Opetus- ja tutkimustehtävien hakeminen humanistisessa tiedekunnassa

Opetus- ja tutkimustehtävien rekrytoinneissa pääsääntönä on julkinen hakumenettely sekä toistaiseksi että määräajaksi rekrytoitaessa.

Ansio- ja julkaisuluettelon laadinnassa käytetään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen Akatemian ohjeistuksia. Hakemuksiin liitettävän akateemisen portfolion laatiminen on ohjeistettu yliopistotasolla. Hakuilmoituksessa voidaan pyytää liitettäväksi myös muita asiakirjoja esimerkiksi keskeisten tutkimusten osalta.

Akateeminen portfolio

> Ansioluettelo

> Julkaisuluettelo

Opetusnäyte ja sen arviointi (professori)

Opetusnäyte (yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja)

Opetusnäytteen arviointi (yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja)

> Opetusansioiden arviointimatriisi