Opiskelijamäärien tilastot

Opiskelijamäärä tilastoidaan 20.9.-tilanteen mukaan läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneista opiskelijoista. Kukin opiskelija esiintyy luvuissa vain kerran, ensisijaisen opiskeluoikeuden mukaan. Tämän sivun opiskelijamäärien tilastoissa ei ole huomioitu avoimen yliopiston opiskeluoikeuksia.

---

Turun yliopiston opiskelijamäärä

Taso​ ​2019 2020 2021 2022
Alempi ​korkeakoulututkinto 8009​ 8247 8603 8954
Ylempi ​korkeakoulututkinto​ 6249​ 6244 6279 6469
Lisensiaatin tutkinto (*​ 36​ 28 23 17
Väitöskirjatutkija (tohtorin tutkinto) 1906​ 1984 2013 2004
Täydennys-, erikoistumis- ja erillisopinnot​ 4123​ 4265 5861 4874
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 20323​ 20768 22779 22318

*) Hammaslääketieteen lisensiaatti (HLL) ja lääketieteen lisensiaatti (LL) ovat ylempiä korkeakoulututkintoja.

Yhteenveto tiedekunnittain 2019-2022 (alempaa, ylempää ja tohtorin tutkintoa suorittavat)

*) Teknillinen tiedekunta aloitti toimintansa 1.1.2021. Opiskeluoikeudet on tilastoitu aiemmille vuosille uuden tiedekuntarakenteen mukaisina.

 

Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat

(sisältää tilauskoulutuksen opiskelijat)

​Tiedekunta 2019 2020 2021 2022
Humanistinen​ 1619 1607 1647 1617
Kasvatustieteiden​ 1263 1340 1414 1448
Lääketieteellinen​ 200 195 224 212
Matemaattis-luonnontieteellinen (* 1090 1081 1147 1198
Oikeustieteellinen​ 594 549 526 563
Teknillinen (* 800 1037 1220 1393
Turun kauppakorkeakoulu​ 1602 1580 1535 1572
Yhteiskuntatieteellinen​ 841 858 890 951
YLIOPISTO YHTEENSÄ
8009 8247 8603 8954
 

Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat

(sisältää kaksoitutkinto-ohjelmat sekä yksisykliset koulutukset)

Tiedekunta 2019 2020 2021 2022
Humanistinen​ 968 884 826 853
Kasvatustieteiden​ 715 683 696 740
Lääketieteellinen​ 1396 1420 1420 1473
Matemaattis-luonnontieteellinen 376 420 433 441
Oikeustieteellinen​ 443 451 448 421
Teknillinen 620 642 645 749
Turun kauppakorkeakoulu​ 1137 1110 1139 1113
Yhteiskuntatieteellinen​ 594 634 672 679
YLIOPISTO YHTEENSÄ
6249 6244 6279 6469
 

Väitöskirjatutkijat (tohtorin tutkintoa suorittavat opiskelijat)

Tiedekunta 2019 2020 2021 2022
Humanistinen​ 352 361 382 375
Kasvatustieteiden​ 126 120 114 115
Lääketieteellinen​ 666 710 682 648
Matemaattis-luonnontieteellinen 209 212 206 212
Oikeustieteellinen​ 67 67 58 64
Teknillinen 151 169 200 200
Turun kauppakorkeakoulu​ 165 162 163 168
Yhteiskuntatieteellinen​ 170 183 208 222
YLIOPISTO YHTEENSÄ
1906 1984 2013 2004
 

 

Ulkomaiset opiskelijat

Ulkomaisten opiskelijoiden määrä tilastoidaan 20.9.-tilastointiajankohtdan lisäksi myös koko kalenterivuoden aikana kirjoilla olleista.

Koko kalenterivuoden aikana kirjoillaolleista ei voida tehdä vertailua %-osuuksiin, koska viralliset kokonaisopiskelijamäärät otetaan aina 20.9.-tilanteen mukaisina.

Tilastot ulkomaisista opiskelijoista löydät erilliseltä sivulta.

 

Tarkastele opiskelijamääriä tarkemmin

Turun yliopiston opiskelijamäärä vuosina 2013-2022 kunkin vuoden 20.9.-tilastointiajankohdan mukaan. Tilastot eivät sisällä avoimen yliopiston opiskelijoita. Täydennyskoulutuksesta on ilmoitettu tutkinnon osat täydennyskoulutuksena. Linkistä aukeaa uusi sivu.


Kaikki opiskelijat 2013-2022
Tutkinto-opiskelijat (perus+jatkotutkinto) 2018-2022
 • Laitos (tiedekunta, laitos, opiskelukunta, tavoitetutkinto, sukupuoli, läsnä/poissaolo, kansalaisuus)
 • OKM:n ohjauksen ala (tiedekunta, opiskelukunta, tavoitetutkinto)
 • ISCED-luokitus (tiedekunta, opiskelukunta, tavoitetutkinto)
Perustutkinto-opiskelijat 2018-2022 (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto)
 • Perustutkinto-opiskelijat (tiedekunta, opiskelukunta, ikäryhmä, sukupuoli, läsnä/poissaolo)
 • Tavoitetutkinto (tiedekunta, laitos, tavoitetutkinto, opiskelukunta, ohjauksen ala, opintojen vaihe, opiskeluvuosien määrä, kansalaisuus)
 • Tutkinto-ohjelma (tiedekunta, laitos, opiskelukunta, tutkinto-ohjelma, linja/erikoistumissuunta, opiskeluvuosien määrä, opintojen vaihe, sukupuoli, läsnä/poissaolo)
 • Laitos ja pääaine (tiedekunta, opiskelukunta, laitos, pääaine, ohjauksen ala, opiskeluvuosien määrä, opintojen vaihe, sukupuoli, läsnä/poissaolo)
 • Väh. 55 op suorittaneet, vanha laskentakaava (tiedekunta, laitos, kustannuspaikka)
 • Kv-tutkinto-ohjelma (tiedekunta, tutkinto-ohjelma, kaksoistutkinto, tavoitetutkinto, uusi opiskeluoikeus, kansalaisuus)
Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat 2018-2022
Tutkintoon johtamaton koulutus 2013-2022
Historiatilastot

Määrittelyjä

FTE-luku

FTE-laskenta suoritetaan määrittelemällä opiskelijan läsnäolon ja opintosuoritusten perusteella tämän poissaolo, osa- tai kokoaikaisuus.

FTE-määritelmä on kuvattu tilastopalvelu Vipusen sivuilla

Opiskelija voi laskennassa tulla tilastoiduksi arvoilla 0, 0,5 ja 1. Tiedot on raportoitu tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

 • FTE 0: poissaolevat opiskelijat.
 • FTE 0,5: läsnäolevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ovat edellisellä lukuvuotena suorittaneet alle 30 opintopistettä. Läsnäolevat lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon opiskelijat sekä erikoiseläinlääkärikoulutusten opiskelijat. Vuoteen 2014 saakka ryhmä muun tutkinnon opiskelijat sisältää erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja erikoiseläinlääkärikoulutusten opiskelijat.
 • FTE 1:Läsnäolevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ovat edellisellä lukuvuotena suorittaneet 30 opintopistettä tai enemmän. Uudet, tilastovuonna aloittaneet ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon opiskelijat.
55 opintopistettä suorittaneiden osuus opiskelijoista

Laskenta tapahtuu Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan ja on jaoteltu Turun yliopiston omissa tilastoissa saman periaatteen mukaisena.

Yliopistojen rahoitusmallissa yhtenä tekijänä on väh. 55 opintopistettä suorittaneiden määrä. Yliopistojen indikaattoreissa käytetään lisäksi väh. 55 op suorittaneiden suhdelukua läsnäolleisiin.

Laskentatapa muuttiu lukuvuoden 2015-2016 opintopisteiden tiedonkeruussa.

Suurimmat muutokset uudessa poiminta- ja laskentamallissa

 • Opiskelijoiden poiminta
  • mukaan otetaan kerättävältä lukuvuodelta kaikki perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
  • aiemmin otettiin suoritukset vain niiltä, jotka olivat ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijoiksi myös seuraavana lukuvuotena
  • uudessa mallissa saadaan mukaan mm. valmistuneet
 • Opintojen hyväksilukupäivä
  • hyväksiluetuista opinnoista otetaan mukaan hyväksilukupäivä
  • aiemmin katsottiin muualla suorituista (korvaavista) opinnoista varsinaista suorituspäivää
  • uudessa mallissa saadaan varmemmin tilastoitua esimerkiksi ulkomailta hyäksiluetut opinnot, joita ei välttämättä edellisen lukuvuoden osalta ole rekisterissä vielä tiedonkeruun ajankohtana
 • Pankki
  • opintopisteitä voi kerryttää pankkiin, josta niitä lasketaan hyväksi opiskelijan seuraavan vuoden kertymään. Esimerkiksi 1.vuonna suoritettu 60 op ja toisena vuonna 50 op, kattaa molempien lukuvuosien 55 op-kertymän
  • pankkiin lasketaan opintoja 10 vuodelta, kertymää lisätään aina seuraavan vuoden lukuun ja pankki voi "tyhjentyä", jos on esimerkiksi poissaolevana välillä
  • aiemmin aikaisempia vuosia ei huomioitu, jolloin paremman vuoden "ylikertymää" ei saanut hyödynnettyä myöhemmin seuraavana vuonna
  • uudessa mallissa saadaan tasattua kertymää

Laskenta tehdään CSC:llä

Laskenta tehdään keskitetysti CSC:llä (Tieteen tietotekniikan keskuksessa) korkeakoulujen VIRTA-aineistojen perusteella.

Opintoajan rajaus ja passiivinen opiskeluoikeus

Opintojajan rajaus on tullut voimaan 1.8.2005 ja sen jälkeen alkaneissa perustutkintojen opiskeluoikeuksissa. Opintoajan rajauksesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009, 40§, 41§).

Passiivisen opiskeluoikeuden määritelmä (passiivirekisteri) on otettu Turun opistossa käyttöön 1.8.2010 ja sillä on vaikutusta perus- ja jatkotutkintojen opiskelijamääriin. Passiivisista opiskeluoikeuksista on säädetty Turun yliopiston opintojohtosäännössä (5 §).

Tilastointiajankohta

Vuodesta 2004 alkaen opiskelijamäärät on ilmoitettu valtakunnallisesti 20.9.-tilanteen mukaisina.

Aiempina vuosina opiskelijamäärät ilmoitettiin 31.12.-tilaneen mukaan.

Opiskelijamäärä vai opiskeluoikeuksien määrä

Opiskelijamäärien tilastoissa kukin opiskelja on esitetty vain kertaalleen, ensisijaisen opinto-oikeuden mukaan.Kyseessä ei ole opiskeluoikeuksien määrien tilasto.

Jos opiskelijalla on useita voimassaolevia opiskeluoikeusia, tilastoidaan ensisijainen oikeus seuraavasti:

 • perustutkinto-oikeus (jos monta, niin uusimman mukaan)
 • tieteellinnen jatkotutkinto-oikeus (jos monta, niin uusimman mukaan)
 • erikoislääkärin tai erikoishammaslääkäräin tutkinto-oikeus
 • erikoistumiskoulutus ERKO
 • pätevyyden tuottava koulutus
 • vaihto-opiskelu
 • muu (jos monta, niin uusin ensin)

Avoimen yliopiston opiskeluoikeuksia ei oe huomioitu näissä tilastoissa.