PEI:n tutkijat juontamassa paneelikeskustelua Eurooppa-foorumissa

13.09.2023

Pan-Eurooppa Instituutin tutkijat Eini Haaja ja Anna Karhu juonsivat paneelikeskustelun Eurooppa-foorumissa. Paneeli käsitteli transatlanttisten kauppasuhteiden myllerrystä pohjoismaisten vientiyritysten näkökulmasta. Keskustelussa käytiin läpi minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia viimeaikaiset kauppapolitiikan muutokset ovat luoneet yrityksille. Paneeli toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Paneeli on katseltavissa kokonaisuudessaan Eurooppa-foorumin nettisivuilla.

Paneeli alkoi tutkijatohtori Eini Haajan esittelyllä kyseiseen aiheeseen, missä käsiteltiin EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita. Suhteet ovat perinteisesti pohjautuneet yhteiselle arvopohjalle, mutta viimeaikaiset muutokset kansainvälisessä kaupassa ovat tuoneet uusia haasteita. Tämä on puolestaan selvästi vaikuttanut liiketoimintaympäristöön, missä pohjoismaiset vientiyritykset toimivat. Yritykset ovat lisääntyneesti kiinnostuneet transatlanttisten kauppasuhteiden luomista uusista mahdollisuuksista ja uhkakuvista.

Kristiina Helenius, toimitusjohtaja, Miltton USA, esitteli aloituspuheenvuorossaan Inflation Reduction Act -lainsäädäntöpakettia (IRA), joka tuli voimaan Yhdysvalloissa viime vuonna. Helenius korosti puheenvuorossaan, että IRA:n nimitys on harhaanjohtava, koska pakettia ei ole suunnattu pelkästään inflaatiota alentaviin toimenpiteisiin. Paketti tulisikin nähdä yhtenä suurimmista talouden uudistamiseen tähtäävistä ohjelmista, mitä Yhdysvalloissa ollaan koskaan tehty. Helenius puhui myös Bidenin hallinnon tavoitteista vihreän siirtymän suhteen. Hän kuvasi EU:n roolin kahtiajakoisena, koska toisaalta EU on pitkän aikaa arvostellut Yhdysvaltojen hitautta vihreän siirtymän suhteen, mutta nyt kun prosessi on alkanut eurooppalaiset ovat alkaneet kritisoimaan valtiontukien määrää ja Yhdysvalta-keskeistä politiikkaa, millä vihreän siirtymän tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Helenius kuitenkin toteaa, että Yhdysvaltojen ja EU:n väliset sananharkat pitäisi nähdä ennen kaikkea vanhan pariskunnan välisenä torailuna eikä merkkinä mistään vakavammasta.   

Aloituspuheenvuoron jälkeen paneelikeskustelussa lähdettiin liikkeelle mahdollisuuksista, mitä transatlanttiset kauppasuhteet takaavat pohjoismaisille vientiyrityksille. Anders Ahnlid, pääjohtaja, Ruotsin kauppakollegio, aloitti keskustelun toteamalla, että mahdollisuudet yrityksille ovat valtavat, erityisesti mitä tulee digitalisaatioon ja vihreään siirtymään. Kaikki panelistit jakoivat tämän näkemyksen, mutta IRA:n merkityksestä käytiin keskustelua. Edvard Johansson, professori, Åbo Akademi, muistutti makrotaloudellisista tosiseikoista huomauttamalla, että IRA voitaisiin nimetä myös toisin esimerkiksi Inflation Increasing Act -lainsäädäntöpaketiksi ottaen huomioon elvyttävän finassipolitiikan ja paketin kokoluokan.

Toinen paneelille osoitettu kysymys koski poliittisten vaikuttajien merkitystä transatlanttisten suhteiden tulevaisuudelle. Petri Vuorio, yrittäjyyden, EU:n ja kansainvälisen kaupan -vastuualueen johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto, mainitsi kaksi aihealuetta, jotka poliitikkojen tulee ratkaista mahdollisimman nopeasti. Ensimmäiseksi poliitikkojen on sovittava kriittisiä mineraaleja koskevan sopimuksen ehdoista. Tämä sopimus tarkoittaisi sitä, että eurooppalaisia yrityksiä alettaisiin kohdella samanvertaisina yhdysvaltalaisten kanssa. Toinen aihealue, jossa poliitikkojen rooli on tarpeellista, on turvallisuusyhteistyön lisääminen EU:n ja Yhdysvaltojen välillä tulevaisuudessa. Vuorion mukaan EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvosto ei pysty riittävissä määrin vastaamaan tämänhetkisiin turvallisuusuhkiin.

Paneelissa vallitsi myös yhteisymmärrys pohjoismaisesta yhteistyön merkityksestä. Yhteistyö nähtiin merkittävänä tapana lisätä Pohjoismaiden näkyvyyttä maailmalla ja lisäksi sen koettiin avaavan uusia ovia kaikille Pohjoismaille. Helenius totesi myös, että yhteistyön tuomat hyödyt ovat huomattavasti suuremmat, kuin yksittäisten maiden omat intressit.

Paneeli on katsottavissa kokonaisuudessaan Eurooppa-foorumin nettisivuilla (Crichton tallenne 1.9.2023, paneeli alkaa kohdasta 20.48).

 

Luotu 13.09.2023 | Muokattu 13.09.2023