Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma

Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma on yksi kolmesta kieli- ja käännöstieteiden laitoksen maisterivaiheen tutkinto-ohjelmasta.

Tutkinto-ohjelma on avoin Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinnon englannin, espanjan, italian, ranskan tai saksan oppiaineesta. Myös muissa yliopistoissa HuK-tutkinnon mainituista kieliaineista suorittaneet ovat tervetulleita hakemaanTurkuun.

Opiskelija kehittyy yksilönä ja tiimin jäsenenä

Opiskelijalle tarjotaan teoreettiset ja käytännön valmiudet toimia kieli- ja käännösviestinnän monipuolisella ammatillisella kentällä ja suuntautua myös käännösviestinnän tutkimukseen. Kieli- ja käännösviestinnän kompetensseja harjoitetaan kieliparikohtaisilla kursseilla, esimerkiksi englanti-suomi- ja suomi-englanti-käännöskursseilla, sekä monikielisillä oppiaineiden yhteiskursseilla, kuten Käännöstiede-kurssilla ja Monikielisissä käännöstyöpajoissa.

Peruskompetensseihin sisältyvät kielten ja kulttuurien välisen viestinnän osaaminen, tiedonhakutaidot, erikoisalaosaaminen sekä kieli- ja käännösteknologian hallinta. Lisäksi tärkeitä ovat käännöstoiminnan organisointitaidot ja yritysosaaminen.

Opetusryhmät ovat pieniä, ja opintojensa aikana opiskelija harjaantuu sekä yksilötaidoissaan että monikielisten tiimien jäsenenä. Näin työelämässä tarvittavan verkostoitumisen voi aloittaa jo opintojen aikana.

Tutkinnon rakenne

Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelman opinnot (120 op) koostuvat tutkinto-ohjelman yhteisistä teoria- ja menetelmäopinnoista (25 op), joissa perehdytään käännösviestinnän alaan, käännöstutkimukseen ja sen menetelmiin. Opintoihin kuuluu kunkin erikoistumiskielen (englanti, espanja, italia, ranska, saksa) ammattimaisen käännösviestinnän pakollisia opintoja (30–35 op). Tämän lisäksi ohjelmaan sisältyy 25–30 op vapaavalintaisia opintoja, joiden tarkoitus on syventää kääntäjän ammattitaitoa. Vapaavalintaisiin opintoihin voi sijoittaa kunkin erikoistumiskielen valinnaisia erikoisalan kursseja, tutkinto-ohjelman yhteisiä valinnaisia kursseja tai muiden oppiaineiden kursseja tai muun oppiaineen perusopintokokonaisuuden. Tutkimustyöhön perehdytään tutkielmaseminaarissa (5 op) ja pro gradu -työssä (30 op).

Jatko-opiskelu

Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden myös jatko-opintoihin ja sitä kautta väylän tutkijan uralle. Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utuling-ohjelma on European Society for Translation Studies  järjestön käännöstieteen kansainvälisen jatko-opintoverkoston jäsen.