Turun kaupunkitutkimusohjelmasta mittava rahoitus viidelle tutkimushankkeelle

20.12.2018

Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö ovat myöntäneet yhteensä 600.000€ rahoitusta Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön. 

Rahoituksesta järjestettiin avoin kilpailu, jonka hakijoiksi rajattiin Turun yliopiston tai Åbo Akademin vetämät tutkimusryhmät, joihin saattoi kuulua tutkijoita myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista. Hakemuksia tuli 18 kappaletta. Hakemukset arvioineeseen raatiin kuului kaikkien rahoittajien edustajia. 

Rahoituksen sai viisi kaksivuotista hanketta, seuraavin rahoitusosuuksin:

 • Apulaisprofessori Johanna Ilmakunnas ja työryhmä (Åbo Akademi & Turun yliopisto, historia-oppiaineet): Tie meren yli – Kulttuurinen vuorovaikutus yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä 1640–1828, 150.000€
 • Tutkimusjohtaja Aki Koponen ja työryhmä (Turun yliopisto, Centre for Collaborative Research ja talousmaantiede sekä Tampereen yliopisto, arkkitehtuuri): Turun tiedepuisto luovien kohtaamisten laboratoriona ja vuorovaikutteisen kaupunkikulttuurin kehittäjänä, 150.000€
 • Professori Hannu Ruonavaara ja työryhmä (Turun yliopisto, sosiologia ja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu ja arkkitehtuuri): Miksi Turkuun? Kaupunkiasumisen houkuttelevuus asukkaan näkökulmasta, 150.000€
 • Professorit Pekka Kettunen ja Kristine Kern ja työryhmä (Åbo Akademi, julkishallinto & Leibniz Institute for Research on Society and Space): Matching Forerunner Cities: Coping with climate change in Turku, Malmö, Rostock, and Groningen, 75.000€
 • Professori Anssi Öörni ja työryhmä (Åbo Akademi, tietojärjestelmätieteen, kansainvälisen markkinoinnin ja julkisoikeuden oppiaineet): The Connected Urban Community, 75.000€

Turun kaupunki jakoi kannustinapurahoja graduntekijöille

Turun kaupunki myönsi yhteensä kymmenen 2000 euron suuruista kannusteluontoisia apurahaa Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttaviin pro graduihin. Kahdeksan apurahaa myönnettiin Turun yliopiston opiskelijoille. 

Apurahaa haki 41 henkilöä, joten apurahan sai joka neljäs. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitettiin huomioita tutkimussuunnitelman ansiokkuuteen ja toteutettavuuteen määräajassa, tiedon sovellettavuuteen ja uusiin näkökulmiin. Toivottu soveltava hyöty on tiedon kartuttaminen kaupungin kehitykseen vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksista – tulevaisuusorientoituneesti, mutta historiaa unohtamatta.

Apuraha myönnettiin seuraaville Turun yliopiston opiskelijoille:

 • Jenni Hatara (hoitotiede): Avunhakemisen esteet mielenterveysongelmissa nuorisopsykiatrian asiakkaiden kuvaamina, 2000€
 • Saija Inkeroinen (hoitotiede): Alaikäisten turvapaikanhakijoiden kouluterveydenhuolto Suomessa – terveydenhoitajan näkökulma, 2000€
 • Isa-Emilia Klasila (sosiologia): Työkykyä ylläpitävän toiminnan yhteys koettuun työhyvinvointiin, 2000€
 • Katariina Kulha (valtio-oppi): Puntaroivan demokratian käytännöt aluesuunnittelua parantamassa, 2000€
 • Jani Mikkola (filosofia): Tekoälyn käyttöönoton eettiset vaikutukset sosiaalityössä, 2000€
 • Jaakko Nyman (maantiede): Koululaisten päivittäisen ympäristön vaikutus heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja aktiivisuuteensa, 2000€       
 • Morgan Shaw (tulevaisuuden tutkimus): Governing future urban conduct through the sociotechnical imaginary of the low-carbon city, 2000€
 • Ekaterina Vorobeva (Itämeren alueen tutkimus): Black African Entrepreneurs in Finland: Intersectionality Approach, 2000€       

Turun kaupunkitutkimusohjelman arvioidaan onnistuneen tehtävässään

Turun kaupunki on teettänyt ulkoisen arvioinnin kaupunkitutkimusohjelman toiminnasta. Arviointi on monin tavoin kiittävä.

Arvioinnin mukaan kaupunkitutkimusohjelma tukee tiedon luomiselle ja hyödyntämiselle suotuisan ympäristön rakentumista, siis vahvistaa tiedolla johtamista Turun kaupungissa. Ohjelman koetaan kehittämineen Turun päätöksenteon strategisuutta sekä vahvistaneen yhteistyötä ja vuorovaikutusta kaupungin ja yliopistojen välillä jopa huomattavasti. Lisäksi ohjelma vaikuttaa vahvistamalla ilmiötason ajattelua ja tiivis tutkimusyhteys pakottaa käytännön toimijoita ajattelemaan strategisesti. 

JV
Kuva: Vesa Aaltonen

Luotu 20.12.2018 | Muokattu 04.01.2019