Erityisherkkyys koetaan erilaisena kehollisena suhteena maailmaan (Väitös: VTM Reeta Hautaniemi, 24.11.2023, sosiologia)

Erityisherkkyyden käsite on auttanut monia tulkitsemaan omaa elämäänsä uudella tavalla. Reeta Hautaniemi tarkasteli sosiologian alan väitöstutkimuksessaan erityisherkkien elettyjä kokemuksia ja niiden merkityksellistämistä yhdistystoiminnassa.

Reeta Hautaniemi tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa erityisherkkyyttä sosiaalisesti rakentuvana ja siten muuntuvana yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän tutki erityisherkkien elettyjä kokemuksia ja erityisesti niiden merkityksellistämistä yhdistystoiminnassa. Etnografisessa tutkimuksessaan Hautaniemi haastatteli ihmisiä heidän kokemuksistaan ja havainnoi erityisherkkien yhdistyksen, HSP Suomi ry:n, toimintaa.

– Tutkimukseni osoittaa, että erityisherkkyys koetaan tärkeänä käsitteenä omien kokemusten kuvaamiseen. Erityisherkkyys koetaan erityisesti erilaisena kehollisena suhteena maailmaan. Siihen voi liittyä myös haavoittuvuuden kokemuksia, oman minuuden piilottamista, kuulumattomuuden kokemuksia, jopa häpeää, Hautaniemi kertoo.

Hautaniemen mukaan monen hänen haastattelemansa ihmisen elämäntarina on saanut uudenlaisen tulkinnan erityisherkkyyden käsitteen avulla.

– Keskeinen havainto tutkimuksessani on, että yhteistä merkityksenantoa rakennetaan vahvasti terapeuttisten puhetapojen avulla. Vertaistukitoiminta voi olla tärkeä paikka kokemusten jakamiseen, mutta siellä myös ohjataan ja jaetaan keinoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja omassa arjessa jaksamiseen, Hautaniemi sanoo.

Ihmiset voivat kokea voimaantumista löytäessään selityksiä omille kokemuksilleen. Se tulkitaan usein niin, että yksilön sisäinen voima vahvistuu sekä itseymmärrys ja hyvinvointi paranee.

– Toisaalta voimaantumisella on myös poliittisempi ulottuvuus, joka voi merkitä toimintaan ryhtymistä, esimerkiksi oman ryhmän hyväksi yhdistystoiminnassa. Yhdistysten rooli on perinteisesti ollut edistää erilaisia yhteiskunnallisia muutoksia ja välittää kansalaisten tarpeita ja toiveita erilaisiin instituutioihin. Yksilöllisyyttä ja terapeuttisuutta korostava kulttuuri voi muokata siten myös yhdistysten ja sitä kautta koko kansalaisyhteiskunnan roolia, Hautaniemi pohtii.

Hautaniemen mukaan erityisherkkyyteen liitetyt kokemukset ja yhteiset merkitykset nostavat keskusteluun monia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia normatiivisia odotuksia, jotka voivat monille tuntua liian kapeilta tai vaikeilta saavuttaa.

– Psykologinen käsitteistö avaa siten kiinnostavia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita tulisi tarkastella myös erilaisten institutionaalisten käytäntöjen muutostarpeiden näkökulmasta, Hautaniemi ehdottaa.

***

VTM Reeta Hautaniemi esittää väitöskirjansa ”Herkkyys liikkeessä. Etnografisia kuvakulmia terapeuttiseen yhdistystoimintaan” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.11.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub1-luentosali, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Kirsti Lempiäinen (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Ruonavaara (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on sosiologia.

Väittelijän yhteystiedot: reeta.hautaniemi@utu.fi

Luotu 22.11.2023 | Muokattu 23.11.2023