Yleisen kirjallisuustieteen oppiaine

Yleisessä kirjallisuustieteessä pyritään teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia edellytyksiä. Opinnot avaavat näköalaa eri kulttuuripiirien tuntemukseen ja antavat valmiuksia aikamme kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun.

Yleinen kirjallisuustiede on itsenäisenä oppiaineena Suomessa ainoastaan Turun ja Helsingin yliopistoissa. Oppiaine kattaa maailmankirjallisuuden moninaisen kirjon, vaikka käytännössä painopiste on länsimaisessa kirjallisuudessa. Oppiaineen englanninkielinen nimi Comparative Literature korostaa eri kirjallisuuksien välisiä yhteyksiä. Opetuksessa ja tutkimuksessa vertaillaan eri maiden ja kulttuurien kirjallisuuksia sekä kirjallisuuden suhdetta historiaan, filosofiaan, muihin taiteisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Myös tutkimuskohteet ja teoreettiset näkökulmat ylittävät eri kulttuuritraditioita.

Yleisen kirjallisuustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa pureudutaan teoreettisen ajattelun, historiallisen ymmärryksen ja tekstianalyyttisten taitojen avulla kirjallisuuden toimintatapoihin sekä sen ilmentämiin historiallisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kokemuksen muotoihin. Tavoitteena on kyky analysoida eri tekstilajeja tarkasti ja kriittisesti sekä monipuolinen maailmankirjallisuuden historian ja erilaisten teoreettisten lähestymistapojen tuntemus.

Oppiaineen tutkimusprofiili on laaja sekä teoreettisten kysymyksenasettelujen suhteen että maantieteellisesti ja ajallisesti. Tutkimusaiheet ulottuvat 1600-luvulta nykypäivään ja eurooppalaisista kirjallisuuksista Yhdysvaltain, Karibian alueen ja Etelä-Amerikan kirjallisuuteen. Teoreettisia suuntautumistapoja yhdistää kontekstualisoiva tarkastelutapa: kirjallisuus nähdään yhteiskunnassa ja kulttuurissa toimivana, ihmisen kulloistakin historiallisesti määrittynyttä olemista ilmentävänä mutta myös siihen kantaa ottavana ja sitä problematisoivana.

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kriittisiä, laajasti kirjallisuuden kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita, joilla on valmiudet toimia opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurielämän moninaisilla kentillä. Yleinen kirjallisuustiede tarjoaa monipuolisen perustan toimia erilaisissa kulttuurialan tehtävissä, kuten:

  • äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana
  • media-alalla, kuten tiedottajana ja toimittajana
  • kustannusalalla
  • kulttuurijärjestöissä
  • kulttuurialan hallinto- ja projektitehtävissä
  • kulttuurintuotannon tehtävissä
  • kulttuurista hyvinvointia edistävissä tehtävissä
  • tutkijana
  • vapaana kirjoittajana ja kääntäjänä
  • vapaan kansansivistystyön palveluksessa

Tutustu yleisen kirjallisuustieteen oppiaineeseen