Varsinais-Suomen kuudesluokkalaiset testaamaan tiedettä

08.10.2020

Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto herättelevät kuudesluokkalaisten innostusta tieteeseen, yliopisto-opiskeluun ja tutkijoiden työhön kutsumalla runsaat kolme tuhatta lasta Varsinais-Suomesta ja Keski-Suomesta Tiedetestaajiksi. Hankkeeseen liittyy vahva tutkimuksellinen osuus, jonka pohjalta syntyy myös Nuorten tiedebarometri eli uutta tietoa nuorten asenteista ja kiinnostuksesta tieteeseen.

Jotta tieteeseen pohjautuvaa päätöksentekoa ja tieteellistä lukutaitoa voidaan edistää̈ yksilön ja yhteiskunnan tasolla, positiivinen suhtautuminen tieteeseen ja tutkijoihin olisi hyvä saada osaksi ihmisten arvoja ja ajattelutapaa. Hyvään alkuun päästään tarjoamalla lapsille korkeatasoista tiedekasvatusta ja ikäryhmälle räätälöityjä, elämyksellisiä kohtaamisia samaistuttavien tutkijoiden kanssa.

– Suora ja innostava vuorovaikutus tutkijoiden ja tieteentekijöiden kanssa voi parantaa oppilaiden tietämystä ja ymmärrystä tieteestä sekä lisätä kiinnostusta tieteellistä uraa ja korkeakouluopintoja kohtaan, professori Mirjamaija Mikkilä-Erdman Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitokselta arvioi.

– Tämän päivän lapset tarvitsevat entistä enemmän ymmärrystä siitä, miten teknologisoituva yhteiskunta, luonto ja ympäristö toimivat. Myös kyky kriittiseen ajatteluun ja tiedontarkasteluun sekä taito sopeuttaa omaa toimintaa saadun tiedon perusteella ovat entistä tärkeämpiä ominaisuuksia. Näiden taitojen tärkeys tulee korostumaan, kun esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset voimistuvat tulevien vuosikymmenten aikana, sanoo Opettajankoulutuslaitoksen apulaisprofessori Terhi Mäntylä Jyväskylästä.

Vaikka tietoa on tarjolla, sen tarjoaminen tasapuolisesti ja kaikille on haastavaa. Lasten ja nuorten kotitausta vaikuttaa vahvasti siihen, ovatko he kiinnostuneita tieteestä ja osallistuvatko he tiedetoimintaan vapaa-ajallaan. Kauempana yliopistoista, tiedekeskuksista ja muista tiedekasvatusta tarjoavista yksiköistä sijaitsevien koulujen oppilailla ei ole samanlaista mahdollisuutta päästä kosketuksiin yliopistojen tai niissä työskentelevien ihmisten kanssa esimerkiksi kuljetuskustannusten vuoksi.

– Kulttuurirahaston, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja Svenska kulturfondenin yhteinen Taidetestaajat-hanke on ollut menestys. Taidetestaajat eli liki täydet kolme ikäluokkaa kahdeksasluokkalaisia on päässyt kulttuurikohteisiin kuten museoihin, konsertteihin, teattereihin ja tanssiesityksiin ja saanut ehkä virikkeen uusiinkin vierailuihin. Tiedetestaajat-pilottihankkeilla kokeilemme, miten vastaava toimisi tieteen puolella, kertoo Kulttuurirahaston puheenjohtaja Jari Sokka.

Uuden hankkeen tavoitteena on saada lapset innostumaan tieteestä ja sen parissa työskentelystä sekä tutustuttaa lapsia tieteellisen tiedon tuottamisen eri vaiheisiin. Hankkeessa myös kehitetään yliopistojen, tiedemuseoiden, tieteen tekijöiden ja koulujen välistä vuorovaikutusta sekä tarjotaan 6.-luokkalaisille mahdollisuus tutustua eri alojen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Tiedetestaajat-piloteissa koululaisryhmät osallistuvat kevään 2021 aikana tutkijoiden järjestämiin työpajoihin ja tiedevierailuihin sekä tekevät kohtaamisiin liittyviä ennakko- ja lopputehtäviä. Opettajille tämä tehdään mahdollisimman vaivattomaksi rakentamalla toiminta peruskoulujen opetussuunnitelmaan ja ilmiölähtöiseen oppimiseen sopivaksi. Mikäli koronapandemia ei salli vierailuja, kohtaamiset voidaan järjestää myös verkossa.

Turun yliopistossa pilotoinnista vastaa Biodiversitettiyksikön vetämä monitieteinen työryhmä, jossa ovat mukana mm. Turun kauppakorkeakoulu, Lasten yliopisto sekä Lounais-Suomen LUMA-keskus.

– Mukaan pääsee noin 2 000 maakunnan kuudesluokkalaista. Tavoitteena on sytyttää nuorissa kipinä tiedettä kohtaan ja saada heidät siten kiinnostumaan yliopisto-opiskelusta ja jopa tutkijanurasta. Haluamme myös purkaa stereotyyppistä kuvaa kammioissaan yksin puurtavista tutkijoista ja esitellä heidät tavallisina ihmisinä, Henna Rouhiainen Turun yliopistosta kertoo.

Turussa oppilas-tutkijakohtaamisia toteutetaan kolmella eri tavalla. Kampusvierailuissa lapset viettävät päivän yliopistolla työpajoissa. Kouluvierailuissa tutkija pitää oppitunteja koululla ja etäkohtaamisessa lapset seuraavat tutkijan vetämää oppituntia virtuaalisesti. Kaikkia kohtaamisia edeltää opettajan johdolla tehtävä ennakkotyöskentely. Työpajojen vetäjiksi haetaan parhaillaan mahdollisimman monitieteistä ja monipuolista, yleisötoiminnasta ja tiedekasvatuksesta kiinnostunutta tutkija- ja opiskelijajoukkoa.

Yliopistot laativat hankkeen kokemusten pohjalta yhteisen arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen. Hankkeesta syntyy myös Nuorten tiedebarometri, joka on tiedekasvattajille ja medialle suunnattu tiivistelmä 6.-luokkalaisten nuorten tiedekiinnostuksesta ja -asenteista.

Vuoden 2021 loppuun mennessä arvioidaan, toimivatko pilotit pohjana mahdolliselle valtakunnalliselle Tiedetestaajat-hankkeelle, jossa lapset kotipaikasta ja -taustasta riippumatta saisivat henkilökohtaisen kokemuksen tieteen ja akateemisen tutkimuksen maailmasta.

Luotu 08.10.2020 | Muokattu 04.11.2021