Mentorointi

Turun yliopiston mentorointiohjelmat tukevat opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja tutkijoiden ja muun henkilöstön ammatillista kehittymistä ja urasuunnittelua. Mentoreina toimivat työelämän asiantuntijat, jotka haluavat jakaa työelämäkokemustaan ja -näkemystään sekä ammatillisia verkostojaan.

mentorointi kuvitus

Tule mentoriksi

Haluatko jakaa osaamistasi ja kokemuksiasi työelämästä, työnhausta ja urasuunnittelusta valmistumassa olevalle opiskelijalle? Haluatko rohkaista ja tukea nuorta tutkijaa uralla eteenpäin tai tukea yliopistolla esimies- tai asiantuntijatehtävissä toimivan ammatillista kehittymistä? Jos olet ollut työelämässä mukana vähintään viisi vuotta, voit ilmoittautua mukaan mentoripooliin! Hyödynnämme mentoripoolia etsiessämme mentoreita opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille.

Turun yliopistolla on mentorointiohjelmat 1) valmistumisvaiheessa oleville maisteriopiskelijoille, 2) nuorille tutkijoille sekä 3) henkilöstölle. Mentorointiohjelmissa pääosassa ovat mentorointiparien omat itsenäiset tapaamiset, joissa parit käsittelevät työelämään ja oman alansa työelämävalmiuksiin liittyviä teemoja. Työskentelyä tukevat yhteiset seminaarit sekä mentorointiopas.

Mentorointi ylläpitää vuorovaikutusta yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Mentorointiohjelma toimii myös yliopiston kehittämisen väylänä. Saamme ohjelmaan osallistuvilta mentoreilta ja aktoreilta palautetta antamastamme koulutuksesta sekä tietoa työntekijöihin ja heidän koulutukseensa juuri nyt kohdistuvista tarpeista ja odotuksista.

Opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden mentorointiohjelmat käynnistyvät vuosittain tammikuussa ja näiden mentorointiparit yhdistetään aina edeltävän vuoden marras-joulukuussa. Henkilökunnan mentorointiohjelmaan on jatkuva haku läpi vuoden ja sen voi aloittaa heti, kun mentorointipari on löytynyt.

Mentorointisanasto

Tutustu mentorointiohjelmaan

Näin mentorointi etenee

Mentoroinnin vaiheet

Mentoriksi haluavien ilmoittautuminen mentoripooliin on mahdollista ympäri vuoden. Mentoroitavien, eli aktoreiden, hakuaika opiskelijoiden sekä tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtorien ohjelmaan on syys-lokakuussa. Parit yhdistetään loka-joulukuussa ja ohjelmaan osallistuvat saavat tiedon paristaan ja yhteisistä seminaaripäivistä marras-joulukuussa.

Ohjelma käynnistyy tammikuussa, jolloin sekä mentoreille että aktoreille järjestetään koulutusseminaari ja parien tutustumistapaaminen. Parit saavat työskentelynsä tueksi mentorointioppaan.

Alkuvaiheessa mentori ja mentoroitava tutustuvat toisiinsa ja luovat yhdessä pelisäännöt sekä suunnitelman työskentelylleen. Heti aluksi on erityisen tärkeää keskustella mentoroinnin ja molempien osapuolten tavoitteista.

Vuoden aikana mentoriparit sopivat omatoimisesti säännöllisiä kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa he keskustelevat yhdessä sopimistaan teemoista.

Mentorointivuoden lopuksi kootaan yhteen vuoden anti. Mentorointiohjelman kesto vaihtelee puolesta vuodesta 10 kuukauteen. Mentoripari voi toki halutessaan jatkaa keskinäisiä tapaamisia ohjelman ulkopuolella.

Mentorointiohjelmaan kuuluu vähintään kolme kaikille yhteistä seminaaria:  

 • Koulutusseminaari ja aloitustapaaminen (neilikkatapaaminen)

 • Teemaseminaari tai verkostoitumistapaaminen

 • Päätösseminaari 

Näiden tapaamisten lisäksi voidaan järjestää teemaseminaareja osallistujien toiveiden mukaisesti.

Henkilökunnan ohjelmaan voi hakea ympäri vuoden ja mentoriparien tapaamiset käynnistyvät heti, kun sopiva pari on löytynyt. Ohjelma koostuu pääasiassa mentoriparien kahdenkeskisistä tapaamisista, joihin pari saa ohjeistuksen etukäteen. Myös henkilökunnan ohjelmaan voi kuulua yhteisiä tapaamisia, joihin kutsutaan kaikki kyseisellä hetkellä ohjelmassa mukana olevat.

Mentorointiparien tapaamiset

Yhteisten seminaarien välillä mentorointiparit tapaavat toisiaan säännöllisesti.

Jotta mentoroinnista saa riittävän hyödyn, suosittelemme, että parit tapaavat vähintään viisi kertaa. Keskimäärin mentorointiparit tapaavat ohjelman aikana 6-8 kertaa. Parit sopivat tapaamisaikataulustaan itsenäisesti. Ajankohdat kannattaa sopia hyvissä ajoin, vaikka jo ensimmäisellä tapaamisella. 

Sovituista tapaamisista kannattaa pitää kiinni, sillä jatkuvat perumiset voivat heikentää osapuolten motivaatiota ylläpitää mentorointisuhdetta. Mentorointi perustuu kahdenväliseen vuorovaikutussuhteeseen, jonka kivijalkoja ovat molemminpuolinen avoimuus, luottamus ja sitoutuminen.

Mentoriparit saavat muovata tapaamis- ja työskentelytapansa, sekä valita tapaamispaikkansa itselleen parhaiten sopivaksi. Hyväksi käytännöksi on koettu esimerkiksi keskustelun kietominen tiettyjen teemojen ympärille kullakin tapaamisella. 

Tapaamisiin kannattaa myös varata riittävästi aikaa, noin puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Tavallisimpia tapaamispaikkoja ovat olleet mentorin työpaikka, kahvila ja yliopiston yleiset tilat, mutta tapaamisten puitteita rajoittaa vain mielikuvitus.

Mentorointiparimme ovat myös muun muassa käyneet vierailukäynneillä toisissa alan yrityksissä. Eräs pari yhdisti mentorointitapaamisen yhteiseen kalastusretkeen.

Mitä mentorilta odotetaan?

Mentorointi on vapaaehtoistoimintaa, jossa työelämässä toimivat asiantuntijat jakavat kokemuksiaan ja tukevat aktoria työelämää ja ammatillista kehittymistä koskevassa pohdinnassa.

Mentori on

 • ollut työelämässä vähintään 5 vuotta.
 • innostunut jakamaan kokemustaan, osaamistaan ja verkostojaan valmistuvalle opiskelijalle, tutkijalle tai yliopiston työntekijälle.

Mentorina

 • kannustat ja ohjaat aktoria hänen siirtyessään työelämään, pohtiessaan tulevaisuutta tai kehittäessään osaamistaan nykyisessä työssään.
 • kehität omia vuorovaikutus-, ohjaus- ja esimiestaitojasi.
 • jaat osaamistasi ja kokemuksiasi työelämästä.
 • tuet aktoria omien verkostojen luomisessa.
 • esität kysymyksiä ja annat aktoriparillesi tilaa omalle pohdinnalle ja asioiden käsittelylle.
 • annat rakentavaa palautetta ja esität oman näkökulmasi.
 • olet itsekin kiinnostunut oppimisesta.

Mentorina sinun ei tarvitse

 • osata vastata kaikkiin kysymyksiin mm. opiskelijoille on yliopistolla tarjolla uraohjausta, opinto-ohjausta sekä muita tukipalveluja.
 • tarjota työ- tai harjoittelupaikkaa.
 • asua Turussa tai Turun seudulla. Aktorit matkustavat tapaamaan mentoriaan tarpeen mukaan. Paikallisten mentorien lisäksi kaipaamme erityisesti pääkaupunkiseudulla toimivia mentoreja. Tapaamiset voi järjestää myös etäyhteyksin.

Mentorina saat

 • keskustelukumppanin työhön ja työelämään liittyvissä asioissa.
 • selkeämmän kuvan omasta työstäsi ja osaamisestasi.
 • lisää työmotivaatiota.
 • hyvää mieltä toisen tukemisesta.
 • uutta tietoa ja tuoreita näkökulmia omaan työhön.
 • uusia verkostoja.
 • uusia vuorovaikutus-, ohjaus- ja esimiestaitoja.
 • hyvän yhteyden kotiyliopistoosi.
 • käsityksen valmistuvien opiskelijoiden tai tutkijoiden valmiuksista tai työstä yliopistolla.

Lue myös: Mentoreiden kokemuksia ammatillisesta kasvusta (Clarissa Lammisen kandidaatin tutkielma)

Paljonko mentorointi vie aikaa?

Kukin mentorointipari suunnittelee oman tapaamisohjelmansa itsenäisesti.

Kokemuksemme mukaan

 • mentorointiparit tapaavat 5-8 kertaa mentorointiohjelman aikana.
 • tapaamisten kesto yleensä n. 1,5 h.
 • osan tapaamisista voi korvata esim. puhelimitse tai Skypen kautta käydyillä keskusteluilla.

Mentorointiohjelmaan sisältyy kaksi-kolme kaikille osallistujille yhteistä seminaaria, joiden kesto on 1,5-2 tuntia.

 • koulutusseminaari tammikuussa
 • teemaseminaari tai verkostoitumistapaaminen
 • päätösseminaari
Mentoroinnin pelisäännöt

Pelisäännöt on yksi tärkeimmistä asioista, joista mentorointiparin tulisi sopia heti mentoroinnin alkuvaiheessa.

Pelisääntöjen avulla osapuolet tietävät, mitä toinen odottaa ja edellyttää pariltaan ja miten eri tilanteissa toimitaan.

Molemmat myös tietävät omat vastuunsa, velvollisuutensa ja tehtävänsä prosessissa.

Sovi ainakin näistä:

 • Tapaamiset: Kuinka usein tavataan? Miten pitkään kerrallaan? Missä tavataan?

 • Teemat: Sovitaanko tapaamisten teemat yhdessä etukäteen vai ilmoittaako aktori käsiteltävän teeman mentorille ennen kutakin tapaamista?

 • Yhteydenpito: Miten aktori ja mentori ovat yhteydessä toisiinsa tapaamisten välillä?

 • Roolit: Osapuolten roolit ja vastuu mentorointisuhteessa.

Turun yliopiston mentorointiohjelmat ja yhteystiedot

Opiskelijoiden mentorointiohjelma

Opiskelijoiden monitieteinen mentorointiohjelma on suunnattu valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille ja sen tavoitteena on valmentaa opiskelijaa työelämään siirtymisessä. Vuoden 2024 ohjelma alkaa tammikuussa ja päättyy kesäkuussa. Opiskelijat hakevat mukaan edeltävän vuoden lokakuun puoleen väliin mennessä, minkä jälkeen heille etsitään heidän ammatillisia toiveitaan vastaava mentori marras-joulukuun aikana. 

Voit ilmoittautua mukaan mentoripooliin, jota hyödynnämme mentoreiden etsimisessä. 

Vuoden 2024 suomenkielinen mentorointiohjelma järjestetään osittain yhteistyössä yliopiston englanninkielisen mentorointiohjelman kanssa. Ohjelmilla on yhteinen väliseminaari kevään 2024 aikana englanniksi.

Opiskelijoiden haku ohjelmaan on auki 11.9.2023-22.10.2023

Lisätietoja:

Suomenkielisestä ohjelmasta lisätietoja: 
Projektisuunnittelija Anna Lagerroos & kehittämisasiantuntija Susanna Ahteensuu

Englanninkielisestä ohjelmasta lisätietoja: Ameya Foujdar

Väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelma

Nuorille tutkijoille suunnatun mentoroinnin tavoitteena on tarjota tukea uramahdollisuuksiaan pohtiville väitöskirjatutkijoille tai  tutkijatohtoreille. Mentoriksi halutaan henkilö, joka haluaa jakaa tohtorintutkinnon jälkeen karttunutta työelämäkokemustaan ja näkemyksiään. Ohjelma on yhteinen Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa ja seminaarien kieli on englanti.

Haku ohjelmaan järjestetään vuosittain syksyllä, seuraavan kerran 16.10-17.11.

Lisätietoja:
koordinaattori Sari Järvi

Henkilöstön mentorointiohjelma

Yliopiston henkilöstön mentorointiohjelmaan voivat aktoreina osallistua kaikki yliopiston työntekijät, jotka haluavat pohtia ammatillista kehittymistään ja kartuttaa osaamistaan. Ohjelma on tarkoitettu opetus- ja tutkimustehtävissä toimiville, jotka eivät kuulu tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtorien mentorointiohjelman piiriin, sekä muulle henkilökunnalle, ja siihen voivat osallistua sekä esimiehet että asiantuntijat. 

Ohjelmaan voi hakea läpi vuoden henkilöstökoulutuskalenterissa.

Lisätietoja:
henkilöstöasiantuntija Kati Wigren

Muut mentorointiohjelmat

Mikäli olet kiinnostunut mentoroinnista, jossa mentorina toimii työelämässä oleva vammainen henkilö, ota yhteyttä yliopiston esteettömyyssuunnittelijaan. Osallistujat osallistuvat uravaiheensa mukaiseen mentorointiohjelmaan.

Lisätietoja:
esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilä tai esteet@utu.fi
 

Mentori Marita Neitola ja aktori Elizabeth Eta
Tavoitteet kannattaa määritellä selkeästi yhdessä! Mentoroinnissa mentorikin oppii!
Mentori yliopistonlehtori Marita Neitola
mentorointikeskustelu
Vuorovaikutus oman alan ammattilaisen kanssa on tuonut itsevarmuutta työelämään siirtymiseen.
Aktori