Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma (2 v)

Tervetuloa opiskelemaan kansainväliseksi suomen kielen asiantuntijaksi! Tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet perehtyä suomeen ja sen sukukieliin sekä suomalaiseen kulttuuriin.

Maisteriohjelman tavoitteena on syventää opiskelijan suomen kielen teoreettista ja käytännön tuntemusta ja perehdyttää hänet Suomen kulttuurin osa-alueisiin. Opinnot linkittyvät laajempaan kielitieteelliseen ja fennougristiseen kehykseen, niin että opiskelija voi toimia suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä Suomessa tai ulkomailla. 

Maisteriohjelman kohderyhmänä ovat ei-äidinkieliset, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneet suomen kielen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijat. Ohjelman pääasiallinen opetuskieli on suomi.

Maisteriohjelmasta valmistuvat voivat sijoittua esimerkiksi opetus-, käännös-, kulttuuri- tai talouselämän tehtäviin riippuen heidän kandidaattiopintojensa sisällöstä ja/tai maisteriohjelman sisällä tekemistään valinnoista.

Valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet

Voit hakea suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan, jos

 • olet suorittanut BA-tasoisen tutkinnon, jonka aineyhdistelmään sisältyy fennougristiikan tai Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintoja vastaavat opinnot, tai olet suorittanut nämä opinnot eri alalta olevan tutkinnon lisäksi
 • sinulla on suomenkielisiin opintoihin riittävä suomen kielen taito.
Kielitaitovaatimukset

Hakijalla pitää olla suomenkielisiin opintoihin riittävä suomen kielen taito. Ellei hakija voi todistuksin osoittaa suomen kielen taitoaan, hänen on otettava yhteyttä oppiaineeseen ja sovittava kielitieteen tuntemuksen ja kielitaidon osoittamisesta.

Opiskelijavalinta

Valintakriteerinä käytetään aikaisempia opintoja ja niissä menestymistä, kielitaitoa sekä hakuasiakirjoista ilmenevää perehtyneisyyttä alaan ja ymmärrystä siitä. Hakemukset pannaan paremmuusjärjestykseen 1) opintojen sisällön, 2) opintojen määrän ja 3) opintomenestyksen sekä 4) motivaatiokirjeen perusteella, niin että kielitieteellisillä ja suomen kielen taitoa kehittävillä opinnoilla on etusija.

Tietoa ohjelmasta

Ohjelman rakenne

Opinnot jakautuvat seitsemään sisältökokonaisuuteen:

 1. Suomen kielen käytännön taito (10 op)
 2. Suomen kielen teoreettinen tuntemus (20 op)
 3. Fennougristiikka ja kielen teoria (20 op)
 4. Kulttuuri ja yhteiskunta (10 op)
 5. Valinnaisia opintojaksoja (20–25 op)
 6. Tutkielmaopinnot (5–10 op)
 7. Pro gradu -tutkielma (30 op).

Lue lisää opinto-oppaasta >

Tutkimus

Oppiaineessa tehdään monipuolista tutkimusta muun muassa seuraavilla aloilla:

 • digitaalinen kielentutkimus
 • kielellinen vuorovaikutus ja diskurssi
 • kielen oppiminen
 • kieliopin ja sanaston tutkimus
 • kielen variaatio.
Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielman tavoitteena on, että opiskelija osaa itsenäisesti asettaa tieteellisiä  tutkimusongelmia, ratkaista ne käyttäen sopivia menetelmiä ja teorioita ja esittää työnsä tulokset selkeässä muodossa. Opiskelijan on mahdollisuus keskittyä itseään kiinnostavaan aihepiiriin. Esimerkkejä valmistuneista pro gradu -tutkielmista:

 • Muumikirjojen hahmonnimien käännösstrategiat suomen ja tšekin kielen käännöksissä 
 • Itsekorjaukset kakkoskielisten aikuisten perusopetuksen matematiikan tunneilla 
 • ä-vokaalin esiintyminen mokšamordvan murteissa.

Uramahdollisuudet

Pätevyys ja työmahdollisuudet

Ohjelma antaa valmiudet suomen kielen asiantuntijan tehtäviin.

Maisteriohjelmasta valmistuvat voivat sijoittua esimerkiksi opetus-, käännös-, kulttuuri- tai talouselämän tehtäviin riippuen heidän kandidaattiopintojensa sisällöstä ja/tai maisteriohjelman sisällä tekemistään valinnoista.

Akateeminen ura

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijan on mahdollista hakeutua tieteelliseen jatkokoulutukseen suorittamaan tohtorin tutkintoa esimerkiksi Turun yliopiston tutkijakouluun.