Opiskelu folkloristiikan oppiaineessa

Folkloristiikassa koulutetaan kulttuurientutkijoita ja kulttuurialan asiantuntijoita yhteiskunnan eri tarpeisiin, kuten kulttuuri-, museo- ja arkistoalan sekä viestinnän alan moninaisiin tehtäviin. 

Folkloristiikka, etnologia ja uskontotiede muodostavat yhteisen hakukohteen. Folkloristiikan opinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Folkloristiikan perusopinnot koostuvat etnologian ja uskontotieteen kanssa yhteisistä pakollisista kursseista ja oppiaineen omista pakollisista kursseista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee folkloristisen tutkimuksen erilaisia näkökulmia, metodologiaa ja tieteellisen tiedon tuottamisen perusasiat ja on harjaantunut käytännössä tutkimuksen tekemiseen. Syventävien opintojen jälkeen opiskelija on syventänyt tietojaan folkloristiikan tutkimuskentästä, tuntee alan tutkimushistoriaa ja on perehtynyt nykyisiin tutkimussuuntauksiin. 

Oppimismuotoina käytetään seminaareja, luentoja, kenttätöitä ja ohjattua itsenäistä opiskelua. Maisterivaiheen opintoihin kuuluu myös työharjoittelu 

Jatko-opiskelu

Jatko-opiskelijaksi hakeutuminen kannattaa aloittaa tapaamisella professorin kanssa, jolloin keskustellaan väitöskirjan aiheesta ja tutkimussuunnitelmasta ja tarkistetaan samalla muodollisten vaatimusten täyttyminen.