Mentorointi

Turun yliopiston monitieteinen mentorointiohjelma tukee opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja ylläpitää vuorovaikutusta yliopiston ja sen kasvattien kanssa. Mentoreina toimivat Turun yliopiston alumnit, jotka haluavat jakaa työelämäkokemustaan ja -näkemystään sekä ammatillisia verkostojaan valmistumassa olevalle opiskelijalle.

Tule mentoriksi ja tue opiskelijaa

Haluatko jakaa osaamistasi ja kokemuksiasi työelämästä, työnhausta ja urasuunnittelusta valmistumassa olevalle opiskelijalle? Jos olet ollut työelämässä mukana vähintään viisi vuotta, lähde mentoriksi!

Vuosittaisessa mentorointiohjelmassa pääosassa ovat mentorointiparien omat itsenäiset tapaamiset, joissa parit käsittelevät työelämään siirtymiseen ja oman alansa työelämävalmiuksiin liittyviä teemoja. Työskentelyä tukevat yhteiset seminaarit sekä mentorointiopas.

Mentorointiohjelma toimii myös yliopiston kehittämisen väylänä. Saamme ohjelmaan osallistuvilta mentoreilta ja aktoreilta palautetta antamastamme koulutuksesta sekä tietoa työntekijöihin ja heidän koulutukseensa juuri nyt kohdistuvista tarpeista ja odotuksista.

Mentorointiohjelma käynnistyy vuosittain tammikuussa. Mentorointiparit yhdistetään aina edeltävän vuoden marras-joulukuussa.

Tutustu mentorointiohjelmaan

Näin mentorointi etenee

Mentoroinnin vaiheet

Mentorien ja opiskelijoiden hakuaika ohjelmaan on syys-lokakuussa. Parit yhdistetään loka-marraskuussa ja ohjelmaan osallistuvat saavat tiedon paristaan ja yhteisistä seminaaripäivistä marras-joulukuussa.

Ohjelma käynnistyy tammikuussa, jolloin mentoreille ja opiskelijoille järjestetään koulutusseminaari ja parien tutustumistapaaminen. Parit saavat työskentelynsä tueksi mentorointioppaan.

Alkuvaiheessa mentori ja mentoroitava tutustuvat toisiinsa ja luovat yhdessä pelisäännöt sekä suunnitelman työskentelylleen. Heti aluksi on erityisen tärkeää keskustella mentoroinnin ja molempien osapuolten tavoitteista.

Vuoden aikana mentoriparit sopivat omatoimisesti säännöllisiä kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa he keskustelevat yhdessä sopimistaan teemoista.

Mentorointivuoden lopuksi kootaan yhteen vuoden anti. Mentorointiohjelman virallinen ja koordinoitu osuus päättyy vuoden lopussa, mutta mentoripari voi toki halutessaan jatkaa keskinäisiä tapaamisia ohjelman ulkopuolella.

Mentorointivuoden vaiheisiin kuuluu vähintään kolme kaikille yhteistä seminaaria:  

  • Koulutusseminaari ja neilikkatapaaminen tammikuussa

  • Työelämätaidot -seminaarit touko-kesäkuussa

  • Päätösseminaari marraskuussa

Näiden kolmen seminaarin lisäksi järjestetään mentorien vertaisseminaari sekä mahdollisia teemaseminaareja osallistujien toiveiden mukaisesti.

Mentorointiparien tapaamiset

Yhteisten seminaarien välillä mentorointiparit tapaavat toisiaan säännöllisesti.

Jotta mentoroinnista saa riittävän hyödyn, suosittelemme, että parit tapaavat vähintään viisi kertaa. Keskimäärin mentorointiparit tapaavat ohjelman aikana 5-8 kertaa. Parit sopivat tapaamisaikataulustaan itsenäisesti, ja ajankohdat kannattaa sopia hyvissä ajoin, vaikka jo ensimmäisellä tapaamisella. 

Sovituista tapaamisista kannattaa pitää kiinni, sillä jatkuvat perumiset voivat heikentää osapuolten motivaatiota ylläpitää mentorointisuhdetta. Mentorointi perustuu kahdenväliseen vuorovaikutussuhteeseen, jonka kivijalkoja ovat molemminpuolinen avoimuus, luottamus ja sitoutuminen.

Mentoriparit saavat muovata tapaamis- ja työskentelytapansa, sekä valita tapaamispaikkansa itselleen parhaiten sopivaksi. Hyväksi käytännöksi on koettu esimerkiksi keskustelun kietominen tiettyjen teemojen ympärille kullakin tapaamisella. 

Tapaamisiin kannattaa myös varata riittävästi aikaa, noin puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Tavallisimpia tapaamispaikkoja ovat olleet mentorin työpaikka, kahvila ja yliopiston yleiset tilat, mutta tapaamisten puitteita rajoittaa vain mielikuvitus.

Mentorointiparimme ovat myös muun muassa käyneet vierailukäynneillä toisissa alan yrityksissä. Eräs pari yhdisti mentorointitapaamisen yhteiseen kalastusretkeen.

Mitä mentorilta odotetaan?

Mentorointi on vapaaehtoistoimintaa, jossa Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun kasvatit jakavat omaa työelämäkokemustaan valmistumassa oleville opiskelijoille.

Mentori on

- ollut työelämässä vähintään 5 vuotta, voi olla jo eläkkeelläkin.
- innostunut jakamaan kokemustaan, osaamistaan ja verkostojaan valmistuvalle opiskelijalle.

Mentorina

- kannustat ja ohjaat valmistuvaa opiskelijaa hänen siirtyessään työelämään.
- kehität omia vuorovaikutus-, ohjaus- ja esimiestaitojasi.
- jaat osaamistasi ja kokemuksiasi työelämästä.
- tuet opiskelijaa omien verkostojen luomisessa.
- esität kysymyksiä ja annat aktoriparillesi tilaa omalle pohdinnalle ja asioiden käsittelylle.
- annat rakentavaa palautetta ja esität oman näkökulmasi.
- olet itsekin kiinnostunut oppimisesta.

Mentorina sinun ei tarvitse

- osata vastata opiskelijan kaikkiin kysymyksiin. Opiskelijoille on yliopistolla tarjolla myös mm. ura- ja opinto-ohjausta sekä muita tukipalveluja.
- tarjota opikelijalle työ- tai harjoittelupaikkaa.
- asua Turussa tai Turun seudulla. Opiskelijat matkustavat tapaamaan mentoriaan tarpeen mukaan. Paikallisten mentorien lisäksi kaipaamme erityisesti pääkaupunkiseudulla toimivia mentoreja.

Mentorina saat

- keskustelukumppaneja työhön ja työelämään liittyvissä asioissa
- lisää työmotivaatiota.
- hyvää mieltä opiskelijan tukemisesta.
- uutta tietoa ja tuoreita näkökulmia omaan työhön.
- uusia verkostoja.
- uusia vuorovaikutus-, ohjaus- ja esimiestaitoja.
- hyvän yhteyden kotiyliopistoosi.
- käsityksen valmistuvien opiskelijoiden valmiuksista.

Paljonko mentorointi vie aikaa?

Kukin mentorointipari suunnittelee oman tapaamisohjelmansa itsenäisesti.

Kokemuksemme mukaan

- mentorointiparit tapaavat 5-8 kertaa mentorointiohjelman aikana.
- tapaamisten kesto yleensä n. 1,5 h.
- osan tapaamisista voi korvata esim. sähköpostilla, puhelimitse tai esim. Skypen kautta käydyillä keskusteluilla.

Mentorointiohjelmaan sisältyy kolme kaikille osallistujille yhteistä seminaaria, joiden kesto on 1,5-2 tuntia.

- koulutusseminaari tammikuussa
- pienryhmäseminaarit toukokuussa
- päätösseminaari marraskuussa

Syksyllä järjestetään lisäksi mentorien vertaisseminaari, jossa mentorit verkostoituvat ja keskustelevat mentorin roolista. Lisäksi halukkaille voidaan vuoden aikana järjestää teemaseminaareja esimerkiksi yrittäjyydestä.

Mentoroinnin pelisäännöt

Pelisäännöt on yksi tärkeimmistä asioista, joista mentorointiparin tulisi sopia heti mentoroinnin alkuvaiheessa.

Pelisääntöjen avulla osapuolet tietävät, mitä toinen odottaa ja edellyttää pariltaan ja miten eri tilanteissa toimitaan.

Molemmat myös tietävät omat vastuunsa, velvollisuutensa ja tehtävänsä prosessissa.

Sovi ainakin näistä:

  • Tapaamiset: Kuinka usein tavataan? Miten pitkään kerrallaan? Missä tavataan?

  • Sovitaanko tapaamisten teemat yhdessä etukäteen vai ilmoittaako opiskelija käsiteltävän teeman mentorille ennen kutakin tapaamista

  • Miten opiskelija ja mentori ovat yhteydessä toisiinsa tapaamisten välillä

  • Osapuolten roolit ja vastuu mentorointisuhteessa

Yliopiston muut mentorointiohjelmat

Mentoriksi nuorelle tutkijalle

Nuorille tutkijoille suunnatun mentoroinnin tavoitteena on tarjota tohtorikoulutettaville tai uramahdollisuuksiaan pohtiville tutkijoille mentori, jolla on tohtorintutkinnon jälkeen karttunutta työelämäkokemusta, ja joka on halukas jakamaan tietämystään, kokemustaan ja näkemyksiään uransa alkutaipaleella olevan tai uraansa pohtivan tutkijan kanssa. Mentoroinnin tavoitteena on tukea tutkijan urasuunnittelua ja ammatillista kehittymistä, antaa rohkeutta henkilökohtasille päätöksentekoprosesseille sekä laajentaa hänen näkemystään tutkijan työelämämahdollisuuksista sekä erilaisten organisaatioiden käytännöistä.

Lisätietoja:

koordinaattori Kaisa Hakkila, p. 050 526 7057, kaisa.hakkila(at)utu.fi

Mentoriksi esimiehelle

Esimiehille suunnatun mentoroinnin tavoitteena on tarjota yliopistossa esimiestehtävissä työskenteleville mentori, jolla on jo pidempiaikaista kokemusta esimiestyöskentelystä, ja joka on halukas jakamaan tietämystään, kokemustaan ja näkemyksiään esimiesuransa alkutaipaleella olevan kollegan kanssa. Mentoroinnin tavoitteena on tukea esimiehenä työskentelevän ammatillista kehittymistä, laajentaa hänen näkemystään johtamistyöhön liittyvistä asioista sekä antaa mahdollisuus tutustua muiden organisaatioiden toimintatapoihin ja työkulttuureihin.

Lisätietoja:

koulutussuunnittelija Kati Kekäläinen, p. 050 563 0290, kati.kekalainen(at)utu.fi

Mentoriksi yliopiston työntekijälle

Yliopiston henkilöstön mentorointiohjelmaan voivat aktoreina osallistua kaikki yliopiston työntekijät, jotka haluavat pohtia ammatillista kehittymistään ja kartuttaa osaamistaan. Henkilökunnan mentorit voivat olla yliopistolaisia tai yliopiston ulkopuolelta. Mentorointia voidaan esimerkiksi käyttää hiljaisen tiedon siirtämiseen tilanteissa, joissa yksikön työntekijä on jäämässä eläkkeelle tai siirtymässä toisiin tehtäviin.

Lisätietoja:

koulutussuunnittelija Kati Kekäläinen, p. 050 563 0290, kati.kekalainen(at)utu.fi

Vertaismentorointi

Mikäli olet kiinnostunut vertaismentoroinnista, jossa mentorina toimii työelämässä oleva vammainen henkilö, ota yhteyttä yliopiston vammaisasiamieheen

Paula Pietilä
esteettomyyssuunnittelija@utu.fi
p. 02 333 6235