiden ja eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta voidaan tukea niin, että kaikki pysyvät mukana monikulttuuristuvassa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa.

– Konsortiomme tavoitteena on kehittää oikeudenmukaisempia ja avoimempia käytäntöjä henkilökohtaisen datan hallintaan, jakamiseen ja käyttöön, Paasonen kertoo.

Konsortion osahankkeista kaksi toteutetaan Turun yliopistossa. Toista Turun yliopistossa toteutettavaa osahanketta johtaa Paasonen ja toista ohjelmistotekniikan professori Ville Leppänen. Turun yliopistosta on mukana mediatutkijoiden ja tietojenkäsittelytieteen edustajien lisäksi myös oikeustietelijöitä (vastuuhenkilö Juha Lavapuro) ja hankkeen vuorovaikutuksesta vastaava Jukka-Pekka Puro. Åbo Akademissa osahankkeesta vastaa Elina Pirjatanniemi (oikeustiede), Tampereen yliopiston osahankkeista puolestaan Anu Koivunen (sukupuolentutkimus) ja Kaarina Nikunen (viestintä- ja mediatutkimus), ja pelitutkimuksesta on mukana Olli Sotamaa. Aalto-yliopiston osahankkeen vastuuhenkilö on Annamari Vänskä muodintutkimuksesta. Lisäksi hankkeessa on mukana Martin Scheinin, joka työskentelee sekä Turun yliopistossa että Åbo Akademissa.

– STN-hankkeissa yhteiskuntatieteellinen vuorovaikutus on olennaista, joten yhteistyötahomme ovat heterogeenisia. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa tasa-arvovaltuutetun toimisto, MyData-hanke, Sexpo sekä peli- muotiteollisuuden järjestöt, Paasonen kertoo.

Rahoitus myös kestävää kaupungistumista ja eettistä tekoälyn hyödyntämistä yhteiskunnassa tukeville hankkeille

IDA-konsortion lisäksi Turun yliopisto on partnerina Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet -ohjelman kahdessa eri konsortiossa.

Kestävää kaupungistumista maankäytön ohjauksen keinoin (SLUPSU) -konsortion tavoitteena on tunnistaa ja kehittää vaikuttavia maankäyttöpoliittisia toimintatapoja kaupungeissa. Konsortion yhtä osahanketta johtaa sosiologian professori Hannu Ruonavaara. Maankäytön sosiaalista segregaatiota ja sen torjumista tutkivan osahankkeen rahoitus on 672 513 euroa. Osahankkeessa, jossa on mukana myös kauppakorkeakoulun tutkijoita, tutkitaan myös maankäyttöpolitiikan keinoja, joilla voidaan yhtäältä hillitä asumiskustannusten nousua ja toisaalta pienentää rakennetun ympäristön aiheuttamaa energiankulutusta. 

Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijat työskentelevät oikeustieteen apulaisprofessori Mika Viljasen johdolla kahdessa ETAIROS-konsortion osahankkeessa. Konsortion tavoitteena on hyödyntää eettisesti tekoälyä yhteiskunnan ohjauksessa.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 19.6.2019 uusista rahoitettavista konsortioista. Kaikki ohjelmat ovat uusia ja toimivat vuoteen 2025 saakka.

STN rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, jolla on yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta. Rahoitusta saaneet tutkimuskonsortiot etsivät konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Rahoitettavat hankkeet saavat rahoituksen viideksi vuodeksi. Rahoitus myönnetään kahdessa jaksossa eli ensin kolmeksi ja väliarvioinnin jälkeen kahdeksi vuodeksi. Vuonna 2019 STN rahoittaa tutkimusta 55 miljoonalla eurolla.

> Rahoitettavat hankkeet Suomen Akatemian verkkosivuilla

 

Luotu 20.06.2019 | Muokattu 25.06.2019