Työilmapiiri ja työn stressitekijät ovat yhteydessä hoitajien kokemaan potilaan aggressiiviseen käyttäytymiseen (Väitös: TtM Virve Pekurinen, 14.12.2018, hoitotiede)

TtM Virve Pekurisen Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja osoittaa, että työilmapiiri ja työn stressitekijät ovat yhteydessä hoitajien terveydenhuollossa kokemaan potilaan aggressiiviseen käyttäytymiseen. Pekurinen tutki väitöskirjassaan hoitajien ominaisuuksia, työpaikan ihmissuhteita ja työympäristöön liittyviä ongelmia. Näitä tarkasteltiin hoitajien näkökulmasta erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä.

Aggressiotilanteiden ennakoimiseksi on tärkeää tunnistaa ne tekijät, joilla on merkitystä aggressiotilanteiden esiintymisessä. Virve Pekurinen tutki väitöskirjassaan aggressiotilanteisiin liittyviä tekijöitä hyödyntäen enimmillään yli 5000 hoitajan kokemuksia aggressiotilanteista yli kolmen ajalta. Noin 40 % aineistossa mukana olevista hoitajista koki potilaan aggressiivista käyttäytymistä työssään.

Aggressiotilanteiden ennaltaehkäisyä voidaan tukea puuttumalla työilmapiirin ongelmiin ja työn stressitekijöihin

Työilmapiirin ongelmat ovat yhteydessä aggressiotilanteiden kokemiseen. Tutkimuksessaan Pekurinen tunnisti kolme merkittävää työn stressitekijää, jotka ovat yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen kokea väkivaltatilanteita. Näitä olivat epäsuhta työn vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien välillä, vähäiseksi koettu työn palkitsevuus suhteessa sen vaatimiin ponnisteluihin sekä epäoikeudenmukaiseksi koettu johtaminen. 

– Yllättäen psykiatrisen hoidon yksiköt eivät kolmen vuoden seurannan perusteella vaikuta olevan erityisen haavoittuvia näille ongelmille aggressiotilanteiden näkökulmasta. Psykiatrian ulkopuolisissa ympäristöissä merkittävimpinä näyttäytyivät työilmapiirin ongelmat ja epäsuhta työn vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien välillä. Ensihoitopalveluissa merkittävimmät potilaan aggressiivisen käyttäytymisen kokemiseen yhteydessä olevat tekijät olivat hoitajan vähäiseksi kokema työn palkitsevuus suhteessa ponnisteluihin sekä epäoikeudenmukaiseksi koettu johtaminen, Pekurinen kertoo.

– Aggressiotilanteiden ennaltaehkäisy pitkällä aikavälillä edellyttääkin hoitohenkilökunnan työilmapiirin ja työn stressitekijöiden arviointia sekä tarvittaessa ongelmiin puuttumista, Pekurinen korostaa.  

Esimerkiksi hoitajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen työssä, johtamiskäytäntöjen tarkastelu, sekä etujen ja työstä saatavan tunnustuksen tasapainottaminen suhteessa työpanokseen voi olla hyödyllistä. Tässä organisaatiolla ja sen johdolla on merkittävä rooli työterveyshuollon rinnalla.

– On myös huomioitava aggressiotilanteiden jälkeisen tuen järjestäminen henkilökunnalle. Ei saa myöskään unohtaa psykiatrian yksikoiden ulkopuolella työskenteleviä hoitajia, jotka kokivat tutkimuksen mukaan jopa useammin unettomuutta ja psyykkistä kuormittuneisuutta väkivaltatilanteiden yhteydessä, Pekurinen huomauttaa.

Väitöstutkimus tehtiin osana Suomen Akatemian rahoittamaa Käyttäjälähtöisyydellä aggressiotilanteiden hallintaan -hanketta (Turun yliopiston hoitotieteen laitos, 2015–2020).  Hankkeen johtajana toimii professori Maritta Välimäki. Väitöskirjassa hyödynnettiin Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön hyvinvointi- tutkimuksen aineistoja vuosilta 2012 ja 2015.

***

TtM Virve Pekurinen esittää väitöskirjansa Factors that expose nurses to patient aggression in psychiatric and non-psychiatric settings - An observational study julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.12.2018 klo 12 (Turun yliopisto, Medisiina, Osmo Järvi -luentosali, Kiinamyllynkatu 10, Turku)

Vastaväittäjänä toimii professori Johanna Lammintakanen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Maritta Välimäki (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

TtM Virve Pekurinen on syntynyt vuonna 1986 ja kirjoitti ylioppilaaksi Itäkeskuksen lukiossa Helsingissä vuonna 2005. Pekurinen suoritti korkeakoulututkintonsa (TtM) Turun yliopistossa vuonna 2015. Väitöksen alana on hoitotiede. 

Väittelijän yhteystiedot: vimapek@utu.fi

Väittelijän kuva

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa

Luotu 12.12.2018 | Muokattu 12.12.2018